Devi Narayaniyam Dasakam 32 – ద్వాత్రింశ దశకమ్ (౩౨) – యక్ష కథా


పురా సురా వర్షశతం రణేషు
నిరంతరేషు త్వదనుగ్రహేణ |
విజిత్య దైత్యాన్ జననీమపి త్వాం
విస్మృత్య దృప్తా నితరాం బభూవుః || ౩౨-౧ ||

మయైవ దైత్యా బలవత్తరేణ
హతా న చాన్యైరితి శక్రముఖ్యాః |
దేవా అభూవన్నతిదర్పవంత-
-స్త్వం దేవి చాంతః కురుషే స్మ హాసమ్ || ౩౨-౨ ||

తచ్చిత్తదర్పాసురనాశనాయ
తేజోమయం యక్షవపుర్దధానా |
త్వం నాతిదూరే స్వయమావిరాసీ-
-స్త్వాం వాసవాద్యా దదృశుః సురౌఘాః || ౩౨-౩ ||

సద్యః కిలాశంక్యత తైరిదం కిం
మాయాఽఽసురీ వేతి తతో మఘోనా |
అగ్నిర్నియుక్తో భవతీమవాప్తః
పృష్టస్త్వయా కోఽసి కుతోఽసి చేతి || ౩౨-౪ ||

స చాహ సర్వైర్విదితోఽగ్నిరస్మి
మయ్యేవ తిష్ఠత్యఖిలం జగచ్చ |
శక్నోమి దగ్ధుం సకలం హవిర్భు-
-ఙ్మద్వీర్యతో దైత్యగణా జితాశ్చ || ౩౨-౫ ||

ఇతీరితా శుష్కతృణం త్వమేకం
పురో నిధాయాత్థ దహైతదాశు |
ఏవం జ్వలన్నగ్నిరిదం చ దగ్ధుం
కుర్వన్ ప్రయత్నం న శశాక మత్తః || ౩౨-౬ ||

స నష్టగర్వః సహసా నివృత్త-
-స్తతోఽనిలో వజ్రభృతా నియుక్తః |
త్వాం ప్రాప్తవానగ్నివదేవ పృష్టో
దేవి స్వమాహాత్మ్యవచో బభాషే || ౩౨-౭ ||

మాం మాతరిశ్వానమవేహి సర్వే
వ్యాపారవంతో హి మయైవ జీవాః |
న ప్రాణినః సంతి మయా వినా చ
గృహ్ణామి సర్వం చలయామి విశ్వమ్ || ౩౨-౮ ||

ఇత్యుక్తమాకర్ణ్య తృణం తదేవ
ప్రదర్శ్య చైతచ్చలయేత్యభాణీః |
ప్రభంజనస్తత్స చ కర్మ కర్తు-
-మశక్త ఏవాస్తమదో నివృత్తః || ౩౨-౯ ||

అథాతిమానీ శతమన్యురంత-
-రగ్నిం చ వాయుం చ హసన్నవాప |
త్వాం యక్షరూపాం సహసా తిరోఽభూః
సోఽదహ్యతాంతః స్వలఘుత్వభీత్యా || ౩౨-౧౦ ||

అథ శ్రుతాకాశవచోఽనుసారీ
హ్రీంకారమంత్రం స చిరాయ జప్త్వా |
పశ్యన్నుమాం త్వాం కరుణాశ్రునేత్రాం
ననామ భక్త్యా శిథిలాభిమానః || ౩౨-౧౧ ||

జ్ఞానం పరం త్వన్ముఖతః స లబ్ధ్వా
కృతాంజలిర్నమ్రశిరా నివృత్తః |
సర్వామరేభ్యః ప్రదదౌ తతస్తే
సర్వం త్వదిచ్ఛావశగం వ్యజానన్ || ౩౨-౧౨ ||

తతః సురా దంభవిముక్తిమాపు-
-ర్భవంతు మర్త్యాశ్చ వినమ్రశీర్షాః |
అన్యోన్యసాహాయ్యకరాశ్చ సర్వే
మా యుద్ధవార్తా భువనత్రయేఽస్తు || ౩౨-౧౩ ||

త్వదిచ్ఛయా సూర్యశశాంకవహ్ని-
-వాయ్వాదయో దేవి సురాః స్వకాని |
కర్మాణి కుర్వంతి న తే స్వతంత్రా-
-స్తస్యై నమస్తేఽస్తు మహానుభావే || ౩౨-౧౪ ||

త్రయస్త్రింశ దశకమ్ (౩౩) – గౌతమ కథా >>


సంపూర్ణ దేవీ నారాయణీయం (41 దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: