Devi Narayaniyam Dasakam 40 – ಚತ್ವಾರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೪೦) – ಪ್ರಾರ್ಥನಾ


|| ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ||

ಆದ್ಯೇತಿ ವಿದ್ಯೇತಿ ಚ ಕಥ್ಯತೇ ಯಾ
ಯಾ ಚೋದಯೇದ್ಬುದ್ಧಿಮುಪಾಸಕಸ್ಯ |
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ತಾಮೇವ ಸದಾಽಪಿ ಸರ್ವ-
-ಚೈತನ್ಯರೂಪಾಂ ಭವಮೋಚನೀಂ ತ್ವಾಮ್ || ೪೦-೧ ||

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಽಂತಃಕರಣೇಽಸ್ತು ವಾಙ್ಮೇ
ವದಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ನ ವದಾಮ್ಯಸತ್ಯಮ್ |
ಸತ್ಯೋಕ್ತಿರೇನಂ ಪರಿಪಾತು ಮಾಂ ಮೇ
ಶ್ರುತಂ ಚ ಮಾ ವಿಸ್ಮೃತಿಮೇತು ಮಾತಃ || ೪೦-೨ ||

ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇಽಧೀತಮಜಸ್ರಮಸ್ತು
ಮಾ ಮಾ ಪರದ್ವೇಷಮತಿಶ್ಚ ದೇವಿ |
ಕರೋಮಿ ವೀರ್ಯಾಣಿ ಸಮಂ ಸುಹೃದ್ಭಿ-
-ರ್ವಿದ್ಯಾ ಪರಾ ಸಾಽವತು ಮಾಂ ಪ್ರಮಾದಾತ್ || ೪೦-೩ ||

ತ್ವಂ ರಕ್ಷ ಮೇ ಪ್ರಾಣಶರೀರಕರ್ಮ-
-ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಂತಃಕರಣಾನಿ ದೇವಿ |
ಭವಂತು ಧರ್ಮಾ ಮಯಿ ವೈದಿಕಾಸ್ತೇ
ನಿರಾಕೃತಿರ್ಮಾಽಸ್ತು ಮಿಥಃ ಕೃಪಾರ್ದ್ರೇ || ೪೦-೪ ||

ಯಚ್ಛ್ರೂಯತೇ ಯತ್ಖಲು ದೃಶ್ಯತೇ ಚ
ತದಸ್ತು ಭದ್ರಂ ಸಕಲಂ ಯಜತ್ರೇ |
ತ್ವಾಂ ಸಂಸ್ತುವನ್ನಸ್ತಸಮಸ್ತರೋಗ
ಆಯುಃ ಶಿವೇ ದೇವಹಿತಂ ನಯಾನಿ || ೪೦-೫ ||

ಅವಿಘ್ನಮಾಯಾತ್ವಿಹ ವಿಶ್ವತೋ ಮೇ
ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಮಮ ಬುದ್ಧಿರಸ್ತು |
ನಾವೇವ ಸಿಂಧುಂ ದುರಿತಂ ಸಮಸ್ತಂ
ತ್ವತ್ಸೇವಯೈವಾತಿತರಾಮಿ ದೇವಿ || ೪೦-೬ ||

ಉರ್ವಾರುಕಂ ಬಂಧನತೋ ಯಥೈವ
ತಥೈವ ಮುಚ್ಯೇಯ ಚ ಕರ್ಮಪಾಶಾತ್ |
ತ್ವಾಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಂ ಕೀರ್ತಿಮತೀಂ ಯಜೇಯ
ಸನ್ಮಾರ್ಗತೋ ಮಾಂ ನಯ ವಿಶ್ವಮಾತಃ || ೪೦-೭ ||

ಕ್ಷೀಣಾಯುಷೋ ಮೃತ್ಯುಗತಾನ್ ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ
ದೀರ್ಘಾಯುಷೋ ವೀತಭಯಾನ್ ಕರೋಷಿ |
ಸಂಗಚ್ಛತಃ ಸಂವದತಶ್ಚ ಸರ್ವಾನ್
ಪರೋಪಕಾರೈಕರತಾನ್ ಕುರುಷ್ವ || ೪೦-೮ ||

ಮರ್ತ್ಯೋ ಹ್ಯಹಂ ಬಾಲಿಶಬುದ್ಧಿರೇವ
ಧರ್ಮಾನಭಿಜ್ಞೋಽಪ್ಯಪರಾಧಕೃಚ್ಚ |
ಹಾ ದುರ್ಲಭಂ ಮೇ ಕಪಿಹಸ್ತಪುಷ್ಪ-
-ಸುಮಾಲ್ಯವಚ್ಛೀರ್ಣಮಿದಂ ನೃಜನ್ಮ || ೪೦-೯ ||

ಯಥಾ ಪಥಾ ವಾರಿ ಯಥಾ ಚ ಗೌಃ ಸ್ವಂ
ವತ್ಸಂ ತಥಾಽಽಧಾವತು ಮಾಂ ಮನಸ್ತೇ |
ವಿಶ್ವಾನಿ ಪಾಪಾನಿ ವಿನಾಶ್ಯ ಮೇ ಯ-
-ದ್ಭದ್ರಂ ಶಿವೇ ದೇಹಿ ತದಾರ್ತಿಹಂತ್ರಿ || ೪೦-೧೦ ||

ಬಹೂಕ್ತಿಭಿಃ ಕಿಂ ವಿದಿತಸ್ತ್ವಯಾಽಹಂ
ಪುತ್ರಃ ಶಿಶುಸ್ತೇ ನ ಚ ವೇದ್ಮಿ ಕಿಂಚಿತ್ |
ಆಗಚ್ಛ ಪಶ್ಯಾನಿ ಮುಖಾರವಿಂದಂ
ಪದಾಂಬುಜಾಭ್ಯಾಂ ಸತತಂ ನಮಸ್ತೇ || ೪೦-೧೧ ||

ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೪೧) – ಪ್ರಣಾಮಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: