Devi Chatushasti Upachara Puja Stotram – தே³வீ சது꞉ஷஷ்ட்யுபசாரபூஜா ஸ்தோத்ரம்


உஷஸி மாக³த⁴மங்க³ளகா³யநை-
-ர்ஜ²டிதி ஜாக்³ருஹி ஜாக்³ருஹி ஜாக்³ருஹி ।
அதிக்ருபார்த்³ரகடாக்ஷநிரீக்ஷணை-
-ர்ஜக³தி³த³ம் ஜக³த³ம்ப³ ஸுகீ²குரு ॥ 1 ॥

கநகமயவிதர்தி³ஶோப⁴மாநம்
தி³ஶி தி³ஶி பூர்ணஸுவர்ணகும்ப⁴யுக்தம் ।
மணிமயமண்டபமத்⁴யமேஹி மாத-
-ர்மயி க்ருபயாஶு ஸமர்சநம் க்³ரஹீதும் ॥ 2 ॥

கநககலஶஶோப⁴மாநஶீர்ஷம்
ஜலத⁴ரளம்பி³ ஸமுல்லஸத்பதாகம் ।
ப⁴க³வதி தவ ஸம்நிவாஸஹேதோ-
-ர்மணிமயமந்தி³ரமேதத³ர்பயாமி ॥ 3 ॥

தபநீயமயீ ஸுதூலிகா
கமநீயா ம்ருது³ளோத்தரச்ச²தா³ ।
நவரத்நவிபூ⁴ஷிதா மயா
ஶிபி³கேயம் ஜக³த³ம்ப³ தே(அ)ர்பிதா ॥ 4 ॥

கநகமயவிதர்தி³ஸ்தா²பிதே தூலிகாட்⁴யே
விவித⁴குஸுமகீர்ணே கோடிபா³லார்கவர்ணே ।
ப⁴க³வதி ரமணீயே ரத்நஸிம்ஹாஸநே(அ)ஸ்மி-
-ந்நுபவிஶ பத³யுக்³மம் ஹேமபீடே² நிதா⁴ய ॥ 5 ॥

மணிமௌக்திகநிர்மிதம் மஹாந்தம்
கநகஸ்தம்ப⁴சதுஷ்டயேந யுக்தம் ।
கமநீயதமம் ப⁴வாநி துப்⁴யம்
நவமுல்லோசமஹம் ஸமர்பயாமி ॥ 6 ॥

தூ³ர்வயா ஸரஸிஜாந்விதவிஷ்ணு-
-க்ராந்தயா ச ஸஹிதம் குஸுமாட்⁴யம் ।
பத்³மயுக்³மஸத்³ருஶே பத³யுக்³மே
பாத்³யமேதது³ரரீகுரு மாத꞉ ॥ 7 ॥

க³ந்த⁴புஷ்பயவஸர்ஷபதூ³ர்வா-
-ஸம்யுதம் திலகுஶாக்ஷதமிஶ்ரம் ।
ஹேமபாத்ரநிஹிதம் ஸஹ ரத்நை-
-ரர்க்⁴யமேதது³ரரீகுரு மாத꞉ ॥ 8 ॥

ஜலஜத்³யுதிநா கரேண ஜாதீ-
-ப²லதக்கோலலவங்க³க³ந்த⁴யுக்தை꞉ ।
அம்ருதைரம்ருதைரிவாதிஶீதை-
-ர்ப⁴க³வத்யாசமநம் விதீ⁴யதாம் ॥ 9 ॥

நிஹிதம் கநகஸ்ய ஸம்புடே
பிஹிதம் ரத்நபிதா⁴நகேந யத் ।
ததி³த³ம் ஜக³த³ம்ப³ தே(அ)ர்பிதம்
மது⁴பர்கம் ஜநநி ப்ரக்³ருஹ்யதாம் ॥ 10 ॥

ஏதச்சம்பகதைலமம்ப³ விவிதை⁴꞉ புஷ்பைர்முஹுர்வாஸிதம்
ந்யஸ்தம் ரத்நமயே ஸுவர்ணசஷகே ப்⁴ருங்கை³ர்ப்⁴ரமத்³பி⁴ர்வ்ருதம் ।
ஸாநந்த³ம் ஸுரஸுந்த³ரீபி⁴ரபி⁴தோ ஹஸ்தைர்த்⁴ருதம் தே மயா
கேஶேஷு ப்⁴ரமரப்⁴ரமேஷு ஸகலேஷ்வங்கே³ஷு சாலிப்யதே ॥ 11 ॥

மாத꞉ குங்குமபங்கநிர்மிதமித³ம் தே³ஹே தவோத்³வர்தநம்
ப⁴க்த்யாஹம் கலயாமி ஹேமரஜஸா ஸம்மிஶ்ரிதம் கேஸரை꞉ ।
கேஶாநாமலகைர்விஶோத்⁴ய விஶதா³ந்கஸ்தூரிகோத³ஞ்சிதை꞉
ஸ்நாநம் தே நவரத்நகும்ப⁴ஸஹிதை꞉ ஸம்வாஸிதோஷ்ணோத³கை꞉ ॥ 12 ॥

த³தி⁴து³க்³த⁴க்⁴ருதை꞉ ஸமாக்ஷிகை꞉
ஸிதயா ஶர்கரயா ஸமந்விதை꞉ ।
ஸ்நபயாமி தவாஹமாத³ரா-
-ஜ்ஜநநி த்வாம் புநருஷ்ணவாரிபி⁴꞉ ॥ 13 ॥

ஏலோஶீரஸுவாஸிதை꞉ ஸகுஸுமைர்க³ங்கா³தி³தீர்தோ²த³கை-
-ர்மாணிக்யாமளமௌக்திகாம்ருதரஸை꞉ ஸ்வச்சை²꞉ ஸுவர்ணோத³கை꞉ ।
மந்த்ராந்வைதி³கதாந்த்ரிகாந்பரிபட²ந்ஸாநந்த³மத்யாத³ரா-
-த்ஸ்நாநம் தே பரிகல்பயாமி ஜநநி ஸ்நேஹாத்த்வமங்கீ³குரு ॥ 14 ॥

பா³லார்கத்³யுதி தா³டி³மீயகுஸுமப்ரஸ்பர்தி⁴ ஸர்வோத்தமம்
மாதஸ்த்வம் பரிதே⁴ஹி தி³வ்யவஸநம் ப⁴க்த்யா மயா கல்பிதம் ।
முக்தாபி⁴ர்க்³ரதி²தம் ஸுகஞ்சுகமித³ம் ஸ்வீக்ருத்ய பீதப்ரப⁴ம்
தப்தஸ்வர்ணஸமாநவர்ணமதுலம் ப்ராவர்ணமங்கீ³குரு ॥ 15 ॥

நவரத்நமயே மயார்பிதே
கமநீயே தபநீயபாது³கே ।
ஸவிளாஸமித³ம் பத³த்³வயம்
க்ருபயா தே³வி தயோர்நிதீ⁴யதாம் ॥ 16 ॥

ப³ஹுபி⁴ரக³ருதூ⁴பை꞉ ஸாத³ரம் தூ⁴பயித்வா
ப⁴க³வதி தவ கேஶாங்கங்கதைர்மார்ஜயித்வா ।
ஸுரபி⁴பி⁴ரரவிந்தை³ஶ்சம்பகைஶ்சார்சயித்வா
ஜ²டிதி கநகஸூத்ரைர்ஜூடயந்வேஷ்டயாமி ॥ 17 ॥

ஸௌவீராஞ்ஜநமித³மம்ப³ சக்ஷுஷோஸ்தே
விந்யஸ்தம் கநகஶலாகயா மயா யத் ।
தந்ந்யூநம் மலிநமபி த்வத³க்ஷிஸங்கா³த்
ப்³ரஹ்மேந்த்³ராத்³யபி⁴லஷணீயதாமியாய ॥ 18 ॥

மஞ்ஜீரே பத³யோர்நிதா⁴ய ருசிராம் விந்யஸ்ய காஞ்சீம் கடௌ
முக்தாஹாரமுரோஜயோரநுபமாம் நக்ஷத்ரமாலாம் க³ளே ।
கேயூராணி பு⁴ஜேஷு ரத்நவலயஶ்ரேணீம் கரேஷு க்ரமா-
-த்தாடங்கே தவ கர்ணயோர்விநித³தே⁴ ஶீர்ஷே ச சூடா³மணிம் ॥ 19 ॥

த⁴ம்மில்லே தவ தே³வி ஹேமகுஸுமாந்யாதா⁴ய பா²லஸ்த²லே
முக்தாராஜிவிராஜமாநதிலகம் நாஸாபுடே மௌக்திகம் ।
மாதர்மௌக்திகஜாலிகாம் ச குசயோ꞉ ஸர்வாங்கு³ளீஷூர்மிகா꞉
கட்யாம் காஞ்சநகிங்கிணீர்விநித³தே⁴ ரத்நாவதம்ஸம் ஶ்ருதௌ ॥ 20 ॥

மாத꞉ பா²லதலே தவாதிவிமலே காஶ்மீரகஸ்தூரிகா-
-கர்பூராக³ருபி⁴꞉ கரோமி திலகம் தே³ஹே(அ)ங்க³ராக³ம் தத꞉ ।
வக்ஷோஜாதி³ஷு யக்ஷகர்த³மரஸம் ஸிக்த்வா ச புஷ்பத்³ரவம்
பாதௌ³ சந்த³நலேபநாதி³பி⁴ரஹம் ஸம்பூஜயாமி க்ரமாத் ॥ 21 ॥

ரத்நாக்ஷதைஸ்த்வாம் பரிபூஜயாமி
முக்தாப²லைர்வா ருசிரைரவித்³தை⁴꞉ ।
அக²ண்டி³தைர்தே³வி யவாதி³பி⁴ர்வா
காஶ்மீரபங்காங்கிததண்டு³லைர்வா ॥ 22 ॥

ஜநநி சம்பகதைலமித³ம் புரோ
ம்ருக³மதோ³பயுதம் படவாஸகம் ।
ஸுரபி⁴க³ந்த⁴மித³ம் ச சது꞉ஸமம்
ஸபதி³ ஸர்வமித³ம் பரிக்³ருஹ்யதாம் ॥ 23 ॥

ஸீமந்தே தே ப⁴க³வதி மயா ஸாத³ரம் ந்யஸ்தமேத-
-த்ஸிந்தூ³ரம் மே ஹ்ருத³யகமலே ஹர்ஷவர்ஷம் தநோதி ।
பா³லாதி³த்யத்³யுதிரிவ ஸதா³ லோஹிதா யஸ்ய காந்தீ-
-ரந்தர்த்⁴வாந்தம் ஹரதி ஸகலம் சேதஸா சிந்தயைவ ॥ 24 ॥

மந்தா³ரகுந்த³கரவீரளவங்க³புஷ்பை-
-ஸ்த்வாம் தே³வி ஸந்ததமஹம் பரிபூஜயாமி ।
ஜாதீஜபாவகுலசம்பககேதகாதி³-
-நாநாவிதா⁴நி குஸுமாநி ச தே(அ)ர்பயாமி ॥ 25 ॥

மாலதீவகுலஹேமபுஷ்பிகா-
-காஞ்சநாரகரவீரகைதகை꞉ ।
கர்ணிகாரகி³ரிகர்ணிகாதி³பி⁴꞉
பூஜயாமி ஜக³த³ம்ப³ தே வபு꞉ ॥ 26 ॥

பாரிஜாதஶதபத்ரபாடலை-
-ர்மல்லிகாவகுலசம்பகாதி³பி⁴꞉ ।
அம்பு³ஜை꞉ ஸுகுஸுமைஶ்ச ஸாத³ரம்
பூஜயாமி ஜக³த³ம்ப³ தே வபு꞉ ॥ 27 ॥

லாக்ஷாஸம்மிலிதை꞉ ஸிதாப்⁴ரஸஹிதை꞉ ஶ்ரீவாஸஸம்மிஶ்ரிதை꞉
கர்பூராகலிதை꞉ ஶிரைர்மது⁴யுதைர்கோ³ஸர்பிஷா லோடி³தை꞉ ।
ஶ்ரீக²ண்டா³க³ருகு³க்³கு³ளுப்ரப்⁴ருதிபி⁴ர்நாநாவிதை⁴ர்வஸ்துபி⁴-
-ர்தூ⁴பம் தே பரிகல்பயாமி ஜநநி ஸ்நேஹாத்த்வமங்கீ³குரு ॥ 28 ॥

ரத்நாலங்க்ருதஹேமபாத்ரநிஹிதைர்கோ³ஸர்பிஷா லோடி³தை-
-ர்தீ³பைர்தீ³ர்க⁴தராந்த⁴காரபி⁴து³ரைர்பா³லார்ககோடிப்ரபை⁴꞉ ।
ஆதாம்ரஜ்வலது³ஜ்ஜ்வலப்ரவிளஸத்³ரத்நப்ரதீ³பைஸ்ததா²
மாதஸ்த்வாமஹமாத³ராத³நுதி³நம் நீராஜயாம்யுச்சகை꞉ ॥ 29 ॥

மாதஸ்த்வாம் த³தி⁴து³க்³த⁴பாயஸமஹாஶால்யந்நஸந்தாநிகா꞉
ஸூபாபூபஸிதாக்⁴ருதை꞉ ஸவடகை꞉ ஸக்ஷௌத்³ரரம்பா⁴ப²லை꞉ ।
ஏலாஜீரகஹிங்கு³நாக³ரநிஶாகுஸ்தும்ப⁴ரீஸம்ஸ்க்ருதை꞉
ஶாகை꞉ ஸாகமஹம் ஸுதா⁴தி⁴கரஸை꞉ ஸந்தர்பயாம்யர்சயன் ॥ 30 ॥

ஸாபூபஸூபத³தி⁴து³க்³த⁴ஸிதாக்⁴ருதாநி
ஸுஸ்வாது³ப⁴க்தபரமாந்நபுர꞉ஸராணி ।
ஶாகோல்லஸந்மரிசிஜீரகபா³ஹ்லிகாநி
ப⁴க்ஷ்யாணி பு⁴ங்க்ஷ்வ ஜக³த³ம்ப³ மயார்பிதாநி ॥ 31 ॥

க்ஷீரமேததி³த³முத்தமோத்தமம்
ப்ராஜ்யமாஜ்யமித³முஜ்ஜ்வலம் மது⁴ ।
மாதரேதத³ம்ருதோபமம் பய꞉
ஸம்ப்⁴ரமேண பரிபீயதாம் முஹு꞉ ॥ 32 ॥

உஷ்ணோத³கை꞉ பாணியுக³ம் முக²ம் ச
ப்ரக்ஷால்ய மாத꞉ கலதௌ⁴தபாத்ரே ।
கர்பூரமிஶ்ரேண ஸகுங்குமேந
ஹஸ்தௌ ஸமுத்³வர்தய சந்த³நேந ॥ 33 ॥

அதிஶீதமுஶீரவாஸிதம்
தபநீயே கலஶே நிவேஶிதம் ।
படபூதமித³ம் ஜிதாம்ருதம்
ஶுசி க³ங்கா³ஜலமம்ப³ பீயதாம் ॥ 34 ॥

ஜம்ப்³வாம்ரரம்பா⁴ப²லஸம்யுதாநி
த்³ராக்ஷாப²லக்ஷௌத்³ரஸமந்விதாநி ।
ஸநாரிகேலாநி ஸதா³டி³மாநி
ப²லாநி தே தே³வி ஸமர்பயாமி ॥ 35 ॥

கூஶ்மாண்ட³கோஶாதகிஸம்யுதாநி
ஜம்பீ³ரநாரங்க³ஸமந்விதாநி ।
ஸபீ³ஜபூராணி ஸபா³த³ராணி
ப²லாநி தே தே³வி ஸமர்பயாமி ॥ 36 ॥

கர்பூரேண யுதைர்லவங்க³ஸஹிதைஸ்தக்கோலசூர்ணாந்விதை꞉
ஸுஸ்வாது³க்ரமுகை꞉ ஸகௌ³ரக²தி³ரை꞉ ஸுஸ்நிக்³த⁴ஜாதீப²லை꞉ ।
மாத꞉ கைதகபத்ரபாண்டு³ருசிபி⁴ஸ்தாம்பூ³லவல்லீத³ளை꞉
ஸாநந்த³ம் முக²மண்ட³நார்த²மதுலம் தாம்பூ³லமங்கீ³குரு ॥ 37 ॥

ஏலாலவங்கா³தி³ஸமந்விதாநி
தக்கோலகர்பூரவிமிஶ்ரிதாநி ।
தாம்பூ³லவல்லீத³ளஸம்யுதாநி
பூகா³நி தே தே³வி ஸமர்பயாமி ॥ 38 ॥

தாம்பூ³லநிர்ஜிதஸுதப்தஸுவர்ணவர்ணம்
ஸ்வர்ணாக்தபூக³ப²லமௌக்திகசூர்ணயுக்தம் ।
ஸௌவர்ணபாத்ரநிஹிதம் க²தி³ரேந ஸார்த⁴ம்
தாம்பூ³லமம்ப³ வத³நாம்பு³ருஹே க்³ருஹாண ॥ 39 ॥

மஹதி கநகபாத்ரே ஸ்தா²பயித்வா விஶாலான்
ட³மருஸத்³ருஶரூபாந்ப³த்³த⁴கோ³தூ⁴மதீ³பான் ।
ப³ஹுக்⁴ருதமத² தேஷு ந்யஸ்ய தீ³பாந்ப்ரக்ருஷ்டா-
-ந்பு⁴வநஜநநி குர்வே நித்யமாரார்திகம் தே ॥ 40 ॥

ஸவிநயமத² த³த்வா ஜாநுயுக்³மம் த⁴ரண்யாம்
ஸபதி³ ஶிரஸி த்⁴ருத்வா பாத்ரமாரார்திகஸ்ய ।
முக²கமலஸமீபே தே(அ)ம்ப³ ஸார்த²ம் த்ரிவாரம்
ப்⁴ரமயதி மயி பூ⁴யாத்தே க்ருபார்த்³ர꞉ கடாக்ஷ꞉ ॥ 41 ॥

அத² ப³ஹுமணிமிஶ்ரைர்மௌக்திகைஸ்த்வாம் விகீர்ய
த்ரிபு⁴வநகமநீயை꞉ பூஜயித்வா ச வஸ்த்ரை꞉ ।
மிலிதவிவித⁴முக்தாம் தி³வ்யமாணிக்யயுக்தாம்
ஜநநி கநகவ்ருஷ்டிம் த³க்ஷிணாம் தே(அ)ர்பயாமி ॥ 42 ॥

மாத꞉ காஞ்சநத³ண்ட³மண்டி³தமித³ம் பூர்ணேந்து³பி³ம்ப³ப்ரப⁴ம்
நாநாரத்நவிஶோபி⁴ஹேமகலஶம் லோகத்ரயாஹ்லாத³கம் ।
பா⁴ஸ்வந்மௌக்திகஜாலிகாபரிவ்ருதம் ப்ரீத்யாத்மஹஸ்தே த்⁴ருதம்
ச²த்ரம் தே பரிகல்பயாமி ஶிரஸி த்வஷ்ட்ரா ஸ்வயம் நிர்மிதம் ॥ 43 ॥

ஶரதி³ந்து³மரீசிகௌ³ரவர்ணை-
-ர்மணிமுக்தாவிளஸத்ஸுவர்ணத³ண்டை³꞉ ।
ஜக³த³ம்ப³ விசித்ரசாமரைஸ்த்வா-
-மஹமாநந்த³ப⁴ரேண வீஜயாமி ॥ 44 ॥

மார்தாண்ட³மண்ட³லநிபோ⁴ ஜக³த³ம்ப³ யோ(அ)யம்
ப⁴க்த்யா மயா மணிமயோ முகுரோ(அ)ர்பிதஸ்தே ।
பூர்ணேந்து³பி³ம்ப³ருசிரம் வத³நம் ஸ்வகீய-
-மஸ்மிந்விளோகய விளோலவிளோசநே த்வம் ॥ 45 ॥

இந்த்³ராத³யோ நதிநதைர்மகுடப்ரதீ³பை-
-ர்நீராஜயந்தி ஸததம் தவ பாத³பீட²ம் ।
தஸ்மாத³ஹம் தவ ஸமஸ்தஶரீரமேத-
-ந்நீராஜயாமி ஜக³த³ம்ப³ ஸஹஸ்ரதீ³பை꞉ ॥ 46 ॥

ப்ரியக³திரதிதுங்கோ³ ரத்நபல்யாணயுக்த꞉
கநகமயவிபூ⁴ஷ꞉ ஸ்நிக்³த⁴க³ம்பீ⁴ரகோ⁴ஷ꞉ ।
ப⁴க³வதி கலிதோ(அ)யம் வாஹநார்த²ம் மயா தே
துரக³ஶதஸமேதோ வாயுவேக³ஸ்துரங்க³꞉ ॥ 47 ॥

மது⁴கரவ்ருதகும்ப⁴ந்யஸ்தஸிந்தூ³ரரேணு꞉
கநககலிதக⁴ண்டாகிங்கணீஶோபி⁴கண்ட²꞉ ।
ஶ்ரவணயுக³ளசஞ்சச்சாமரோ மேக⁴துல்யோ
ஜநநி தவ முதே³ ஸ்யாந்மத்தமாதங்க³ ஏஷ꞉ ॥ 48 ॥

த்³ருததரதுரகை³ர்விராஜமாநம்
மணிமயசக்ரசதுஷ்டயேந யுக்தம் ।
கநகமயமமும் விதாநவந்தம்
ப⁴க³வதி தே ஹி ரத²ம் ஸமர்பயாமி ॥ 49 ॥

ஹயக³ஜரத²பத்திஶோப⁴மாநம்
தி³ஶி தி³ஶி து³ந்து³பி⁴மேக⁴நாத³யுக்தம் ।
அதிப³ஹு சதுரங்க³ஸைந்யமேத-
-த்³ப⁴க³வதி ப⁴க்திப⁴ரேண தே(அ)ர்பயாமி ॥ 50 ॥

பரிகீ⁴க்ருதஸப்தஸாக³ரம்
ப³ஹுஸம்பத்ஸஹிதம் மயாம்ப³ தே விபுலம் ।
ப்ரப³லம் த⁴ரணீதலாபி⁴த⁴ம்
த்³ருட⁴து³ர்க³ம் நிகி²லம் ஸமர்பயாமி ॥ 51 ॥

ஶதபத்ரயுதை꞉ ஸ்வபா⁴வஶீதை-
-ரதிஸௌரப்⁴யயுதை꞉ பராக³பீதை꞉ ।
ப்⁴ரமரீமுக²ரீக்ருதைரநந்தை-
-ர்வ்யஜநைஸ்த்வாம் ஜக³த³ம்ப³ வீஜயாமி ॥ 52 ॥

ப்⁴ரமரளுலிதலோலகுந்தலாலீ-
-விக³ளிதமால்யவிகீர்ணரங்க³பூ⁴மி꞉ ।
இயமதிருசிரா நடீ நடந்தீ
தவ ஹ்ருத³யே முத³மாதநோது மாத꞉ ॥ 53 ॥

முக²நயநவிளாஸலோலவேணீ-
-விளஸிதநிர்ஜிதலோலப்⁴ருங்க³மாலா꞉ ।
யுவஜநஸுக²காரிசாருலீலா
ப⁴க³வதி தே புரதோ நடந்தி பா³லா꞉ ॥ 54 ॥

ப்⁴ரமத³ளிகுலதுல்யாளோலத⁴ம்மில்லபா⁴ரா꞉
ஸ்மிதமுக²கமலோத்³யத்³தி³வ்யலாவண்யபூரா꞉ ।
அநுபமிதஸுவேஷா வாரயோஷா நடந்தி
பரப்⁴ருதகலகண்ட்²யோ தே³வி தை³ந்யம் து⁴நோது ॥ 55 ॥

ட³மருடி³ண்டி³மஜர்ஜ²ரஜ²ல்லரீ-
-ம்ருது³ரவத்³ரக³ட³த்³த்³ரக³டா³த³ய꞉ ।
ஜ²டிதி ஜா²ங்க்ருதஜா²ங்க்ருதஜா²ங்க்ருதை-
-ர்ப³ஹுத³யம் ஹ்ருத³யம் ஸுக²யந்து தே ॥ 56 ॥

விபஞ்சீஷு ஸப்தஸ்வராந்வாத³யந்த்ய-
-ஸ்தவ த்³வாரி கா³யந்தி க³ந்த⁴ர்வகந்யா꞉ ।
க்ஷணம் ஸாவதா⁴நேந சித்தேந மாத꞉
ஸமாகர்ணய த்வம் மயா ப்ரார்தி²தாஸி ॥ 57 ॥

அபி⁴நயகமநீயைர்நர்தநைர்நர்தகீநாம்
க்ஷணமபி ரமயித்வா சேத ஏதத்த்வதீ³யம் ।
ஸ்வயமஹமதிசித்ரைர்ந்ருத்தவாதி³த்ரகீ³தை-
-ர்ப⁴க³வதி ப⁴வதீ³யம் மாநஸம் ரஞ்ஜயாமி ॥ 58 ॥

தவ தே³வி கு³ணாநுவர்ணநே
சதுரா நோ சதுராநநாத³ய꞉ ।
ததி³ஹைகமுகே²ஷு ஜந்துஷு
ஸ்தவநம் கஸ்தவ கர்துமீஶ்வர꞉ ॥ 59 ॥

பதே³ பதே³ யத்பரிபூஜகேப்⁴ய꞉
ஸத்³யோ(அ)ஶ்வமேதா⁴தி³ப²லம் த³தா³தி ।
தத்ஸர்வபாபக்ஷய ஹேதுபூ⁴தம்
ப்ரத³க்ஷிணம் தே பரித꞉ கரோமி ॥ 60 ॥

ரக்தோத்பலாரக்தலதாப்ரபா⁴ப்⁴யாம்
த்⁴வஜோர்த்⁴வரேகா²குலிஶாங்கிதாப்⁴யாம் ।
அஶேஷப்³ருந்தா³ரகவந்தி³தாப்⁴யாம்
நமோ ப⁴வாநீபத³பங்கஜாப்⁴யாம் ॥ 61 ॥

சரணநலிநயுக்³மம் பங்கஜை꞉ பூஜயித்வா
கநககமலமாலாம் கண்ட²தே³ஶே(அ)ர்பயித்வா ।
ஶிரஸி விநிஹிதோ(அ)யம் ரத்நபுஷ்பாஞ்ஜலிஸ்தே
ஹ்ருத³யகமலமத்⁴யே தே³வி ஹர்ஷம் தநோது ॥ 62 ॥

அத² மணிமயமஞ்சகாபி⁴ராமே
கநகமயவிதாநராஜமாநே ।
ப்ரஸரத³க³ருதூ⁴பதூ⁴பிதே(அ)ஸ்மி-
-ந்ப⁴க³வதி ப⁴வநே(அ)ஸ்து தே நிவாஸ꞉ ॥ 63 ॥

ஏதஸ்மிந்மணிக²சிதே ஸுவர்ணபீடே²
த்ரைலோக்யாப⁴யவரதௌ³ நிதா⁴ய ஹஸ்தௌ ।
விஸ்தீர்ணே ம்ருது³ளதரோத்தரச்ச²தே³(அ)ஸ்மி-
-ந்பர்யங்கே கநகமயே நிஷீத³ மாத꞉ ॥ 64 ॥

தவ தே³வி ஸரோஜசிஹ்நயோ꞉
பத³யோர்நிர்ஜிதபத்³மராக³யோ꞉ ।
அதிரக்ததரைரளக்தகை꞉
புநருக்தாம் ரசயாமி ரக்ததாம் ॥ 65 ॥

அத² மாதருஶீரவாஸிதம்
நிஜதாம்பூ³லரஸேந ரஞ்ஜிதம் ।
தபநீயமயே ஹி பட்டகே
முக²க³ண்டூ³ஷஜலம் விதீ⁴யதாம் ॥ 66 ॥

க்ஷணமத² ஜக³த³ம்ப³ மஞ்சகே(அ)ஸ்மி-
-ந்ம்ருது³தலதூலிகயா விராஜமாநே ।
அதிரஹஸி முதா³ ஶிவேந ஸார்த⁴ம்
ஸுக²ஶயநம் குரு தத்ர மாம் ஸ்மரந்தீ ॥ 67 ॥

முக்தாகுந்தே³ந்து³கௌ³ராம் மணிமயமகுடாம் ரத்நதாடங்கயுக்தா-
-மக்ஷஸ்ரக்புஷ்பஹஸ்தாமப⁴யவரகராம் சந்த்³ரசூடா³ம் த்ரிநேத்ராம் ।
நாநாலங்காரயுக்தாம் ஸுரமகுடமணித்³யோதிதஸ்வர்ணபீடா²ம்
ஸாநந்தா³ம் ஸுப்ரஸந்நாம் த்ரிபு⁴வநஜநநீம் சேதஸா சிந்தயாமி ॥ 68 ॥

ஏஷா ப⁴க்த்யா தவ விரசிதா யா மயா தே³வி பூஜா
ஸ்வீக்ருத்யைநாம் ஸபதி³ ஸகலாந்மே(அ)பராதா⁴ன் க்ஷமஸ்வ ।
ந்யூநம் யத்தத்தவ கருணயா பூர்ணதாமேது ஸத்³ய꞉
ஸாநந்த³ம் மே ஹ்ருத³யகமலே தே(அ)ஸ்து நித்யம் நிவாஸ꞉ ॥ 69 ॥

பூஜாமிமாம் ய꞉ பட²தி ப்ரபா⁴தே
மத்⁴யாஹ்நகாலே யதி³ வா ப்ரதோ³ஷே ।
த⁴ர்மார்த²காமாந்புருஷோ(அ)ப்⁴யுபைதி
தே³ஹாவஸாநே ஶிவபா⁴வமேதி ॥ 70 ॥

பூஜாமிமாம் படே²ந்நித்யம் பூஜாம் கர்துமநீஶ்வர꞉ ।
பூஜாப²லமவாப்நோதி வாஞ்சி²தார்த²ம் ச விந்த³தி ॥ 71 ॥

ப்ரத்யஹம் ப⁴க்திஸம்யுக்தோ ய꞉ பூஜநமித³ம் படே²த் ।
வாக்³வாதி³ந்யா꞉ ப்ரஸாதே³ந வத்ஸராத்ஸ கவிர்ப⁴வேத் ॥ 72 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருதௌ தே³வீ சது꞉ஷஷ்ட்யுபசாரபூஜா ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed