Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 2 – மணித்வீபவர்ணனம் (தேவீபாகவதம்) – 2


[ ப்ரத²ம பா⁴க³ம்த்³விதீய பா⁴க³ம்த்ருதீய பா⁴க³ம் ]

அத² ஶ்ரீமத்³தே³வீபா⁴க³வதே த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

வ்யாஸ உவாச ।
புஷ்பராக³மயாத³க்³ரே குங்குமாருணவிக்³ரஹ꞉ ।
பத்³மராக³மய꞉ ஸாலோ மத்⁴யே பூ⁴ஶ்சைவ தாத்³ருஶீ ॥ 1 ॥

த³ஶயோஜநவாந்தை³ர்க்⁴யே கோ³புரத்³வாரஸம்யுத꞉ ।
தந்மணிஸ்தம்ப⁴ஸம்யுக்தா மண்ட³பா꞉ ஶதஶோ ந்ருப ॥ 2 ॥

மத்⁴யே பு⁴வி ஸமாஸீநாஶ்சது꞉ஷஷ்டிமிதா꞉ கலா꞉ ।
நாநாயுத⁴த⁴ரா வீரா ரத்நபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதா꞉ ॥ 3 ॥

ப்ரத்யேகலோகஸ்தாஸாம் து தத்தல்லோகஸ்ய நாயகா꞉ ।
ஸமந்தாத்பத்³மராக³ஸ்ய பரிவார்ய ஸ்தி²தா꞉ ஸதா³ ॥ 4 ॥

ஸ்வஸ்வலோகஜநைர்ஜுஷ்டா꞉ ஸ்வஸ்வவாஹநஹேதிபி⁴꞉ ।
தாஸாம் நாமாநி வக்ஷ்யாமி ஶ்ருணு த்வம் ஜநமேஜய ॥ 5 ॥

பிங்க³ளாக்ஷீ விஶாலாக்ஷீ ஸம்ருத்³தி⁴ர்வ்ருத்³தி⁴ரேவ ச ।
ஶ்ரத்³தா⁴ ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴பி⁴க்²யா மாயா ஸஞ்ஜ்ஞா வஸுந்த⁴ரா ॥ 6 ॥

த்ரிலோகதா⁴த்ரீ ஸாவித்ரீ கா³யத்ரீ த்ரித³ஶேஶ்வரீ ।
ஸுரூபா ப³ஹுரூபா ச ஸ்கந்த³மாதா(அ)ச்யுதப்ரியா ॥ 7 ॥

விமலா சாமலா தத்³வத³ருணீ புநராருணீ ।
ப்ரக்ருதிர்விக்ருதி꞉ ஸ்ருஷ்டி꞉ ஸ்தி²தி꞉ ஸம்ஹ்ருதிரேவ ச ॥ 8 ॥

ஸந்த்⁴யா மாதா ஸதீ ஹம்ஸீ மர்தி³கா வஜ்ரிகா பரா ।
தே³வமாதா ப⁴க³வதீ தே³வகீ கமலாஸநா ॥ 9 ॥

த்ரிமுகீ² ஸப்தமுக்²யந்யா ஸுராஸுரவிமர்தி³நீ ।
லம்போ³ஷ்டீ² சோர்த்⁴வகேஶீ ச ப³ஹுஶீர்ஷா வ்ருகோத³ரீ ॥ 10 ॥

ரத²ரேகா²ஹ்வயா பஶ்சாச்ச²ஶிரேகா² ததா²பரா ।
க³க³நவேகா³ பவநவேகா³ சைவ தத꞉ பரம் ॥ 11 ॥

அக்³ரே பு⁴வநபாலா ஸ்யாத்தத்பஶ்சாந்மத³நாதுரா ।
அநங்கா³நங்க³மத²நா ததை²வாநங்க³மேக²லா ॥ 12 ॥

அநங்க³குஸுமா பஶ்சாத்³விஶ்வரூபா ஸுராதி³கா ।
க்ஷயங்கரீ ப⁴வேச்ச²க்திரக்ஷோப்⁴யா ச தத꞉ பரம் ॥ 13 ॥

ஸத்யவாதி³ந்யத² ப்ரோக்தா ப³ஹுரூபா ஶுசிவ்ரதா ।
உதா³ராக்²யா ச வாகீ³ஶீ சது꞉ஷஷ்டிமிதா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ॥ 14 ॥

ஜ்வலஜ்ஜிஹ்வாநநா꞉ ஸர்வா வமந்த்யோ வஹ்நிமுல்ப³ணம் ।
ஜலம் பிபா³ம꞉ ஸகலம் ஸம்ஹராமோ விபா⁴வஸும் ॥ 15 ॥

பவநம் ஸ்தம்ப⁴யாமோ(அ)த்³ய ப⁴க்ஷயாமோ(அ)கி²லம் ஜக³த் ।
இதி வாசம் ஸங்கி³ரந்தே க்ரோத⁴ஸம்ரக்தலோசநா꞉ ॥ 16 ॥

சாபபா³ணத⁴ரா꞉ ஸர்வா யுத்³தா⁴யைவோத்ஸுகா꞉ ஸதா³ ।
த³ம்ஷ்ட்ராகடகடாராவைர்ப³தி⁴ரீக்ருததி³ங்முகா²꞉ ॥ 17 ॥

பிங்கோ³ர்த்⁴வகேஶ்ய꞉ ஸம்ப்ரோக்தாஶ்சாபபா³ணகரா꞉ ஸதா³ ।
ஶதாக்ஷௌஹிணிகா ஸேநாப்யேகைகஸ்யா꞉ ப்ரகீர்திதா ॥ 18 ॥

ஏகைகஶக்தே꞉ ஸாமர்த்²யம் லக்ஷப்³ரஹ்மாண்ட³நாஶநே ।
ஶதாக்ஷௌஹிணிகா ஸேநா தாத்³ருஶீ ந்ருபஸத்தம ॥ 19 ॥

கிம் ந குர்யாஜ்ஜக³த்யஸ்மிந்நஶக்யம் வக்துமேவ தத் ।
ஸர்வாபி யுத்³த⁴ஸாமக்³ரீ தஸ்மிந்ஸாலே ஸ்தி²தா முநே ॥ 20 ॥

ரதா²நாம் க³ணநா நாஸ்தி ஹயாநாம் கரிணாம் ததா² ॥

ஶஸ்த்ராணாம் க³ணநா தத்³வத்³க³ணாநாம் க³ணநா ததா² ॥ 21 ॥

பத்³மராக³மயாத³க்³ரே கோ³மேத³மணிநிர்மித꞉ ।
த³ஶயோஜநதை³ர்க்⁴யேண ப்ராகாரோ வர்ததே மஹான் ॥ 22 ॥

பா⁴ஸ்வஜ்ஜபாப்ரஸூநாபோ⁴ மத்⁴யபூ⁴ஸ்தஸ்ய தாத்³ருஶீ ।
கோ³மேத³கல்பிதாந்யேவ தத்³வாஸிஸத³நாநி ச ॥ 23 ॥

பக்ஷிண꞉ ஸ்தம்ப⁴வர்யாஶ்ச வ்ருக்ஷா வாப்ய꞉ ஸராம்ஸி ச ।
கோ³மேத³கல்பிதா ஏவ குங்குமாருணவிக்³ரஹா꞉ ॥ 24 ॥

தந்மத்⁴யஸ்தா² மஹாதே³வ்யோ த்³வாத்ரிம்ஶச்ச²க்தய꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ।
நாநாஶஸ்த்ரப்ரஹரணா கோ³மேத³மணிபூ⁴ஷிதா꞉ ॥ 25 ॥

ப்ரத்யேகலோகவாஸிந்ய꞉ பரிவார்ய ஸமந்தத꞉ ।
கோ³மேத³ஸாலே ஸந்நத்³தா⁴ பிஶாசவத³நா ந்ருப ॥ 26 ॥

ஸ்வர்லோகவாஸிபி⁴ர்நித்யம் பூஜிதாஶ்சக்ரபா³ஹவ꞉ ।
க்ரோத⁴ரக்தேக்ஷணா பி⁴ந்தி⁴ பசச்சி²ந்தி⁴ த³ஹேதி ச ॥ 27 ॥

வத³ந்தி ஸததம் வாசம் யுத்³தோ⁴த்ஸுகஹ்ருத³ந்தரா꞉ ।
ஏகைகஸ்யா மஹாஶக்தேர்த³ஶாக்ஷௌஹிணிகா மதா ॥ 28 ॥

ஸேநா தத்ராப்யேகஶக்திர்லக்ஷப்³ரஹ்மாண்ட³நாஶிநீ ।
தாத்³ருஶீநாம் மஹாஸேநா வர்ணநீயா கத²ம் ந்ருப ॥ 29 ॥

ரதா²நாம் நைவ க³ணாநா வாஹநாநாம் ததை²வ ச ।
ஸர்வயுத்³த⁴ஸமாரம்ப⁴ஸ்தத்ர தே³வ்யா விராஜதே ॥ 30 ॥

தாஸாம் நாமாநி வக்ஷ்யாமி பாபநாஶகராணி ச ।
வித்³யாஹ்ரீபுஷ்டய꞉ ப்ரஜ்ஞா ஸிநீவாலீ குஹூஸ்ததா² ॥ 31 ॥

ருத்³ரா வீர்யா ப்ரபா⁴ நந்தா³ போஷிணீ ருத்³தி⁴தா³ ஶுபா⁴ ।
காலராத்ரிர்மஹாராத்ரிர்ப⁴த்³ரகாளீ கபர்தி³நீ ॥ 32 ॥

விக்ருதிர்த³ண்டி³முண்டி³ந்யௌ ஸேந்து³க²ண்டா³ ஶிக²ண்டி³நீ ।
நிஶும்ப⁴ஶும்ப⁴மதி²நீ மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ॥ 33 ॥

இந்த்³ராணீ சைவ ருத்³ராணீ ஶங்கரார்த⁴ஶரீரிணீ ।
நாரீ நாராயணீ சைவ த்ரிஶூலிந்யபி பாலிநீ ॥ 34 ॥

அம்பி³கா ஹ்லாதி³நீ பஶ்சாதி³த்யேவம் ஶக்தய꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ।
யத்³யேதா꞉ குபிதா தே³வ்யஸ்ததா³ ப்³ரஹ்மாண்ட³நாஶநம் ॥ 35 ॥

பராஜயோ ந சைதாஸாம் கதா³சித்க்வசித³ஸ்தி ஹி ।
கோ³மேத³கமயாத³க்³ரே ஸத்³வஜ்ரமணிநிர்மித꞉ ॥ 36 ॥

த³ஶயோஜநதுங்கோ³(அ)ஸௌ கோ³புரத்³வாரஸம்யுத꞉ ।
கபாடஶ்ருங்க²லாப³த்³தோ⁴ நவவ்ருக்ஷஸமுஜ்ஜ்வல꞉ ॥ 37 ॥

ஸாலஸ்தந்மத்⁴யபூ⁴ம்யாதி³ ஸர்வம் ஹீரமயம் ஸ்ம்ருதம் ।
க்³ருஹாணி வீத²யோ ரத்²யா மஹாமார்கா³ங்க³ணாநி ச ॥ 38 ॥

வ்ருக்ஷாலவாலதரவ꞉ ஸாரங்கா³ அபி தாத்³ருஶா꞉ ।
தீ³ர்கி⁴காஶ்ரேணயோ வாப்யஸ்தடா³கா³꞉ கூபஸம்யுதா꞉ ॥ 39 ॥

தத்ர ஶ்ரீபு⁴வநேஶ்வர்யா வஸந்தி பரிசாரிகா꞉ ।
ஏகைகா லக்ஷதா³ஸீபி⁴꞉ ஸேவிதா மத³க³ர்விதா꞉ ॥ 40 ॥

தாலவ்ருந்தத⁴ரா꞉ காஶ்சிச்சஷகாட்⁴யகராம்பு³ஜா꞉ ।
காஶ்சித்தாம்பூ³லபாத்ராணி தா⁴ரயந்த்யோ(அ)திக³ர்விதா꞉ ॥ 41 ॥

காஶ்சித்தச்ச²த்ரதா⁴ரிண்யஶ்சாமராணாம் விதா⁴ரிகா꞉ ।
நாநாவஸ்த்ரத⁴ரா꞉ காஶ்சித்காஶ்சித்புஷ்பகராம்பு³ஜா꞉ ॥ 42 ॥

நாநாத³ர்ஶகரா꞉ காஶ்சித்காஶ்சித்குங்குமலேபநம் ।
தா⁴ரயந்த்ய꞉ கஜ்ஜலம் ச ஸிந்தூ³ரசஷகம் பரா꞉ ॥ 43 ॥

காஶ்சிச்சித்ரகநிர்மாத்ர்ய꞉ பாத³ஸம்வாஹநே ரதா꞉ ।
காஶ்சித்து பூ⁴ஷாகாரிண்யோ நாநாபூ⁴ஷாத⁴ரா꞉ பரா꞉ ॥ 44 ॥

புஷ்பபூ⁴ஷணநிர்மாத்ர்ய꞉ புஷ்பஶ்ருங்கா³ரகாரிகா꞉ ।
நாநாவிளாஸசதுரா ப³ஹ்வ்ய ஏவம் விதா⁴꞉ பரா꞉ ॥ 45 ॥

நிப³த்³த⁴பரிதா⁴நீயா யுவத்ய꞉ ஸகலா அபி ।
தே³வீக்ருபாலேஶவஶாத்துச்சீ²க்ருதஜக³த்த்ரயா꞉ ॥ 46 ॥

ஏதா தூ³த்ய꞉ ஸ்ம்ருதா தே³வ்ய꞉ ஶ்ருங்கா³ரமத³க³ர்விதா꞉ ।
தாஸாம் நாமாநி வக்ஷ்யாமி ஶ்ருணு மே ந்ருபஸத்தம ॥ 47 ॥

அநங்க³ரூபா ப்ரத²மாப்யநங்க³மத³நா பரா ।
த்ருதீயா து தத꞉ ப்ரோக்தா ஸுந்த³ரீ மத³நாதுரா ॥ 48 ॥

ததோ பு⁴வநவேகா³ ஸ்யாத்ததா² பு⁴வநபாலிகா ।
ஸ்யாத்ஸர்வஶிஶிராநங்க³வத³நாநங்க³மேக²லா ॥ 49 ॥

வித்³யுத்³தா³மஸமாநாங்க்³ய꞉ க்வணத்காஞ்சீகு³ணாந்விதா꞉ ।
ரணந்மஞ்ஜீரசரணா ப³ஹிரந்தரிதஸ்தத꞉ ॥ 50 ॥

தா⁴வமாநாஸ்து ஶோப⁴ந்தே ஸர்வா வித்³யுல்லதோபமா꞉ ।
குஶலா꞉ ஸர்வகார்யேஷு வேத்ரஹஸ்தா꞉ ஸமந்தத꞉ ॥ 51 ॥

அஷ்டதி³க்ஷு ததை²தாஸாம் ப்ராகாராத்³ப³ஹிரேவ ச ।
ஸத³நாநி விராஜந்தே நாநாவாஹநஹேதிபி⁴꞉ ॥ 52 ॥

வஜ்ரஸாலாத³க்³ரபா⁴கே³ ஸாலோ வைதூ³ர்யநிர்மித꞉ ।
த³ஶயோஜநதுங்கோ³(அ)ஸௌ கோ³புரத்³வாரபூ⁴ஷித꞉ ॥ 53 ॥

வைதூ³ர்யபூ⁴மி꞉ ஸர்வாபி க்³ருஹாணி விவிதா⁴நி ச ।
வீத்²யோ ரத்²யா மஹாமார்கா³꞉ ஸர்வே வைதூ³ர்யநிர்மிதா꞉ ॥ 54 ॥

வாபீகூபதடா³கா³ஶ்ச ஸ்ரவந்தீநாம் தடாநி ச ।
வாலுகா சைவ ஸர்வாபி வைதூ³ர்யமணிநிர்மிதா ॥ 55 ॥

தத்ராஷ்டதி³க்ஷு பரிதோ ப்³ராஹ்ம்யாதீ³நாம் ச மண்ட³லம் ।
நிஜைர்க³ணை꞉ பரிவ்ருதம் ப்⁴ராஜதே ந்ருபஸத்தம ॥ 56 ॥

ப்ரதிப்³ரஹ்மாண்ட³மாத்ரூணாம் தா꞉ ஸமஷ்டய ஈரிதா꞉ ।
ப்³ராஹ்மீ மாஹேஶ்வரீ சைவ கௌமாரீ வைஷ்ணவீ ததா² ॥ 57 ॥

வாராஹீ ச ததே²ந்த்³ராணீ சாமுண்டா³꞉ ஸப்த மாதர꞉ ।
அஷ்டமீ து மஹாலக்ஷ்மீர்நாம்நா ப்ரோக்தாஸ்து மாதர꞉ ॥ 58 ॥

ப்³ரஹ்மருத்³ராதி³தே³வாநாம் ஸமாகாராஸ்து தா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ।
ஜக³த்கல்யாணகாரிண்ய꞉ ஸ்வஸ்வஸேநாஸமாவ்ருதா꞉ ॥ 59 ॥

தத்ஸாலஸ்ய சதுர்த்³வார்ஷு வாஹநாநி மஹேஶிது꞉ ।
ஸஜ்ஜாநி ந்ருபதே ஸந்தி ஸாலங்காராணி நித்யஶ꞉ ॥ 60 ॥

த³ந்திந꞉ கோடிஶோ வாஹா꞉ கோடிஶ꞉ ஶிபி³காஸ்ததா² ।
ஹம்ஸா꞉ ஸிம்ஹாஶ்ச க³ருடா³ மயூரா வ்ருஷபா⁴ஸ்ததா² ॥ 61 ॥

தைர்யுக்தா꞉ ஸ்யந்த³நாஸ்தத்³வத்கோடிஶோ ந்ருபநந்த³ந ।
பார்ஷ்ணிக்³ராஹஸமாயுக்தா த்⁴வஜைராகாஶசும்பி³ந꞉ ॥ 62 ॥

கோடிஶஸ்து விமாநாநி நாநாசிஹ்நாந்விதாநி ச ।
நாநாவாதி³த்ரயுக்தாநி மஹாத்⁴வஜயுதாநி ச ॥ 63 ॥

வைதூ³ர்யமணிஸாலஸ்யாப்யக்³ரே ஸால꞉ பர꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ।
த³ஶயோஜநதுங்கோ³(அ)ஸாவிந்த்³ரநீலாஶ்மநிர்மித꞉ ॥ 64 ॥

தந்மத்⁴யபூ⁴ஸ்ததா² வீத்²யோ மஹாமார்கா³ க்³ருஹாணி ச ।
வாபீகூபதடா³கா³ஶ்ச ஸர்வே தந்மணிநிர்மிதா꞉ ॥ 65 ॥

தத்ர பத்³மம் து ஸம்ப்ரோக்தம் ப³ஹுயோஜந விஸ்த்ருதம் ।
ஷோட³ஶாரம் தீ³ப்யமாநம் ஸுத³ர்ஶநமிவாபரம் ॥ 66 ॥

தத்ர ஷோட³ஶஶக்தீநாம் ஸ்தா²நாநி விவிதா⁴நி ச ।
ஸர்வோபஸ்கரயுக்தாநி ஸம்ருத்³தா⁴நி வஸந்தி ஹி ॥ 67 ॥

தாஸாம் நாமாநி வக்ஷ்யாமி ஶ்ருணு மே ந்ருபஸத்தம ।
கராளீ விகராளீ ச ததோ²மா ச ஸரஸ்வதீ ॥ 68 ॥

ஶ்ரீ து³ர்கோ³ஷா ததா² லக்ஷ்மீ꞉ ஶ்ருதிஶ்சைவ ஸ்ம்ருதிர்த்⁴ருதி꞉ ।
ஶ்ரத்³தா⁴ மேதா⁴ மதி꞉ காந்திரார்யா ஷோட³ஶஶக்தய꞉ ॥ 69 ॥

நீலஜீமூதஸங்காஶா꞉ கரவாலகராம்பு³ஜா꞉ ।
ஸமா꞉ கே²டகதா⁴ரிண்யோ யுத்³தோ⁴பக்ராந்தமாநஸா꞉ ॥ 70 ॥

ஸேநாந்ய꞉ ஸகலா ஏதா꞉ ஶ்ரீதே³வ்யா ஜக³தீ³ஶிது꞉ ।
ப்ரதிப்³ரஹ்மாண்ட³ஸம்ஸ்தா²நாம் ஶக்தீநாம் நாயிகா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ॥ 71 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³க்ஷோப⁴காரிண்யோ தே³வீ ஶக்த்யுபப்³ரும்ஹிதா꞉ ।
நாநாரத²ஸமாரூடா⁴ நாநாஶக்திபி⁴ரந்விதா꞉ ॥ 72 ॥

ஏதத்பராக்ரமம் வக்தும் ஸஹஸ்ராஸ்யோ(அ)பி ந க்ஷம꞉ ।
இந்த்³ரநீலமஹாஸாலாத³க்³ரே து ப³ஹுவிஸ்த்ருத꞉ ॥ 73 ॥

முக்தாப்ராகார உதி³தோ த³ஶயோஜநதை³ர்க்⁴யவான் ।
மத்⁴யபூ⁴꞉ பூர்வவத்ப்ரோக்தா தந்மத்⁴யே(அ)ஷ்டத³ளாம்பு³ஜம் ॥ 74 ॥

முக்தாமணிக³ணாகீர்ணம் விஸ்த்ருதம் து ஸகேஸரம் ।
தத்ர தே³வீஸமாகாரா தே³வ்யாயுத⁴த⁴ரா꞉ ஸதா³ ॥ 75 ॥

ஸம்ப்ரோக்தா அஷ்டமந்த்ரிண்யோ ஜக³த்³வார்தாப்ரபோ³தி⁴கா꞉ ।
தே³வீஸமாநபோ⁴கா³ஸ்தா இங்கி³தஜ்ஞாஸ்து பண்டி³தா꞉ ॥ 76 ॥

குஶலா꞉ ஸர்வகார்யேஷு ஸ்வாமிகார்யபராயணா꞉ ।
தே³வ்யபி⁴ப்ராயபோ³த்⁴யஸ்தாஶ்சதுரா அதிஸுந்த³ரா꞉ ॥ 77 ॥

நாநாஶக்திஸமாயுக்தா꞉ ப்ரதிப்³ரஹ்மாண்ட³வர்திநாம் ।
ப்ராணிநாம் தா꞉ ஸமாசாரம் ஜ்ஞாநஶக்த்யா வித³ந்தி ச ॥ 78 ॥

தாஸாம் நாமாநி வக்ஷ்யாமி மத்த꞉ ஶ்ருணு ந்ருபோத்தம ।
அநங்க³குஸுமா ப்ரோக்தாப்யநங்க³குஸுமாதுரா ॥ 79 ॥

அநங்க³மத³நா தத்³வத³நங்க³மத³நாதுரா ।
பு⁴வநபாலா க³க³நவேகா³ சைவ தத꞉ பரம் ॥ 80 ॥

ஶஶிரேகா² ச க³க³நரேகா² சைவ தத꞉ பரம் ।
பாஶாங்குஶவராபீ⁴தித⁴ரா அருணவிக்³ரஹா꞉ ॥ 81 ॥

விஶ்வஸம்ப³ந்தி⁴நீம் வார்தாம் போ³த⁴யந்தி ப்ரதிக்ஷணம் ।
முக்தாஸாலாத³க்³ரபா⁴கே³ மஹாமாரகதோ꞉ ॥ 82 ॥

ஸாலோத்தம꞉ ஸமுத்³தி³ஷ்டோ த³ஶயோஜநதை³ர்க்⁴யவான் ।
நாநாஸௌபா⁴க்³யஸம்யுக்தோ நாநாபோ⁴க³ஸமந்வித꞉ ॥ 83 ॥

மத்⁴யபூ⁴ஸ்தாத்³ருஶீ ப்ரோக்தா ஸத³நாநி ததை²வ ச ।
ஷட்கோணமத்ர விஸ்தீர்ணம் கோணஸ்தா² தே³வதா꞉ ஶ்ருணு꞉ ॥ 84 ॥

பூர்வகோணே சதுர்வக்த்ரோ கா³யத்ரீஸஹிதோ விதி⁴꞉ ।
குண்டி³காக்ஷகு³ணாபீ⁴தித³ண்டா³யுத⁴த⁴ர꞉ பர꞉ ॥ 85 ॥

ததா³யுத⁴த⁴ரா தே³வீ கா³யத்ரீ பரதே³வதா ।
வேதா³꞉ ஸர்வே மூர்திமந்த꞉ ஶாஸ்த்ராணி விவிதா⁴நி ச ॥ 86 ॥

ஸ்ம்ருதயஶ்ச புராணாநி மூர்திமந்தி வஸந்தி ஹி ।
யே ப்³ரஹ்மவிக்³ரஹா꞉ ஸந்தி கா³யத்ரீவிக்³ரஹாஶ்ச யே ॥ 87 ॥

வ்யாஹ்ருதீநாம் விக்³ரஹாஶ்ச தே நித்யம் தத்ர ஸந்தி ஹி ।
ரக்ஷ꞉கோணே ஶங்க²சக்ரக³தா³ம்பு³ஜகராம்பு³ஜா ॥ 88 ॥

ஸாவித்ரீ வர்ததே தத்ர மஹாவிஷ்ணுஶ்ச தாத்³ருஶ꞉ ।
யே விஷ்ணுவிக்³ரஹா꞉ ஸந்தி மத்ஸ்யகூர்மாத³யோ(அ)கி²லா꞉ ॥ 89 ॥

ஸாவித்ரீவிக்³ரஹா யே ச தே ஸர்வே தத்ர ஸந்தி ஹி ।
வாயுகோணே பரஶ்வக்ஷமாலாப⁴யவராந்வித꞉ ॥ 90 ॥

மஹாருத்³ரோ வர்ததே(அ)த்ர ஸரஸ்வத்யபி தாத்³ருஶீ ।
யே யே து ருத்³ரபே⁴தா³꞉ ஸ்யுர்த³க்ஷிணாஸ்யாத³யோ ந்ருப ॥ 91 ॥

கௌ³ரீபே⁴தா³ஶ்ச யே ஸர்வே தே தத்ர நிவஸந்தி ஹி ।
சது꞉ஷஷ்ட்யாக³மா யே ச யே சாந்யே(அ)ப்யாக³மா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ॥ 92 ॥

தே ஸர்வே மூர்திமந்தஶ்ச தத்ரைவ நிவஸந்தி ஹி ।
அக்³நிகோணே ரத்நகும்ப⁴ம் ததா² மணிகரண்ட³கம் ॥ 93 ॥

த³தா⁴நோ நிஜஹஸ்தாப்⁴யாம் குபே³ரோ த⁴நதா³யக꞉ ।
நாநாவீதீ²ஸமாயுக்தோ மஹாலக்ஷ்மீஸமந்வித꞉ ॥ 94 ॥

தே³வ்யா நிதி⁴பதிஸ்த்வாஸ்தே ஸ்வகு³ணை꞉ பரிவேஷ்டித꞉ ।
வாருணே து மஹாகோணே மத³நோ ரதிஸம்யுத꞉ ॥ 95 ॥

பாஶாங்குஶத⁴நுர்பா³ணத⁴ரோ நித்யம் விராஜதே ।
ஶ்ருங்கா³ரா மூர்திமந்தஸ்து தத்ர ஸந்நிஹிதா꞉ ஸதா³ ॥ 96 ॥

ஈஶாநகோணே விக்⁴நேஶோ நித்யம் புஷ்டிஸமந்வித꞉ ।
பாஶாங்குஶத⁴ரோ வீரோ விக்⁴நஹர்தா விராஜதே ॥ 97 ॥

விபூ⁴தயோ க³ணேஶஸ்ய யா யா꞉ ஸந்தி ந்ருபோத்தம ।
தா꞉ ஸர்வா நிவஸந்த்யத்ர மஹைஶ்வர்யஸமந்விதா꞉ ॥ 98 ॥

ப்ரதிப்³ரஹ்மாண்ட³ஸம்ஸ்தா²நாம் ப்³ரஹ்மாதீ³நாம் ஸமஷ்டய꞉ ।
ஏதே ப்³ரஹ்மாத³ய꞉ ப்ரோக்தா꞉ ஸேவந்தே ஜக³தீ³ஶ்வரீம் ॥ 99 ॥

மஹாமாரகதஸ்யாக்³ரே ஶதயோஜநதை³ர்க்⁴யவான் ।
ப்ரவாளஸாலோ(அ)ஸ்த்யபர꞉ குங்குமாருணவிக்³ரஹ꞉ ॥ 100 ॥

மத்⁴யபூ⁴ஸ்தாத்³ருஶீ ப்ரோக்தா ஸத³நாநி ச பூர்வவத் ।
தந்மத்⁴யே பஞ்சபூ⁴தாநாம் ஸ்வாமிந்ய꞉ பஞ்ச ஸந்தி ச ॥ 101 ॥

ஹ்ருல்லேகா² க³க³நா ரக்தா சதுர்தீ² து கராளிகா ।
மஹோச்சு²ஷ்மா பஞ்சமீ ச பஞ்சபூ⁴தஸமப்ரபா⁴꞉ ॥ 102 ॥

பாஶாங்குஶவராபீ⁴திதா⁴ரிண்யோ(அ)மிதபூ⁴ஷணா꞉ ।
தே³வீஸமாநவேஷாட்⁴யா நவயௌவநக³ர்விதா꞉ ॥ 103 ॥

ப்ரவாளஸாலாத³க்³ரே து நவரத்நவிநிர்மித꞉ ।
ப³ஹுயோஜநவிஸ்தீர்ணோ மஹாஸாலோ(அ)ஸ்தி பூ⁴மிப ॥ 104 ॥

தத்ர சாம்நாயதே³வீநாம் ஸத³நாநி ப³ஹூந்யபி ।
நவரத்நமயாந்யேவ தடா³கா³ஶ்ச ஸராம்ஸி ச ॥ 105 ॥

ஶ்ரீதே³வ்யா யே(அ)வதாரா꞉ ஸ்யுஸ்தே தத்ர நிவஸந்தி ஹி ।
மஹாவித்³யா மஹாபே⁴தா³꞉ ஸந்தி தத்ரைவ பூ⁴மிப ॥ 106 ॥

நிஜாவரணதே³வீபி⁴ர்நிஜபூ⁴ஷணவாஹநை꞉ ।
ஸர்வதே³வ்யோ விராஜந்தே கோடிஸூர்யஸமப்ரபா⁴꞉ ॥ 107 ॥

ஸப்தகோடிமஹாமந்த்ரதே³வதா꞉ ஸந்தி தத்ர ஹி ।
நவரத்நமயாத³க்³ரே சிந்தாமணிக்³ருஹம் மஹத் ॥ 108 ॥

தத்ரத்யம் வஸ்துமாத்ரம் து சிந்தாமணிவிநிர்மிதம் ।
ஸூர்யோத்³கா³ரோபலைஸ்தத்³வச்சந்த்³ரோத்³கா³ரோபலைஸ்ததா² ॥ 109 ॥

வித்³யுத்ப்ரபோ⁴பலை꞉ ஸ்தம்பா⁴꞉ கல்பிதாஸ்து ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
யேஷாம் ப்ரபா⁴பி⁴ரந்த꞉ஸ்த²ம் வஸ்து கிஞ்சிந்ந த்³ருஶ்யதே ॥ 110 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³தே³வீபா⁴க³வதே மஹாபுராணே த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ பத்³மராகா³தி³மணிவிநிர்மிதப்ராகாரவர்ணநம் நாமைகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।

[ ப்ரத²ம பா⁴க³ம்த்³விதீய பா⁴க³ம்த்ருதீய பா⁴க³ம் ]


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed