Devi Narayaniyam Dasakam 35 – పంచత్రింశ దశకమ్ (౩౫) – అనుగ్రహవైచిత్ర్యమ్


భాగ్యోదయే త్రీణి భవంతి నూనం
మనుష్యతా సజ్జనసంగమశ్చ |
త్వదీయమాహాత్మ్యకథాశ్రుతిశ్చ
యతః పుమాంస్త్వత్పదభక్తిమేతి || ౩౫-౧ ||

తతః ప్రసీదస్యఖిలార్థకామాన్
భక్తస్య యచ్ఛస్యభయం చ మాతః |
క్షమాం కృతాగస్సు కరోషి చార్యో-
-రన్యోన్యవైరం శమయస్యనీహా || ౩౫-౨ ||

దుష్కీర్తిభీత్యా పృథయా కుమార్యా
త్యక్తం తటిన్యాం సుతమర్కలబ్ధమ్ |
సంప్రార్థితా త్వం పరిపాలయంతీ
ప్రాదర్శయః స్వం కరుణాప్రవాహమ్ || ౩౫-౩ ||

సుతాన్ కురుక్షేత్రరణే హతాన్ స్వాన్
దిదృక్షవే మాతృగణాయ కృష్ణః |
సంప్రార్థితస్త్వత్కరుణాభిషిక్తః
ప్రదర్శ్య సర్వాన్ సమతోషయచ్చ || ౩౫-౪ ||

వణిక్ సుశీలః ఖలు నష్టవిత్తో
వ్రతం చరన్ ప్రాఙ్నవరాత్రమార్యః |
త్వాం దేవి సంపూజ్య దరిద్రభావా-
-న్ముక్తః క్రమాద్విత్తసమృద్ధిమాప || ౩౫-౫ ||

దేవద్రుహో దేవి రణే త్వయైవ
దైత్యా హతా గర్హితధర్మశాస్త్రాః |
ప్రహ్లాదముఖ్యానసురాన్ స్వభక్తాన్
దేవాంశ్చ సంత్యక్తరణానకార్షీః || ౩౫-౬ ||

పురందరే పాపతిరోహితే త-
-త్స్థానాధిరూఢాన్నహుషాత్స్మరార్తాత్ |
భీతా శచీ త్వాం పరిపూజ్య దృష్ట్వా
పతిం క్రమాద్భీతివిముక్తిమాప || ౩౫-౭ ||

శప్తో వసిష్ఠేన నిమిర్విదేహో
భూత్వాఽపి దేవి త్వదనుగ్రహేణ |
జ్ఞానం పరం ప్రాప నిమేః ప్రయోగా-
-న్నిమేషిణో జీవగణా భవంతి || ౩౫-౮ ||

హా భార్గవా లోభవికోపచిత్తైః
ప్రపీడితా హైహయవంశజాతైః |
హిమాద్రిమాప్తా భవతీం ప్రపూజ్య
ప్రసాద్య భీతేః ఖలు ముక్తిమాపుః || ౩౫-౯ ||

దస్రౌ యువానాం చ్యవనం పతిం చ
సమానరూపానభిదృశ్య ముగ్ధా |
సతీ సుకన్యా తవ సంస్మృతాయా
భక్త్యా ప్రసాదాత్స్వపతిం వ్యాజానాత్ || ౩౫-౧౦ ||

సత్యవ్రతో విప్రవధూం ప్రసహ్య
హర్తా నిరస్తో జనకేన రాజ్యాత్ |
వసిష్ఠశప్తోఽపి తవ ప్రసాదా-
-ద్రాజ్యేఽభిషిక్తోఽథ దివం గతశ్చ || ౩౫-౧౧ ||

హా హా హరిశ్చంద్రనృపో విపత్సు
మగ్నః శతాక్షీం పరదేవతాం త్వామ్ |
సంస్మృత్య సద్యః స్వవిపన్నివృత్తః
కారుణ్యతస్తే సురలోకమాప || ౩౫-౧౨ ||

అగస్త్యపూజాం పరిగృహ్య దేవి
విభాసి వింధ్యాద్రినివాసినీ త్వమ్ |
ద్రక్ష్యే కదా త్వాం మమ దేహి భక్తిం
కారుణ్యమూర్తే సతతం నమస్తే || ౩౫-౧౩ ||

షట్త్రింశ దశకమ్ (౩౬) – మూలప్రకృతిమహిమా >>


సంపూర్ణ దేవీ నారాయణీయం (41 దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed