Devi Narayaniyam Dasakam 34 – ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೪) – ಗೌತಮಶಾಪಮ್


|| ಗೌತಮಶಾಪಮ್ ||

ಸ್ವರ್ವಾಸಿಭಿರ್ಗೌತಮಕೀರ್ತಿರುಚ್ಚೈ-
-ರ್ಗೀತಾ ಸಭಾಸು ತ್ರಿದಶೈಃ ಸದೇತಿ |
ಆಕರ್ಣ್ಯ ದೇವರ್ಷಿಮುಖಾತ್ಕೃತಘ್ನಾ
ದ್ವಿಜಾ ಬಭೂವುಃ ಕಿಲ ಸೇರ್ಷ್ಯಚಿತ್ತಾಃ || ೩೪-೧ ||

ತೈರ್ಮಾಯಯಾಽಽಸನ್ನಮೃತಿಃ ಕೃತಾ ಗೌಃ
ಸಾ ಪ್ರೇಷಿತಾ ಗೌತಮಹೋಮಶಾಲಾಮ್ |
ಅಗಾನ್ಮುನೇರ್ಜುಹ್ವತ ಏವ ವಹ್ನೌ
ಹುಂಕಾರಮಾತ್ರೇಣ ಪಪಾತ ಚೋರ್ವ್ಯಾಮ್ || ೩೪-೨ ||

ಹತಾ ಹತಾ ಗೌರಿಹ ಗೌತಮೇನೇ-
-ತ್ಯುಚ್ಚೈರ್ದ್ವಿಜಾಃ ಪ್ರೋಚ್ಯ ಮುನಿಂ ನಿನಿಂದುಃ |
ಸ ಚೇದ್ಧಕೋಪಃ ಪ್ರಳಯಾನಲಾಭ-
-ಸ್ತಾನ್ ರಕ್ತನೇತ್ರಃ ಪ್ರಶಪನ್ನುವಾಚ || ೩೪-೩ ||

ವ್ರತೇಷು ಯಜ್ಞೇಷು ನಿವೃತ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರೇ-
-ಷ್ವಪಿ ದ್ವಿಜಾ ವೋ ವಿಮುಖತ್ವಮಸ್ತು |
ನಿಷಿದ್ಧಕರ್ಮಾಚರಣೇ ರತಾಃ ಸ್ತ
ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಪ್ರಜಾ ವೋಽಪಿ ತಥಾ ಭವಂತು || ೩೪-೪ ||

ಸತ್ಸಂಗಮೋ ಮಾಽಸ್ತು ಜಗಜ್ಜನನ್ಯಾಃ
ಕಥಾಮೃತೇ ವೋ ನ ರತಿಃ ಖಲು ಸ್ಯಾತ್ |
ಪಾಷಂಡಕಾಪಾಲಿಕವೃತ್ತಿಪಾಪೈಃ
ಪೀಡಾ ಭವೇದ್ವೋ ನರಕೇಷು ನಿತ್ಯಮ್ || ೩೪-೫ ||

ಉಕ್ತ್ವೈವಮಾರ್ಯೋ ಮುನಿರೇತ್ಯ ಗಾಯ-
-ತ್ರ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಕೃಪಾರ್ದ್ರಾಂ ಭವತೀಂ ನನಾಮ |
ತ್ವಮಾತ್ಥ ದುಗ್ಧಂ ಭುಜಗಾಯ ದತ್ತಂ
ದಾತುಃ ಸದಾಽನರ್ಥದಮೇವ ವಿದ್ಧಿ || ೩೪-೬ ||

ಸದೇದೃಶೀ ಕರ್ಮಗತಿರ್ಮಹರ್ಷೇ
ಶಾಂತಿಂ ಭಜ ಸ್ವಂ ತಪ ಏವ ರಕ್ಷ |
ಮಾ ಕುಪ್ಯತಾಮೇವಮೃಷಿರ್ನಿಶಮ್ಯ
ಮಹಾನುತಾಪಾರ್ದ್ರಮನಾ ಬಭೂವ || ೩೪-೭ ||

ಶಪ್ತಾ ದ್ವಿಜಾ ವಿಸ್ಮೃತವೇದಮಂತ್ರಾ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ವಿವೇಕಂ ಮಿಳಿತಾ ಮುನಿಂ ತಮ್ |
ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ ಪ್ರಸೀದೇತಿ ಮುಹುರ್ವದಂತೋ
ನತ್ವಾ ತ್ರಪಾನಮ್ರಮುಖಾ ಅತಿಷ್ಠನ್ || ೩೪-೮ ||

ಕೃಪಾರ್ದ್ರನೇತ್ರೋ ಮುನಿರಾಹ ನ ಸ್ಯಾ-
-ನ್ಮೃಷಾ ವಚೋ ಮೇ ನರಕೇ ವಸೇತ |
ಜಾಯೇತ ವಿಷ್ಣುರ್ಭುವೀ ಕೃಷ್ಣನಾಮಾ
ವಂದೇತ ತಂ ಶಾಪವಿಮೋಚನಾರ್ಥಮ್ || ೩೪-೯ ||

ಸ್ವಪಾಪಮುಕ್ತ್ಯರ್ಥಮನಂತಶಕ್ತಿಂ
ದೇವೀಂ ಸದಾ ಧ್ಯಾಯತ ಭಕ್ತಿಪೂತಾಃ |
ಸರ್ವತ್ರ ಭೂಯಾಚ್ಛುಭಮಿತ್ಯುದೀರ್ಯ
ಗಾಯತ್ರಿ ದಧ್ಯೌ ಭವತೀಂ ಮಹರ್ಷಿಃ || ೩೪-೧೦ ||

ಮುಂಚಾನಿ ಮಾ ವಾಕ್ಶರಮನ್ಯಚಿತ್ತೇ
ಕೃತಘ್ನತಾ ಮಾಽಸ್ತು ಮಮಾಂತರಂಗೇ |
ನಿಂದಾನಿ ಮಾ ಸಜ್ಜನಮೇಷ ಭೀತೋ
ಭವಾನಿ ಪಾಪಾದ್ವರದೇ ನಮಸ್ತೇ || ೩೪-೧೧ ||

ಪಂಚತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೫) – ಅನುಗ್ರಹವೈಚಿತ್ರ್ಯಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: