Devi Narayaniyam Dasakam 39 – ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೯) – ಮಣಿದ್ವೀಪನಿವಾಸಿನೀ


<< ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೮) ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮ್

|| ಮಣಿದ್ವೀಪನಿವಾಸಿನೀ ||

ಸುಧಾಸಮುದ್ರೋ ಜಗತಾಂ ತ್ರಯಾಣಾಂ
ಛತ್ರೀಭವನ್ ಮಂಜುತರಂಗಫೇನಃ |
ಸವಾಲುಕಾಶಂಖವಿಚಿತ್ರರತ್ನಃ
ಸತಾರಕವ್ಯೋಮಸಮೋ ವಿಭಾತಿ || ೩೯-೧ ||

ತನ್ಮಧ್ಯದೇಶೇ ವಿಮಲಂ ಮಣಿದ್ವೀ-
-ಪಾಖ್ಯಾಂ ಪದಂ ದೇವಿ ವಿರಾಜತೇ ತೇ |
ಯದುಚ್ಯತೇ ಸಂಸೃತಿನಾಶಕಾರಿ
ಸರ್ವೋತ್ತರಂ ಪಾವನಪಾವನಂ ಚ || ೩೯-೨ ||

ತತ್ರಾಸ್ತ್ಯಯೋಧಾತುಮಯೋ ಮನೋಜ್ಞಃ
ಸಾಲೋ ಮಹಾಸಾರಮಯಸ್ತತಶ್ಚ |
ಏವಂ ಚ ತಾಮ್ರಾದಿಮಯಾಃ ಕಿಲಾಷ್ಟಾ-
-ದಶಾತಿಚಿತ್ರಾ ವರಣಾ ಲಸಂತಿ || ೩೯-೩ ||

ತೈರಾವೃತಂ ತೇ ಪದಮದ್ವಿತೀಯಂ
ವಿಭಾತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿಸದ್ಮ ದೇವಿ |
ಸಂತ್ಯತ್ರ ಸತ್ಸ್ತಂಭಸಹಸ್ರರಮ್ಯ-
-ಶೃಂಗಾರಮುಕ್ತ್ಯಾದಿಕಮಂಡಪಾಶ್ಚ || ೩೯-೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟೀಃ ಸುಖಮಾವಸಂತ
ಉಪಾಸಕಾಸ್ತೇ ಮನುಜಾಃ ಸುರಾಶ್ಚ |
ದೈತ್ಯಾಶ್ಚ ಸಿದ್ಧಾಶ್ಚ ತಥೇತರೇ ಚ
ಯದಂತತೋ ಯಾಂತಿ ಪದಂ ತದೇತತ್ || ೩೯-೫ ||

ತ್ವಂ ಮಂಡಪಸ್ಥಾ ಬಹುಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಾ
ಶೃಣೋಷಿ ದೇವೀಕಳಗೀತಕಾನಿ |
ಜ್ಞಾನಂ ವಿಮುಕ್ತಿಂ ಚ ದದಾಸಿ ಲೋಕ-
-ರಕ್ಷಾಮಜಸ್ರಂ ಕುರುಷೇ ಚ ದೇವಿ || ೩೯-೬ ||

ಮಂಚೋಽಸ್ತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೇಹತಸ್ತೇ
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಹರೀ ರುದ್ರ ಇಹೇಶ್ವರಶ್ಚ |
ಖುರಾ ಭವಂತ್ಯಸ್ಯ ಸದಾಶಿವಸ್ತು
ವಿರಾಜತೇ ಸತ್ಫಲಕತ್ವಮಾಪ್ತಃ || ೩೯-೭ ||

ತಸ್ಯೋಪರಿ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರಿ ತ್ವಂ
ಸರ್ವೇಶ ವಾಮಾಂಕತಲೇ ನಿಷಣ್ಣಾ |
ಚತುರ್ಭುಜಾ ಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಂಗೀ
ನಿರ್ವ್ಯಾಜಕಾರುಣ್ಯವತೀ ವಿಭಾಸಿ || ೩೯-೮ ||

ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಕಾರಯಸಿ ತ್ವಮಿಚ್ಛಾ-
-ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾಽತ್ರ |
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಭಿಃ ಶಕ್ತಿಸಹಸ್ರಯುಕ್ತಾ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಸಂಹೃತೀಶ್ಚ || ೩೯-೯ ||

ಸಾ ತ್ವಂ ಹಿ ವಾಚಾಂ ಮನಸೋಽಪ್ಯಗಮ್ಯಾ
ವಿಚಿತ್ರರೂಪಾಽಸಿ ಸದಾಽಪ್ಯರೂಪಾ |
ಪುರಃ ಸತಾಂ ಸನ್ನಿಹಿತಾ ಕೃಪಾರ್ದ್ರಾ
ಸದಾ ಮಣಿದ್ವೀಪನಿವಾಸಿನೀ ಚ || ೩೯-೧೦ ||

ಮಾತರ್ಮದಂತಃಕರಣೇ ನಿಷಣ್ಣಾ
ವಿದ್ಯಾಮಯಂ ಮಾಂ ಕುರು ಬಂಧಮುಕ್ತಮ್ |
ಬಂಧಂ ಚ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ ದದಾಸ್ಯಸಕ್ತಾ
ದಾಸೋಽಸ್ಮಿ ತೇ ದೇವಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೩೯-೧೧ ||

ಚತ್ವಾರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೪೦) – ಪ್ರಾರ್ಥನಾ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed