Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 3 – மணித்வீபவர்ணனம் (தேவீபாகவதம்) – 3


[ ப்ரத²ம பா⁴க³ம்த்³விதீய பா⁴க³ம்த்ருதீய பா⁴க³ம் ]

அத² ஶ்ரீமத்³தே³வீபா⁴க³வதே த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

வ்யாஸ உவாச ।
ததே³வ தே³வீஸத³நம் மத்⁴யபா⁴கே³ விராஜதே ।
ஸஹஸ்ரஸ்தம்ப⁴ஸம்யுக்தாஶ்சத்வாரஸ்தேஷு மண்ட³பா꞉ ॥ 1 ॥

ஶ்ருங்கா³ரமண்ட³பஶ்சைகோ முக்திமண்ட³ப ஏவ ச ।
ஜ்ஞாநமண்ட³பஸஞ்ஜ்ஞஸ்து த்ருதீய꞉ பரிகீர்தித꞉ ॥ 2 ॥

ஏகாந்தமண்ட³பஶ்சைவ சதுர்த²꞉ பரிகீர்தித꞉ ।
நாநாவிதாநஸம்யுக்தா நாநாதூ⁴பைஸ்து தூ⁴பிதா꞉ ॥ 3 ॥

கோடிஸூர்யஸமா꞉ காந்த்யா ப்⁴ராஜந்தே மண்ட³பா꞉ ஶுபா⁴꞉ ।
தந்மண்ட³பாநாம் பரித꞉ காஶ்மீரவநிகா ஸ்ம்ருதா ॥ 4 ॥

மல்லிகாகுந்த³வநிகா யத்ர புஷ்களகா꞉ ஸ்தி²தா꞉ ।
அஸங்க்²யாதா ம்ருக³மதை³꞉ பூரிதாஸ்தத்ஸ்ரவா ந்ருப ॥ 5 ॥

மஹாபத்³மாடவீ தத்³வத்³ரத்நஸோபாநநிர்மிதா ।
ஸுதா⁴ரஸேந ஸம்பூர்ணா கு³ஞ்ஜந்மத்தமது⁴வ்ரதா ॥ 6 ॥

ஹம்ஸகாரண்ட³வாகீர்ணா க³ந்த⁴பூரிததி³க்தடா ।
வநிகாநாம் ஸுக³ந்தை⁴ஸ்து மணித்³வீபம் ஸுவாஸிதம் ॥ 7 ॥

ஶ்ருங்கா³ரமண்ட³பே தே³வ்யோ கா³யந்தி விவிதை⁴꞉ ஸ்வரை꞉ ।
ஸபா⁴ஸதோ³ தே³வவரா மத்⁴யே ஶ்ரீஜக³த³ம்பி³கா ॥ 8 ॥

முக்திமண்ட³பமத்⁴யே து மோசயத்யநிஶம் ஶிவா ।
ஜ்ஞாநோபதே³ஶம் குருதே த்ருதீயே ந்ருப மண்ட³பே ॥ 9 ॥

சதுர்த²மண்ட³பே சைவ ஜக³த்³ரக்ஷாவிசிந்தநம் ।
மந்த்ரிணீஸஹிதா நித்யம் கரோதி ஜக³த³ம்பி³கா ॥ 10 ॥

சிந்தாமணிக்³ருஹே ராஜன் ஶக்திதத்த்வாத்மகை꞉ பரை꞉ ।
ஸோபாநைர்த³ஶபி⁴ர்யுக்தோ மஞ்சகோ(அ)ப்யதி⁴ராஜதே ॥ 11 ॥

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஶ்ச ருத்³ரஶ்ச ஈஶ்வரஶ்ச ஸதா³ஶிவ꞉ ।
ஏதே மஞ்சகு²ரா꞉ ப்ரோக்தா꞉ ப²லகஸ்து ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 12 ॥

தஸ்யோபரி மஹாதே³வோ பு⁴வநேஶோ விராஜதே ।
யா தே³வீ நிஜலீலார்த²ம் த்³விதா⁴பூ⁴தா ப³பூ⁴வ ஹ ॥ 13 ॥

ஸ்ருஷ்ட்யாதௌ³ து ஸ ஏவாயம் தத³ர்தா⁴ங்கோ³ மஹேஶ்வர꞉ ।
கந்த³ர்பத³ர்பநாஶோத்³யத்கோடிகந்த³ர்பஸுந்த³ர꞉ ॥ 14 ॥

பஞ்சவக்த்ரஸ்த்ரிநேத்ரஶ்ச மணிபூ⁴ஷணபூ⁴ஷித꞉ ।
ஹரிணாபீ⁴திபரஶூந்வரம் ச நிஜபா³ஹுபி⁴꞉ ॥ 15 ॥

த³தா⁴ந꞉ ஷோட³ஶாப்³தோ³(அ)ஸௌ தே³வ꞉ ஸர்வேஶ்வரோ மஹான் ।
கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶஶ்சந்த்³ரகோடிஸுஶீதள꞉ ॥ 16 ॥

ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶஸ்த்ரிநேத்ர꞉ ஶீதளத்³யுதி꞉ ।
வாமாங்கே ஸந்நிஷண்ணாஸ்ய தே³வீ ஶ்ரீபு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 17 ॥

நவரத்நக³ணாகீர்ணகாஞ்சீதா³மவிராஜிதா ।
தப்தகாஞ்சநஸந்நத்³த⁴வைதூ³ர்யாங்க³த³பூ⁴ஷணா ॥ 18 ॥

கநச்ச்²ரீசக்ரதாடங்கவிடங்கவத³நாம்பு³ஜா ।
லலாடகாந்திவிப⁴வவிஜிதார்த⁴ஸுதா⁴கரா ॥ 19 ॥

பி³ம்ப³காந்திதிரஸ்காரிரத³ச்ச²த³விராஜிதா ।
லஸத்குங்குமகஸ்தூரீதிலகோத்³பா⁴ஸிதாநநா ॥ 20 ॥

தி³வ்யசூடா³மணிஸ்பா²ரசஞ்சச்சந்த்³ரகஸூர்யகா ।
உத்³யத்கவிஸமஸ்வச்ச²நாஸாப⁴ரணபா⁴ஸுரா ॥ 21 ॥

சிந்தாகலம்பி³தஸ்வச்ச²முக்தாகு³ச்ச²விராஜிதா ।
பாடீரபங்ககர்பூரகுங்குமாலங்க்ருதஸ்தநீ ॥ 22 ॥

விசித்ரவிவிதா⁴கல்பா கம்பு³ஸங்காஶகந்த⁴ரா ।
தா³டி³மீப²லபீ³ஜாப⁴த³ந்தபங்க்திவிராஜிதா ॥ 23 ॥

அநர்க்⁴யரத்நக⁴டிதமுகுடாஞ்சிதமஸ்தகா ।
மத்தாலிமாலாவிளஸத³ளகாட்⁴யமுகா²ம்பு³ஜா ॥ 24 ॥

கலங்ககார்ஶ்யநிர்முக்தஶரச்சந்த்³ரநிபா⁴நநா ।
ஜாஹ்நவீஸலிலாவர்தஶோபி⁴நாபி⁴விபூ⁴ஷிதா ॥ 25 ॥

மாணிக்யஶகலாப³த்³த⁴முத்³ரிகாங்கு³ளிபூ⁴ஷிதா ।
புண்ட³ரீகத³ளாகாரநயநத்ரயஸுந்த³ரீ ॥ 26 ॥

கல்பிதாச்ச²மஹாராக³பத்³மராகோ³ஜ்ஜ்வலப்ரபா⁴ ।
ரத்நகிங்கிணிகாயுக்தரத்நகங்கணஶோபி⁴தா ॥ 27 ॥

மணிமுக்தாஸராபாரளஸத்பத³கஸந்ததி꞉ ।
ரத்நாங்கு³ளிப்ரவிததப்ரபா⁴ஜாலலஸத்கரா ॥ 28 ॥

கஞ்சுகீகு³ம்பி²தாபாரநாநாரத்நததித்³யுதி꞉ ।
மல்லிகாமோதி³த⁴ம்மில்லமல்லிகாளிஸராவ்ருதா ॥ 29 ॥

ஸுவ்ருத்தநிபி³டோ³த்துங்க³குசபா⁴ராளஸா ஶிவா ।
வரபாஶாங்குஶாபீ⁴திலஸத்³பா³ஹுசதுஷ்டயா ॥ 30 ॥

ஸர்வஶ்ருங்கா³ரவேஷாட்⁴யா ஸுகுமாராங்க³வல்லரீ ।
ஸௌந்த³ர்யதா⁴ராஸர்வஸ்வா நிர்வ்யாஜகருணாமயீ ॥ 31 ॥

நிஜஸம்ல்லாபமாது⁴ர்யவிநிர்ப⁴ர்த்ஸிதகச்ச²பீ ।
கோடிகோடிரவீந்தூ³நாம் காந்திம் யா பி³ப்⁴ரதீ பரா ॥ 32 ॥

நாநாஸகீ²பி⁴ர்தா³ஸீபி⁴ஸ்ததா² தே³வாங்க³நாதி³பி⁴꞉ ।
ஸர்வாபி⁴ர்தே³வதாபி⁴ஸ்து ஸமந்தாத்பரிவேஷ்டிதா ॥ 33 ॥

இச்சா²ஶக்த்யா ஜ்ஞாநஶக்த்யா க்ரியாஶக்த்யா ஸமந்விதா ।
லஜ்ஜா துஷ்டிஸ்ததா² புஷ்டி꞉ கீர்தி꞉ காந்தி꞉ க்ஷமா த³யா ॥ 34 ॥

பு³த்³தி⁴ர்மேதா⁴ ஸ்ம்ருதிர்லக்ஷ்மீர்மூர்திமத்யோ(அ)ங்க³நா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ।
ஜயா ச விஜயா சைவாப்யஜிதா சாபராஜிதா ॥ 35 ॥

நித்யா விளாஸிநீ தோ³க்³த்⁴ரீ த்வகோ⁴ரா மங்க³ளா நவா ।
பீட²ஶக்தய ஏதாஸ்து ஸேவந்தே யாம் பராம்பி³காம் ॥ 36 ॥

யஸ்யாஸ்து பார்ஶ்வபா⁴கே³ ஸ்தோ நிதீ⁴ தௌ ஶங்க²பத்³மகௌ ।
நவரத்நவஹா நத்³யஸ்ததா² வை காஞ்சநஸ்ரவா꞉ ॥ 37 ॥

ஸப்ததா⁴துவஹா நத்³யோ நிதி⁴ப்⁴யாம் து விநிர்க³தா꞉ ।
ஸுதா⁴ஸிந்த்⁴வந்தகா³மிந்யஸ்தா꞉ ஸர்வா ந்ருபஸத்தம ॥ 38 ॥

ஸா தே³வீ பு⁴வநேஶாநீ தத்³வாமாங்கே விராஜதே ।
ஸர்வேஶத்வம் மஹேஶஸ்ய யத்ஸங்கா³தே³வ நாந்யதா² ॥ 39 ॥

சிந்தாமணிக்³ருஹஸ்யாஸ்ய ப்ரமாணம் ஶ்ருணு பூ⁴மிப ।
ஸஹஸ்ரயோஜநாயாமம் மஹாந்தஸ்தத்ப்ரசக்ஷதே ॥ 40 ॥

தது³த்தரே மஹாஶாலா꞉ பூர்வஸ்மாத்³த்³விகு³ணா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ।
அந்தரிக்ஷக³தம் த்வேதந்நிராதா⁴ரம் விராஜதே ॥ 41 ॥

ஸங்கோசஶ்ச விகாஶஶ்ச ஜாயதே(அ)ஸ்ய நிரந்தரம் ।
படவத்கார்யவஶத꞉ ப்ரளயே ஸர்ஜநே ததா² ॥ 42 ॥

ஶாலாநாம் சைவ ஸர்வேஷாம் ஸர்வகாந்திபராவதி⁴ ।
சிந்தாமணிக்³ருஹம் ப்ரோக்தம் யத்ர தே³வீ மஹோமயீ ॥ 43 ॥

யே யே உபாஸகா꞉ ஸந்தி ப்ரதிப்³ரஹ்மாண்ட³வர்திந꞉ ।
தே³வேஷு நாக³ளோகேஷு மநுஷ்யேஷ்விதரேஷு ச ॥ 44 ॥

ஶ்ரீதே³வ்யாஸ்தே ச ஸர்வே(அ)பி வ்ரஜந்த்யத்ரைவ பூ⁴மிப ।
தே³வீக்ஷேத்ரே யே த்யஜந்தி ப்ராணாந்தே³வ்யர்சநே ரதா꞉ ॥ 45 ॥

தே ஸர்வே யாந்தி தத்ரைவ யத்ர தே³வீ மஹோத்ஸவா ।
க்⁴ருதகுல்யா து³க்³த⁴குல்யா த³தி⁴குல்யா மது⁴ஸ்ரவா꞉ ॥ 46 ॥

ஸ்யந்த³ந்தி ஸரித꞉ ஸர்வாஸ்ததா²ம்ருதவஹா꞉ பரா꞉ ।
த்³ராக்ஷாரஸவஹா꞉ காஶ்சிஜ்ஜம்பூ³ரஸவஹா꞉ பரா꞉ ॥ 47 ॥

ஆம்ரேக்ஷுரஸவாஹிந்யோ நத்³யஸ்தாஸ்து ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
மநோரத²ப²லா வ்ருக்ஷா வாப்ய꞉ கூபாஸ்ததை²வ ச ॥ 48 ॥

யதே²ஷ்டபாநப²லதா³ ந ந்யூநம் கிஞ்சித³ஸ்தி ஹி ।
ந ரோக³பலிதம் வாபி ஜரா வாபி கதா³சந ॥ 49 ॥

ந சிந்தா ந ச மாத்ஸர்யம் காமக்ரோதா⁴தி³கம் ததா² ।
ஸர்வே யுவாந꞉ ஸஸ்த்ரீகா꞉ ஸஹஸ்ராதி³த்யவர்சஸ꞉ ॥ 50 ॥

ப⁴ஜந்தி ஸததம் தே³வீம் தத்ர ஶ்ரீபு⁴வநேஶ்வரீம் ।
கேசித்ஸலோகதாபந்நா꞉ கேசித்ஸாமீப்யதாம் க³தா꞉ ॥ 51 ॥

ஸரூபதாம் க³தா꞉ கேசித்ஸார்ஷ்டிதாம் ச பரே க³தா꞉ ।
யா யாஸ்து தே³வதாஸ்தத்ர ப்ரதிப்³ரஹ்மாண்ட³வர்திநாம் ॥ 52 ॥

ஸமஷ்டய꞉ ஸ்தி²தாஸ்தாஸ்து ஸேவந்தே ஜக³தீ³ஶ்வரீம் ।
ஸப்தகோடிமஹாமந்த்ரா மூர்திமந்த உபாஸதே ॥ 53 ॥

மஹாவித்³யாஶ்ச ஸகலா꞉ ஸாம்யாவஸ்தா²த்மிகாம் ஶிவாம் ।
காரணப்³ரஹ்மரூபாம் தாம் மாயாஶப³லவிக்³ரஹாம் ॥ 54 ॥

இத்த²ம் ராஜன் மயா ப்ரோக்தம் மணித்³வீபம் மஹத்தரம் ।
ந ஸூர்யசந்த்³ரௌ நோ வித்³யுத்கோடயோ(அ)க்³நிஸ்ததை²வ ச ॥ 55 ॥

ஏதஸ்ய பா⁴ஸா கோட்யம்ஶகோட்யம்ஶேநாபி தே ஸமா꞉ ।
க்வசித்³வித்³ருமஸங்காஶம் க்வசிந்மரகதச்ச²வி ॥ 56 ॥

வித்³யுத்³பா⁴நுஸமச்சா²யம் மத்⁴யஸூர்யஸமம் க்வசித் ।
வித்³யுத்கோடிமஹாதா⁴ரா ஸாரகாந்திததம் க்வசித் ॥ 57 ॥

க்வசித்ஸிந்தூ³ரநீலேந்த்³ரமாணிக்யஸத்³ருஶச்ச²வி ।
ஹீரஸாரமஹாக³ர்ப⁴த⁴க³த்³த⁴கி³ததி³க்தடம் ॥ 58 ॥

காந்த்யா தா³வாநலஸமம் தப்தகாஞ்சநஸந்நிப⁴ம் ।
க்வசிச்சந்த்³ரோபலோத்³கா³ரம் ஸூர்யோத்³கா³ரம் ச குத்ரசித் ॥ 59 ॥

ரத்நஶ்ருங்கி³ஸமாயுக்தம் ரத்நப்ராகாரகோ³புரம் ।
ரத்நபத்ரை ரத்நப²லைர்வ்ருக்ஷைஶ்ச பரிமண்டி³தம் ॥ 60 ॥

ந்ருத்யந்மயூரஸங்கை⁴ஶ்ச கபோதரணிதோஜ்ஜ்வலம் ।
கோகிலாகாகலீலாபை꞉ ஶுகலாபைஶ்ச ஶோபி⁴தம் ॥ 61 ॥

ஸுரம்யரமணீயாம்பு³லக்ஷாவதி⁴ஸரோவ்ருதம் ।
தந்மத்⁴யபா⁴க³விளஸத்³விகசத்³ரத்நபங்கஜை꞉ ॥ 62 ॥

ஸுக³ந்தி⁴பி⁴꞉ ஸமந்தாத்து வாஸிதம் ஶதயோஜநம் ।
மந்த³மாருதஸம்பி⁴ந்நசலத்³த்³ருமஸமாகுலம் ॥ 63 ॥

சிந்தாமணிஸமூஹாநாம் ஜ்யோதிஷா விததாம்ப³ரம் ।
ரத்நப்ரபா⁴பி⁴ரபி⁴தோ த⁴க³த்³த⁴கி³ததி³க்தடம் ॥ 64 ॥

வ்ருக்ஷவ்ராதமஹாக³ந்த⁴வாதவ்ராதஸுபூரிதம் ।
தூ⁴பதூ⁴பாயிதம் ராஜந்மணிதீ³பாயுதோஜ்ஜ்வலம் ॥ 65 ॥

மணிஜாலகஸச்சி²த்³ரதரளோத³ரகாந்திபி⁴꞉ ।
தி³ங்மோஹஜநகம் சைதத்³த³ர்பணோத³ரஸம்யுதம் ॥ 66 ॥

ஐஶ்வர்யஸ்ய ஸமக்³ரஸ்ய ஶ்ருங்கா³ரஸ்யாகி²லஸ்ய ச ।
ஸர்வஜ்ஞதாயா꞉ ஸர்வாயாஸ்தேஜஸஶ்சாகி²லஸ்ய ச ॥ 67 ॥

பராக்ரமஸ்ய ஸர்வஸ்ய ஸர்வோத்தமகு³ணஸ்ய ச ।
ஸகலாயா த³யாயாஶ்ச ஸமாப்திரிஹ பூ⁴பதே ॥ 68 ॥

ராஜ்ஞ ஆநந்த³மாரப்⁴ய ப்³ரஹ்மலோகாந்தபூ⁴மிஷு ।
ஆநந்தா³ யே ஸ்தி²தா꞉ ஸர்வே தே(அ)த்ரைவாந்தர்ப⁴வந்தி ஹி ॥ 69 ॥

இதி தே வர்ணிதம் ராஜந்மணித்³வீபம் மஹத்தரம் ।
மஹாதே³வ்யா꞉ பரம் ஸ்தா²நம் ஸர்வலோகோத்தமோத்தமம் ॥ 70 ॥

ஏதஸ்ய ஸ்மரணாத்ஸத்³ய꞉ ஸர்வம் பாபம் விநஶ்யதி ।
ப்ராணோத்க்ரமணஸந்தௌ⁴ து ஸ்ம்ருத்வா தத்ரைவ க³ச்ச²தி ॥ 71 ॥

அத்⁴யாயபஞ்சகம் த்வேதத்படே²ந்நித்யம் ஸமாஹித꞉ ।
பூ⁴தப்ரேதபிஶாசாதி³பா³தா⁴ தத்ர ப⁴வேந்ந ஹி ॥ 72 ॥

நவீநக்³ருஹநிர்மாணே வாஸ்துயாகே³ ததை²வ ச ।
படி²தவ்யம் ப்ரயத்நேந கல்யாணம் தேந ஜாயதே ॥ 73 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³தே³வீபா⁴க³வதே மஹாபுராணே த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ மணித்³வீபவர்ணநம் நாம த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed