Devi Narayaniyam Dasakam 35 – ಪಂಚತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೫) – ಅನುಗ್ರಹವೈಚಿತ್ರ್ಯಮ್


|| ಅನುಗ್ರಹವೈಚಿತ್ರ್ಯಮ್ ||

ಭಾಗ್ಯೋದಯೇ ತ್ರೀಣಿ ಭವಂತಿ ನೂನಂ
ಮನುಷ್ಯತಾ ಸಜ್ಜನಸಂಗಮಶ್ಚ |
ತ್ವದೀಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಕಥಾಶ್ರುತಿಶ್ಚ
ಯತಃ ಪುಮಾಂಸ್ತ್ವತ್ಪದಭಕ್ತಿಮೇತಿ || ೩೫-೧ ||

ತತಃ ಪ್ರಸೀದಸ್ಯಖಿಲಾರ್ಥಕಾಮಾನ್
ಭಕ್ತಸ್ಯ ಯಚ್ಛಸ್ಯಭಯಂ ಚ ಮಾತಃ |
ಕ್ಷಮಾಂ ಕೃತಾಗಸ್ಸು ಕರೋಷಿ ಚಾರ್ಯೋ-
-ರನ್ಯೋನ್ಯವೈರಂ ಶಮಯಸ್ಯನೀಹಾ || ೩೫-೨ ||

ದುಷ್ಕೀರ್ತಿಭೀತ್ಯಾ ಪೃಥಯಾ ಕುಮಾರ್ಯಾ
ತ್ಯಕ್ತಂ ತಟಿನ್ಯಾಂ ಸುತಮರ್ಕಲಬ್ಧಮ್ |
ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿತಾ ತ್ವಂ ಪರಿಪಾಲಯಂತೀ
ಪ್ರಾದರ್ಶಯಃ ಸ್ವಂ ಕರುಣಾಪ್ರವಾಹಮ್ || ೩೫-೩ ||

ಸುತಾನ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರರಣೇ ಹತಾನ್ ಸ್ವಾನ್
ದಿದೃಕ್ಷವೇ ಮಾತೃಗಣಾಯ ಕೃಷ್ಣಃ |
ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿತಸ್ತ್ವತ್ಕರುಣಾಭಿಷಿಕ್ತಃ
ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ ಸಮತೋಷಯಚ್ಚ || ೩೫-೪ ||

ವಣಿಕ್ ಸುಶೀಲಃ ಖಲು ನಷ್ಟವಿತ್ತೋ
ವ್ರತಂ ಚರನ್ ಪ್ರಾಙ್ನವರಾತ್ರಮಾರ್ಯಃ |
ತ್ವಾಂ ದೇವಿ ಸಂಪೂಜ್ಯ ದರಿದ್ರಭಾವಾ-
-ನ್ಮುಕ್ತಃ ಕ್ರಮಾದ್ವಿತ್ತಸಮೃದ್ಧಿಮಾಪ || ೩೫-೫ ||

ದೇವದ್ರುಹೋ ದೇವಿ ರಣೇ ತ್ವಯೈವ
ದೈತ್ಯಾ ಹತಾ ಗರ್ಹಿತಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಃ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದಮುಖ್ಯಾನಸುರಾನ್ ಸ್ವಭಕ್ತಾನ್
ದೇವಾಂಶ್ಚ ಸಂತ್ಯಕ್ತರಣಾನಕಾರ್ಷೀಃ || ೩೫-೬ ||

ಪುರಂದರೇ ಪಾಪತಿರೋಹಿತೇ ತ-
-ತ್ಸ್ಥಾನಾಧಿರೂಢಾನ್ನಹುಷಾತ್ಸ್ಮರಾರ್ತಾತ್ |
ಭೀತಾ ಶಚೀ ತ್ವಾಂ ಪರಿಪೂಜ್ಯ ದೃಷ್ಟ್ವಾ
ಪತಿಂ ಕ್ರಮಾದ್ಭೀತಿವಿಮುಕ್ತಿಮಾಪ || ೩೫-೭ ||

ಶಪ್ತೋ ವಸಿಷ್ಠೇನ ನಿಮಿರ್ವಿದೇಹೋ
ಭೂತ್ವಾಽಪಿ ದೇವಿ ತ್ವದನುಗ್ರಹೇಣ |
ಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಪ್ರಾಪ ನಿಮೇಃ ಪ್ರಯೋಗಾ-
-ನ್ನಿಮೇಷಿಣೋ ಜೀವಗಣಾ ಭವಂತಿ || ೩೫-೮ ||

ಹಾ ಭಾರ್ಗವಾ ಲೋಭವಿಕೋಪಚಿತ್ತೈಃ
ಪ್ರಪೀಡಿತಾ ಹೈಹಯವಂಶಜಾತೈಃ |
ಹಿಮಾದ್ರಿಮಾಪ್ತಾ ಭವತೀಂ ಪ್ರಪೂಜ್ಯ
ಪ್ರಸಾದ್ಯ ಭೀತೇಃ ಖಲು ಮುಕ್ತಿಮಾಪುಃ || ೩೫-೯ ||

ದಸ್ರೌ ಯುವಾನಾಂ ಚ್ಯವನಂ ಪತಿಂ ಚ
ಸಮಾನರೂಪಾನಭಿದೃಶ್ಯ ಮುಗ್ಧಾ |
ಸತೀ ಸುಕನ್ಯಾ ತವ ಸಂಸ್ಮೃತಾಯಾ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದಾತ್ಸ್ವಪತಿಂ ವ್ಯಾಜಾನಾತ್ || ೩೫-೧೦ ||

ಸತ್ಯವ್ರತೋ ವಿಪ್ರವಧೂಂ ಪ್ರಸಹ್ಯ
ಹರ್ತಾ ನಿರಸ್ತೋ ಜನಕೇನ ರಾಜ್ಯಾತ್ |
ವಸಿಷ್ಠಶಪ್ತೋಽಪಿ ತವ ಪ್ರಸಾದಾ-
-ದ್ರಾಜ್ಯೇಽಭಿಷಿಕ್ತೋಽಥ ದಿವಂ ಗತಶ್ಚ || ೩೫-೧೧ ||

ಹಾ ಹಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನೃಪೋ ವಿಪತ್ಸು
ಮಗ್ನಃ ಶತಾಕ್ಷೀಂ ಪರದೇವತಾಂ ತ್ವಾಮ್ |
ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಸದ್ಯಃ ಸ್ವವಿಪನ್ನಿವೃತ್ತಃ
ಕಾರುಣ್ಯತಸ್ತೇ ಸುರಲೋಕಮಾಪ || ೩೫-೧೨ ||

ಅಗಸ್ತ್ಯಪೂಜಾಂ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ದೇವಿ
ವಿಭಾಸಿ ವಿಂಧ್ಯಾದ್ರಿನಿವಾಸಿನೀ ತ್ವಮ್ |
ದ್ರಕ್ಷ್ಯೇ ಕದಾ ತ್ವಾಂ ಮಮ ದೇಹಿ ಭಕ್ತಿಂ
ಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತೇ ಸತತಂ ನಮಸ್ತೇ || ೩೫-೧೩ ||

ಷಟ್ತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೬) – ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಮಹಿಮಾ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: