Devi Narayaniyam Dasakam 32 – ದ್ವಾತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೨) – ಯಕ್ಷ ಕಥಾ


<< ಏಕತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೧) ಭ್ರಾಮರ್ಯವತಾರಮ್

|| ಯಕ್ಷ ಕಥಾ ||

ಪುರಾ ಸುರಾ ವರ್ಷಶತಂ ರಣೇಷು
ನಿರಂತರೇಷು ತ್ವದನುಗ್ರಹೇಣ |
ವಿಜಿತ್ಯ ದೈತ್ಯಾನ್ ಜನನೀಮಪಿ ತ್ವಾಂ
ವಿಸ್ಮೃತ್ಯ ದೃಪ್ತಾ ನಿತರಾಂ ಬಭೂವುಃ || ೩೨-೧ ||

ಮಯೈವ ದೈತ್ಯಾ ಬಲವತ್ತರೇಣ
ಹತಾ ನ ಚಾನ್ಯೈರಿತಿ ಶಕ್ರಮುಖ್ಯಾಃ |
ದೇವಾ ಅಭೂವನ್ನತಿದರ್ಪವಂತ-
-ಸ್ತ್ವಂ ದೇವಿ ಚಾಂತಃ ಕುರುಷೇ ಸ್ಮ ಹಾಸಮ್ || ೩೨-೨ ||

ತಚ್ಚಿತ್ತದರ್ಪಾಸುರನಾಶನಾಯ
ತೇಜೋಮಯಂ ಯಕ್ಷವಪುರ್ದಧಾನಾ |
ತ್ವಂ ನಾತಿದೂರೇ ಸ್ವಯಮಾವಿರಾಸೀ-
-ಸ್ತ್ವಾಂ ವಾಸವಾದ್ಯಾ ದದೃಶುಃ ಸುರೌಘಾಃ || ೩೨-೩ ||

ಸದ್ಯಃ ಕಿಲಾಶಂಕ್ಯತ ತೈರಿದಂ ಕಿಂ
ಮಾಯಾಽಽಸುರೀ ವೇತಿ ತತೋ ಮಘೋನಾ |
ಅಗ್ನಿರ್ನಿಯುಕ್ತೋ ಭವತೀಮವಾಪ್ತಃ
ಪೃಷ್ಟಸ್ತ್ವಯಾ ಕೋಽಸಿ ಕುತೋಽಸಿ ಚೇತಿ || ೩೨-೪ ||

ಸ ಚಾಹ ಸರ್ವೈರ್ವಿದಿತೋಽಗ್ನಿರಸ್ಮಿ
ಮಯ್ಯೇವ ತಿಷ್ಠತ್ಯಖಿಲಂ ಜಗಚ್ಚ |
ಶಕ್ನೋಮಿ ದಗ್ಧುಂ ಸಕಲಂ ಹವಿರ್ಭು-
-ಙ್ಮದ್ವೀರ್ಯತೋ ದೈತ್ಯಗಣಾ ಜಿತಾಶ್ಚ || ೩೨-೫ ||

ಇತೀರಿತಾ ಶುಷ್ಕತೃಣಂ ತ್ವಮೇಕಂ
ಪುರೋ ನಿಧಾಯಾತ್ಥ ದಹೈತದಾಶು |
ಏವಂ ಜ್ವಲನ್ನಗ್ನಿರಿದಂ ಚ ದಗ್ಧುಂ
ಕುರ್ವನ್ ಪ್ರಯತ್ನಂ ನ ಶಶಾಕ ಮತ್ತಃ || ೩೨-೬ ||

ಸ ನಷ್ಟಗರ್ವಃ ಸಹಸಾ ನಿವೃತ್ತ-
-ಸ್ತತೋಽನಿಲೋ ವಜ್ರಭೃತಾ ನಿಯುಕ್ತಃ |
ತ್ವಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನಗ್ನಿವದೇವ ಪೃಷ್ಟೋ
ದೇವಿ ಸ್ವಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವಚೋ ಬಭಾಷೇ || ೩೨-೭ ||

ಮಾಂ ಮಾತರಿಶ್ವಾನಮವೇಹಿ ಸರ್ವೇ
ವ್ಯಾಪಾರವಂತೋ ಹಿ ಮಯೈವ ಜೀವಾಃ |
ನ ಪ್ರಾಣಿನಃ ಸಂತಿ ಮಯಾ ವಿನಾ ಚ
ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ಸರ್ವಂ ಚಲಯಾಮಿ ವಿಶ್ವಮ್ || ೩೨-೮ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತಮಾಕರ್ಣ್ಯ ತೃಣಂ ತದೇವ
ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ ಚೈತಚ್ಚಲಯೇತ್ಯಭಾಣೀಃ |
ಪ್ರಭಂಜನಸ್ತತ್ಸ ಚ ಕರ್ಮ ಕರ್ತು-
-ಮಶಕ್ತ ಏವಾಸ್ತಮದೋ ನಿವೃತ್ತಃ || ೩೨-೯ ||

ಅಥಾತಿಮಾನೀ ಶತಮನ್ಯುರಂತ-
-ರಗ್ನಿಂ ಚ ವಾಯುಂ ಚ ಹಸನ್ನವಾಪ |
ತ್ವಾಂ ಯಕ್ಷರೂಪಾಂ ಸಹಸಾ ತಿರೋಽಭೂಃ
ಸೋಽದಹ್ಯತಾಂತಃ ಸ್ವಲಘುತ್ವಭೀತ್ಯಾ || ೩೨-೧೦ ||

ಅಥ ಶ್ರುತಾಕಾಶವಚೋಽನುಸಾರೀ
ಹ್ರೀಂಕಾರಮಂತ್ರಂ ಸ ಚಿರಾಯ ಜಪ್ತ್ವಾ |
ಪಶ್ಯನ್ನುಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಕರುಣಾಶ್ರುನೇತ್ರಾಂ
ನನಾಮ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶಿಥಿಲಾಭಿಮಾನಃ || ೩೨-೧೧ ||

ಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ತ್ವನ್ಮುಖತಃ ಸ ಲಬ್ಧ್ವಾ
ಕೃತಾಂಜಲಿರ್ನಮ್ರಶಿರಾ ನಿವೃತ್ತಃ |
ಸರ್ವಾಮರೇಭ್ಯಃ ಪ್ರದದೌ ತತಸ್ತೇ
ಸರ್ವಂ ತ್ವದಿಚ್ಛಾವಶಗಂ ವ್ಯಜಾನನ್ || ೩೨-೧೨ ||

ತತಃ ಸುರಾ ದಂಭವಿಮುಕ್ತಿಮಾಪು-
-ರ್ಭವಂತು ಮರ್ತ್ಯಾಶ್ಚ ವಿನಮ್ರಶೀರ್ಷಾಃ |
ಅನ್ಯೋನ್ಯಸಾಹಾಯ್ಯಕರಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ
ಮಾ ಯುದ್ಧವಾರ್ತಾ ಭುವನತ್ರಯೇಽಸ್ತು || ೩೨-೧೩ ||

ತ್ವದಿಚ್ಛಯಾ ಸೂರ್ಯಶಶಾಂಕವಹ್ನಿ-
-ವಾಯ್ವಾದಯೋ ದೇವಿ ಸುರಾಃ ಸ್ವಕಾನಿ |
ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವಂತಿ ನ ತೇ ಸ್ವತಂತ್ರಾ-
-ಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಮಹಾನುಭಾವೇ || ೩೨-೧೪ ||

ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೩) – ಗೌತಮ ಕಥಾ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed