Goda Stuti – గోదా స్తుతిః


శ్రీవిష్ణుచిత్తకులనందనకల్పవల్లీం
శ్రీరంగరాజహరిచందనయోగదృశ్యామ్ |
సాక్షాత్క్షమాం కరుణయా కమలామివాన్యాం
గోదామనన్యశరణః శరణం ప్రపద్యే || ౧ ||

వైదేశికః శ్రుతిగిరామపి భూయసీనాం
వర్ణేషు మాతి మహిమా న హి మాదృశాం తే |
ఇత్థం విదంతమపి మాం సహసైవ గోదే
మౌనద్రుహో ముఖరయంతి గుణాస్త్వదీయాః || ౨ ||

త్వత్ప్రేయసః శ్రవణయోరమృతాయమానాం
తుల్యాం త్వదీయమణినూపురశింజితానామ్ |
గోదే త్వమేవ జనని త్వదభిష్టవార్హాం
వాచం ప్రసన్నమధురాం మమ సంవిధేహి || ౩ ||

కృష్ణాన్వయేన దధతీం యమునానుభావం
తీర్థైర్యథావదవగాహ్య సరస్వతీం తే |
గోదే వికస్వరధియాం భవతీ కటాక్షాత్
వాచః స్ఫురంతి మకరందముచః కవీనామ్ || ౪ ||

అస్మాదృశామపకృతౌ చిరదీక్షితానామ్
అహ్నాయ దేవి దయతే యదసౌ ముకుందః |
తన్నిశ్చితం నియమితస్తవ మౌలిదామ్నా
తంత్రీనినాదమధురైశ్చ గిరాం నిగుమ్ఫైః || ౫ ||

శోణాధరేఽపి కుచయోరపి తుంగభద్రా
వాచాం ప్రవాహనివహేఽపి సరస్వతీ త్వమ్ |
అప్రాకృతైరపి రసైర్విరజా స్వభావాత్
గోదాఽపి దేవి కమితుర్నను నర్మదాఽసి || ౬ ||

వల్మీకతః శ్రవణతో వసుధాత్మనస్తే
జాతో బభూవ స మునిః కవిసార్వభౌమః |
గోదే కిమద్భుతమిదం యదమీ స్వదంతే
వక్త్రారవిందమకరందనిభాః ప్రబంధాః || ౭ ||

భోక్తుం తవ ప్రియతమం భవతీవ గోదే
భక్తిం నిజాం ప్రణయభావనయా గృణంతః |
ఉచ్చావచైర్విరహసంగమజైరుదంతైః
శృంగారయంతి హృదయం గురవస్త్వదీయాః || ౮ ||

మాతః సముత్థితవతీమధివిష్ణుచిత్తం
విశ్వోపజీవ్యమమృతం వచసా దుహానామ్ |
తాపచ్ఛదం హిమరుచేరివ మూర్తిమన్యాం
సంతః పయోధిదుహితుః సహజాం విదుస్త్వామ్ || ౯ ||

తాతస్తు తే మధుభిదః స్తుతిలేశవశ్యాత్
కర్ణామృతైః స్తుతిశతైరనవాప్తపూర్వమ్ |
త్వన్మౌలిగంధసుభగాముపహృత్య మాలాం
లేభే మహత్తరపదానుగుణం ప్రసాదమ్ || ౧౦ ||

దిగ్దక్షిణాఽపి పరిపక్త్రిమపుణ్యలభ్యాత్
సర్వోత్తరా భవతి దేవి తవావతారాత్ |
యత్రైవ రంగపతినా బహుమానపూర్వం
నిద్రాలునాపి నియతం నిహితాః కటాక్షాః || ౧౧ ||

ప్రాయేణ దేవి భవతీవ్యపదేశయోగాత్
గోదావరీ జగదిదం పయసా పునీతే |
యస్యాం సమేత్య సమయేషు చిరం నివాసాత్
భాగీరథీప్రభృతయోఽపి భవంతి పుణ్యాః || ౧౨ ||

నాగేశయః సుతను పక్షిరథః కథం తే
జాతః స్వయంవరపతిః పురుషః పురాణః |
ఏవం విధాః సముచితం ప్రణయం భవత్యాః
సందర్శయంతి పరిహాసగిరః సఖీనామ్ || ౧౩ ||

త్వద్భుక్తమాల్యసురభీకృతచారుమౌలేః
హిత్వా భుజాంతరగతామపి వైజయంతీమ్ |
పత్యుస్తవేశ్వరి మిథః ప్రతిఘాతలోలాః
బర్హాతపత్రరుచిమారచయంతి భృంగాః || ౧౪ ||

ఆమోదవత్యపి సదా హృదయంగమాఽపి
రాగాన్వితాఽపి లలితాఽపి గుణోత్తరాఽపి |
మౌళిస్రజా తవ ముకుందకిరీటభాజా
గోదే భవత్యధరితా ఖలు వైజయంతీ || ౧౫ ||

త్వన్మౌలిదామని విభోః శిరసా గృహీతే
స్వచ్ఛందకల్పితసపీతిరసప్రమోదాః |
మంజుస్వనా మధులిహో విదధుః స్వయం తే
స్వాయంవరం కమపి మంగళతూర్యఘోషమ్ || ౧౬ ||

విశ్వాసమానరజసా కమలేన నాభౌ
వక్షఃస్థలే చ కమలాస్తనచందనేన |
ఆమోదితోఽపి నిగమైర్విభురంఘ్రియుగ్మే
ధత్తే నతేన శిరసా తవ మౌలిమాలామ్ || ౧౭ ||

చూడాపదేన పరిగృహ్య తవోత్తరీయం
మాలామపి త్వదలకైరధివాస్య దత్తామ్ |
ప్రాయేణ రంగపతిరేష బిభర్తి గోదే
సౌభాగ్యసంపదభిషేకమహాధికారమ్ || ౧౮ ||

తుంగైరకృత్రిమగిరః స్వయముత్తమాంగైః
యం సర్వగంధ ఇతి సాదరముద్వహంతి |
ఆమోదమన్యమధిగచ్ఛతి మాలికాభిః
సోఽపి త్వదీయకుటిలాలకవాసితాభిః || ౧౯ ||

ధన్యే సమస్తజగతాం పితురుత్తమాంగే
త్వన్మౌలిమాల్యభరసంభరణేన భూయః |
ఇందీవరస్రజమివాదధతి త్వదీయా-
న్యాకేకరాణి బహుమానవిలోకితాని || ౨౦ ||

రంగేశ్వరస్య తవ చ ప్రణయానుబంధాత్
అన్యోన్యమాల్యపరివృత్తిమభిష్టువంతః |
వాచాలయంతి వసుధే రసికాస్త్రిలోకీం
న్యూనాధికత్వసమతావిషయైర్వివాదైః || ౨౧ ||

దూర్వాదలప్రతిమయా తవ దేహకాంత్యా
గోరోచనారుచిరయా చ తథేందిరాయాః |
ఆసీదనుజ్ఝితశిఖావలకంఠశోభం
మాంగల్యదం ప్రణమతాం మధువైరిగాత్రమ్ || ౨౨ ||

అర్చ్యం సమర్చ్య నియమైర్నిగమప్రసూనైః
నాథం త్వయా కమలయా చ సమేయివాంసమ్ |
మాతశ్చిరం నిరవిశన్నిజమాధిరాజ్యం
మాన్యా మనుప్రభృతయోఽపి మహీక్షితస్తే || ౨౩ ||

ఆర్ద్రాపరాధిని జనేఽప్యభిరక్షణార్థం
రంగేశ్వరస్య రమయా వినివేద్యమానే |
పార్శ్వే పరత్ర భవతీ యది తత్ర నాసీత్
ప్రాయేణ దేవి వదనం పరివర్తితం స్యాత్ || ౨౪ ||

గోదే గుణైరపనయన్ ప్రణతాపరాధాన్
భ్రూక్షేప ఏవ తవ భోగరసానుకూలః |
కర్మానుబంధి ఫలదానరతస్య భర్తుః
స్వాతంత్ర్యదుర్వ్యసనమర్మభిదా నిదానమ్ || ౨౫ ||

రంగే తటిద్గుణవతో రమయైవ గోదే
కృష్ణాంబుదస్య ఘటితాం కృపయా సువృష్ట్యా |
దౌర్గత్యదుర్విషవినాశసుధానదీం త్వాం
సంతః ప్రపద్య శమయంత్యచిరేణ తాపాన్ || ౨౬ ||

జాతాపరాధమపి మామనుకంప్య గోదే
గోప్త్రీ యది త్వమసి యుక్తమిదం భవత్యాః |
వాత్సల్యనిర్భరతయా జననీ కుమారం
స్తన్యేన వర్ధయతి దష్టపయోధరాఽపి || ౨౭ ||

శతమఖమణినీలా చారు కల్హారహస్తా
స్తనభరనమితాంగీ సాంద్రవాత్సల్యసింధుః |
అలకవినిహితాభిః స్రగ్భరాకృష్టనాథా
విలసతు హృది గోదా విష్ణుచిత్తాత్మజా నః || ౨౮ ||

ఇతి వికసితభక్తేరుత్థతాం వేంకటేశాత్
బహుగుణరమణీయాం వక్తి గోదాస్తుతిం యః |
స భవతి బహుమాన్యః శ్రీమతో రంగభర్తుః
చరణకమలసేవాం శాశ్వతీమభ్యుపైష్యన్ || ౨౯ ||

ఇతి శ్రీవేదాంతదేశికవిరచితా గోదాస్తుతిః |


మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed