Devi Narayaniyam Dasakam 38 – ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೮) – ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮ್


|| ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮ್ ||

ಅಂತರ್ಮುಖೋ ಯಃ ಸ್ವಶುಭೇಚ್ಛಯೈವ
ಸ್ವಯಂ ವಿಮರ್ಶೇನ ಮನೋಮಲಾನಿ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶಮಾದ್ಯೈರ್ಧುನುತೇ ಸಮೂಲಂ
ಸ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ದೇವಿ ತವ ಪ್ರಿಯಶ್ಚ || ೩೮-೧ ||

ನ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನೇನ ತೀರ್ಥ-
-ಸಂಸೇವಯಾ ದಾನತಪೋವ್ರತೈರ್ವಾ |
ಶುದ್ಧಿಂ ಮನೋ ಯಾತಿ ತವ ಸ್ಮೃತೇಸ್ತ-
-ದ್ವೈಶದ್ಯಮಾದರ್ಶವದೇತಿ ಮಾತಃ || ೩೮-೨ ||

ಶುದ್ಧಿರ್ನ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜನ್ ಶಶಾಂಕಃ
ಪತ್ನೀಂ ಗುರೋಃ ಪ್ರಾಪ ಭೃಶಂ ಸ್ಮರಾರ್ತಃ |
ಶತಕ್ರತುರ್ಗೌತಮಧರ್ಮಪತ್ನೀ-
-ಮಗಾದಹಲ್ಯಾಂ ಮದನೇಷು ವಿದ್ಧಃ || ೩೮-೩ ||

ಸ ವಿಘ್ನಕಾರೀ ತಪಸಾಂ ಮುನೀನಾಂ
ಗತಸ್ಪೃಹಂ ಯೋಗಿವರಂ ಪ್ರಶಾಂತಮ್ |
ಹಾ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಪವಿನಾ ಜಘಾನ
ನ ಕಿಂಚನಾಕಾರ್ಯಮಧರ್ಮಬುದ್ಧೇಃ || ೩೮-೪ ||

ಮುನಿರ್ವಸಿಷ್ಠಃ ಖಲು ತೀರ್ಥಸೇವೀ
ತಪೋನಿಧಿರ್ಗಾಧಿಸುತಶ್ಚ ಕೋಪಾತ್ |
ಉಭೌ ಮಿಥಃ ಶೇಪತುರಾಡಿಭಾವಂ
ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಕಿಲೈಕೋ ಬಕತಾಂ ಪರಶ್ಚ || ೩೮-೫ ||

ಧನಾನಿ ಪೃಷ್ಟಾನಿ ಗುರೂನದಾತೄನ್
ಸ್ವಾನ್ ಭಾರ್ಗವಾನ್ ಪುತ್ರಕಳತ್ರಭಾಜಃ |
ಕ್ರುದ್ಧಾಃ ಪರಂ ಹೈಹಯಭೂಮಿಪಾಲಾ
ನ್ಯಪೀಡಯನ್ ಕೋಽತ್ರ ವಿಶುದ್ಧಚಿತ್ತಃ || ೩೮-೬ ||

ಕುರ್ಯಾನ್ನ ಕಿಂ ಲೋಭಹತೋ ಮನುಷ್ಯೋ
ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದ್ಯಾ ಅಪಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠಾಃ |
ಪಿತಾಮಹಂ ಬಂಧುಜನಾನ್ ಗುರೂಂಶ್ಚ
ರಣೇ ನಿಜಘ್ನುಃ ಖಲು ರಾಜ್ಯಲೋಭಾತ್ || ೩೮-೭ ||

ಕೃಷ್ಣೋಪದಿಷ್ಟೋ ಜನಮೇಜಯಸ್ತು
ಶುದ್ಧಾಂತರಂಗಃ ಪಿತರಂ ಮಖೇನ |
ಪರೀಕ್ಷಿತಂ ಪಾಪವಿಮುಕ್ತಮಾರ್ಯಂ
ವಿಧಾಯ ತೇ ಪ್ರಾಪಯತಿಸ್ಮ ಲೋಕಮ್ || ೩೮-೮ ||

ಸದಾ ಸದಾಚಾರರತೋ ವಿವಿಕ್ತೇ
ದೇಶೇ ನಿಷಣ್ಣಶ್ಚರಣಾಂಬುಜೇ ತೇ |
ಧ್ಯಾಯನ್ನಜಸ್ರಂ ನಿಜವಾಸನಾ ಯೋ
ನಿರ್ಮಾರ್ಷ್ಟಿ ಸ ತ್ವನ್ಮಯತಾಮುಪೈತಿ || ೩೮-೯ ||

ಜ್ಞಾನಂ ನ ಭಕ್ತಿರ್ನ ತಪೋ ನ ಯೋಗ-
-ಬುದ್ಧಿರ್ನ ಮೇ ಚಿತ್ತಜಯೋಽಪಿ ಮಾತಃ |
ಅಂಧಂ ತಮೋಽಹಂ ಪ್ರವಿಶಾಮಿ ಮೃತ್ಯೋಃ
ಸಮುದ್ಧರೇಮಂ ವರದೇ ನಮಸ್ತೇ || ೩೮-೧೦ ||

ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೯) – ಮಣಿದ್ವೀಪನಿವಾಸಿನೀ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: