Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಶ್ರೀವಾಸವಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಶ್ಯಕುಲೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ಯಾಗಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಕುಸುಮಪುತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಸುಮದಂತೀವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಂದರ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ನಿಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದರ್ಶವೀರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹಿಂಸಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಭಕ್ತರಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಸಂಹಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಗುಣರತ್ನಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಸಾಹಸೌಂದರ್ಯಸಂಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಗಮವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ನಿತ್ಯವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಪೂಜಾತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಕಲ್ಪಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದಬಿಂದುಕಳಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಸದ್ಗತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುಗ್ರಹಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೀರ್ತಿತಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಚಿದಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೈತನ್ಯವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಫಲದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೀರ್ಥರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀನವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪೋನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಯುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮೋದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಬಂಧವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಹಪರಸೌಖ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಮಂಗಳರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed