Devi Narayaniyam Dasakam 37 –


|| ವಿಷ್ಣುಮಹತ್ತ್ವಮ್ ||

ಪುರಾ ಹರಿಸ್ತ್ವಾಂ ಕಿಲ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೇನ
ಪ್ರಸಾದಯಾಮಾಸ ಮಖೇನ ದೇವಿ |
ಸುರೇಷು ತಂ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಂ ಚಕರ್ಥ
ಸ ತೇನ ಸರ್ವತ್ರ ಬಭೂವ ಪೂಜ್ಯಃ || ೩೭-೧ ||

ಅಧರ್ಮವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಯದಾ ತ್ರಿಲೋಕೇ
ಧರ್ಮಕ್ಷಯಶ್ಚಾಪಿ ತದಾ ಭವತ್ಯಾ |
ಧರ್ಮಂ ಸಮುದ್ಧರ್ತುಮಧರ್ಮಮೃದ್ಧಂ
ಮಾರ್ಷ್ಟುಂ ಚ ದೇವ್ಯೇಷ ನಿಯುಜ್ಯತೇ ಹಿ || ೩೭-೨ ||

ಸ ಈಡ್ಯತೇ ಸರ್ವತ ಏವ ಸರ್ವೈಃ
ಪತ್ನ್ಯಾ ಚ ಭೂತೈಶ್ಚ ಸಮಂ ಗಿರೀಶಃ |
ಇಳಾವೃತೇಽಪೂರುಷಸನ್ನಿಧಾನೇ
ಸಂಕರ್ಷಣಾಖ್ಯಂ ಭಜತೇ ಮುರಾರಿಮ್ || ೩೭-೩ ||

ತಮೇವ ಭದ್ರಶ್ರವಸೋ ಹಯಾಸ್ಯಂ
ಭದ್ರಾಶ್ವವರ್ಷೇ ಮುನಯಃ ಸ್ತುವಂತಿ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಉಚ್ಚೈರ್ಹರಿವರ್ಷವಾಸೀ
ವಿಶ್ವಾರ್ತಿಶಾಂತ್ಯೈ ನೃಹರಿಂ ಚ ನೌತಿ || ೩೭-೪ ||

ಶ್ರೀಃ ಕೇತುಮಾಲೇ ಖಲು ಕಾಮರೂಪಂ
ತಂ ರಮ್ಯಕೇ ಮತ್ಸ್ಯತನುಂ ಮನುಶ್ಚ |
ಹಿರಣ್ಮಯೇ ಕೂರ್ಮಶರೀರಭಾಜಂ
ಸ್ತುವಂತಿ ನಾರಾಯಣಮರ್ಯಮಾ ಚ || ೩೭-೫ ||

ಮಹಾವರಾಹಂ ಕುರುಷೂತ್ತರೇಷು
ಭೂ ರಾಘವಂ ಕಿಮ್ಪುರುಷೇ ಹನೂಮಾನ್ |
ತಂ ನಾರದೋ ಭಾರತವರ್ಷವರ್ತೀ
ನರಂ ಚ ನಾರಾಯಣಮಾಶ್ರಯಂತೇ || ೩೭-೬ ||

ಸತ್ಕರ್ಮಭೂಮಿರ್ಭರತಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಂ
ಸಂತ್ಯತ್ರ ವೈಕುಂಠಕಥೈಕಸಕ್ತಾಃ |
ತೀರ್ಥಾನಿ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮಪರ್ವತಾಶ್ಚ
ಜನ್ಮಾತ್ರ ದೇವಾಃ ಸ್ಪೃಹಯಂತ್ಯಜಸ್ರಮ್ || ೩೭-೭ ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದಪೌತ್ರಃ ಸುತಲಾಧಿವಾಸಃ
ಸುರಕ್ಷಿತಶ್ಚಾತ್ಮನಿವೇದನೇನ |
ವಾರ್ಧಕ್ಯರೋಗಕ್ಲಮಭೀತಿಮುಕ್ತೋ
ಮಹಾಬಲಿರ್ವಾಮನಮೇವ ನೌತಿ || ೩೭-೮ ||

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಃ ಶಿರಸಾ ದಧತ್ ಕ್ಷ್ಮಾಂ
ಹಲೀ ಹರೇಸ್ತಾಮಸಮೂರ್ತಿರಾರ್ಯೈಃ |
ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನಃ ಸಹನಾಗಕನ್ಯಃ
ಪಾತಾಳಮೂಲೇ ಚ ಸಲೀಲಮಾಸ್ತೇ || ೩೭-೯ ||

ವಿಚಿತ್ರರೂಪಂ ಜಗತಾಂ ಹಿತಾಯ
ಸರ್ವೇ ಸ್ತುವಂತ್ಯಚ್ಯುತಮಿದ್ಧಭಕ್ತ್ಯಾ |
ಏನಂ ಕುರು ತ್ವಂ ವರದಾನದಕ್ಷಂ
ಮಾತಃ ಕೃಪಾರ್ದ್ರೇ ವರದೇ ನಮಸ್ತೇ || ೩೭-೧೦ ||

ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೮) – ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed