Devi Chatushasti Upachara Puja Stotram – ದೇವೀ ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಉಷಸಿ ಮಾಗಧಮಂಗಲಗಾಯನೈ-
-ರ್ಝಟಿತಿ ಜಾಗೃಹಿ ಜಾಗೃಹಿ ಜಾಗೃಹಿ |
ಅತಿಕೃಪಾರ್ದ್ರಕಟಾಕ್ಷನಿರೀಕ್ಷಣೈ-
-ರ್ಜಗದಿದಂ ಜಗದಂಬ ಸುಖೀಕುರು || ೧ ||

ಕನಕಮಯವಿತರ್ದಿಶೋಭಮಾನಂ
ದಿಶಿ ದಿಶಿ ಪೂರ್ಣಸುವರ್ಣಕುಂಭಯುಕ್ತಮ್ |
ಮಣಿಮಯಮಂಟಪಮಧ್ಯಮೇಹಿ ಮಾತ-
-ರ್ಮಯಿ ಕೃಪಯಾಶು ಸಮರ್ಚನಂ ಗ್ರಹೀತುಮ್ || ೨ ||

ಕನಕಕಲಶಶೋಭಮಾನಶೀರ್ಷಂ
ಜಲಧರಲಂಬಿ ಸಮುಲ್ಲಸತ್ಪತಾಕಮ್ |
ಭಗವತಿ ತವ ಸಂನಿವಾಸಹೇತೋ-
-ರ್ಮಣಿಮಯಮಂದಿರಮೇತದರ್ಪಯಾಮಿ || ೩ ||

ತಪನೀಯಮಯೀ ಸುತೂಲಿಕಾ
ಕಮನೀಯಾ ಮೃದುಲೋತ್ತರಚ್ಛದಾ |
ನವರತ್ನವಿಭೂಷಿತಾ ಮಯಾ
ಶಿಬಿಕೇಯಂ ಜಗದಂಬ ತೇಽರ್ಪಿತಾ || ೪ ||

ಕನಕಮಯವಿತರ್ದಿಸ್ಥಾಪಿತೇ ತೂಲಿಕಾಢ್ಯೇ
ವಿವಿಧಕುಸುಮಕೀರ್ಣೇ ಕೋಟಿಬಾಲಾರ್ಕವರ್ಣೇ |
ಭಗವತಿ ರಮಣೀಯೇ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನೇಽಸ್ಮಿ-
-ನ್ನುಪವಿಶ ಪದಯುಗ್ಮಂ ಹೇಮಪೀಠೇ ನಿಧಾಯ || ೫ ||

ಮಣಿಮೌಕ್ತಿಕನಿರ್ಮಿತಂ ಮಹಾಂತಂ
ಕನಕಸ್ತಂಭಚತುಷ್ಟಯೇನ ಯುಕ್ತಮ್ |
ಕಮನೀಯತಮಂ ಭವಾನಿ ತುಭ್ಯಂ
ನವಮುಲ್ಲೋಚಮಹಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ || ೬ ||

ದೂರ್ವಯಾ ಸರಸಿಜಾನ್ವಿತವಿಷ್ಣು-
-ಕ್ರಾಂತಯಾ ಚ ಸಹಿತಂ ಕುಸುಮಾಢ್ಯಮ್ |
ಪದ್ಮಯುಗ್ಮಸದೃಶೇ ಪದಯುಗ್ಮೇ
ಪಾದ್ಯಮೇತದುರರೀಕುರು ಮಾತಃ || ೭ ||

ಗಂಧಪುಷ್ಪಯವಸರ್ಷಪದೂರ್ವಾ-
-ಸಂಯುತಂ ತಿಲಕುಶಾಕ್ಷತಮಿಶ್ರಮ್ |
ಹೇಮಪಾತ್ರನಿಹಿತಂ ಸಹ ರತ್ನೈ-
-ರರ್ಘ್ಯಮೇತದುರರೀಕುರು ಮಾತಃ || ೮ ||

ಜಲಜದ್ಯುತಿನಾ ಕರೇಣ ಜಾತೀ-
-ಫಲತಕ್ಕೋಲಲವಂಗಗಂಧಯುಕ್ತೈಃ |
ಅಮೃತೈರಮೃತೈರಿವಾತಿಶೀತೈ-
-ರ್ಭಗವತ್ಯಾಚಮನಂ ವಿಧೀಯತಾಮ್ || ೯ ||

ನಿಹಿತಂ ಕನಕಸ್ಯ ಸಂಪುಟೇ
ಪಿಹಿತಂ ರತ್ನಪಿಧಾನಕೇನ ಯತ್ |
ತದಿದಂ ಜಗದಂಬ ತೇಽರ್ಪಿತಂ
ಮಧುಪರ್ಕಂ ಜನನಿ ಪ್ರಗೃಹ್ಯತಾಮ್ || ೧೦ ||

ಏತಚ್ಚಂಪಕತೈಲಮಂಬ ವಿವಿಧೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ಮುಹುರ್ವಾಸಿತಂ
ನ್ಯಸ್ತಂ ರತ್ನಮಯೇ ಸುವರ್ಣಚಷಕೇ ಭೃಂಗೈರ್ಭ್ರಮದ್ಭಿರ್ವೃತಮ್ |
ಸಾನಂದಂ ಸುರಸುಂದರೀಭಿರಭಿತೋ ಹಸ್ತೈರ್ಧೃತಂ ತೇ ಮಯಾ
ಕೇಶೇಷು ಭ್ರಮರಭ್ರಮೇಷು ಸಕಲೇಷ್ವಂಗೇಷು ಚಾಲಿಪ್ಯತೇ || ೧೧ ||

ಮಾತಃ ಕುಂಕುಮಪಂಕನಿರ್ಮಿತಮಿದಂ ದೇಹೇ ತವೋದ್ವರ್ತನಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾಹಂ ಕಲಯಾಮಿ ಹೇಮರಜಸಾ ಸಂಮಿಶ್ರಿತಂ ಕೇಸರೈಃ |
ಕೇಶಾನಾಮಲಕೈರ್ವಿಶೋಧ್ಯ ವಿಶದಾನ್ಕಸ್ತೂರಿಕೋದಂಚಿತೈಃ
ಸ್ನಾನಂ ತೇ ನವರತ್ನಕುಂಭಸಹಿತೈಃ ಸಂವಾಸಿತೋಷ್ಣೋದಕೈಃ || ೧೨ ||

ದಧಿದುಗ್ಧಘೃತೈಃ ಸಮಾಕ್ಷಿಕೈಃ
ಸಿತಯಾ ಶರ್ಕರಯಾ ಸಮನ್ವಿತೈಃ |
ಸ್ನಪಯಾಮಿ ತವಾಹಮಾದರಾ-
-ಜ್ಜನನಿ ತ್ವಾಂ ಪುನರುಷ್ಣವಾರಿಭಿಃ || ೧೩ ||

ಏಲೋಶೀರಸುವಾಸಿತೈಃ ಸಕುಸುಮೈರ್ಗಂಗಾದಿತೀರ್ಥೋದಕೈ-
-ರ್ಮಾಣಿಕ್ಯಾಮಲಮೌಕ್ತಿಕಾಮೃತರಸೈಃ ಸ್ವಚ್ಛೈಃ ಸುವರ್ಣೋದಕೈಃ |
ಮಂತ್ರಾನ್ವೈದಿಕತಾಂತ್ರಿಕಾನ್ಪರಿಪಠನ್ಸಾನಂದಮತ್ಯಾದರಾ-
-ತ್ಸ್ನಾನಂ ತೇ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಜನನಿ ಸ್ನೇಹಾತ್ತ್ವಮಂಗೀಕುರು || ೧೪ ||

ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿ ದಾಡಿಮೀಯಕುಸುಮಪ್ರಸ್ಪರ್ಧಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮಂ
ಮಾತಸ್ತ್ವಂ ಪರಿಧೇಹಿ ದಿವ್ಯವಸನಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಯಾ ಕಲ್ಪಿತಮ್ |
ಮುಕ್ತಾಭಿರ್ಗ್ರಥಿತಂ ಸುಕಂಚುಕಮಿದಂ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ಪೀತಪ್ರಭಂ
ತಪ್ತಸ್ವರ್ಣಸಮಾನವರ್ಣಮತುಲಂ ಪ್ರಾವರ್ಣಮಂಗೀಕುರು || ೧೫ ||

ನವರತ್ನಮಯೇ ಮಯಾರ್ಪಿತೇ
ಕಮನೀಯೇ ತಪನೀಯಪಾದುಕೇ |
ಸವಿಲಾಸಮಿದಂ ಪದದ್ವಯಂ
ಕೃಪಯಾ ದೇವಿ ತಯೋರ್ನಿಧೀಯತಾಮ್ || ೧೬ ||

ಬಹುಭಿರಗರುಧೂಪೈಃ ಸಾದರಂ ಧೂಪಯಿತ್ವಾ
ಭಗವತಿ ತವ ಕೇಶಾಂಕಂಕತೈರ್ಮಾರ್ಜಯಿತ್ವಾ |
ಸುರಭಿಭಿರರವಿಂದೈಶ್ಚಂಪಕೈಶ್ಚಾರ್ಚಯಿತ್ವಾ
ಝಟಿತಿ ಕನಕಸೂತ್ರೈರ್ಜೂಟಯನ್ವೇಷ್ಟಯಾಮಿ || ೧೭ ||

ಸೌವೀರಾಂಜನಮಿದಮಂಬ ಚಕ್ಷುಷೋಸ್ತೇ
ವಿನ್ಯಸ್ತಂ ಕನಕಶಲಾಕಯಾ ಮಯಾ ಯತ್ |
ತನ್ನ್ಯೂನಂ ಮಲಿನಮಪಿ ತ್ವದಕ್ಷಿಸಂಗಾತ್
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದ್ಯಭಿಲಷಣೀಯತಾಮಿಯಾಯ || ೧೮ ||

ಮಂಜೀರೇ ಪದಯೋರ್ನಿಧಾಯ ರುಚಿರಾಂ ವಿನ್ಯಸ್ಯ ಕಾಂಚೀಂ ಕಟೌ
ಮುಕ್ತಾಹಾರಮುರೋಜಯೋರನುಪಮಾಂ ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾಂ ಗಲೇ |
ಕೇಯೂರಾಣಿ ಭುಜೇಷು ರತ್ನವಲಯಶ್ರೇಣೀಂ ಕರೇಷು ಕ್ರಮಾ-
-ತ್ತಾಟಂಕೇ ತವ ಕರ್ಣಯೋರ್ವಿನಿದಧೇ ಶೀರ್ಷೇ ಚ ಚೂಡಾಮಣಿಮ್ || ೧೯ ||

ಧಮ್ಮಿಲ್ಲೇ ತವ ದೇವಿ ಹೇಮಕುಸುಮಾನ್ಯಾಧಾಯ ಫಾಲಸ್ಥಲೇ
ಮುಕ್ತಾರಾಜಿವಿರಾಜಮಾನತಿಲಕಂ ನಾಸಾಪುಟೇ ಮೌಕ್ತಿಕಮ್ |
ಮಾತರ್ಮೌಕ್ತಿಕಜಾಲಿಕಾಂ ಚ ಕುಚಯೋಃ ಸರ್ವಾಂಗುಲೀಷೂರ್ಮಿಕಾಃ
ಕಟ್ಯಾಂ ಕಾಂಚನಕಿಂಕಿಣೀರ್ವಿನಿದಧೇ ರತ್ನಾವತಂಸಂ ಶ್ರುತೌ || ೨೦ ||

ಮಾತಃ ಫಾಲತಲೇ ತವಾತಿವಿಮಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರಕಸ್ತೂರಿಕಾ-
-ಕರ್ಪೂರಾಗರುಭಿಃ ಕರೋಮಿ ತಿಲಕಂ ದೇಹೇಽಂಗರಾಗಂ ತತಃ |
ವಕ್ಷೋಜಾದಿಷು ಯಕ್ಷಕರ್ದಮರಸಂ ಸಿಕ್ತ್ವಾ ಚ ಪುಷ್ಪದ್ರವಂ
ಪಾದೌ ಚಂದನಲೇಪನಾದಿಭಿರಹಂ ಸಂಪೂಜಯಾಮಿ ಕ್ರಮಾತ್ || ೨೧ ||

ರತ್ನಾಕ್ಷತೈಸ್ತ್ವಾಂ ಪರಿಪೂಜಯಾಮಿ
ಮುಕ್ತಾಫಲೈರ್ವಾ ರುಚಿರೈರವಿದ್ಧೈಃ |
ಅಖಂಡಿತೈರ್ದೇವಿ ಯವಾದಿಭಿರ್ವಾ
ಕಾಶ್ಮೀರಪಂಕಾಂಕಿತತಂಡುಲೈರ್ವಾ || ೨೨ ||

ಜನನಿ ಚಂಪಕತೈಲಮಿದಂ ಪುರೋ
ಮೃಗಮದೋಪಯುತಂ ಪಟವಾಸಕಮ್ |
ಸುರಭಿಗಂಧಮಿದಂ ಚ ಚತುಃಸಮಂ
ಸಪದಿ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪರಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ || ೨೩ ||

ಸೀಮಂತೇ ತೇ ಭಗವತಿ ಮಯಾ ಸಾದರಂ ನ್ಯಸ್ತಮೇತ-
-ತ್ಸಿಂದೂರಂ ಮೇ ಹೃದಯಕಮಲೇ ಹರ್ಷವರ್ಷಂ ತನೋತಿ |
ಬಾಲಾದಿತ್ಯದ್ಯುತಿರಿವ ಸದಾ ಲೋಹಿತಾ ಯಸ್ಯ ಕಾಂತೀ-
-ರಂತರ್ಧ್ವಾಂತಂ ಹರತಿ ಸಕಲಂ ಚೇತಸಾ ಚಿಂತಯೈವ || ೨೪ ||

ಮಂದಾರಕುಂದಕರವೀರಲವಂಗಪುಷ್ಪೈ-
-ಸ್ತ್ವಾಂ ದೇವಿ ಸಂತತಮಹಂ ಪರಿಪೂಜಯಾಮಿ |
ಜಾತೀಜಪಾವಕುಲಚಂಪಕಕೇತಕಾದಿ-
-ನಾನಾವಿಧಾನಿ ಕುಸುಮಾನಿ ಚ ತೇಽರ್ಪಯಾಮಿ || ೨೫ ||

ಮಾಲತೀವಕುಲಹೇಮಪುಷ್ಪಿಕಾ-
-ಕಾಂಚನಾರಕರವೀರಕೈತಕೈಃ |
ಕರ್ಣಿಕಾರಗಿರಿಕರ್ಣಿಕಾದಿಭಿಃ
ಪೂಜಯಾಮಿ ಜಗದಂಬ ತೇ ವಪುಃ || ೨೬ ||

ಪಾರಿಜಾತಶತಪತ್ರಪಾಟಲೈ-
-ರ್ಮಲ್ಲಿಕಾವಕುಲಚಂಪಕಾದಿಭಿಃ |
ಅಂಬುಜೈಃ ಸುಕುಸುಮೈಶ್ಚ ಸಾದರಂ
ಪೂಜಯಾಮಿ ಜಗದಂಬ ತೇ ವಪುಃ || ೨೭ ||

ಲಾಕ್ಷಾಸಂಮಿಲಿತೈಃ ಸಿತಾಭ್ರಸಹಿತೈಃ ಶ್ರೀವಾಸಸಂಮಿಶ್ರಿತೈಃ
ಕರ್ಪೂರಾಕಲಿತೈಃ ಶಿರೈರ್ಮಧುಯುತೈರ್ಗೋಸರ್ಪಿಷಾ ಲೋಡಿತೈಃ |
ಶ್ರೀಖಂಡಾಗರುಗುಗ್ಗುಲುಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್ನಾನಾವಿಧೈರ್ವಸ್ತುಭಿ-
-ರ್ಧೂಪಂ ತೇ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಜನನಿ ಸ್ನೇಹಾತ್ತ್ವಮಂಗೀಕುರು || ೨೮ ||

ರತ್ನಾಲಂಕೃತಹೇಮಪಾತ್ರನಿಹಿತೈರ್ಗೋಸರ್ಪಿಷಾ ಲೋಡಿತೈ-
-ರ್ದೀಪೈರ್ದೀರ್ಘತರಾಂಧಕಾರಭಿದುರೈರ್ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿಪ್ರಭೈಃ |
ಆತಾಮ್ರಜ್ವಲದುಜ್ಜ್ವಲಪ್ರವಿಲಸದ್ರತ್ನಪ್ರದೀಪೈಸ್ತಥಾ
ಮಾತಸ್ತ್ವಾಮಹಮಾದರಾದನುದಿನಂ ನೀರಾಜಯಾಮ್ಯುಚ್ಚಕೈಃ || ೨೯ ||

ಮಾತಸ್ತ್ವಾಂ ದಧಿದುಗ್ಧಪಾಯಸಮಹಾಶಾಲ್ಯನ್ನಸಂತಾನಿಕಾಃ
ಸೂಪಾಪೂಪಸಿತಾಘೃತೈಃ ಸವಟಕೈಃ ಸಕ್ಷೌದ್ರರಂಭಾಫಲೈಃ |
ಏಲಾಜೀರಕಹಿಂಗುನಾಗರನಿಶಾಕುಸ್ತುಂಭರೀಸಂಸ್ಕೃತೈಃ
ಶಾಕೈಃ ಸಾಕಮಹಂ ಸುಧಾಧಿಕರಸೈಃ ಸಂತರ್ಪಯಾಮ್ಯರ್ಚಯನ್ || ೩೦ ||

ಸಾಪೂಪಸೂಪದಧಿದುಗ್ಧಸಿತಾಘೃತಾನಿ
ಸುಸ್ವಾದುಭಕ್ತಪರಮಾನ್ನಪುರಃಸರಾಣಿ |
ಶಾಕೋಲ್ಲಸನ್ಮರಿಚಿಜೀರಕಬಾಹ್ಲಿಕಾನಿ
ಭಕ್ಷ್ಯಾಣಿ ಭುಂಕ್ಷ್ವ ಜಗದಂಬ ಮಯಾರ್ಪಿತಾನಿ || ೩೧ ||

ಕ್ಷೀರಮೇತದಿದಮುತ್ತಮೋತ್ತಮಂ
ಪ್ರಾಜ್ಯಮಾಜ್ಯಮಿದಮುಜ್ಜ್ವಲಂ ಮಧು |
ಮಾತರೇತದಮೃತೋಪಮಂ ಪಯಃ
ಸಂಭ್ರಮೇಣ ಪರಿಪೀಯತಾಂ ಮುಹುಃ || ೩೨ ||

ಉಷ್ಣೋದಕೈಃ ಪಾಣಿಯುಗಂ ಮುಖಂ ಚ
ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ ಮಾತಃ ಕಲಧೌತಪಾತ್ರೇ |
ಕರ್ಪೂರಮಿಶ್ರೇಣ ಸಕುಂಕುಮೇನ
ಹಸ್ತೌ ಸಮುದ್ವರ್ತಯ ಚಂದನೇನ || ೩೩ ||

ಅತಿಶೀತಮುಶೀರವಾಸಿತಂ
ತಪನೀಯೇ ಕಲಶೇ ನಿವೇಶಿತಮ್ |
ಪಟಪೂತಮಿದಂ ಜಿತಾಮೃತಂ
ಶುಚಿ ಗಂಗಾಜಲಮಂಬ ಪೀಯತಾಮ್ || ೩೪ ||

ಜಂಬ್ವಾಮ್ರರಂಭಾಫಲಸಂಯುತಾನಿ
ದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲಕ್ಷೌದ್ರಸಮನ್ವಿತಾನಿ |
ಸನಾರಿಕೇಲಾನಿ ಸದಾಡಿಮಾನಿ
ಫಲಾನಿ ತೇ ದೇವಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ || ೩೫ ||

ಕೂಶ್ಮಾಂಡಕೋಶಾತಕಿಸಂಯುತಾನಿ
ಜಂಬೀರನಾರಂಗಸಮನ್ವಿತಾನಿ |
ಸಬೀಜಪೂರಾಣಿ ಸಬಾದರಾಣಿ
ಫಲಾನಿ ತೇ ದೇವಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ || ೩೬ ||

ಕರ್ಪೂರೇಣ ಯುತೈರ್ಲವಂಗಸಹಿತೈಸ್ತಕ್ಕೋಲಚೂರ್ಣಾನ್ವಿತೈಃ
ಸುಸ್ವಾದುಕ್ರಮುಕೈಃ ಸಗೌರಖದಿರೈಃ ಸುಸ್ನಿಗ್ಧಜಾತೀಫಲೈಃ |
ಮಾತಃ ಕೈತಕಪತ್ರಪಾಂಡುರುಚಿಭಿಸ್ತಾಂಬೂಲವಲ್ಲೀದಲೈಃ
ಸಾನಂದಂ ಮುಖಮಂಡನಾರ್ಥಮತುಲಂ ತಾಂಬೂಲಮಂಗೀಕುರು || ೩೭ ||

ಏಲಾಲವಂಗಾದಿಸಮನ್ವಿತಾನಿ
ತಕ್ಕೋಲಕರ್ಪೂರವಿಮಿಶ್ರಿತಾನಿ |
ತಾಂಬೂಲವಲ್ಲೀದಲಸಂಯುತಾನಿ
ಪೂಗಾನಿ ತೇ ದೇವಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ || ೩೮ ||

ತಾಂಬೂಲನಿರ್ಜಿತಸುತಪ್ತಸುವರ್ಣವರ್ಣಂ
ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ತಪೂಗಫಲಮೌಕ್ತಿಕಚೂರ್ಣಯುಕ್ತಮ್ |
ಸೌವರ್ಣಪಾತ್ರನಿಹಿತಂ ಖದಿರೇನ ಸಾರ್ಧಂ
ತಾಂಬೂಲಮಂಬ ವದನಾಂಬುರುಹೇ ಗೃಹಾಣ || ೩೯ ||

ಮಹತಿ ಕನಕಪಾತ್ರೇ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ವಿಶಾಲಾನ್
ಡಮರುಸದೃಶರೂಪಾನ್ಬದ್ಧಗೋಧೂಮದೀಪಾನ್ |
ಬಹುಘೃತಮಥ ತೇಷು ನ್ಯಸ್ಯ ದೀಪಾನ್ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾ-
-ನ್ಭುವನಜನನಿ ಕುರ್ವೇ ನಿತ್ಯಮಾರಾರ್ತಿಕಂ ತೇ || ೪೦ ||

ಸವಿನಯಮಥ ದತ್ವಾ ಜಾನುಯುಗ್ಮಂ ಧರಣ್ಯಾಂ
ಸಪದಿ ಶಿರಸಿ ಧೃತ್ವಾ ಪಾತ್ರಮಾರಾರ್ತಿಕಸ್ಯ |
ಮುಖಕಮಲಸಮೀಪೇ ತೇಽಂಬ ಸಾರ್ಥಂ ತ್ರಿವಾರಂ
ಭ್ರಮಯತಿ ಮಯಿ ಭೂಯಾತ್ತೇ ಕೃಪಾರ್ದ್ರಃ ಕಟಾಕ್ಷಃ || ೪೧ ||

ಅಥ ಬಹುಮಣಿಮಿಶ್ರೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈಸ್ತ್ವಾಂ ವಿಕೀರ್ಯ
ತ್ರಿಭುವನಕಮನೀಯೈಃ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಚ ವಸ್ತ್ರೈಃ |
ಮಿಲಿತವಿವಿಧಮುಕ್ತಾಂ ದಿವ್ಯಮಾಣಿಕ್ಯಯುಕ್ತಾಂ
ಜನನಿ ಕನಕವೃಷ್ಟಿಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ತೇಽರ್ಪಯಾಮಿ || ೪೨ ||

ಮಾತಃ ಕಾಂಚನದಂಡಮಂಡಿತಮಿದಂ ಪೂರ್ಣೇಂದುಬಿಂಬಪ್ರಭಂ
ನಾನಾರತ್ನವಿಶೋಭಿಹೇಮಕಲಶಂ ಲೋಕತ್ರಯಾಹ್ಲಾದಕಮ್ |
ಭಾಸ್ವನ್ಮೌಕ್ತಿಕಜಾಲಿಕಾಪರಿವೃತಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾತ್ಮಹಸ್ತೇ ಧೃತಂ
ಛತ್ರಂ ತೇ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಶಿರಸಿ ತ್ವಷ್ಟ್ರಾ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತಮ್ || ೪೩ ||

ಶರದಿಂದುಮರೀಚಿಗೌರವರ್ಣೈ-
-ರ್ಮಣಿಮುಕ್ತಾವಿಲಸತ್ಸುವರ್ಣದಂಡೈಃ |
ಜಗದಂಬ ವಿಚಿತ್ರಚಾಮರೈಸ್ತ್ವಾ-
-ಮಹಮಾನಂದಭರೇಣ ವೀಜಯಾಮಿ || ೪೪ ||

ಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲನಿಭೋ ಜಗದಂಬ ಯೋಽಯಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಯಾ ಮಣಿಮಯೋ ಮುಕುರೋಽರ್ಪಿತಸ್ತೇ |
ಪೂರ್ಣೇಂದುಬಿಂಬರುಚಿರಂ ವದನಂ ಸ್ವಕೀಯ-
-ಮಸ್ಮಿನ್ವಿಲೋಕಯ ವಿಲೋಲವಿಲೋಚನೇ ತ್ವಮ್ || ೪೫ ||

ಇಂದ್ರಾದಯೋ ನತಿನತೈರ್ಮಕುಟಪ್ರದೀಪೈ-
-ರ್ನೀರಾಜಯಂತಿ ಸತತಂ ತವ ಪಾದಪೀಠಮ್ |
ತಸ್ಮಾದಹಂ ತವ ಸಮಸ್ತಶರೀರಮೇತ-
-ನ್ನೀರಾಜಯಾಮಿ ಜಗದಂಬ ಸಹಸ್ರದೀಪೈಃ || ೪೬ ||

ಪ್ರಿಯಗತಿರತಿತುಂಗೋ ರತ್ನಪಲ್ಯಾಣಯುಕ್ತಃ
ಕನಕಮಯವಿಭೂಷಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಗಂಭೀರಘೋಷಃ |
ಭಗವತಿ ಕಲಿತೋಽಯಂ ವಾಹನಾರ್ಥಂ ಮಯಾ ತೇ
ತುರಗಶತಸಮೇತೋ ವಾಯುವೇಗಸ್ತುರಂಗಃ || ೪೭ ||

ಮಧುಕರವೃತಕುಂಭನ್ಯಸ್ತಸಿಂದೂರರೇಣುಃ
ಕನಕಕಲಿತಘಂಟಾಕಿಂಕಣೀಶೋಭಿಕಂಠಃ |
ಶ್ರವಣಯುಗಲಚಂಚಚ್ಚಾಮರೋ ಮೇಘತುಲ್ಯೋ
ಜನನಿ ತವ ಮುದೇ ಸ್ಯಾನ್ಮತ್ತಮಾತಂಗ ಏಷಃ || ೪೮ ||

ದ್ರುತತರತುರಗೈರ್ವಿರಾಜಮಾನಂ
ಮಣಿಮಯಚಕ್ರಚತುಷ್ಟಯೇನ ಯುಕ್ತಮ್ |
ಕನಕಮಯಮಮುಂ ವಿತಾನವಂತಂ
ಭಗವತಿ ತೇ ಹಿ ರಥಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ || ೪೯ ||

ಹಯಗಜರಥಪತ್ತಿಶೋಭಮಾನಂ
ದಿಶಿ ದಿಶಿ ದುಂದುಭಿಮೇಘನಾದಯುಕ್ತಮ್ |
ಅತಿಬಹು ಚತುರಂಗಸೈನ್ಯಮೇತ-
-ದ್ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿಭರೇಣ ತೇಽರ್ಪಯಾಮಿ || ೫೦ ||

ಪರಿಘೀಕೃತಸಪ್ತಸಾಗರಂ
ಬಹುಸಂಪತ್ಸಹಿತಂ ಮಯಾಂಬ ತೇ ವಿಪುಲಮ್ |
ಪ್ರಬಲಂ ಧರಣೀತಲಾಭಿಧಂ
ದೃಢದುರ್ಗಂ ನಿಖಿಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ || ೫೧ ||

ಶತಪತ್ರಯುತೈಃ ಸ್ವಭಾವಶೀತೈ-
-ರತಿಸೌರಭ್ಯಯುತೈಃ ಪರಾಗಪೀತೈಃ |
ಭ್ರಮರೀಮುಖರೀಕೃತೈರನಂತೈ-
-ರ್ವ್ಯಜನೈಸ್ತ್ವಾಂ ಜಗದಂಬ ವೀಜಯಾಮಿ || ೫೨ ||

ಭ್ರಮರಲುಲಿತಲೋಲಕುಂತಲಾಲೀ-
-ವಿಗಲಿತಮಾಲ್ಯವಿಕೀರ್ಣರಂಗಭೂಮಿಃ |
ಇಯಮತಿರುಚಿರಾ ನಟೀ ನಟಂತೀ
ತವ ಹೃದಯೇ ಮುದಮಾತನೋತು ಮಾತಃ || ೫೩ ||

ಮುಖನಯನವಿಲಾಸಲೋಲವೇಣೀ-
-ವಿಲಸಿತನಿರ್ಜಿತಲೋಲಭೃಂಗಮಾಲಾಃ |
ಯುವಜನಸುಖಕಾರಿಚಾರುಲೀಲಾ
ಭಗವತಿ ತೇ ಪುರತೋ ನಟಂತಿ ಬಾಲಾಃ || ೫೪ ||

ಭ್ರಮದಲಿಕುಲತುಲ್ಯಾಲೋಲಧಮ್ಮಿಲ್ಲಭಾರಾಃ
ಸ್ಮಿತಮುಖಕಮಲೋದ್ಯದ್ದಿವ್ಯಲಾವಣ್ಯಪೂರಾಃ |
ಅನುಪಮಿತಸುವೇಷಾ ವಾರಯೋಷಾ ನಟಂತಿ
ಪರಭೃತಕಲಕಂಠ್ಯೋ ದೇವಿ ದೈನ್ಯಂ ಧುನೋತು || ೫೫ ||

ಡಮರುಡಿಂಡಿಮಜರ್ಝರಝಲ್ಲರೀ-
-ಮೃದುರವದ್ರಗಡದ್ದ್ರಗಡಾದಯಃ |
ಝಟಿತಿ ಝಾಂಕೃತಝಾಂಕೃತಝಾಂಕೃತೈ-
-ರ್ಬಹುದಯಂ ಹೃದಯಂ ಸುಖಯಂತು ತೇ || ೫೬ ||

ವಿಪಂಚೀಷು ಸಪ್ತಸ್ವರಾನ್ವಾದಯಂತ್ಯ-
-ಸ್ತವ ದ್ವಾರಿ ಗಾಯಂತಿ ಗಂಧರ್ವಕನ್ಯಾಃ |
ಕ್ಷಣಂ ಸಾವಧಾನೇನ ಚಿತ್ತೇನ ಮಾತಃ
ಸಮಾಕರ್ಣಯ ತ್ವಂ ಮಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಸಿ || ೫೭ ||

ಅಭಿನಯಕಮನೀಯೈರ್ನರ್ತನೈರ್ನರ್ತಕೀನಾಂ
ಕ್ಷಣಮಪಿ ರಮಯಿತ್ವಾ ಚೇತ ಏತತ್ತ್ವದೀಯಮ್ |
ಸ್ವಯಮಹಮತಿಚಿತ್ರೈರ್ನೃತ್ತವಾದಿತ್ರಗೀತೈ-
-ರ್ಭಗವತಿ ಭವದೀಯಂ ಮಾನಸಂ ರಂಜಯಾಮಿ || ೫೮ ||

ತವ ದೇವಿ ಗುಣಾನುವರ್ಣನೇ
ಚತುರಾ ನೋ ಚತುರಾನನಾದಯಃ |
ತದಿಹೈಕಮುಖೇಷು ಜಂತುಷು
ಸ್ತವನಂ ಕಸ್ತವ ಕರ್ತುಮೀಶ್ವರಃ || ೫೯ ||

ಪದೇ ಪದೇ ಯತ್ಪರಿಪೂಜಕೇಭ್ಯಃ
ಸದ್ಯೋಽಶ್ವಮೇಧಾದಿಫಲಂ ದದಾತಿ |
ತತ್ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯ ಹೇತುಭೂತಂ
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ತೇ ಪರಿತಃ ಕರೋಮಿ || ೬೦ ||

ರಕ್ತೋತ್ಪಲಾರಕ್ತಲತಾಪ್ರಭಾಭ್ಯಾಂ
ಧ್ವಜೋರ್ಧ್ವರೇಖಾಕುಲಿಶಾಂಕಿತಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಅಶೇಷಬೃಂದಾರಕವಂದಿತಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ಭವಾನೀಪದಪಂಕಜಾಭ್ಯಾಮ್ || ೬೧ ||

ಚರಣನಲಿನಯುಗ್ಮಂ ಪಂಕಜೈಃ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ
ಕನಕಕಮಲಮಾಲಾಂ ಕಂಠದೇಶೇಽರ್ಪಯಿತ್ವಾ |
ಶಿರಸಿ ವಿನಿಹಿತೋಽಯಂ ರತ್ನಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಸ್ತೇ
ಹೃದಯಕಮಲಮಧ್ಯೇ ದೇವಿ ಹರ್ಷಂ ತನೋತು || ೬೨ ||

ಅಥ ಮಣಿಮಯಮಂಚಕಾಭಿರಾಮೇ
ಕನಕಮಯವಿತಾನರಾಜಮಾನೇ |
ಪ್ರಸರದಗರುಧೂಪಧೂಪಿತೇಽಸ್ಮಿ-
-ನ್ಭಗವತಿ ಭವನೇಽಸ್ತು ತೇ ನಿವಾಸಃ || ೬೩ ||

ಏತಸ್ಮಿನ್ಮಣಿಖಚಿತೇ ಸುವರ್ಣಪೀಠೇ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಭಯವರದೌ ನಿಧಾಯ ಹಸ್ತೌ |
ವಿಸ್ತೀರ್ಣೇ ಮೃದುಲತರೋತ್ತರಚ್ಛದೇಽಸ್ಮಿ-
-ನ್ಪರ್ಯಂಕೇ ಕನಕಮಯೇ ನಿಷೀದ ಮಾತಃ || ೬೪ ||

ತವ ದೇವಿ ಸರೋಜಚಿಹ್ನಯೋಃ
ಪದಯೋರ್ನಿರ್ಜಿತಪದ್ಮರಾಗಯೋಃ |
ಅತಿರಕ್ತತರೈರಲಕ್ತಕೈಃ
ಪುನರುಕ್ತಾಂ ರಚಯಾಮಿ ರಕ್ತತಾಮ್ || ೬೫ ||

ಅಥ ಮಾತರುಶೀರವಾಸಿತಂ
ನಿಜತಾಂಬೂಲರಸೇನ ರಂಜಿತಮ್ |
ತಪನೀಯಮಯೇ ಹಿ ಪಟ್ಟಕೇ
ಮುಖಗಂಡೂಷಜಲಂ ವಿಧೀಯತಾಮ್ || ೬೬ ||

ಕ್ಷಣಮಥ ಜಗದಂಬ ಮಂಚಕೇಽಸ್ಮಿ-
-ನ್ಮೃದುತಲತೂಲಿಕಯಾ ವಿರಾಜಮಾನೇ |
ಅತಿರಹಸಿ ಮುದಾ ಶಿವೇನ ಸಾರ್ಧಂ
ಸುಖಶಯನಂ ಕುರು ತತ್ರ ಮಾಂ ಸ್ಮರಂತೀ || ೬೭ ||

ಮುಕ್ತಾಕುಂದೇಂದುಗೌರಾಂ ಮಣಿಮಯಮಕುಟಾಂ ರತ್ನತಾಟಂಕಯುಕ್ತಾ-
-ಮಕ್ಷಸ್ರಕ್ಪುಷ್ಪಹಸ್ತಾಮಭಯವರಕರಾಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮ್ |
ನಾನಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸುರಮಕುಟಮಣಿದ್ಯೋತಿತಸ್ವರ್ಣಪೀಠಾಂ
ಸಾನಂದಾಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಂ ತ್ರಿಭುವನಜನನೀಂ ಚೇತಸಾ ಚಿಂತಯಾಮಿ || ೬೮ ||

ಏಷಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತವ ವಿರಚಿತಾ ಯಾ ಮಯಾ ದೇವಿ ಪೂಜಾ
ಸ್ವೀಕೃತ್ಯೈನಾಂ ಸಪದಿ ಸಕಲಾನ್ಮೇಽಪರಾಧಾನ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ |
ನ್ಯೂನಂ ಯತ್ತತ್ತವ ಕರುಣಯಾ ಪೂರ್ಣತಾಮೇತು ಸದ್ಯಃ
ಸಾನಂದಂ ಮೇ ಹೃದಯಕಮಲೇ ತೇಽಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ನಿವಾಸಃ || ೬೯ ||

ಪೂಜಾಮಿಮಾಂ ಯಃ ಪಠತಿ ಪ್ರಭಾತೇ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲೇ ಯದಿ ವಾ ಪ್ರದೋಷೇ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಾನ್ಪುರುಷೋಽಭ್ಯುಪೈತಿ
ದೇಹಾವಸಾನೇ ಶಿವಭಾವಮೇತಿ || ೭೦ ||

ಪೂಜಾಮಿಮಾಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪೂಜಾಂ ಕರ್ತುಮನೀಶ್ವರಃ |
ಪೂಜಾಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಂ ಚ ವಿಂದತಿ || ೭೧ ||

ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಭಕ್ತಿಸಂಯುಕ್ತೋ ಯಃ ಪೂಜನಮಿದಂ ಪಠೇತ್ |
ವಾಗ್ವಾದಿನ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದೇನ ವತ್ಸರಾತ್ಸ ಕವಿರ್ಭವೇತ್ || ೭೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ ದೇವೀ ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed