Sri Annapurna Mantra Stava – ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಮಂತ್ರ ಸ್ತವಃ


ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರುವಾಚ |
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಮನುಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ವಿದ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಂಗಮೀಶ್ವರೀ |
ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಾಶಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧ ||

ಪ್ರಣವಂ ಪೂರ್ವಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಮಾಯಾಂ ಶ್ರಿಯಮಥೋಚ್ಚರೇತ್ |
ಕಾಮಂ ನಮಃ ಪದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪದಂ ಭಗವತೀತ್ಯಥ || ೨ ||

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಪದಂ ಪಶ್ಚಾದನ್ನಪೂರ್ಣೇತ್ಯಥೋಚ್ಚರೇತ್ |
ಉತ್ತರೇ ವಹ್ನಿದಯಿತಾಂ ಮಂತ್ರ ಏಷ ಉದೀರಿತಃ || ೩ ||

ಋಷಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದ ಈರಿತಮ್ |
ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀದೇವೀ ದೇವತಾ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ || ೪ ||

ಮಾಯಾಬೀಜಂ ಬೀಜಮಾಹುಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಕ್ತಿರಿತೀರಿತಾ |
ಕೀಲಕಂ ಮದನಂ ಪ್ರಾಹುರ್ಮಾಯಯಾ ನ್ಯಾಸಮಾಚರೇತ್ || ೫ ||

ರಕ್ತಾಂ ವಿಚಿತ್ರವಾಸನಾಂ ನವಚಂದ್ರಜೂಟಾ-
-ಮನ್ನಪ್ರದಾನನಿರತಾಂ ಸ್ತನಭಾರನಮ್ರಾಮ್ |
ಅನ್ನಪ್ರದಾನನಿರತಾಂ ನವಹೇಮವಸ್ತ್ರಾ-
-ಮಂಬಾಂ ಭಜೇ ಕನಕಮೌಕ್ತಿಕಮಾಲ್ಯಶೋಭಾಮ್ || ೬ ||

ನೃತ್ಯನ್ತಮಿಂದಿಶಕಲಾಭರಣಂ ವಿಲೋಕ್ಯ
ಹ್ಯಷ್ಟಾಂ ಭಜೇ ಭಗವತೀಂ ಭವದುಃಖಹನ್ತ್ರೀಮ್ |
ಆದಾಯ ದಕ್ಷಿಣಕರೇಣ ಸುವರ್ಣದರ್ಪಂ
ದುಗ್ಧಾನ್ನಪೂರ್ಣಮಿತರೇಣ ಚ ರತ್ನಪಾತ್ರಮ್ || ೭ ||

ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮಹಾದೇವೀಂ ಲಕ್ಷಮೇಕಂ ಜಪೇನ್ಮನುಮ್ |
ದಶಾಂಶಮನ್ನಂ ಜುಹುಯಾನ್ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೮ ||

ಏವಂ ಸಿದ್ಧಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಚ್ಛೃಣು ಪಾರ್ವತಿ |
ಲಕ್ಷಮೇಕಂ ಜಪೇನ್ಮಂತ್ರಂ ಸಹಸ್ರೈಕಂ ಹವಿರ್ಹುನೇತ್ || ೯ ||

ಮಹತೀಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಕುಬೇರತ್ರಯಸನ್ನಿಭಾಮ್ |
ಜಪ್ತ್ವೈಕಲಕ್ಷಂ ಮಂತ್ರಜ್ಞೋ ಹುನೇದನ್ನಂ ದಶಾಂಶಕಮ್ || ೧೦ ||

ತತ್ಕುಲೇನ್ನಸಮೃದ್ಧಿಸ್ಸ್ಯಾದಕ್ಷಯ್ಯಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಅನ್ನಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಜಪೇನ್ಮಂತ್ರಂ ನಿತ್ಯಂ ವಾರಚತುಷ್ಟಯಮ್ || ೧೧ ||

ಅನ್ನರಾಶಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ವಮಲವ್ಯಾಪಿನೀಮಪಿ |
ಸಹಸ್ರಂ ಪ್ರಜಪೇದ್ಯಸ್ತು ಮಂತ್ರಮೇತಂ ನರೋತ್ತಮಃ || ೧೨

ಇಹ ಭೋಗಾನ್ಯಥಾಕಾಮಾನ್ಭುಕ್ತ್ವಾನ್ತೇ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಕುಲೇ ನ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಕಲಹಾವಳಿಃ || ೧೩ ||

ನ ಕದಾಚಿದವಾಪ್ನೋತಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ |
ಪಲಾಶಪುಷ್ಪೈರ್ಹವನಮಯುತಂ ಯಸ್ಸಮಾಚರೇತ್ || ೧೪ ||

ಸ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಮಹತೀಂ ಕಾನ್ತಿಂ ವಶೀಕುರ್ಯಾಜ್ಜಗತ್ರಯಮ್ |
ಪಯಸಾ ಹವನಂ ಮರ್ತ್ಯೋ ಯ ಆಚರತಿ ಕಾಳಿಕಃ || ೧೫ ||

ತದ್ಗೇಹೇ ಪಶುವೃದ್ಧಿಸ್ಸ್ಯಾದ್ಗಾವಶ್ಚ ಬಹುದುಗ್ಧದಾಃ |
ಏವಂ ಮಂತ್ರಂ ಜಪೇನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ನ ಕದಾಚಿಲ್ಲಭೇದ್ಭಯಮ್ || ೧೬ ||

ಅಸೌಖ್ಯಮಶ್ರಿಯಂ ದುಃಖಂ ಸಂಶಯೋ ನಾತ್ರ ವಿದ್ಯತೇ |
ಹವಿಷ್ಯೇಣ ಹುನೇದ್ಯಸ್ತು ನಿಯುತಂ ಮಾನವೋತ್ತಮಃ || ೧೭ ||

ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ದುರ್ಲಭಾನಪ್ಯಸಂಶಯಃ |
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಪ್ರಯೋಗೋಯಮುಕ್ತೋ ಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾಯಕಃ |
ಕಿಮನ್ಯದಿಚ್ಛಸಿ ಶ್ರೋತುಂ ಭೂಯೋ ಮೇ ವದ ಪಾರ್ವತಿ || ೧೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಸಿದ್ಧಾನ್ತೇ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಮಂತ್ರಸ್ತವಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Annapurna Mantra Stava – ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಮಂತ್ರ ಸ್ತವಃ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: