Yudhisthira Kruta Bhaskara (Surya) Stuti – శ్రీ భాస్కర స్తుతిః (యుధిష్ఠిర కృతం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

త్వం భానో జగతశ్చక్షుస్త్వమాత్మా సర్వదేహినామ్ |
త్వం యోనిః సర్వభూతానాం త్వమాచారః క్రియావతామ్ || ౧ ||

త్వం గతిః సర్వసాంఖ్యానాం యోగినాం త్వం పరాయణమ్ |
అనావృతార్గలద్వారం త్వం గతిస్త్వం ముముక్షతామ్ || ౨ ||

త్వయా సంధార్యతే లోకస్త్వయా లోకః ప్రకాశ్యతే |
త్వయా పవిత్రీక్రియతే నిర్వ్యాజం పాల్యతే త్వయా || ౩ ||

త్వాముపస్థాయ కాలే తు బ్రాహ్మణా వేదపారగాః |
స్వశాఖావిహితైర్మంత్రైరర్చంత్యృషిగణార్చితమ్ || ౪ ||

తవ దివ్యం రథం యాంతమనుయాంతి వరార్థినః |
సిద్ధచారణగంధర్వా యక్షగుహ్యకపన్నగాః || ౫ ||

త్రయస్త్రింశచ్చ వై దేవాస్తథా వైమానికా గణాః |
సోపేంద్రాః సమహేంద్రాశ్చ త్వామిష్ట్వా సిద్ధిమాగతాః || ౬ ||

ఉపయాంత్యర్చయిత్వా తు త్వాం వై ప్రాప్తమనోరథాః |
దివ్యమందారమాలాభిస్తూర్ణం విద్యాధరోత్తమాః || ౭ ||

గుహ్యాః పితృగణాః సప్త యే దివ్యా యే చ మానుషాః |
తే పూజయిత్వా త్వామేవ గచ్ఛంత్యాశు ప్రధానతామ్ || ౮ ||

వసవో మరుతో రుద్రా యే చ సాధ్యా మరీచిపాః |
వాలఖిల్యాదయః సిద్ధాః శ్రేష్ఠత్వం ప్రాణినాం గతాః || ౯ ||

సబ్రహ్మకేషు లోకేషు సప్తస్వప్యఖిలేషు చ |
న తద్భూతమహం మన్యే యదర్కాదతిరిచ్యతే || ౧౦ ||

సంతి చాన్యాని సత్త్వాని వీర్యవంతి మహాంతి చ |
న తు తేషాం తథా దీప్తిః ప్రభావో వా యథా తవ || ౧౧ ||

జ్యోతీంషి త్వయి సర్వాణి త్వం సర్వజ్యోతిషాం పతిః |
త్వయి సత్యం చ సత్త్వం చ సర్వేభావాశ్చ సాత్త్వికాః || ౧౨ ||

త్వత్తేజసా కృతం చక్రం సునాభం విశ్వకర్మణా |
దేవారీణాం మదో యేన నాశితః శార్ఙ్గధన్వనా || ౧౩ ||

త్వమాదాయాంశుభిస్తేజో నిదాఘే సర్వదేహినామ్ |
సర్వౌషధిరసానాం చ పునర్వర్షాసు ముంచసి || ౧౪ ||

తపంత్యన్యే దహంత్యన్యే గర్జంత్యన్యే తథా ఘనాః |
విద్యోతంతే ప్రవర్షంతి తవ ప్రావృషి రశ్మయః || ౧౫ ||

న తథా సుఖయత్యగ్నిర్న ప్రావారా న కంబలాః |
శీతవాతార్దితం లోకం యథా తవ మరీచయః || ౧౬ ||

త్రయోదశద్వీపవతీం గోభిర్భాసయసే మహీమ్ |
త్రయాణామపి లోకానాం హితాయైకః ప్రవర్తసే || ౧౭ ||

తవ యద్యుదయో న స్యాదంధం జగదిదం భవేత్ |
న చ ధర్మార్థకామేషు ప్రవర్తేరన్మనీషిణః || ౧౮ ||

ఆధానపశుబంధేష్టిమంత్రయజ్ఞతపఃక్రియాః |
త్వత్ప్రసాదాదవాప్యంతే బ్రహ్మక్షత్రవిశాం గణైః || ౧౯ ||

యదహర్బ్రహ్మణః ప్రోక్తం సహస్రయుగసమ్మితమ్ |
తస్య త్వమాదిరంతశ్చ కాలజ్ఞైః పరికీర్తితః || ౨౦ ||

మనూనాం మనుపుత్రాణాం జగతోఽమానవస్య చ |
మన్వంతరాణాం సర్వేషామీశ్వరాణాం త్వమీశ్వరః || ౨౧ ||

సంహారకాలే సంప్రాప్తే తవ క్రోధవినిఃసృతః |
సంవర్తకాగ్నిస్త్రైలోక్యం భస్మీకృత్యావతిష్ఠతే || ౨౨ ||

త్వద్దీధితిసముత్పన్నా నానావర్ణా మహాఘనాః |
సైరావతాః సాశనయః కుర్వంత్యాభూతసంప్లవమ్ || ౨౩ ||

కృత్వా ద్వాదశధాఽఽత్మానం ద్వాదశాదిత్యతాం గతః |
సంహృత్యైకార్ణవం సర్వం త్వం శోషయసి రశ్మిభిః || ౨౪ ||

త్వామింద్రమాహుస్త్వం రుద్రస్త్వం విష్ణుస్త్వం ప్రజాపతిః |
త్వమగ్నిస్త్వం మనః సూక్ష్మం ప్రభుస్త్వం బ్రహ్మ శాశ్వతమ్ || ౨౫ ||

త్వం హంసః సవితా భానురంశుమాలీ వృషాకపిః |
వివస్వాన్ మిహిరః పూషా మిత్రో ధర్మస్తథైవ చ || ౨౬ ||

సహస్రరశ్మిరాదిత్యస్తపనస్త్వం గవాం పతిః |
మార్తండోఽర్కో రవిః సూర్యః శరణ్యో దినకృత్తథా || ౨౭ ||

దివాకరః సప్తసప్తిర్ధామకేశీ విరోచనః |
ఆశుగామీ తమోఘ్నశ్చ హరితాశ్వచ్చ కీర్త్యసే || ౨౮ ||

సప్తమ్యామథవా షష్ఠ్యాం భక్త్యా పూజాం కరోతి యః |
అనిర్విణ్ణోఽనహంకారీ తం లక్ష్మీర్భజతే నరమ్ || ౨౯ ||

న తేషామాపదః సంతి నాధయో వ్యాధయస్తథా |
యే తవానన్యమనసః కుర్వంత్యర్చనవందనమ్ || ౩౦ ||

సర్వరోగైర్విరహితాః సర్వపాపవివర్జితాః |
త్వద్భావభక్యాః సుఖినో భవంతి చిరజీవినః || ౩౧ ||

త్వం మమాపన్నకామస్య సర్వాతిథ్యం చికీర్షతః |
అన్నమన్నపతే దాతుమభితః శ్రద్ధయాఽర్హసి || ౩౨ ||

యే చ తేఽనుచరాః సర్వే పాదోపాంతం సమాశ్రితాః |
మాఠరారుణదండాద్యాస్తాంస్తాన్ వందేఽశనిక్షుభాన్ || ౩౩ ||

క్షుభయా సహితా మైత్రీ యాశ్చాన్యా భూతమాతరః |
తాశ్చ సర్వా నమస్యామి పాతుం మాం శరణాగతమ్ || ౩౪ ||

ఇతి శ్రీమన్మహాభారతే అరణ్యపర్వణి తృతీయోఽధ్యాయే యుధిష్ఠిరకృత భాస్కర స్తుతిః ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ సూర్య స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని నవగ్రహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed