Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 3 – మణిద్వీపవర్ణనం (దేవీభాగవతం) – 3

[ ప్రథమ భాగంద్వితీయ భాగం – తృతీయ భాగం ]

(శ్రీదేవీభాగవతం ద్వాదశస్కంధం ద్వాదశోఽధ్యాయః)

వ్యాస ఉవాచ |
తదేవ దేవీసదనం మధ్యభాగే విరాజతే |
సహస్ర స్తంభసంయుక్తాశ్చత్వారస్తేషు మండపాః || ౧ ||

శృంగారమండపశ్చైకో ముక్తిమండప ఏవ చ |
జ్ఞానమండప సంజ్ఞస్తు తృతీయః పరికీర్తితః || ౨ ||

ఏకాంతమండపశ్చైవ చతుర్థః పరికీర్తితః |
నానావితానసంయుక్తా నానాధూపైస్తు ధూపితాః || ౩ ||

కోటిసూర్యసమాః కాంత్యా భ్రాజంతే మండపాః శుభాః |
తన్మండపానాం పరితః కాశ్మీరవనికా స్మృతా || ౪ ||

మల్లికాకుందవనికా యత్ర పుష్కలకాః స్థితాః |
అసంఖ్యాతా మృగమదైః పూరితాస్తత్స్రవా నృప || ౫ ||

మహాపద్మాటవీ తద్వద్రత్నసోపాననిర్మితా |
సుధారసేనసంపూర్ణా గుంజన్మత్తమధువ్రతా || ౬ ||

హంసకారండవాకీర్ణా గంధపూరిత దిక్తటా |
వనికానాం సుగంధైస్తు మణిద్వీపం సువాసితమ్ || ౭ ||

శృంగారమండపే దేవ్యో గాయంతి వివిధైః స్వరైః |
సభాసదో దేవవరా మధ్యే శ్రీజగదంబికా || ౮ ||

ముక్తిమండపమధ్యే తు మోచయత్యనిశం శివా |
జ్ఞానోపదేశం కురుతే తృతీయే నృప మండపే || ౯ ||

చతుర్థమండపే చైవ జగద్రక్షా విచింతనమ్ |
మంత్రిణీ సహితా నిత్యం కరోతి జగదంబికా || ౧౦ ||

చింతామణిగృహే రాజఞ్ఛక్తితత్త్వాత్మకైః పరైః |
సోపానైర్దశభిర్యుక్తో మంచకోప్యధిరాజతే || ౧౧ ||

బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ ఈశ్వరశ్చ సదాశివః |
ఏతే మంచఖురాః ప్రోక్తాః ఫలకస్తు సదాశివః || ౧౨ ||

తస్యోపరి మహాదేవో భువనేశో విరాజతే |
యా దేవీ నిజలీలార్థం ద్విధాభూతా బభూవహ || ౧౩ ||

సృష్ట్యాదౌ తు స ఏవాయం తదర్ధాంగో మహేశ్వరః |
కందర్ప దర్పనాశోద్యత్కోటి కందర్పసుందరః || ౧౪ ||

పంచవక్త్రస్త్రినేత్రశ్చ మణిభూషణభూషితః |
హరిణాభీతిపరశూన్వరం చ నిజబాహుభిః || ౧౫ ||

దధానః షోడశాబ్దోఽసౌ దేవః సర్వేశ్వరో మహాన్ |
కోటిసూర్య ప్రతీకాశశ్చంద్రకోటి సుశీతలః || ౧౬ ||

శుద్ధస్ఫటిక సంకాశస్త్రినేత్రః శీతలద్యుతిః |
వామాంకే సన్నిషణ్ణాఽస్య దేవీ శ్రీభువనేశ్వరీ || ౧౭ ||

నవరత్నగణాకీర్ణ కాంచీదామ విరాజితా |
తప్తకాంచనసన్నద్ధ వైదూర్యాంగదభూషణా || ౧౮ ||

కనచ్ఛ్రీచక్రతాటంక విటంక వదనాంబుజా |
లలాటకాంతి విభవ విజితార్ధసుధాకరా || ౧౯ ||

బింబకాంతి తిరస్కారిరదచ్ఛద విరాజితా |
లసత్కుంకుమకస్తూరీతిలకోద్భాసితాననా || ౨౦ ||

దివ్య చూడామణి స్ఫార చంచచ్చంద్రకసూర్యకా |
ఉద్యత్కవిసమస్వచ్ఛ నాసాభరణ భాసురా || ౨౧ ||

చింతాకలంబితస్వచ్ఛ ముక్తాగుచ్ఛ విరాజితా |
పాటీర పంక కర్పూర కుంకుమాలంకృత స్తనీ || ౨౨ ||

విచిత్ర వివిధా కల్పా కంబుసంకాశ కంధరా |
దాడిమీఫలబీజాభ దంతపంక్తి విరాజితా || ౨౩ ||

అనర్ఘ్య రత్నఘటిత ముకుటాంచిత మస్తకా |
మత్తాలిమాలావిలసదలకాఢ్య ముఖాంబుజా || ౨౪ ||

కళంకకార్శ్యనిర్ముక్త శరచ్చంద్రనిభాననా |
జాహ్నవీసలిలావర్త శోభినాభివిభూషితా || ౨౫ ||

మాణిక్య శకలాబద్ధ ముద్రికాంగుళిభూషితా |
పుండరీకదళాకార నయనత్రయసుందరీ || ౨౬ ||

కల్పితాచ్ఛ మహారాగ పద్మరాగోజ్జ్వలప్రభా |
రత్నకింకిణికాయుక్త రత్నకంకణశోభితా || ౨౭ ||

మణిముక్తాసరాపార లసత్పదకసంతతిః |
రత్నాంగుళిప్రవితత ప్రభాజాలలసత్కరా || ౨౮ ||

కంచుకీగుంఫితాపార నానారత్నతతిద్యుతిః |
మల్లికామోది ధమ్మిల్ల మల్లికాలిసరావృతా || ౨౯ ||

సువృత్తనిబిడోత్తుంగ కుచభారాలసా శివా |
వరపాశాంకుశాభీతి లసద్బాహు చతుష్టయా || ౩౦ ||

సర్వశృంగారవేషాఢ్యా సుకుమారాంగవల్లరీ |
సౌందర్యధారాసర్వస్వా నిర్వ్యాజకరుణామయీ || ౩౧ ||

నిజసఁల్లాపమాధుర్య వినిర్భర్త్సితకచ్ఛపీ |
కోటికోటిరవీందూనాం కాంతిం యా బిభ్రతీ పరా || ౩౨ ||

నానాసఖీభిర్దాసీభిస్తథా దేవాంగనాదిభిః |
సర్వాభిర్దేవతాభిస్తు సమంతాత్పరివేష్టితా || ౩౩ ||

ఇచ్ఛాశక్త్యా జ్ఞానశక్త్యా క్రియాశక్త్యా సమన్వితా |
లజ్జా తుష్టిస్తథా పుష్టిః కీర్తిః కాంతిః క్షమా దయా || ౩౪ ||

బుద్ధిర్మేధాస్మృతిర్లక్ష్మీర్మూర్తిమత్యోంగనాః స్మృతాః |
జయా చ విజయా చైవాప్యజితా చాపరాజితా || ౩౫ ||

నిత్యా విలాసినీ దోగ్ధ్రీ త్వఘోరా మంగళా నవా |
పీఠశక్తయ ఏతాస్తు సేవంతే యాం పరాంబికామ్ || ౩౬ ||

యస్యాస్తు పార్శ్వభాగేస్తోనిధీతౌ శంఖపద్మకౌ |
నవరత్న వహానద్యస్తథా వై కాంచనస్రవాః || ౩౭ ||

సప్తధాతువహానద్యో నిధిభ్యాం తు వినిర్గతాః |
సుధాసింధ్వంతగామిన్యస్తాః సర్వా నృపసత్తమ || ౩౮ ||

సా దేవీ భువనేశానీ తద్వామాంకే విరాజతే |
సర్వేశ త్వం మహేశస్య యత్సంగా దేవ నాన్యథా || ౩౯ ||

చింతామణి గృహస్యాఽస్య ప్రమాణం శృణు భూమిప |
సహస్రయోజనాయామం మహాంతస్తత్ప్రచక్షతే || ౪౦ ||

తదుత్తరే మహాశాలాః పూర్వస్మాద్ద్విగుణాః స్మృతాః |
అంతరిక్షగతం త్వేతన్నిరాధారం విరాజతే || ౪౧ ||

సంకోచశ్చ వికాశశ్చ జాయతేఽస్య నిరంతరమ్ |
పటవత్కార్యవశతః ప్రళయే సర్జనే తథా || ౪౨ ||

శాలానాం చైవ సర్వేషాం సర్వకాంతిపరావధి |
చింతామణిగృహం ప్రోక్తం యత్ర దేవీ మహోమయీ || ౪౩ ||

యే యే ఉపాసకాః సంతి ప్రతిబ్రహ్మాండవర్తినః |
దేవేషు నాగలోకేషు మనుష్యేష్వితరేషు చ || ౪౪ ||

శ్రీదేవ్యాస్తే చ సర్వేపి వ్రజంత్యత్రైవ భూమిప |
దేవీక్షేత్రే యే త్యజంతి ప్రాణాన్దేవ్యర్చనే రతాః || ౪౫ ||

తే సర్వే యాంతి తత్రైవ యత్ర దేవీ మహోత్సవా |
ఘృతకుల్యా దుగ్ధకుల్యా దధికుల్యా మధుస్రవాః || ౪౬ ||

స్యందంతి సరితః సర్వాస్తథామృతవహాః పరాః |
ద్రాక్షారసవహాః కాశ్చిజ్జంబూరసవహాః పరాః || ౪౭ ||

ఆమ్రేక్షురసవాహిన్యో నద్యస్తాస్తు సహస్రశః |
మనోరథఫలావృక్షావాప్యః కూపాస్తథైవ చ || ౪౮ ||

యథేష్టపానఫలదా న న్యూనం కించిదస్తి హి |
న రోగపలితం వాపి జరా వాపి కదాచన || ౪౯ ||

న చింతా న చ మాత్సర్యం కామక్రోధాదికం తథా |
సర్వే యువానః సస్త్రీకాః సహస్రాదిత్యవర్చసః || ౫౦ ||

భజంతి సతతం దేవీం తత్ర శ్రీభువనేశ్వరీమ్ |
కేచిత్సలోకతాపన్నాః కేచిత్సామీప్యతాం గతాః || ౫౧ ||

సరూపతాం గతాః కేచిత్సార్ష్టితాం చ పరేగతాః |
యాయాస్తు దేవతాస్తత్ర ప్రతిబ్రహ్మాండవర్తినామ్ || ౫౨ ||

సమష్టయః స్థితాస్తాస్తు సేవంతే జగదీశ్వరీమ్ |
సప్తకోటిమహామంత్రా మూర్తిమంత ఉపాసతే || ౫౩ ||

మహావిద్యాశ్చ సకలాః సామ్యావస్థాత్మికాం శివామ్ |
కారణబ్రహ్మరూపాం తాం మాయా శబలవిగ్రహామ్ || ౫౪ ||

ఇత్థం రాజన్మయా ప్రోక్తం మణిద్వీపం మహత్తరమ్ |
న సూర్యచంద్రౌ నో విద్యుత్కోటయోగ్నిస్తథైవ చ || ౫౫ ||

ఏతస్య భాసా కోట్యంశ కోట్యంశో నాపి తే సమాః |
క్వచిద్విద్రుమసంకాశం క్వచిన్మరకతచ్ఛవి || ౫౬ ||

విద్యుద్భానుసమచ్ఛాయం మధ్యసూర్యసమం క్వచిత్ |
విద్యుత్కోటిమహాధారా సారకాంతితతం క్వచిత్ || ౫౭ ||

క్వచిత్సిందూర నీలేంద్రం మాణిక్యసదృశచ్ఛవి |
హీరసార మహాగర్భ ధగద్ధగిత దిక్తటమ్ || ౫౮ || [హార]

కాంత్యా దావానలసమం తప్తకాంచన సన్నిభమ్ |
క్వచిచ్చంద్రోపలోద్గారం సూర్యోద్గారం చ కుత్ర చిత్ || ౫౯ ||

రత్నశృంగిసమాయుక్తం రత్నప్రాకారగోపురమ్ |
రత్నపత్రైః రత్నఫలైర్వృక్షైశ్చ పరిమండితమ్ || ౬౦ ||

నృత్యన్మయూరసంఘైశ్చ కపోతరణితోజ్జ్వలమ్ |
కోకిలాకాకలీలాపైః శుకలాపైశ్చ శోభితమ్ || ౬౧ ||

సురమ్య రమణీయాంబు లక్షావధి సరోవృతమ్ |
తన్మధ్యభాగ విలసద్వికచద్రత్న పంకజైః || ౬౨ ||

సుగంధిభిః సమంతాత్తు వాసితం శతయోజనమ్ |
మందమారుతసంభిన్న చలద్ద్రుమసమాకులమ్ || ౬౩ ||

చింతామణి సమూహానాం జ్యోతిషా వితతాంబరమ్ |
రత్నప్రభాభిరభితో ధగద్ధగిత దిక్తటమ్ || ౬౪ ||

వృక్షవ్రాత మహాగంధవాతవ్రాత సుపూరితమ్ |
ధూపధూపాయితం రాజన్మణిదీపాయుతోజ్జ్వలమ్ || ౬౫ ||

మణిజాలక సచ్ఛిద్రతరలోదరకాంతిభిః |
దిఙ్మోహజనకం చైతద్దర్పణోదరసంయుతమ్ || ౬౬ ||

ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య శృంగారస్యాఖిలస్య చ |
సర్వజ్ఞతాయాః సర్వాయాస్తేజసశ్చాఖిలస్య చ || ౬౭ ||

పరాక్రమస్య సర్వస్య సర్వోత్తమగుణస్య చ | [వై]
సకలా యా దయాయాశ్చ సమాప్తిరిహ భూపతే || ౬౮ ||

రాజ్ఞ ఆనందమారభ్య బ్రహ్మలోకాంత భూమిషు |
ఆనందా యే స్థితాః సర్వే తేఽత్రైవాంతర్భవంతి హి || ౬౯ ||

ఇతి తే వర్ణితం రాజన్మణిద్వీపం మహత్తరమ్ |
మహాదేవ్యాః పరం స్థానం సర్వలోకోత్తమోత్తమమ్ || ౭౦ ||

ఏతస్య స్మరణాత్సద్యః సర్వపాపం వినశ్యతి |
ప్రాణోత్క్రమణసంధౌ తు స్మృత్వా తత్రైవ గచ్ఛతి || ౭౧ ||

అధ్యాయ పంచకం త్వేతత్పఠేన్నిత్యం సమాహితః |
భూతప్రేతపిశాచాది బాధా తత్ర భవేన్న హి || ౭౨ ||

నవీన గృహ నిర్మాణే వాస్తుయాగే తథైవ చ |
పఠితవ్యం ప్రయత్నేన కళ్యాణం తేన జాయతే || ౭౩ ||

ఇతి శ్రీదేవీభాగవతే మహాపురాణే ద్వాదశస్కంధే ద్వాదశోధ్యాయః ||


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed
%d bloggers like this: