Devi Narayaniyam Dasakam 41 – ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೪೧) – ಪ್ರಣಾಮಮ್


<< ಚತ್ವಾರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೪೦) ಪ್ರಾರ್ಥನಾ

|| ಪ್ರಣಾಮಮ್ ||

ದೇವಿ ತ್ವದಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ನ ಕಿಂಚಿ-
-ದ್ವಸ್ತು ತ್ವದನ್ಯದ್ಬಹುಧೇವ ಭಾಸಿ |
ದೇವಾಸುರಾಸೃಕ್ಪನರಾದಿರೂಪಾ
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕೇ ತೇ ಸತತಂ ನಮೋಽಸ್ತು || ೪೧-೧ ||

ನ ಜನ್ಮ ತೇ ಕರ್ಮ ಚ ದೇವಿ ಲೋಕ-
-ಕ್ಷೇಮಾಯ ಜನ್ಮಾನಿ ದಧಾಸಿ ಮಾತಃ |
ಕರೋಷಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಚ ನಿಸ್ಪೃಹಾ ತ್ವಂ
ಜಗದ್ವಿಧಾತ್ರ್ಯೈ ಸತತಂ ನಮಸ್ತೇ || ೪೧-೨ ||

ತತ್ತ್ವತ್ಪದಂ ಯದ್ಧ್ರುವಮಾರುರುಕ್ಷುಃ
ಪುಮಾನ್ ವ್ರತೀ ನಿಶ್ಚಲದೇಹಚಿತ್ತಃ |
ಕರೋತಿ ತೀವ್ರಾಣಿ ತಪಾಂಸಿ ಯೋಗೀ
ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇ ಜಗದಂಬಿಕಾಯೈ || ೪೧-೩ ||

ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ವಾತ್ಯನಿಲೋಽನಲಶ್ಚ
ಜ್ವಲತ್ಯುದೇತಿ ದ್ಯುಮಣಿಃ ಶಶೀ ಚ |
ನಿಜೈರ್ನಿಜೈಃ ಕರ್ಮಭಿರೇವ ಸರ್ವೇ
ತ್ವಾಂ ಪೂಜಯಂತೇ ವರದೇ ನಮಸ್ತೇ || ೪೧-೪ ||

ಭಕ್ತಿರ್ನ ವಂಧ್ಯಾ ಯತ ಏವ ದೇವಿ
ರಾಗಾದಿರೋಗಾಭಿಭವಾದ್ವಿಮುಕ್ತಾಃ |
ಮರ್ತ್ಯಾದಯಸ್ತ್ವತ್ಪದಮಾಪ್ನುವಂತಿ
ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇ ಭುವನೇಶಿ ಮಾತಃ || ೪೧-೫ ||

ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಯೋ ಭಜತೇ ತ್ವದಂಘ್ರಿಂ
ಮಾಯಾ ತವಾಮುಷ್ಯ ಸುಖಂ ದದಾತಿ |
ದುಃಖಂ ಚ ಸಾ ತ್ವದ್ವಿಮುಖಸ್ಯ ದೇವಿ
ಮಾಯಾಧಿನಾಥೇ ಸತತಂ ನಮಸ್ತೇ || ೪೧-೬ ||

ದುಃಖಂ ನ ದುಃಖಂ ನ ಸುಖಂ ಸುಖಂ ಚ
ತ್ವದ್ವಿಸ್ಮೃತಿರ್ದುಃಖಮಸಹ್ಯಭಾರಮ್ |
ಸುಖಂ ಸದಾ ತ್ವತ್ಸ್ಮರಣಂ ಮಹೇಶಿ
ಲೋಕಾಯ ಶಂ ದೇಹಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೪೧-೭ ||

ಪತಂತು ತೇ ದೇವಿ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಾಃ
ಸರ್ವತ್ರ ಭದ್ರಾಣಿ ಭವಂತು ನಿತ್ಯಮ್ |
ಸರ್ವೋಽಪಿ ಮೃತ್ಯೋರಮೃತತ್ವಮೇತು
ನಶ್ಯಂತ್ವಭದ್ರಾಣಿ ಶಿವೇ ನಮಸ್ತೇ || ೪೧-೮ ||

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲಶಕ್ತಿಯುಕ್ತೇ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತಾಂ ವಿಧಾತ್ರಿ |
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಕರುಣಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತೇ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಸಕಲಾರ್ತಿಹಂತ್ರಿ || ೪೧-೯ ||

ದುರ್ಗೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ
ಭದ್ರೇ ಮಹಾವಾಣಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ |
ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಾತಂಗಿ ರಮೇ ಭವಾನಿ
ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸತತಂ ನಮಸ್ತೇ || ೪೧-೧೦ ||

ಯತ್ಕಿಂಚಿದಜ್ಞಾತವತೇಹ ದೇವೀ-
-ನಾರಾಯಣೀಯಂ ರಚಿತಂ ಮಯೇದಮ್ |
ಅಭದ್ರನಾಶಾಯ ಸತಾಂ ಹಿತಾಯ
ತವ ಪ್ರಸಾದಾಯ ಚ ನಿತ್ಯಮಸ್ತು || ೪೧-೧೧ ||


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed