Sri Mukambika Stotram – శ్రీ మూకాంబికా స్తోత్రం


మూలాంభోరుహమధ్యకోణవిలసద్బంధూకరాగోజ్జ్వలాం
జ్వాలాజాలజితేందుకాంతిలహరీమానందసందాయినీం |
ఏలాలలితనీలకుంతలధరాం నీలోత్పలాభాంశుకాం
కోలూరాద్రినివాసినీం భగవతీం ధ్యాయామి మూకాంబికాం || ౧ ||

బాలాదిత్యనిభాననాం త్రినయనాం బాలేందునా భూషితాం
నీలాకారసుకేశినీం సులలితాం నిత్యాన్నదానప్రియాం |
శంఖం చక్ర వరాభయాం చ దధతీం సారస్వతార్థప్రదాం
తాం బాలాం త్రిపురాం శివేనసహితాం ధ్యాయామి మూకాంబికాం || ౨ ||

మధ్యాహ్నార్కసహస్రకోటిసదృశాం మాయాంధకారచ్ఛిదాం
మధ్యాంతాదివివర్జితాం మదకరీం మారేణ సంసేవితాం |
శూలంపాశకపాలపుస్తకధరాం శుద్ధార్థవిజ్ఞానదాం
తాం బాలాం త్రిపురాం శివేనసహితాం ధ్యాయామి మూకాంబికాం || ౩ ||

సంధ్యారాగసమాఽననాం త్రినయనాం సన్మానసైః పూజితాం
చక్రాక్షాభయ కంపి శోభితకరాం ప్రాలంబవేణీయుతాం |
ఈషత్ఫుల్లసుకేతకీదళలసత్సభ్యార్చితాంఘ్రిద్వయాం
తాం బాలాం త్రిపురాం శివేనసహితాం ధ్యాయామి మూకాంబికాం || ౪ ||

చంద్రాదిత్యసమానకుండలధరాం చంద్రార్కకోటిప్రభాం
చంద్రార్కాగ్నివిలోచనాం శశిముఖీమింద్రాదిసంసేవితాం |
మంత్రాద్యంతసుతంత్రయాగభజితాం చింతాకులధ్వంసినీం
మందారాదివనేస్థితాం మణిమయీం ధ్యాయామి మూకాంబికాం || ౫ ||

కల్యాణీం కమలేక్షణాం వరనిధిం వందారుచింతామణిం
కల్యాణాచలసంస్థితాం ఘనకృపాం మాయాం మహావైష్ణవీం |
కల్యాం కంబుసుదర్శనాం భయహరాం శంభుప్రియాం కామదాం
కల్యాణీం త్రిపురాం శివేనసహితాం ధ్యాయామి మూకాంబికాం || ౬ ||

కాలాంభోధరకుంతలాంచితముఖాం కర్పూరవీటీయుతాం
కర్ణాలంబితహేమకుండలధరాం మాణిక్యకాంచీధరాం |
కైవల్యైకపరాయణాం కలిమలప్రధ్వంసినీం కామదాం
కల్యాణీం త్రిపురాం శివేనసహితాం ధ్యాయామి మూకాంబికాం || ౭ ||

నానాకాంతివిచిత్రవస్త్రసహితాం నానావిధైర్భూషితాం
నానాపుష్పసుగంధమాల్యసహితాం నానాజనైస్సేవితాం |
నానావేదపురాణశాస్త్రవినుతాం నానాకవిత్వప్రదాం
నానారూపధరాం మహేశమహిషీం ధ్యాయామి మూకాంబికాం || ౮ ||

రాకాతారకనాయకోజ్జ్వలముఖీం శ్రీకామకామ్యప్రదాం
శోకారణ్యధనంజయప్రతినిభాం కోపాటవీచంద్రికాం |
శ్రీకాంతాదిసురార్చితాం స్త్రియమిమాం లోకావళీనాశినీం
లోకానందకరీం నమామి శిరసా ధ్యాయామి మూకాంబికాం || ౯ ||

కాంచీకింకిణికంకణాంగదధరాం మంజీరహారోజ్జ్వలాం
చంచత్కాంచనసత్కిరీటఘటితాం గ్రైవేయభూషోజ్జ్వలాం |
కించింత్కాంచనకంచుకే మణిమయే పద్మాసనే సంస్థితాం
పంచాస్యాంచితచంచరీం భగవతీం ధ్యాయామి మూకాంబికాం || ౧౦ ||

సౌవర్ణాంబుజమధ్యకాంతినయనాం సౌదామినీసన్నిభాం
శంఖం చక్రవరాభయాని దధతీమిందోః కలాం బిభ్రతీం |
గ్రైవేయాంగదహారకుండలధరామాఖండలాదిస్తుతాం
మాయావింధ్యనివాసినీం భగవతీం ధ్యాయామి మూకాంబికాం || ౧౧ ||

శ్రీమన్నీపవనే సురైర్మునిగణైరప్సరోభిశ్చ సేవ్యాం
మందారాది సమస్తదేవతరుభిస్సంశోభమానాం శివాం |
సౌవర్ణాంబుజధారిణీం త్రినయనాం ఏకాదికామేశ్వరీం
మూకాంబాం సకలేష్టసిద్ధిఫలదాం వందే పరాం దేవతామ్ || ౧౨ ||

ఇతి శ్రీ మూకాంబా స్తోత్రం


మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed
%d bloggers like this: