Devi Narayaniyam Dasakam 31 – ఏకత్రింశ దశకమ్ (౩౧) – భ్రామర్యవతారమ్


కశ్చిత్పురా మంత్రముదీర్య గాయ-
-త్రీతి ప్రసిద్ధం దితిజోఽరుణాఖ్యః |
చిరాయ కృత్వా తప ఆత్మయోనేః
ప్రసాదితాదాప వరానపూర్వాన్ || ౩౧-౧ ||

స్త్రీపుంభిరస్త్రైశ్చ రణే ద్విపాదై-
-శ్చతుష్పదైశ్చాప్యుభయాత్మకైశ్చ |
అవధ్యతాం దేవపరాజయం చ
లబ్ధ్వా స దృప్తో దివమాససాద || ౩౧-౨ ||

రణే జితా దైత్యభయేన లోక-
-పాలైః సహ స్వస్వపదాని హిత్వా |
దేవా ద్రుతాః ప్రాప్య శివం రిపూణాం
సమ్యగ్వధోపాయమచింతయంశ్చ || ౩౧-౩ ||

తదాఽభవత్కాప్యశరీరిణీ వా-
-గ్భజేత దేవీం శుభమేవ వః స్యాత్ |
దైత్యోఽరుణో వర్ధయతీహ గాయ-
-త్ర్యుపాసనేనాత్మబలం త్వధృష్యమ్ || ౩౧-౪ ||

యద్యేష తం మంత్రజపం జహాతి
స దుర్బలః సాధ్యవధోఽపి చ స్యాత్ |
ఏవం నిశమ్య త్రిదశైః ప్రహృష్టై-
-రభ్యర్థితో దేవగురుః ప్రతస్థే || ౩౧-౫ ||

స ప్రాప దైత్యం యతిరూపధారీ
ప్రత్యుద్గతో మంత్రజపాతిసక్తమ్ |
స్మితార్ద్రమూచే కుశలీ సబంధు-
-మిత్రో భవాన్ కిం జగదేకవీర || ౩౧-౬ ||

దైత్యస్య తే మంత్రజపేన కిం యో
నూనం బలిష్ఠం త్వబలం కరోతి |
యేనైవ దేవా అబలా రణేషు
త్వయా జితాస్త్వం స్వహితం కురుష్వ || ౩౧-౭ ||

సంన్యాసినో మంత్రజపేన రాగ-
-ద్వేషాది జేతుం సతతం యతంతే |
న త్వం యతిర్నాపి ముముక్షురర్థ-
-కామాతిసక్తస్య జపేన కిం తే || ౩౧-౮ ||

ఏకం హి మంత్రం సముపాస్వహే ద్వౌ
తేనాసి మిత్రం మమ తద్వదామి |
మంత్రశ్చ మే ముక్తిద ఏవ తుభ్యం
వృద్ధిం న దద్యాదయమిత్యవేహి || ౩౧-౯ ||

బృహస్పతావేవముదీర్య యాతే
సత్యం తదుక్తం దితిజో విచింత్య |
క్రమాజ్జహౌ మంత్రజపం సదా హి
మూఢః పరప్రోక్తవినేయబుద్ధిః || ౩౧-౧౦ ||

ఏవం గురౌ కుర్వతి దైత్యభీతైః
కృత్వా తపోయోగజపాధ్వరాది |
జాంబూనదేశ్వర్యమరైః స్తుతా త్వం
ప్రసాదితా ప్రాదురభూః కృపార్ద్రా || ౩౧-౧౧ ||

త్వద్దేహజాతైర్భ్రమరైరనంతై-
-ర్దైత్యః ససైన్యో విఫలాస్త్రశస్త్రః |
దష్టో హతస్త్వం చ నుతిప్రసన్నా
పశ్యత్సు దేవేషు తిరోహితాఽభూః || ౩౧-౧౨ ||

స్వదేహతో వై భ్రమరాన్ విధాత్రీ
త్వం భ్రామరీతి ప్రథితా జగత్సు |
అహో విచిత్రాస్తవ దేవి లీలాః
నమో నమస్తే భువనేశి మాతః || ౩౧-౧౩ ||

ద్వాత్రింశ దశకమ్ (౩౨) – యక్ష కథా >>


సంపూర్ణ దేవీ నారాయణీయం (41 దశకాలు) చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed