Sri Mukambika Stotram – ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಮೂಲಾಂಭೋರುಹಮಧ್ಯಕೋಣವಿಲಸದ್ಬಂಧೂಕರಾಗೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಜ್ವಾಲಾಜಾಲಜಿತೇಂದುಕಾಂತಿಲಹರೀಮಾನಂದಸಂದಾಯಿನೀಂ |
ಏಲಾಲಲಿತನೀಲಕುಂತಲಧರಾಂ ನೀಲೋತ್ಪಲಾಭಾಂಶುಕಾಂ
ಕೋಲೂರಾದ್ರಿನಿವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ || ೧ ||

ಬಾಲಾದಿತ್ಯನಿಭಾನನಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಬಾಲೇಂದುನಾ ಭೂಷಿತಾಂ
ನೀಲಾಕಾರಸುಕೇಶಿನೀಂ ಸುಲಲಿತಾಂ ನಿತ್ಯಾನ್ನದಾನಪ್ರಿಯಾಂ |
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರ ವರಾಭಯಾಂ ಚ ದಧತೀಂ ಸಾರಸ್ವತಾರ್ಥಪ್ರದಾಂ
ತಾಂ ಬಾಲಾಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಶಿವೇನಸಹಿತಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ || ೨ ||

ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾರ್ಕಸಹಸ್ರಕೋಟಿಸದೃಶಾಂ ಮಾಯಾಂಧಕಾರಚ್ಛಿದಾಂ
ಮಧ್ಯಾಂತಾದಿವಿವರ್ಜಿತಾಂ ಮದಕರೀಂ ಮಾರೇಣ ಸಂಸೇವಿತಾಂ |
ಶೂಲಂಪಾಶಕಪಾಲಪುಸ್ತಕಧರಾಂ ಶುದ್ಧಾರ್ಥವಿಜ್ಞಾನದಾಂ
ತಾಂ ಬಾಲಾಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಶಿವೇನಸಹಿತಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ || ೩ ||

ಸಂಧ್ಯಾರಾಗಸಮಾಽನನಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಸನ್ಮಾನಸೈಃ ಪೂಜಿತಾಂ
ಚಕ್ರಾಕ್ಷಾಭಯ ಕಂಪಿ ಶೋಭಿತಕರಾಂ ಪ್ರಾಲಂಬವೇಣೀಯುತಾಂ |
ಈಷತ್ಫುಲ್ಲಸುಕೇತಕೀದಳಲಸತ್ಸಭ್ಯಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿದ್ವಯಾಂ
ತಾಂ ಬಾಲಾಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಶಿವೇನಸಹಿತಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ || ೪ ||

ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯಸಮಾನಕುಂಡಲಧರಾಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಕೋಟಿಪ್ರಭಾಂ
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾಗ್ನಿವಿಲೋಚನಾಂ ಶಶಿಮುಖೀಮಿಂದ್ರಾದಿಸಂಸೇವಿತಾಂ |
ಮಂತ್ರಾದ್ಯಂತಸುತಂತ್ರಯಾಗಭಜಿತಾಂ ಚಿಂತಾಕುಲಧ್ವಂಸಿನೀಂ
ಮಂದಾರಾದಿವನೇಸ್ಥಿತಾಂ ಮಣಿಮಯೀಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ || ೫ ||

ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಂ ವರನಿಧಿಂ ವಂದಾರುಚಿಂತಾಮಣಿಂ
ಕಲ್ಯಾಣಾಚಲಸಂಸ್ಥಿತಾಂ ಘನಕೃಪಾಂ ಮಾಯಾಂ ಮಹಾವೈಷ್ಣವೀಂ |
ಕಲ್ಯಾಂ ಕಂಬುಸುದರ್ಶನಾಂ ಭಯಹರಾಂ ಶಂಭುಪ್ರಿಯಾಂ ಕಾಮದಾಂ
ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಶಿವೇನಸಹಿತಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ || ೬ ||

ಕಾಲಾಂಭೋಧರಕುಂತಲಾಂಚಿತಮುಖಾಂ ಕರ್ಪೂರವೀಟೀಯುತಾಂ
ಕರ್ಣಾಲಂಬಿತಹೇಮಕುಂಡಲಧರಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಕಾಂಚೀಧರಾಂ |
ಕೈವಲ್ಯೈಕಪರಾಯಣಾಂ ಕಲಿಮಲಪ್ರಧ್ವಂಸಿನೀಂ ಕಾಮದಾಂ
ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಶಿವೇನಸಹಿತಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ || ೭ ||

ನಾನಾಕಾಂತಿವಿಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಸಹಿತಾಂ ನಾನಾವಿಧೈರ್ಭೂಷಿತಾಂ
ನಾನಾಪುಷ್ಪಸುಗಂಧಮಾಲ್ಯಸಹಿತಾಂ ನಾನಾಜನೈಸ್ಸೇವಿತಾಂ |
ನಾನಾವೇದಪುರಾಣಶಾಸ್ತ್ರವಿನುತಾಂ ನಾನಾಕವಿತ್ವಪ್ರದಾಂ
ನಾನಾರೂಪಧರಾಂ ಮಹೇಶಮಹಿಷೀಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ || ೮ ||

ರಾಕಾತಾರಕನಾಯಕೋಜ್ಜ್ವಲಮುಖೀಂ ಶ್ರೀಕಾಮಕಾಮ್ಯಪ್ರದಾಂ
ಶೋಕಾರಣ್ಯಧನಂಜಯಪ್ರತಿನಿಭಾಂ ಕೋಪಾಟವೀಚಂದ್ರಿಕಾಂ |
ಶ್ರೀಕಾಂತಾದಿಸುರಾರ್ಚಿತಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಮಿಮಾಂ ಲೋಕಾವಳೀನಾಶಿನೀಂ
ಲೋಕಾನಂದಕರೀಂ ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ || ೯ ||

ಕಾಂಚೀಕಿಂಕಿಣಿಕಂಕಣಾಂಗದಧರಾಂ ಮಂಜೀರಹಾರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಚಂಚತ್ಕಾಂಚನಸತ್ಕಿರೀಟಘಟಿತಾಂ ಗ್ರೈವೇಯಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ |
ಕಿಂಚಿಂತ್ಕಾಂಚನಕಂಚುಕೇ ಮಣಿಮಯೇ ಪದ್ಮಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ
ಪಂಚಾಸ್ಯಾಂಚಿತಚಂಚರೀಂ ಭಗವತೀಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ || ೧೦ ||

ಸೌವರ್ಣಾಂಬುಜಮಧ್ಯಕಾಂತಿನಯನಾಂ ಸೌದಾಮಿನೀಸನ್ನಿಭಾಂ
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರವರಾಭಯಾನಿ ದಧತೀಮಿಂದೋಃ ಕಲಾಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ |
ಗ್ರೈವೇಯಾಂಗದಹಾರಕುಂಡಲಧರಾಮಾಖಂಡಲಾದಿಸ್ತುತಾಂ
ಮಾಯಾವಿಂಧ್ಯನಿವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ || ೧೧ ||

ಶ್ರೀಮನ್ನೀಪವನೇ ಸುರೈರ್ಮುನಿಗಣೈರಪ್ಸರೋಭಿಶ್ಚ ಸೇವ್ಯಾಂ
ಮಂದಾರಾದಿ ಸಮಸ್ತದೇವತರುಭಿಸ್ಸಂಶೋಭಮಾನಾಂ ಶಿವಾಂ |
ಸೌವರ್ಣಾಂಬುಜಧಾರಿಣೀಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಏಕಾದಿಕಾಮೇಶ್ವರೀಂ
ಮೂಕಾಂಬಾಂ ಸಕಲೇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಫಲದಾಂ ವಂದೇ ಪರಾಂ ದೇವತಾಮ್ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed