Devi Narayaniyam Dasakam 33 – ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೩) – ಗೌತಮ ಕಥಾ


|| ಗೌತಮ ಕಥಾ ||

ಶಕ್ರಃ ಪುರಾ ಜೀವಗಣಸ್ಯ ಕರ್ಮ-
-ದೋಷಾತ್ಸಮಾಃ ಪಂಚದಶ ಕ್ಷಮಾಯಾಮ್ |
ವೃಷ್ಟಿಂ ನ ಚಕ್ರೇ ಧರಣೀ ಚ ಶುಷ್ಕ-
-ವಾಪೀತಟಾಗಾದಿಜಲಾಶಯಾಽಽಸೀತ್ || ೩೩-೧ ||

ಸಸ್ಯಾನಿ ಶುಷ್ಕಾಣಿ ಖಗಾನ್ ಮೃಗಾಂಶ್ಚ
ಭುಕ್ತ್ವಾಽಪ್ಯತೃಪ್ತಾಃ ಕ್ಷುಧಯಾ ತೃಷಾ ಚ |
ನಿಪೀಡಿತಾ ಮರ್ತ್ಯಶವಾನಿ ಚಾಹೋ
ಮರ್ತ್ಯಾ ಅನಿಷ್ಟಾನ್ಯಪಿ ಭುಂಜತೇ ಸ್ಮ || ೩೩-೨ ||

ಕ್ಷುಧಾಽರ್ದಿತಾಃ ಸರ್ವಜನಾ ಮಹಾಽಽಪ-
-ದ್ವಿಮುಕ್ತಿಕಾಮಾ ಮಿಳಿತಾಃ ಕದಾಚಿತ್ |
ತಪೋಧನಂ ಗೌತಮಮೇತ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಪೃಷ್ಟಾ ಮುನಿಂ ಸ್ವಾಗಮಹೇತುಮೂಚುಃ || ೩೩-೩ ||

ವಿಜ್ಞಾಯ ಸರ್ವಂ ಮುನಿರಾಟ್ ಕೃಪಾಲುಃ
ಸಂಪೂಜ್ಯ ಗಾಯತ್ರ್ಯಭಿಧಾಂ ಶಿವೇ ತ್ವಾಮ್ |
ಪ್ರಸಾದ್ಯ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚ ತವೈವ ಹಸ್ತಾ-
-ಲ್ಲೇಭೇ ನವಂ ಕಾಮದಪಾತ್ರಮೇಕಮ್ || ೩೩-೪ ||

ದುಕೂಲಸೌವರ್ಣವಿಭೂಷಣಾನ್ನ-
-ವಸ್ತ್ರಾದಿ ಗಾವೋ ಮಹಿಷಾದಯಶ್ಚ |
ಯದ್ಯಜ್ಜನೈರೀಪ್ಸಿತಮಾಶು ತತ್ತ-
-ತ್ತತ್ಪಾತ್ರತೋ ದೇವಿ ಸಮುದ್ಬಭೂವ || ೩೩-೫ ||

ರೋಗೋ ನ ದೈನ್ಯಂ ನ ಭಯಂ ನ ಚೈವ
ಜನಾ ಮಿಥೋ ಮೋದಕರಾ ಬಭೂವುಃ |
ತೇ ಗೌತಮಸ್ಯೋಗ್ರತಪಃಪ್ರಭಾವ-
-ಮುಚ್ಚೈರ್ಜಗುಸ್ತಾಂ ಕರುಣಾರ್ದ್ರತಾಂ ಚ || ೩೩-೬ ||

ಏವಂ ಸಮಾ ದ್ವಾದಶ ತತ್ರ ಸರ್ವೇ
ನಿನ್ಯುಃ ಕದಾಚಿನ್ಮಿಳಿತೇಷು ತೇಷು |
ಶ್ರೀನಾರದೋ ದೇವಿ ಶಶೀವ ಗಾಯ-
-ತ್ರ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಶಕ್ತಿಂ ಪ್ರಗೃಣನ್ನವಾಪ || ೩೩-೭ ||

ಸ ಪೂಜಿತಸ್ತತ್ರ ನಿಷಣ್ಣ ಉಚ್ಚೈ-
-ರ್ನಿವೇದ್ಯ ತಾಂ ಗೌತಮಕೀರ್ತಿಲಕ್ಷ್ಮೀಮ್ |
ಸಭಾಸು ಶಕ್ರಾದಿಸುರೈಃ ಪ್ರಗೀತಾಂ
ಜಗಾಮ ಸಂತೋ ಜಹೃಷುಃ ಕೃತಜ್ಞಾಃ || ೩೩-೮ ||

ಕಾಲೇ ಧರಾಂ ವೃಷ್ಟಿಸಮೃದ್ಧಸಸ್ಯಾಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜನಾ ಗೌತಮಮಾನಮಂತಃ |
ಆಪೃಚ್ಛ್ಯ ತೇ ಸಜ್ಜನಸಂಗಪೂತಾ
ಮುದಾ ಜವಾತ್ಸ್ವಸ್ವಗೃಹಾಣಿ ಜಗ್ಮುಃ || ೩೩-೯ ||

ದುಃಖಾನಿ ಮೇ ಸಂತು ಯತೋ ಮನೋ ಮೇ
ಪ್ರತಪ್ತಸಂಘಟ್ಟಿತಹೇಮಶೋಭಿ |
ವಿಶುದ್ಧಮಸ್ತು ತ್ವಯೀ ಬದ್ಧರಾಗೋ
ಭವಾನಿ ತೇ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ಭೂಯಃ || ೩೩-೧೦ ||

ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೪) – ಗೌತಮಶಾಪಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed