Chatushashti (64) Yogini Nama Stotram – ಚತುಃಷಷ್ಟಿ ಯೋಗಿನೀ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಗಜಾಸ್ಯಾ ಸಿಂಹವಕ್ತ್ರಾ ಚ ಗೃಧ್ರಾಸ್ಯಾ ಕಾಕತುಂಡಿಕಾ |
ಉಷ್ಟ್ರಾಸ್ಯಾಽಶ್ವಖರಗ್ರೀವಾ ವಾರಾಹಾಸ್ಯಾ ಶಿವಾನನಾ || ೧ ||

ಉಲೂಕಾಕ್ಷೀ ಘೋರರವಾ ಮಾಯೂರೀ ಶರಭಾನನಾ |
ಕೋಟರಾಕ್ಷೀ ಚಾಷ್ಟವಕ್ತ್ರಾ ಕುಬ್ಜಾ ಚ ವಿಕಟಾನನಾ || ೨ ||

ಶುಷ್ಕೋದರೀ ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಶ್ವದಂಷ್ಟ್ರಾ ವಾನರಾನನಾ |
ಋಕ್ಷಾಕ್ಷೀ ಕೇಕರಾಕ್ಷೀ ಚ ಬೃಹತ್ತುಂಡಾ ಸುರಾಪ್ರಿಯಾ || ೩ ||

ಕಪಾಲಹಸ್ತಾ ರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ಶುಕೀ ಶ್ಯೇನೀ ಕಪೋತಿಕಾ |
ಪಾಶಹಸ್ತಾ ದಂಡಹಸ್ತಾ ಪ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾ || ೪ ||

ಶಿಶುಘ್ನೀ ಪಾಶಹಂತ್ರೀ ಚ ಕಾಲೀ ರುಧಿರಪಾಯಿನೀ |
ವಸಾಪಾನಾ ಗರ್ಭಭಕ್ಷಾ ಶವಹಸ್ತಾಽಽಂತ್ರಮಾಲಿಕಾ || ೫ ||

ಋಕ್ಷಕೇಶೀ ಮಹಾಕುಕ್ಷಿರ್ನಾಗಾಸ್ಯಾ ಪ್ರೇತಪೃಷ್ಠಕಾ |
ದಗ್ಧಶೂಕಧರಾ ಕ್ರೌಂಚೀ ಮೃಗಶೃಂಗಾ ವೃಷಾನನಾ || ೬ ||

ಫಾಟಿತಾಸ್ಯಾ ಧೂಮ್ರಶ್ವಾಸಾ ವ್ಯೋಮಪಾದೋರ್ಧ್ವದೃಷ್ಟಿಕಾ |
ತಾಪಿನೀ ಶೋಷಿಣೀ ಸ್ಥೂಲಘೋಣೋಷ್ಠಾ ಕೋಟರೀ ತಥಾ || ೭ ||

ವಿದ್ಯುಲ್ಲೋಲಾ ಬಲಾಕಾಸ್ಯಾ ಮಾರ್ಜಾರೀ ಕಟಪೂತನಾ |
ಅಟ್ಟಹಾಸ್ಯಾ ಚ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಚೇತಿ ತಾ ಮತಾಃ || ೮ ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ –
ಚತುಃಷಷ್ಟಿಸ್ತು ಯೋಗಿನ್ಯಃ ಪೂಜಿತಾ ನವರಾತ್ರಕೇ |
ದುಷ್ಟಬಾಧಾಂ ನಾಶಯಂತಿ ಗರ್ಭಬಾಲಾದಿರಕ್ಷಿಕಾಃ || ೯ ||

ನ ಡಾಕಿನ್ಯೋ ನ ಶಾಕಿನ್ಯೋ ನ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ನ ರಾಕ್ಷಸಾಃ |
ತಸ್ಯ ಪೀಡಾಂ ಪ್ರಕುರ್ವಂತಿ ನಾಮಾನ್ಯೇತಾನಿ ಯಃ ಪಠೇತ್ || ೧೦ ||

ರಣೇ ರಾಜಕುಲೇ ವಾಪಿ ವಿವಾದೇ ಜಯದಾನ್ಯಪಿ |
ಬಲಿಪೂಜೋಪಹಾರೈಶ್ಚ ಧೂಪದೀಪಸಮರ್ಪಣೈಃ |
ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಯೋಗಿನ್ಯೋ ಪ್ರಯಚ್ಛೇಯುರ್ಮನೋರಥಾನ್ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಕೃತಯುಗಸಂತಾನಾಖ್ಯಾನಂ ನಾಮ ಪ್ರಥಮ ಖಂಡೇ ತ್ರ್ಯಶೀತಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಯೋಗಿನೀ ಸ್ತವರಾಜಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: