Yudhisthira Kruta Bhaskara (Surya) Stuti – ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಸ್ತುತಿಃ (ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೃತಂ)


ತ್ವಂ ಭಾನೋ ಜಗತಶ್ಚಕ್ಷುಸ್ತ್ವಮಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ |
ತ್ವಂ ಯೋನಿಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತ್ವಮಾಚಾರಃ ಕ್ರಿಯಾವತಾಮ್ || ೧ ||

ತ್ವಂ ಗತಿಃ ಸರ್ವಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಯೋಗಿನಾಂ ತ್ವಂ ಪರಾಯಣಮ್ |
ಅನಾವೃತಾರ್ಗಲದ್ವಾರಂ ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಮುಮುಕ್ಷತಾಮ್ || ೨ ||

ತ್ವಯಾ ಸಂಧಾರ್ಯತೇ ಲೋಕಸ್ತ್ವಯಾ ಲೋಕಃ ಪ್ರಕಾಶ್ಯತೇ |
ತ್ವಯಾ ಪವಿತ್ರೀಕ್ರಿಯತೇ ನಿರ್ವ್ಯಾಜಂ ಪಾಲ್ಯತೇ ತ್ವಯಾ || ೩ ||

ತ್ವಾಮುಪಸ್ಥಾಯ ಕಾಲೇ ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವೇದಪಾರಗಾಃ |
ಸ್ವಶಾಖಾವಿಹಿತೈರ್ಮಂತ್ರೈರರ್ಚಂತ್ಯೃಷಿಗಣಾರ್ಚಿತಮ್ || ೪ ||

ತವ ದಿವ್ಯಂ ರಥಂ ಯಾಂತಮನುಯಾಂತಿ ವರಾರ್ಥಿನಃ |
ಸಿದ್ಧಚಾರಣಗಂಧರ್ವಾ ಯಕ್ಷಗುಹ್ಯಕಪನ್ನಗಾಃ || ೫ ||

ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶಚ್ಚ ವೈ ದೇವಾಸ್ತಥಾ ವೈಮಾನಿಕಾ ಗಣಾಃ |
ಸೋಪೇಂದ್ರಾಃ ಸಮಹೇಂದ್ರಾಶ್ಚ ತ್ವಾಮಿಷ್ಟ್ವಾ ಸಿದ್ಧಿಮಾಗತಾಃ || ೬ ||

ಉಪಯಾಂತ್ಯರ್ಚಯಿತ್ವಾ ತು ತ್ವಾಂ ವೈ ಪ್ರಾಪ್ತಮನೋರಥಾಃ |
ದಿವ್ಯಮಂದಾರಮಾಲಾಭಿಸ್ತೂರ್ಣಂ ವಿದ್ಯಾಧರೋತ್ತಮಾಃ || ೭ ||

ಗುಹ್ಯಾಃ ಪಿತೃಗಣಾಃ ಸಪ್ತ ಯೇ ದಿವ್ಯಾ ಯೇ ಚ ಮಾನುಷಾಃ |
ತೇ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ತ್ವಾಮೇವ ಗಚ್ಛಂತ್ಯಾಶು ಪ್ರಧಾನತಾಮ್ || ೮ ||

ವಸವೋ ಮರುತೋ ರುದ್ರಾ ಯೇ ಚ ಸಾಧ್ಯಾ ಮರೀಚಿಪಾಃ |
ವಾಲಖಿಲ್ಯಾದಯಃ ಸಿದ್ಧಾಃ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಗತಾಃ || ೯ ||

ಸಬ್ರಹ್ಮಕೇಷು ಲೋಕೇಷು ಸಪ್ತಸ್ವಪ್ಯಖಿಲೇಷು ಚ |
ನ ತದ್ಭೂತಮಹಂ ಮನ್ಯೇ ಯದರ್ಕಾದತಿರಿಚ್ಯತೇ || ೧೦ ||

ಸಂತಿ ಚಾನ್ಯಾನಿ ಸತ್ತ್ವಾನಿ ವೀರ್ಯವಂತಿ ಮಹಾಂತಿ ಚ |
ನ ತು ತೇಷಾಂ ತಥಾ ದೀಪ್ತಿಃ ಪ್ರಭಾವೋ ವಾ ಯಥಾ ತವ || ೧೧ ||

ಜ್ಯೋತೀಂಷಿ ತ್ವಯಿ ಸರ್ವಾಣಿ ತ್ವಂ ಸರ್ವಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪತಿಃ |
ತ್ವಯಿ ಸತ್ಯಂ ಚ ಸತ್ತ್ವಂ ಚ ಸರ್ವೇಭಾವಾಶ್ಚ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾಃ || ೧೨ ||

ತ್ವತ್ತೇಜಸಾ ಕೃತಂ ಚಕ್ರಂ ಸುನಾಭಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣಾ |
ದೇವಾರೀಣಾಂ ಮದೋ ಯೇನ ನಾಶಿತಃ ಶಾರ್ಙ್ಗಧನ್ವನಾ || ೧೩ ||

ತ್ವಮಾದಾಯಾಂಶುಭಿಸ್ತೇಜೋ ನಿದಾಘೇ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ |
ಸರ್ವೌಷಧಿರಸಾನಾಂ ಚ ಪುನರ್ವರ್ಷಾಸು ಮುಂಚಸಿ || ೧೪ ||

ತಪಂತ್ಯನ್ಯೇ ದಹಂತ್ಯನ್ಯೇ ಗರ್ಜಂತ್ಯನ್ಯೇ ತಥಾ ಘನಾಃ |
ವಿದ್ಯೋತಂತೇ ಪ್ರವರ್ಷಂತಿ ತವ ಪ್ರಾವೃಷಿ ರಶ್ಮಯಃ || ೧೫ ||

ನ ತಥಾ ಸುಖಯತ್ಯಗ್ನಿರ್ನ ಪ್ರಾವಾರಾ ನ ಕಂಬಲಾಃ |
ಶೀತವಾತಾರ್ದಿತಂ ಲೋಕಂ ಯಥಾ ತವ ಮರೀಚಯಃ || ೧೬ ||

ತ್ರಯೋದಶದ್ವೀಪವತೀಂ ಗೋಭಿರ್ಭಾಸಯಸೇ ಮಹೀಮ್ |
ತ್ರಯಾಣಾಮಪಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಾಯೈಕಃ ಪ್ರವರ್ತಸೇ || ೧೭ ||

ತವ ಯದ್ಯುದಯೋ ನ ಸ್ಯಾದಂಧಂ ಜಗದಿದಂ ಭವೇತ್ |
ನ ಚ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮೇಷು ಪ್ರವರ್ತೇರನ್ಮನೀಷಿಣಃ || ೧೮ ||

ಆಧಾನಪಶುಬಂಧೇಷ್ಟಿಮಂತ್ರಯಜ್ಞತಪಃಕ್ರಿಯಾಃ |
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದವಾಪ್ಯಂತೇ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರವಿಶಾಂ ಗಣೈಃ || ೧೯ ||

ಯದಹರ್ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸಹಸ್ರಯುಗಸಮ್ಮಿತಮ್ |
ತಸ್ಯ ತ್ವಮಾದಿರಂತಶ್ಚ ಕಾಲಜ್ಞೈಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ || ೨೦ ||

ಮನೂನಾಂ ಮನುಪುತ್ರಾಣಾಂ ಜಗತೋಽಮಾನವಸ್ಯ ಚ |
ಮನ್ವಂತರಾಣಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮೀಶ್ವರಾಣಾಂ ತ್ವಮೀಶ್ವರಃ || ೨೧ ||

ಸಂಹಾರಕಾಲೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ತವ ಕ್ರೋಧವಿನಿಃಸೃತಃ |
ಸಂವರ್ತಕಾಗ್ನಿಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಭಸ್ಮೀಕೃತ್ಯಾವತಿಷ್ಠತೇ || ೨೨ ||

ತ್ವದ್ದೀಧಿತಿಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ನಾನಾವರ್ಣಾ ಮಹಾಘನಾಃ |
ಸೈರಾವತಾಃ ಸಾಶನಯಃ ಕುರ್ವಂತ್ಯಾಭೂತಸಂಪ್ಲವಮ್ || ೨೩ ||

ಕೃತ್ವಾ ದ್ವಾದಶಧಾಽಽತ್ಮಾನಂ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯತಾಂ ಗತಃ |
ಸಂಹೃತ್ಯೈಕಾರ್ಣವಂ ಸರ್ವಂ ತ್ವಂ ಶೋಷಯಸಿ ರಶ್ಮಿಭಿಃ || ೨೪ ||

ತ್ವಾಮಿಂದ್ರಮಾಹುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ತ್ವಮಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ಮನಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಪ್ರಭುಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಶ್ವತಮ್ || ೨೫ ||

ತ್ವಂ ಹಂಸಃ ಸವಿತಾ ಭಾನುರಂಶುಮಾಲೀ ವೃಷಾಕಪಿಃ |
ವಿವಸ್ವಾನ್ ಮಿಹಿರಃ ಪೂಷಾ ಮಿತ್ರೋ ಧರ್ಮಸ್ತಥೈವ ಚ || ೨೬ ||

ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿರಾದಿತ್ಯಸ್ತಪನಸ್ತ್ವಂ ಗವಾಂ ಪತಿಃ |
ಮಾರ್ತಂಡೋಽರ್ಕೋ ರವಿಃ ಸೂರ್ಯಃ ಶರಣ್ಯೋ ದಿನಕೃತ್ತಥಾ || ೨೭ ||

ದಿವಾಕರಃ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿರ್ಧಾಮಕೇಶೀ ವಿರೋಚನಃ |
ಆಶುಗಾಮೀ ತಮೋಘ್ನಶ್ಚ ಹರಿತಾಶ್ವಚ್ಚ ಕೀರ್ತ್ಯಸೇ || ೨೮ ||

ಸಪ್ತಮ್ಯಾಮಥವಾ ಷಷ್ಠ್ಯಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪೂಜಾಂ ಕರೋತಿ ಯಃ |
ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣೋಽನಹಂಕಾರೀ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭಜತೇ ನರಮ್ || ೨೯ ||

ನ ತೇಷಾಮಾಪದಃ ಸಂತಿ ನಾಧಯೋ ವ್ಯಾಧಯಸ್ತಥಾ |
ಯೇ ತವಾನನ್ಯಮನಸಃ ಕುರ್ವಂತ್ಯರ್ಚನವಂದನಮ್ || ೩೦ ||

ಸರ್ವರೋಗೈರ್ವಿರಹಿತಾಃ ಸರ್ವಪಾಪವಿವರ್ಜಿತಾಃ |
ತ್ವದ್ಭಾವಭಕ್ಯಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತಿ ಚಿರಜೀವಿನಃ || ೩೧ ||

ತ್ವಂ ಮಮಾಪನ್ನಕಾಮಸ್ಯ ಸರ್ವಾತಿಥ್ಯಂ ಚಿಕೀರ್ಷತಃ |
ಅನ್ನಮನ್ನಪತೇ ದಾತುಮಭಿತಃ ಶ್ರದ್ಧಯಾಽರ್ಹಸಿ || ೩೨ ||

ಯೇ ಚ ತೇಽನುಚರಾಃ ಸರ್ವೇ ಪಾದೋಪಾಂತಂ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಃ |
ಮಾಠರಾರುಣದಂಡಾದ್ಯಾಸ್ತಾಂಸ್ತಾನ್ ವಂದೇಽಶನಿಕ್ಷುಭಾನ್ || ೩೩ ||

ಕ್ಷುಭಯಾ ಸಹಿತಾ ಮೈತ್ರೀ ಯಾಶ್ಚಾನ್ಯಾ ಭೂತಮಾತರಃ |
ತಾಶ್ಚ ಸರ್ವಾ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಪಾತುಂ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ || ೩೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತೇ ಅರಣ್ಯಪರ್ವಣಿ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಕೃತ ಭಾಸ್ಕರ ಸ್ತುತಿಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed