Mantra Matruka Pushpa Mala Stava – ಮಂತ್ರಮಾತೃಕಾ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಸ್ತವಃ


ಕಲ್ಲೋಲೋಲ್ಲಸಿತಾಮೃತಾಬ್ಧಿಲಹರೀಮಧ್ಯೇ ವಿರಾಜನ್ಮಣಿ-
-ದ್ವೀಪೇ ಕಲ್ಪಕವಾಟಿಕಾಪರಿವೃತೇ ಕಾದಂಬವಾಟ್ಯುಜ್ಜ್ವಲೇ |
ರತ್ನಸ್ತಂಭಸಹಸ್ರನಿರ್ಮಿತಸಭಾಮಧ್ಯೇ ವಿಮಾನೋತ್ತಮೇ
ಚಿಂತಾರತ್ನವಿನಿರ್ಮಿತಂ ಜನನಿ ತೇ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಭಾವಯೇ || ೧ ||

ಏಣಾಂಕಾನಲಭಾನುಮಂಡಲಲಸಚ್ಛ್ರೀಚಕ್ರಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಾಂ
ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಭಾಸುರಾಂ ಕರತಲೈಃ ಪಾಶಾಂಕುಶೌ ಬಿಭ್ರತೀಮ್ |
ಚಾಪಂ ಬಾಣಮಪಿ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂ ಕೌಸುಂಭವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತಾಂ
ತಾಂ ತ್ವಾಂ ಚಂದ್ರಕಳಾವತಂಸಮಕುಟಾಂ ಚಾರುಸ್ಮಿತಾಂ ಭಾವಯೇ || ೨ ||

ಈಶಾನಾದಿಪದಂ ಶಿವೈಕಫಲದಂ ರತ್ನಾಸನಂ ತೇ ಶುಭಂ
ಪಾದ್ಯಂ ಕುಂಕುಮಚಂದನಾದಿಭರಿತೈರರ್ಘ್ಯಂ ಸರತ್ನಾಕ್ಷತೈಃ |
ಶುದ್ಧೈರಾಚಮನೀಯಕಂ ತವ ಜಲೈರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಯಾ ಕಲ್ಪಿತಂ
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತವಾರಿಧೇ ತದಖಿಲಂ ಸಂತುಷ್ಟಯೇ ಕಲ್ಪತಾಮ್ || ೩ ||

ಲಕ್ಷ್ಯೇ ಯೋಗಿಜನಸ್ಯ ರಕ್ಷಿತಜಗಜ್ಜಾಲೇ ವಿಶಾಲೇಕ್ಷಣೇ
ಪ್ರಾಲೇಯಾಂಬುಪಟೀರಕುಂಕುಮಲಸತ್ಕರ್ಪೂರಮಿಶ್ರೋದಕೈಃ |
ಗೋಕ್ಷೀರೈರಪಿ ನಾರಿಕೇಲಸಲಿಲೈಃ ಶುದ್ಧೋದಕೈರ್ಮಂತ್ರಿತೈಃ
ಸ್ನಾನಂ ದೇವಿ ಧಿಯಾ ಮಯೈತದಖಿಲಂ ಸಂತುಷ್ಟಯೇ ಕಲ್ಪತಾಮ್ || ೪ ||

ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಾಂಕಿತಮಂತ್ರಲಕ್ಷಿತತನೋ ಹೇಮಾಚಲಾತ್ಸಂಚಿತೈಃ
ರತ್ನೈರುಜ್ಜ್ವಲಮುತ್ತರೀಯಸಹಿತಂ ಕೌಸುಂಭವರ್ಣಾಂಶುಕಮ್ |
ಮುಕ್ತಾಸಂತತಿಯಜ್ಞಸೂತ್ರಮಮಲಂ ಸೌವರ್ಣತಂತೂದ್ಭವಂ
ದತ್ತಂ ದೇವಿ ಧಿಯಾ ಮಯೈತದಖಿಲಂ ಸಂತುಷ್ಟಯೇ ಕಲ್ಪತಾಮ್ || ೫ ||

ಹಂಸೈರಪ್ಯತಿಲೋಭನೀಯಗಮನೇ ಹಾರಾವಲೀಮುಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಹಿಂದೋಲದ್ಯುತಿಹೀರಪೂರಿತತರೇ ಹೇಮಾಂಗದೇ ಕಂಕಣೇ |
ಮಂಜೀರೌ ಮಣಿಕುಂಡಲೇ ಮಕುಟಮಪ್ಯರ್ಧೇಂದುಚೂಡಾಮಣಿಂ
ನಾಸಾಮೌಕ್ತಿಕಮಂಗುಲೀಯಕಟಕೌ ಕಾಂಚೀಮಪಿ ಸ್ವೀಕುರು || ೬ ||

ಸರ್ವಾಂಗೇ ಘನಸಾರಕುಂಕುಮಘನಶ್ರೀಗಂಧಪಂಕಾಂಕಿತಂ
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಂ ಚ ಫಾಲಫಲಕೇ ಗೋರೋಚನಾಪತ್ರಕಮ್ |
ಗಂಡಾದರ್ಶನಮಂಡಲೇ ನಯನಯೋರ್ದಿವ್ಯಾಂಜನಂ ತೇಽಂಚಿತಂ
ಕಂಠಾಬ್ಜೇ ಮೃಗನಾಭಿಪಂಕಮಮಲಂ ತ್ವತ್ಪ್ರೀತಯೇ ಕಲ್ಪತಾಮ್ || ೭ ||

ಕಹ್ಲಾರೋತ್ಪಲಮಲ್ಲಿಕಾಮರುವಕೈಃ ಸೌವರ್ಣಪಂಕೇರುಹೈ-
-ರ್ಜಾತೀಚಂಪಕಮಾಲತೀವಕುಲಕೈರ್ಮಂದಾರಕುಂದಾದಿಭಿಃ |
ಕೇತಕ್ಯಾ ಕರವೀರಕೈರ್ಬಹುವಿಧೈಃ ಕ್ಲುಪ್ತಾಃ ಸ್ರಜೋ ಮಾಲಿಕಾಃ
ಸಂಕಲ್ಪೇನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ವರದೇ ಸಂತುಷ್ಟಯೇ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ || ೮ ||

ಹಂತಾರಂ ಮದನಸ್ಯ ನಂದಯಸಿ ಯೈರಂಗೈರನಂಗೋಜ್ಜ್ವಲೈ-
-ರ್ಯೈರ್ಭೃಂಗಾವಲಿನೀಲಕುಂತಲಭರೈರ್ಬಧ್ನಾಸಿ ತಸ್ಯಾಶಯಮ್ |
ತಾನೀಮಾನಿ ತವಾಂಬ ಕೋಮಲತರಾಣ್ಯಾಮೋದಲೀಲಾಗೃಹಾ-
-ಣ್ಯಾಮೋದಾಯ ದಶಾಂಗಗುಗ್ಗುಲುಘೃತೈರ್ಧೂಪೈರಹಂ ಧೂಪಯೇ || ೯ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಮುಜ್ಜ್ವಲಯಾಮಿ ರತ್ನನಿವಹೋದ್ಭಾಸ್ವತ್ತರೇ ಮಂದಿರೇ
ಮಾಲಾರೂಪವಿಲಂಬಿತೈರ್ಮಣಿಮಯಸ್ತಂಭೇಷು ಸಂಭಾವಿತೈಃ |
ಚಿತ್ರೈರ್ಹಾಟಕಪುತ್ರಿಕಾಕರಧೃತೈರ್ಗವ್ಯೈರ್ಘೃತೈರ್ವರ್ಧಿತೈ-
-ರ್ದಿವ್ಯೈರ್ದೀಪಗಣೈರ್ಧಿಯಾ ಗಿರಿಸುತೇ ಸಂತುಷ್ಟಯೇ ಕಲ್ಪತಾಮ್ || ೧೦ ||

ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರೇಶ್ವರಿ ತಪ್ತಹಾಟಕಕೃತೈಃ ಸ್ಥಾಲೀಸಹಸ್ರೈರ್ಭೃತಂ
ದಿವ್ಯಾನ್ನಂ ಘೃತಸೂಪಶಾಕಭರಿತಂ ಚಿತ್ರಾನ್ನಭೇದಂ ತಥಾ |
ದುಗ್ಧಾನ್ನಂ ಮಧುಶರ್ಕರಾದಧಿಯುತಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಪಾತ್ರೇ ಸ್ಥಿತಂ
ಮಾಷಾಪೂಪಸಹಸ್ರಮಂಬ ಸಫಲಂ ನೈವೇದ್ಯಮಾವೇದಯೇ || ೧೧ ||

ಸಚ್ಛಾಯೈರ್ವರಕೇತಕೀದಲರುಚಾ ತಾಂಬೂಲವಲ್ಲೀದಲೈಃ
ಪೂಗೈರ್ಭೂರಿಗುಣೈಃ ಸುಗಂಧಿಮಧುರೈಃ ಕರ್ಪೂರಖಂಡೋಜ್ಜ್ವಲೈಃ |
ಮುಕ್ತಾಚೂರ್ಣವಿರಾಜಿತೈರ್ಬಹುವಿಧೈರ್ವಕ್ತ್ರಾಂಬುಜಾಮೋದನೈಃ
ಪೂರ್ಣಾ ರತ್ನಕಲಾಚಿಕಾ ತವ ಮುದೇ ನ್ಯಸ್ತಾ ಪುರಸ್ತಾದುಮೇ || ೧೨ ||

ಕನ್ಯಾಭಿಃ ಕಮನೀಯಕಾಂತಿಭಿರಲಂಕಾರಾಮಲಾರಾರ್ತಿಕಾ
ಪಾತ್ರೇ ಮೌಕ್ತಿಕಚಿತ್ರಪಂಕ್ತಿವಿಲಸತ್ಕರ್ಪೂರದೀಪಾಲಿಭಿಃ |
ತತ್ತತ್ತಾಲಮೃದಂಗಗೀತಸಹಿತಂ ನೃತ್ಯತ್ಪದಾಂಭೋರುಹಂ
ಮಂತ್ರಾರಾಧನಪೂರ್ವಕಂ ಸುವಿಹಿತಂ ನೀರಾಜನಂ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ || ೧೩ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೌಕ್ತಿಕಲಕ್ಷಕಲ್ಪಿತಸಿತಚ್ಛತ್ತ್ರಂ ತು ಧತ್ತೇ ರಸಾ-
-ದಿಂದ್ರಾಣೀ ಚ ರತಿಶ್ಚ ಚಾಮರವರೇ ಧತ್ತೇ ಸ್ವಯಂ ಭಾರತೀ |
ವೀಣಾಮೇಣವಿಲೋಚನಾಃ ಸುಮನಸಾಂ ನೃತ್ಯಂತಿ ತದ್ರಾಗವ-
-ದ್ಭಾವೈರಾಂಗಿಕಸಾತ್ತ್ವಿಕೈಃ ಸ್ಫುಟರಸಂ ಮಾತಸ್ತದಾಕರ್ಣ್ಯತಾಮ್ || ೧೪ ||

ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರತ್ರಯಸಂಪುಟೇನ ಮನುನೋಪಾಸ್ಯೇ ತ್ರಯೀಮೌಲಿಭಿ-
-ರ್ವಾಕ್ಯೈರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನೋ ತವ ಸ್ತುತಿವಿಧೌ ಕೋ ವಾ ಕ್ಷಮೇತಾಂಬಿಕೇ |
ಸಲ್ಲಾಪಾಃ ಸ್ತುತಯಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಶತಂ ಸಂಚಾರ ಏವಾಸ್ತು ತೇ
ಸಂವೇಶೋ ನಮಸಃ ಸಹಸ್ರಮಖಿಲಂ ತ್ವತ್ಪ್ರೀತಯೇ ಕಲ್ಪತಾಮ್ || ೧೫ ||

ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಮಾಲಯಾ ಗಿರಿಸುತಾಂ ಯಃ ಪೂಜಯೇಚ್ಚೇತಸಾ
ಸಂಧ್ಯಾಸು ಪ್ರತಿವಾಸರಂ ಸುನಿಯತಸ್ತಸ್ಯಾಮಲಂ ಸ್ಯಾನ್ಮನಃ |
ಚಿತ್ತಾಂಭೋರುಹಮಂಟಪೇ ಗಿರಿಸುತಾ ನೃತ್ತಂ ವಿಧತ್ತೇ ರಸಾ-
-ದ್ವಾಣೀ ವಕ್ತ್ರಸರೋರುಹೇ ಜಲಧಿಜಾ ಗೇಹೇ ಜಗನ್ಮಂಗಳಾ || ೧೬ ||

ಇತಿ ಗಿರಿವರಪುತ್ರೀಪಾದರಾಜೀವಭೂಷಾ
ಭುವನಮಮಲಯಂತೀ ಸೂಕ್ತಿಸೌರಭ್ಯಸಾರೈಃ |
ಶಿವಪದಮಕರಂದಸ್ಯಂದಿನೀಯಂ ನಿಬದ್ಧಾ
ಮದಯತು ಕವಿಭೃಂಗಾನ್ಮಾತೃಕಾಪುಷ್ಪಮಾಲಾ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ ಮಂತ್ರಮಾತೃಕಾಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಸ್ತವಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed