Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 2 – మణిద్వీపవర్ణనం (దేవీభాగవతం) – ౨


[ ప్రథమ భాగం – ద్వితీయ భాగం – తృతీయ భాగం ]

అథ శ్రీమద్దేవీభాగవతే ద్వాదశస్కంధే ఏకాదశోఽధ్యాయః ||

వ్యాస ఉవాచ |
పుష్పరాగమయాదగ్రే కుంకుమారుణవిగ్రహః |
పద్మరాగమయః సాలో మధ్యే భూశ్చైవ తాదృశీ || ౧ ||

దశయోజనవాన్దైర్ఘ్యే గోపురద్వారసంయుతః |
తన్మణిస్తంభసంయుక్తా మండపాః శతశో నృప || ౨ ||

మధ్యే భువి సమాసీనాశ్చతుఃషష్టిమితాః కలాః |
నానాయుధధరా వీరా రత్నభూషణభూషితాః || ౩ ||

ప్రత్యేకలోకస్తాసాం తు తత్తల్లోకస్య నాయకాః |
సమంతాత్పద్మరాగస్య పరివార్య స్థితాః సదా || ౪ ||

స్వస్వలోకజనైర్జుష్టాః స్వస్వవాహనహేతిభిః |
తాసాం నామాని వక్ష్యామి శృణు త్వం జనమేజయ || ౫ ||

పింగళాక్షీ విశాలాక్షీ సమృద్ధిర్వృద్ధిరేవ చ |
శ్రద్ధా స్వాహా స్వధాభిఖ్యా మాయా సంజ్ఞా వసుంధరా || ౬ ||

త్రిలోకధాత్రీ సావిత్రీ గాయత్రీ త్రిదశేశ్వరీ |
సురూపా బహురూపా చ స్కందమాతాఽచ్యుతప్రియా || ౭ ||

విమలా చామలా తద్వదరుణీ పునరారుణీ |
ప్రకృతిర్వికృతిః సృష్టిః స్థితిః సంహృతిరేవ చ || ౮ ||

సంధ్యా మాతా సతీ హంసీ మర్దికా వజ్రికా పరా |
దేవమాతా భగవతీ దేవకీ కమలాసనా || ౯ ||

త్రిముఖీ సప్తముఖ్యన్యా సురాసురవిమర్దినీ |
లంబోష్ఠీ చోర్ధ్వకేశీ చ బహుశీర్షా వృకోదరీ || ౧౦ ||

రథరేఖాహ్వయా పశ్చాచ్ఛశిరేఖా తథాపరా |
గగనవేగా పవనవేగా చైవ తతః పరమ్ || ౧౧ ||

అగ్రే భువనపాలా స్యాత్తత్పశ్చాన్మదనాతురా |
అనంగానంగమథనా తథైవానంగమేఖలా || ౧౨ ||

అనంగకుసుమా పశ్చాద్విశ్వరూపా సురాదికా |
క్షయంకరీ భవేచ్ఛక్తిరక్షోభ్యా చ తతః పరమ్ || ౧౩ ||

సత్యవాదిన్యథ ప్రోక్తా బహురూపా శుచివ్రతా |
ఉదారాఖ్యా చ వాగీశీ చతుఃషష్టిమితాః స్మృతాః || ౧౪ ||

జ్వలజ్జిహ్వాననాః సర్వా వమంత్యో వహ్నిముల్బణమ్ |
జలం పిబామః సకలం సంహరామో విభావసుమ్ || ౧౫ ||

పవనం స్తంభయామోఽద్య భక్షయామోఽఖిలం జగత్ |
ఇతి వాచం సంగిరంతే క్రోధసంరక్తలోచనాః || ౧౬ ||

చాపబాణధరాః సర్వా యుద్ధాయైవోత్సుకాః సదా |
దంష్ట్రాకటకటారావైర్బధిరీకృతదిఙ్ముఖాః || ౧౭ ||

పింగోర్ధ్వకేశ్యః సంప్రోక్తాశ్చాపబాణకరాః సదా |
శతాక్షౌహిణికా సేనాప్యేకైకస్యాః ప్రకీర్తితా || ౧౮ ||

ఏకైకశక్తేః సామర్థ్యం లక్షబ్రహ్మాండనాశనే |
శతాక్షౌహిణికా సేనా తాదృశీ నృపసత్తమ || ౧౯ ||

కిం న కుర్యాజ్జగత్యస్మిన్నశక్యం వక్తుమేవ తత్ |
సర్వాపి యుద్ధసామగ్రీ తస్మిన్సాలే స్థితా మునే || ౨౦ ||

రథానాం గణనా నాస్తి హయానాం కరిణాం తథా ||
శస్త్రాణాం గణనా తద్వద్గణానాం గణనా తథా || ౨౧ ||

పద్మరాగమయాదగ్రే గోమేదమణినిర్మితః |
దశయోజనదైర్ఘ్యేణ ప్రాకారో వర్తతే మహాన్ || ౨౨ ||

భాస్వజ్జపాప్రసూనాభో మధ్యభూస్తస్య తాదృశీ |
గోమేదకల్పితాన్యేవ తద్వాసిసదనాని చ || ౨౩ ||

పక్షిణః స్తంభవర్యాశ్చ వృక్షా వాప్యః సరాంసి చ |
గోమేదకల్పితా ఏవ కుంకుమారుణవిగ్రహాః || ౨౪ ||

తన్మధ్యస్థా మహాదేవ్యో ద్వాత్రింశచ్ఛక్తయః స్మృతాః |
నానాశస్త్రప్రహరణా గోమేదమణిభూషితాః || ౨౫ ||

ప్రత్యేకలోకవాసిన్యః పరివార్య సమంతతః |
గోమేదసాలే సన్నద్ధా పిశాచవదనా నృప || ౨౬ ||

స్వర్లోకవాసిభిర్నిత్యం పూజితాశ్చక్రబాహవః |
క్రోధరక్తేక్షణా భింధి పచచ్ఛింధి దహేతి చ || ౨౭ ||

వదంతి సతతం వాచం యుద్ధోత్సుకహృదంతరాః |
ఏకైకస్యా మహాశక్తేర్దశాక్షౌహిణికా మతా || ౨౮ ||

సేనా తత్రాప్యేకశక్తిర్లక్షబ్రహ్మాండనాశినీ |
తాదృశీనాం మహాసేనా వర్ణనీయా కథం నృప || ౨౯ ||

రథానాం నైవ గణానా వాహనానాం తథైవ చ |
సర్వయుద్ధసమారంభస్తత్ర దేవ్యా విరాజతే || ౩౦ ||

తాసాం నామాని వక్ష్యామి పాపనాశకరాణి చ |
విద్యాహ్రీపుష్టయః ప్రజ్ఞా సినీవాలీ కుహూస్తథా || ౩౧ ||

రుద్రా వీర్యా ప్రభా నందా పోషిణీ ఋద్ధిదా శుభా |
కాలరాత్రిర్మహారాత్రిర్భద్రకాళీ కపర్దినీ || ౩౨ ||

వికృతిర్దండిముండిన్యౌ సేందుఖండా శిఖండినీ |
నిశుంభశుంభమథినీ మహిషాసురమర్దినీ || ౩౩ ||

ఇంద్రాణీ చైవ రుద్రాణీ శంకరార్ధశరీరిణీ |
నారీ నారాయణీ చైవ త్రిశూలిన్యపి పాలినీ || ౩౪ ||

అంబికా హ్లాదినీ పశ్చాదిత్యేవం శక్తయః స్మృతాః |
యద్యేతాః కుపితా దేవ్యస్తదా బ్రహ్మాండనాశనమ్ || ౩౫ ||

పరాజయో న చైతాసాం కదాచిత్క్వచిదస్తి హి |
గోమేదకమయాదగ్రే సద్వజ్రమణినిర్మితః || ౩౬ ||

దశయోజనతుంగోఽసౌ గోపురద్వారసంయుతః |
కపాటశృంఖలాబద్ధో నవవృక్షసముజ్జ్వలః || ౩౭ ||

సాలస్తన్మధ్యభూమ్యాది సర్వం హీరమయం స్మృతమ్ |
గృహాణి వీథయో రథ్యా మహామార్గాంగణాని చ || ౩౮ ||

వృక్షాలవాలతరవః సారంగా అపి తాదృశాః |
దీర్ఘికాశ్రేణయో వాప్యస్తడాగాః కూపసంయుతాః || ౩౯ ||

తత్ర శ్రీభువనేశ్వర్యా వసంతి పరిచారికాః |
ఏకైకా లక్షదాసీభిః సేవితా మదగర్వితాః || ౪౦ ||

తాలవృంతధరాః కాశ్చిచ్చషకాఢ్యకరాంబుజాః |
కాశ్చిత్తాంబూలపాత్రాణి ధారయంత్యోఽతిగర్వితాః || ౪౧ ||

కాశ్చిత్తచ్ఛత్రధారిణ్యశ్చామరాణాం విధారికాః |
నానావస్త్రధరాః కాశ్చిత్కాశ్చిత్పుష్పకరాంబుజాః || ౪౨ ||

నానాదర్శకరాః కాశ్చిత్కాశ్చిత్కుంకుమలేపనమ్ |
ధారయంత్యః కజ్జలం చ సిందూరచషకం పరాః || ౪౩ ||

కాశ్చిచ్చిత్రకనిర్మాత్ర్యః పాదసంవాహనే రతాః |
కాశ్చిత్తు భూషాకారిణ్యో నానాభూషాధరాః పరాః || ౪౪ ||

పుష్పభూషణనిర్మాత్ర్యః పుష్పశృంగారకారికాః |
నానావిలాసచతురా బహ్వ్య ఏవం విధాః పరాః || ౪౫ ||

నిబద్ధపరిధానీయా యువత్యః సకలా అపి |
దేవీకృపాలేశవశాత్తుచ్ఛీకృతజగత్త్రయాః || ౪౬ ||

ఏతా దూత్యః స్మృతా దేవ్యః శృంగారమదగర్వితాః |
తాసాం నామాని వక్ష్యామి శృణు మే నృపసత్తమ || ౪౭ ||

అనంగరూపా ప్రథమాప్యనంగమదనా పరా |
తృతీయా తు తతః ప్రోక్తా సుందరీ మదనాతురా || ౪౮ ||

తతో భువనవేగా స్యాత్తథా భువనపాలికా |
స్యాత్సర్వశిశిరానంగవదనానంగమేఖలా || ౪౯ ||

విద్యుద్దామసమానాంగ్యః క్వణత్కాంచీగుణాన్వితాః |
రణన్మంజీరచరణా బహిరంతరితస్తతః || ౫౦ ||

ధావమానాస్తు శోభంతే సర్వా విద్యుల్లతోపమాః |
కుశలాః సర్వకార్యేషు వేత్రహస్తాః సమంతతః || ౫౧ ||

అష్టదిక్షు తథైతాసాం ప్రాకారాద్బహిరేవ చ |
సదనాని విరాజంతే నానావాహనహేతిభిః || ౫౨ ||

వజ్రసాలాదగ్రభాగే సాలో వైదూర్యనిర్మితః |
దశయోజనతుంగోఽసౌ గోపురద్వారభూషితః || ౫౩ ||

వైదూర్యభూమిః సర్వాపి గృహాణి వివిధాని చ |
వీథ్యో రథ్యా మహామార్గాః సర్వే వైదూర్యనిర్మితాః || ౫౪ ||

వాపీకూపతడాగాశ్చ స్రవంతీనాం తటాని చ |
వాలుకా చైవ సర్వాపి వైదూర్యమణినిర్మితా || ౫౫ ||

తత్రాష్టదిక్షు పరితో బ్రాహ్మ్యాదీనాం చ మండలమ్ |
నిజైర్గణైః పరివృతం భ్రాజతే నృపసత్తమ || ౫౬ ||

ప్రతిబ్రహ్మాండమాతౄణాం తాః సమష్టయ ఈరితాః |
బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరీ చైవ కౌమారీ వైష్ణవీ తథా ||౫౭ ||

వారాహీ చ తథేంద్రాణీ చాముండాః సప్త మాతరః |
అష్టమీ తు మహాలక్ష్మీర్నామ్నా ప్రోక్తాస్తు మాతరః || ౫౮ ||

బ్రహ్మరుద్రాదిదేవానాం సమాకారాస్తు తాః స్మృతాః |
జగత్కల్యాణకారిణ్యః స్వస్వసేనాసమావృతాః || ౫౯ ||

తత్సాలస్య చతుర్ద్వార్షు వాహనాని మహేశితుః |
సజ్జాని నృపతే సంతి సాలంకారాణి నిత్యశః || ౬౦ ||

దంతినః కోటిశో వాహాః కోటిశః శిబికాస్తథా |
హంసాః సింహాశ్చ గరుడా మయూరా వృషభాస్తథా || ౬౧ ||

తైర్యుక్తాః స్యందనాస్తద్వత్కోటిశో నృపనందన |
పార్ష్ణిగ్రాహసమాయుక్తా ధ్వజైరాకాశచుంబినః || ౬౨ ||

కోటిశస్తు విమానాని నానాచిహ్నాన్వితాని చ |
నానావాదిత్రయుక్తాని మహాధ్వజయుతాని చ || ౬౩ ||

వైదూర్యమణిసాలస్యాప్యగ్రే సాలః పరః స్మృతః |
దశయోజనతుంగోఽసావింద్రనీలాశ్మనిర్మితః || ౬౪ ||

తన్మధ్యభూస్తథా వీథ్యో మహామార్గా గృహాణి చ |
వాపీకూపతడాగాశ్చ సర్వే తన్మణినిర్మితాః || ౬౫ ||

తత్ర పద్మం తు సంప్రోక్తం బహుయోజన విస్తృతమ్ |
షోడశారం దీప్యమానం సుదర్శనమివాపరమ్ || ౬౬ ||

తత్ర షోడశశక్తీనాం స్థానాని వివిధాని చ |
సర్వోపస్కరయుక్తాని సమృద్ధాని వసంతి హి || ౬౭ ||

తాసాం నామాని వక్ష్యామి శృణు మే నృపసత్తమ |
కరాళీ వికరాళీ చ తథోమా చ సరస్వతీ || ౬౮ ||

శ్రీ దుర్గోషా తథా లక్ష్మీః శ్రుతిశ్చైవ స్మృతిర్ధృతిః |
శ్రద్ధా మేధా మతిః కాంతిరార్యా షోడశశక్తయః || ౬౯ ||

నీలజీమూతసంకాశాః కరవాలకరాంబుజాః |
సమాః ఖేటకధారిణ్యో యుద్ధోపక్రాంతమానసాః || ౭౦ ||

సేనాన్యః సకలా ఏతాః శ్రీదేవ్యా జగదీశితుః |
ప్రతిబ్రహ్మాండసంస్థానాం శక్తీనాం నాయికాః స్మృతాః || ౭౧ ||

బ్రహ్మాండక్షోభకారిణ్యో దేవీ శక్త్యుపబృంహితాః |
నానారథసమారూఢా నానాశక్తిభిరన్వితాః || ౭౨ ||

ఏతత్పరాక్రమం వక్తుం సహస్రాస్యోఽపి న క్షమః |
ఇంద్రనీలమహాసాలాదగ్రే తు బహువిస్తృతః || ౭౩ ||

ముక్తాప్రాకార ఉదితో దశయోజనదైర్ఘ్యవాన్ |
మధ్యభూః పూర్వవత్ప్రోక్తా తన్మధ్యేఽష్టదళాంబుజమ్ || ౭౪ ||

ముక్తామణిగణాకీర్ణం విస్తృతం తు సకేసరమ్ |
తత్ర దేవీసమాకారా దేవ్యాయుధధరాః సదా || ౭౫ ||

సంప్రోక్తా అష్టమంత్రిణ్యో జగద్వార్తాప్రబోధికాః |
దేవీసమానభోగాస్తా ఇంగితజ్ఞాస్తు పండితాః || ౭౬ ||

కుశలాః సర్వకార్యేషు స్వామికార్యపరాయణాః |
దేవ్యభిప్రాయబోధ్యస్తాశ్చతురా అతిసుందరాః || ౭౭ ||

నానాశక్తిసమాయుక్తాః ప్రతిబ్రహ్మాండవర్తినామ్ |
ప్రాణినాం తాః సమాచారం జ్ఞానశక్త్యా విదంతి చ || ౭౮ ||

తాసాం నామాని వక్ష్యామి మత్తః శృణు నృపోత్తమ |
అనంగకుసుమా ప్రోక్తాప్యనంగకుసుమాతురా || ౭౯ ||

అనంగమదనా తద్వదనంగమదనాతురా |
భువనపాలా గగనవేగా చైవ తతః పరమ్ || ౮౦ ||

శశిరేఖా చ గగనరేఖా చైవ తతః పరమ్ |
పాశాంకుశవరాభీతిధరా అరుణవిగ్రహాః || ౮౧ ||

విశ్వసంబంధినీం వార్తాం బోధయంతి ప్రతిక్షణమ్ |
ముక్తాసాలాదగ్రభాగే మహామారకతోఽపరః || ౮౨ ||

సాలోత్తమః సముద్దిష్టో దశయోజనదైర్ఘ్యవాన్ |
నానాసౌభాగ్యసంయుక్తో నానాభోగసమన్వితః || ౮౩ ||

మధ్యభూస్తాదృశీ ప్రోక్తా సదనాని తథైవ చ |
షట్కోణమత్ర విస్తీర్ణం కోణస్థా దేవతాః శృణుః || ౮౪ ||

పూర్వకోణే చతుర్వక్త్రో గాయత్రీసహితో విధిః |
కుండికాక్షగుణాభీతిదండాయుధధరః పరః || ౮౫ ||

తదాయుధధరా దేవీ గాయత్రీ పరదేవతా |
వేదాః సర్వే మూర్తిమంతః శాస్త్రాణి వివిధాని చ || ౮౬ ||

స్మృతయశ్చ పురాణాని మూర్తిమంతి వసంతి హి |
యే బ్రహ్మవిగ్రహాః సంతి గాయత్రీవిగ్రహాశ్చ యే || ౮౭ ||

వ్యాహృతీనాం విగ్రహాశ్చ తే నిత్యం తత్ర సంతి హి |
రక్షఃకోణే శంఖచక్రగదాంబుజకరాంబుజా || ౮౮ ||

సావిత్రీ వర్తతే తత్ర మహావిష్ణుశ్చ తాదృశః |
యే విష్ణువిగ్రహాః సంతి మత్స్యకూర్మాదయోఽఖిలాః || ౮౯ ||

సావిత్రీవిగ్రహా యే చ తే సర్వే తత్ర సంతి హి |
వాయుకోణే పరశ్వక్షమాలాభయవరాన్వితః || ౯౦ ||

మహారుద్రో వర్తతేఽత్ర సరస్వత్యపి తాదృశీ |
యే యే తు రుద్రభేదాః స్యుర్దక్షిణాస్యాదయో నృప || ౯౧ ||

గౌరీభేదాశ్చ యే సర్వే తే తత్ర నివసంతి హి |
చతుఃషష్ట్యాగమా యే చ యే చాన్యేఽప్యాగమాః స్మృతాః || ౯౨ ||

తే సర్వే మూర్తిమంతశ్చ తత్రైవ నివసంతి హి |
అగ్నికోణే రత్నకుంభం తథా మణికరండకమ్ || ౯౩ ||

దధానో నిజహస్తాభ్యాం కుబేరో ధనదాయకః |
నానావీథీసమాయుక్తో మహాలక్ష్మీసమన్వితః || ౯౪ ||

దేవ్యా నిధిపతిస్త్వాస్తే స్వగుణైః పరివేష్టితః |
వారుణే తు మహాకోణే మదనో రతిసంయుతః || ౯౫ ||

పాశాంకుశధనుర్బాణధరో నిత్యం విరాజతే |
శృంగారా మూర్తిమంతస్తు తత్ర సన్నిహితాః సదా || ౯౬ ||

ఈశానకోణే విఘ్నేశో నిత్యం పుష్టిసమన్వితః |
పాశాంకుశధరో వీరో విఘ్నహర్తా విరాజతే || ౯౭ ||

విభూతయో గణేశస్య యా యాః సంతి నృపోత్తమ |
తాః సర్వా నివసంత్యత్ర మహైశ్వర్యసమన్వితాః || ౯౮ ||

ప్రతిబ్రహ్మాండసంస్థానాం బ్రహ్మాదీనాం సమష్టయః |
ఏతే బ్రహ్మాదయః ప్రోక్తాః సేవంతే జగదీశ్వరీమ్ || ౯౯ ||

మహామారకతస్యాగ్రే శతయోజనదైర్ఘ్యవాన్ |
ప్రవాలసాలోఽస్త్యపరః కుంకుమారుణవిగ్రహః || ౧౦౦ ||

మధ్యభూస్తాదృశీ ప్రోక్తా సదనాని చ పూర్వవత్ |
తన్మధ్యే పంచభూతానాం స్వామిన్యః పంచ సంతి చ || ౧౦౧ ||

హృల్లేఖా గగనా రక్తా చతుర్థీ తు కరాళికా |
మహోచ్ఛుష్మా పంచమీ చ పంచభూతసమప్రభాః || ౧౦౨ ||

పాశాంకుశవరాభీతిధారిణ్యోఽమితభూషణాః |
దేవీసమానవేషాఢ్యా నవయౌవనగర్వితాః || ౧౦౩ ||

ప్రవాలసాలాదగ్రే తు నవరత్నవినిర్మితః |
బహుయోజనవిస్తీర్ణో మహాసాలోఽస్తి భూమిప || ౧౦౪ ||

తత్ర చామ్నాయదేవీనాం సదనాని బహూన్యపి |
నవరత్నమయాన్యేవ తడాగాశ్చ సరాంసి చ || ౧౦౫ ||

శ్రీదేవ్యా యేఽవతారాః స్యుస్తే తత్ర నివసంతి హి |
మహావిద్యా మహాభేదాః సంతి తత్రైవ భూమిప || ౧౦౬ ||

నిజావరణదేవీభిర్నిజభూషణవాహనైః |
సర్వదేవ్యో విరాజంతే కోటిసూర్యసమప్రభాః || ౧౦౭ ||

సప్తకోటిమహామంత్రదేవతాః సంతి తత్ర హి |
నవరత్నమయాదగ్రే చింతామణిగృహం మహత్ || ౧౦౮ ||

తత్రత్యం వస్తుమాత్రం తు చింతామణివినిర్మితమ్ |
సూర్యోద్గారోపలైస్తద్వచ్చంద్రోద్గారోపలైస్తథా || ౧౦౯ ||

విద్యుత్ప్రభోపలైః స్తంభాః కల్పితాస్తు సహస్రశః |
యేషాం ప్రభాభిరంతఃస్థం వస్తు కించిన్న దృశ్యతే || ౧౧౦ ||

ఇతి శ్రీమద్దేవీభాగవతే మహాపురాణే ద్వాదశస్కంధే పద్మరాగాదిమణివినిర్మితప్రాకారవర్ణనం నామైకాదశోఽధ్యాయః |

మణిద్వీపవర్ణనం (దేవీభాగవతం) – 3 (ద్వాదశోఽధ్యాయః)  >>


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed