Goda Stuti – ಗೋದಾ ಸ್ತುತಿಃ


ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಕುಲನಂದನಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಂ
ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಹರಿಚಂದನಯೋಗದೃಶ್ಯಾಮ್ |
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕ್ಷಮಾಂ ಕರುಣಯಾ ಕಮಲಾಮಿವಾನ್ಯಾಂ
ಗೋದಾಮನನ್ಯಶರಣಃ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧ ||

ವೈದೇಶಿಕಃ ಶ್ರುತಿಗಿರಾಮಪಿ ಭೂಯಸೀನಾಂ
ವರ್ಣೇಷು ಮಾತಿ ಮಹಿಮಾ ನ ಹಿ ಮಾದೃಶಾಂ ತೇ |
ಇತ್ಥಂ ವಿದಂತಮಪಿ ಮಾಂ ಸಹಸೈವ ಗೋದೇ
ಮೌನದ್ರುಹೋ ಮುಖರಯಂತಿ ಗುಣಾಸ್ತ್ವದೀಯಾಃ || ೨ ||

ತ್ವತ್ಪ್ರೇಯಸಃ ಶ್ರವಣಯೋರಮೃತಾಯಮಾನಾಂ
ತುಲ್ಯಾಂ ತ್ವದೀಯಮಣಿನೂಪುರಶಿಂಜಿತಾನಾಮ್ |
ಗೋದೇ ತ್ವಮೇವ ಜನನಿ ತ್ವದಭಿಷ್ಟವಾರ್ಹಾಂ
ವಾಚಂ ಪ್ರಸನ್ನಮಧುರಾಂ ಮಮ ಸಂವಿಧೇಹಿ || ೩ ||

ಕೃಷ್ಣಾನ್ವಯೇನ ದಧತೀಂ ಯಮುನಾನುಭಾವಂ
ತೀರ್ಥೈರ್ಯಥಾವದವಗಾಹ್ಯ ಸರಸ್ವತೀಂ ತೇ |
ಗೋದೇ ವಿಕಸ್ವರಧಿಯಾಂ ಭವತೀ ಕಟಾಕ್ಷಾತ್
ವಾಚಃ ಸ್ಫುರಂತಿ ಮಕರಂದಮುಚಃ ಕವೀನಾಮ್ || ೪ ||

ಅಸ್ಮಾದೃಶಾಮಪಕೃತೌ ಚಿರದೀಕ್ಷಿತಾನಾಮ್
ಅಹ್ನಾಯ ದೇವಿ ದಯತೇ ಯದಸೌ ಮುಕುಂದಃ |
ತನ್ನಿಶ್ಚಿತಂ ನಿಯಮಿತಸ್ತವ ಮೌಲಿದಾಮ್ನಾ
ತಂತ್ರೀನಿನಾದಮಧುರೈಶ್ಚ ಗಿರಾಂ ನಿಗುಮ್ಫೈಃ || ೫ ||

ಶೋಣಾಧರೇಽಪಿ ಕುಚಯೋರಪಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ
ವಾಚಾಂ ಪ್ರವಾಹನಿವಹೇಽಪಿ ಸರಸ್ವತೀ ತ್ವಮ್ |
ಅಪ್ರಾಕೃತೈರಪಿ ರಸೈರ್ವಿರಜಾ ಸ್ವಭಾವಾತ್
ಗೋದಾಽಪಿ ದೇವಿ ಕಮಿತುರ್ನನು ನರ್ಮದಾಽಸಿ || ೬ ||

ವಲ್ಮೀಕತಃ ಶ್ರವಣತೋ ವಸುಧಾತ್ಮನಸ್ತೇ
ಜಾತೋ ಬಭೂವ ಸ ಮುನಿಃ ಕವಿಸಾರ್ವಭೌಮಃ |
ಗೋದೇ ಕಿಮದ್ಭುತಮಿದಂ ಯದಮೀ ಸ್ವದಂತೇ
ವಕ್ತ್ರಾರವಿಂದಮಕರಂದನಿಭಾಃ ಪ್ರಬಂಧಾಃ || ೭ ||

ಭೋಕ್ತುಂ ತವ ಪ್ರಿಯತಮಂ ಭವತೀವ ಗೋದೇ
ಭಕ್ತಿಂ ನಿಜಾಂ ಪ್ರಣಯಭಾವನಯಾ ಗೃಣಂತಃ |
ಉಚ್ಚಾವಚೈರ್ವಿರಹಸಂಗಮಜೈರುದಂತೈಃ
ಶೃಂಗಾರಯಂತಿ ಹೃದಯಂ ಗುರವಸ್ತ್ವದೀಯಾಃ || ೮ ||

ಮಾತಃ ಸಮುತ್ಥಿತವತೀಮಧಿವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಂ
ವಿಶ್ವೋಪಜೀವ್ಯಮಮೃತಂ ವಚಸಾ ದುಹಾನಾಮ್ |
ತಾಪಚ್ಛದಂ ಹಿಮರುಚೇರಿವ ಮೂರ್ತಿಮನ್ಯಾಂ
ಸಂತಃ ಪಯೋಧಿದುಹಿತುಃ ಸಹಜಾಂ ವಿದುಸ್ತ್ವಾಮ್ || ೯ ||

ತಾತಸ್ತು ತೇ ಮಧುಭಿದಃ ಸ್ತುತಿಲೇಶವಶ್ಯಾತ್
ಕರ್ಣಾಮೃತೈಃ ಸ್ತುತಿಶತೈರನವಾಪ್ತಪೂರ್ವಮ್ |
ತ್ವನ್ಮೌಲಿಗಂಧಸುಭಗಾಮುಪಹೃತ್ಯ ಮಾಲಾಂ
ಲೇಭೇ ಮಹತ್ತರಪದಾನುಗುಣಂ ಪ್ರಸಾದಮ್ || ೧೦ ||

ದಿಗ್ದಕ್ಷಿಣಾಽಪಿ ಪರಿಪಕ್ತ್ರಿಮಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾತ್
ಸರ್ವೋತ್ತರಾ ಭವತಿ ದೇವಿ ತವಾವತಾರಾತ್ |
ಯತ್ರೈವ ರಂಗಪತಿನಾ ಬಹುಮಾನಪೂರ್ವಂ
ನಿದ್ರಾಲುನಾಪಿ ನಿಯತಂ ನಿಹಿತಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಾಃ || ೧೧ ||

ಪ್ರಾಯೇಣ ದೇವಿ ಭವತೀವ್ಯಪದೇಶಯೋಗಾತ್
ಗೋದಾವರೀ ಜಗದಿದಂ ಪಯಸಾ ಪುನೀತೇ |
ಯಸ್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ಯ ಸಮಯೇಷು ಚಿರಂ ನಿವಾಸಾತ್
ಭಾಗೀರಥೀಪ್ರಭೃತಯೋಽಪಿ ಭವಂತಿ ಪುಣ್ಯಾಃ || ೧೨ ||

ನಾಗೇಶಯಃ ಸುತನು ಪಕ್ಷಿರಥಃ ಕಥಂ ತೇ
ಜಾತಃ ಸ್ವಯಂವರಪತಿಃ ಪುರುಷಃ ಪುರಾಣಃ |
ಏವಂ ವಿಧಾಃ ಸಮುಚಿತಂ ಪ್ರಣಯಂ ಭವತ್ಯಾಃ
ಸಂದರ್ಶಯಂತಿ ಪರಿಹಾಸಗಿರಃ ಸಖೀನಾಮ್ || ೧೩ ||

ತ್ವದ್ಭುಕ್ತಮಾಲ್ಯಸುರಭೀಕೃತಚಾರುಮೌಲೇಃ
ಹಿತ್ವಾ ಭುಜಾಂತರಗತಾಮಪಿ ವೈಜಯಂತೀಮ್ |
ಪತ್ಯುಸ್ತವೇಶ್ವರಿ ಮಿಥಃ ಪ್ರತಿಘಾತಲೋಲಾಃ
ಬರ್ಹಾತಪತ್ರರುಚಿಮಾರಚಯಂತಿ ಭೃಂಗಾಃ || ೧೪ ||

ಆಮೋದವತ್ಯಪಿ ಸದಾ ಹೃದಯಂಗಮಾಽಪಿ
ರಾಗಾನ್ವಿತಾಽಪಿ ಲಲಿತಾಽಪಿ ಗುಣೋತ್ತರಾಽಪಿ |
ಮೌಳಿಸ್ರಜಾ ತವ ಮುಕುಂದಕಿರೀಟಭಾಜಾ
ಗೋದೇ ಭವತ್ಯಧರಿತಾ ಖಲು ವೈಜಯಂತೀ || ೧೫ ||

ತ್ವನ್ಮೌಲಿದಾಮನಿ ವಿಭೋಃ ಶಿರಸಾ ಗೃಹೀತೇ
ಸ್ವಚ್ಛಂದಕಲ್ಪಿತಸಪೀತಿರಸಪ್ರಮೋದಾಃ |
ಮಂಜುಸ್ವನಾ ಮಧುಲಿಹೋ ವಿದಧುಃ ಸ್ವಯಂ ತೇ
ಸ್ವಾಯಂವರಂ ಕಮಪಿ ಮಂಗಳತೂರ್ಯಘೋಷಮ್ || ೧೬ ||

ವಿಶ್ವಾಸಮಾನರಜಸಾ ಕಮಲೇನ ನಾಭೌ
ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲೇ ಚ ಕಮಲಾಸ್ತನಚಂದನೇನ |
ಆಮೋದಿತೋಽಪಿ ನಿಗಮೈರ್ವಿಭುರಂಘ್ರಿಯುಗ್ಮೇ
ಧತ್ತೇ ನತೇನ ಶಿರಸಾ ತವ ಮೌಲಿಮಾಲಾಮ್ || ೧೭ ||

ಚೂಡಾಪದೇನ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ತವೋತ್ತರೀಯಂ
ಮಾಲಾಮಪಿ ತ್ವದಲಕೈರಧಿವಾಸ್ಯ ದತ್ತಾಮ್ |
ಪ್ರಾಯೇಣ ರಂಗಪತಿರೇಷ ಬಿಭರ್ತಿ ಗೋದೇ
ಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪದಭಿಷೇಕಮಹಾಧಿಕಾರಮ್ || ೧೮ ||

ತುಂಗೈರಕೃತ್ರಿಮಗಿರಃ ಸ್ವಯಮುತ್ತಮಾಂಗೈಃ
ಯಂ ಸರ್ವಗಂಧ ಇತಿ ಸಾದರಮುದ್ವಹಂತಿ |
ಆಮೋದಮನ್ಯಮಧಿಗಚ್ಛತಿ ಮಾಲಿಕಾಭಿಃ
ಸೋಽಪಿ ತ್ವದೀಯಕುಟಿಲಾಲಕವಾಸಿತಾಭಿಃ || ೧೯ ||

ಧನ್ಯೇ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಪಿತುರುತ್ತಮಾಂಗೇ
ತ್ವನ್ಮೌಲಿಮಾಲ್ಯಭರಸಂಭರಣೇನ ಭೂಯಃ |
ಇಂದೀವರಸ್ರಜಮಿವಾದಧತಿ ತ್ವದೀಯಾ-
ನ್ಯಾಕೇಕರಾಣಿ ಬಹುಮಾನವಿಲೋಕಿತಾನಿ || ೨೦ ||

ರಂಗೇಶ್ವರಸ್ಯ ತವ ಚ ಪ್ರಣಯಾನುಬಂಧಾತ್
ಅನ್ಯೋನ್ಯಮಾಲ್ಯಪರಿವೃತ್ತಿಮಭಿಷ್ಟುವಂತಃ |
ವಾಚಾಲಯಂತಿ ವಸುಧೇ ರಸಿಕಾಸ್ತ್ರಿಲೋಕೀಂ
ನ್ಯೂನಾಧಿಕತ್ವಸಮತಾವಿಷಯೈರ್ವಿವಾದೈಃ || ೨೧ ||

ದೂರ್ವಾದಲಪ್ರತಿಮಯಾ ತವ ದೇಹಕಾಂತ್ಯಾ
ಗೋರೋಚನಾರುಚಿರಯಾ ಚ ತಥೇಂದಿರಾಯಾಃ |
ಆಸೀದನುಜ್ಝಿತಶಿಖಾವಲಕಂಠಶೋಭಂ
ಮಾಂಗಲ್ಯದಂ ಪ್ರಣಮತಾಂ ಮಧುವೈರಿಗಾತ್ರಮ್ || ೨೨ ||

ಅರ್ಚ್ಯಂ ಸಮರ್ಚ್ಯ ನಿಯಮೈರ್ನಿಗಮಪ್ರಸೂನೈಃ
ನಾಥಂ ತ್ವಯಾ ಕಮಲಯಾ ಚ ಸಮೇಯಿವಾಂಸಮ್ |
ಮಾತಶ್ಚಿರಂ ನಿರವಿಶನ್ನಿಜಮಾಧಿರಾಜ್ಯಂ
ಮಾನ್ಯಾ ಮನುಪ್ರಭೃತಯೋಽಪಿ ಮಹೀಕ್ಷಿತಸ್ತೇ || ೨೩ ||

ಆರ್ದ್ರಾಪರಾಧಿನಿ ಜನೇಽಪ್ಯಭಿರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ
ರಂಗೇಶ್ವರಸ್ಯ ರಮಯಾ ವಿನಿವೇದ್ಯಮಾನೇ |
ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಪರತ್ರ ಭವತೀ ಯದಿ ತತ್ರ ನಾಸೀತ್
ಪ್ರಾಯೇಣ ದೇವಿ ವದನಂ ಪರಿವರ್ತಿತಂ ಸ್ಯಾತ್ || ೨೪ ||

ಗೋದೇ ಗುಣೈರಪನಯನ್ ಪ್ರಣತಾಪರಾಧಾನ್
ಭ್ರೂಕ್ಷೇಪ ಏವ ತವ ಭೋಗರಸಾನುಕೂಲಃ |
ಕರ್ಮಾನುಬಂಧಿ ಫಲದಾನರತಸ್ಯ ಭರ್ತುಃ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದುರ್ವ್ಯಸನಮರ್ಮಭಿದಾ ನಿದಾನಮ್ || ೨೫ ||

ರಂಗೇ ತಟಿದ್ಗುಣವತೋ ರಮಯೈವ ಗೋದೇ
ಕೃಷ್ಣಾಂಬುದಸ್ಯ ಘಟಿತಾಂ ಕೃಪಯಾ ಸುವೃಷ್ಟ್ಯಾ |
ದೌರ್ಗತ್ಯದುರ್ವಿಷವಿನಾಶಸುಧಾನದೀಂ ತ್ವಾಂ
ಸಂತಃ ಪ್ರಪದ್ಯ ಶಮಯಂತ್ಯಚಿರೇಣ ತಾಪಾನ್ || ೨೬ ||

ಜಾತಾಪರಾಧಮಪಿ ಮಾಮನುಕಂಪ್ಯ ಗೋದೇ
ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಯದಿ ತ್ವಮಸಿ ಯುಕ್ತಮಿದಂ ಭವತ್ಯಾಃ |
ವಾತ್ಸಲ್ಯನಿರ್ಭರತಯಾ ಜನನೀ ಕುಮಾರಂ
ಸ್ತನ್ಯೇನ ವರ್ಧಯತಿ ದಷ್ಟಪಯೋಧರಾಽಪಿ || ೨೭ ||

ಶತಮಖಮಣಿನೀಲಾ ಚಾರು ಕಲ್ಹಾರಹಸ್ತಾ
ಸ್ತನಭರನಮಿತಾಂಗೀ ಸಾಂದ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯಸಿಂಧುಃ |
ಅಲಕವಿನಿಹಿತಾಭಿಃ ಸ್ರಗ್ಭರಾಕೃಷ್ಟನಾಥಾ
ವಿಲಸತು ಹೃದಿ ಗೋದಾ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾ ನಃ || ೨೮ ||

ಇತಿ ವಿಕಸಿತಭಕ್ತೇರುತ್ಥತಾಂ ವೇಂಕಟೇಶಾತ್
ಬಹುಗುಣರಮಣೀಯಾಂ ವಕ್ತಿ ಗೋದಾಸ್ತುತಿಂ ಯಃ |
ಸ ಭವತಿ ಬಹುಮಾನ್ಯಃ ಶ್ರೀಮತೋ ರಂಗಭರ್ತುಃ
ಚರಣಕಮಲಸೇವಾಂ ಶಾಶ್ವತೀಮಭ್ಯುಪೈಷ್ಯನ್ || ೨೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವೇದಾಂತದೇಶಿಕವಿರಚಿತಾ ಗೋದಾಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed