Devi Narayaniyam Dasakam 36 – ಷಟ್ತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೬) – ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಮಹಿಮಾ


|| ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಮಹಿಮಾ ||

ತ್ವಮೇವ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ವಮಾತ್ಮಾ
ತ್ವಮಸ್ಯರೂಪಾ ಬಹುರೂಪಿಣೀ ಚ |
ದುರ್ಗಾ ಚ ರಾಧಾ ಕಮಲಾ ಚ ಸಾವಿ-
-ತ್ರ್ಯಾಖ್ಯಾ ಸರಸ್ವತ್ಯಪಿ ಚ ತ್ವಮೇವ || ೩೬-೧ ||

ದುರ್ಗಾ ಜಗದ್ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ ತ್ವಂ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಲೀಲಾರಸಿಕಾಽಸಿ ರಾಧಾ |
ಶೋಭಾಸ್ವರೂಪಾಽಸಿ ಗೃಹಾದಿಷು ಶ್ರೀ-
-ರ್ವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಾಽಸಿ ಸರಸ್ವತೀ ಚ || ೩೬-೨ ||

ಸರಸ್ವತೀ ಹಾ ಗುರುಶಾಪನಷ್ಟಾಂ
ತ್ವಂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಾಯ ದದಾಥ ವಿದ್ಯಾಮ್ |
ತ್ವಾಮೇವ ವಾಣೀಕವಚಂ ಜಪಂತಃ
ಪ್ರಸಾಧ್ಯ ವಿದ್ಯಾಂ ಬಹವೋಽಧಿಜಗ್ಮುಃ || ೩೬-೩ ||

ತ್ವಂ ದೇವಿ ಸಾವಿತ್ರ್ಯಭಿಧಾಂ ದಧಾಸಿ
ಪ್ರಸಾದತಸ್ತೇ ಖಲು ವೇದಮಾತುಃ |
ಲೇಭೇ ನೃಪಾಲೋಽಶ್ವಪತಿಸ್ತನೂಜಾಂ
ನಾಮ್ನಾ ಚ ಸಾವಿತ್ರ್ಯಭವತ್ಕಿಲೈಷಾ || ೩೬-೪ ||

ಸಾ ಸತ್ಯವಂತಂ ಮೃತಮಾತ್ಮಕಾಂತ-
-ಮಾಜೀವಯಂತೀ ಶ್ವಶುರಂ ವಿಧಾಯ |
ದೂರೀಕೃತಾಂಧ್ಯಂ ತನಯಾನಸೂತ
ಯಮಾದ್ಗುರೋರಾಪ ಚ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಮ್ || ೩೬-೫ ||

ಸ್ಕಂದಸ್ಯ ಪತ್ನೀ ಖಲು ಬಾಲಕಾಧಿ-
-ಷ್ಠಾತ್ರಿ ಚ ಷಷ್ಠೀತಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ |
ತ್ವಂ ದೇವಸೇನಾ ಧನದಾಽಧನಾನಾ-
-ಮಪುತ್ರಿಣಾಂ ಪುತ್ರಸುಖಂ ದದಾಸಿ || ೩೬-೬ ||

ಸತ್ಕರ್ಮಲಬ್ಧೇ ತನಯೇ ಮೃತೇ ತು
ಪ್ರಿಯವ್ರತೋಽದೂಯತ ಭಕ್ತವರ್ಯಃ |
ತಂ ಜೀವಯಿತ್ವಾ ಮೃತಮಸ್ಯ ದತ್ವಾ
ಸ್ವಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಮದರ್ಶಯಸ್ತ್ವಮ್ || ೩೬-೭ ||

ತ್ವಮೇವ ಗಂಗಾ ತುಲಸೀ ಧರಾ ಚ
ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ತ್ವಂ ಸುರಭಿಶ್ಚ ದೇವಿ |
ತ್ವಂ ದಕ್ಷಿಣಾ ಕೃಷ್ಣಮಯೀ ಚ ರಾಧಾ
ದಧಾಸಿ ರಾಧಾಮಯಕೃಷ್ಣತಾಂ ಚ || ೩೬-೮ ||

ತ್ವಂ ಗ್ರಾಮದೇವೀ ನಗರಾಧಿದೇವೀ
ವನಾಧಿದೇವೀ ಗೃಹದೇವತಾ ಚ |
ಸಂಪೂಜ್ಯತೇ ಭಕ್ತಜನೈಶ್ಚ ಯಾ ಯಾ
ಸಾ ಸಾ ತ್ವಮೇವಾಸಿ ಮಹಾನುಭಾವೇ || ೩೬-೯ ||

ಯದ್ಯಚ್ಛ್ರುತಂ ದೃಷ್ಟಮಪಿ ಸ್ಮೃತಂ ಚ
ತತ್ತತ್ತ್ವದೀಯಂ ಹಿ ಕಲಾಂಶಜಾಲಮ್ |
ನ ಕಿಂಚನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಶಿವೇ ತ್ವದನ್ಯ-
-ದ್ಭೂಯೋಽಪಿ ಮೂಲಪ್ರಕೃತೇ ನಮಸ್ತೇ || ೩೬-೧೦ ||

ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೭) – ವಿಷ್ಣುಮಹತ್ತ್ವಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed