Devi Narayaniyam Dasakam 30 – త్రింశ దశకమ్ (౩౦) – శ్రీపార్వత్యవతారమ్


సమాధిమగ్నే గిరిశే విరించా-
-త్తపఃప్రసన్నాత్కిల తారకాఖ్యః |
దైత్యో వరం ప్రాప్య విజిత్య దేవాన్
సబాంధవః స్వర్గసుఖాన్యభుంక్త || ౧ ||

వరైః స భర్గౌరసపుత్రమాత్ర-
-వధ్యత్వమాప్తోఽస్య చ పత్న్యభావాత్ |
సర్వాధిపత్యం స్వబలం చ మోహా-
-న్మత్తో భృశం శాశ్వతమేవ మేనే || ౩౦-౨ ||

నష్టాఖిలాః శ్రీహరయే సురాస్తే
నివేదయామాసురశేషదుఃఖమ్ |
స చాహ దేవా అనయేన నూన-
-ముపేక్షతే నో జననీ కృపార్ద్రా || ౩౦-౩ ||

తద్విస్మృతేర్జాతమిదం కరేణ
యష్ట్యా చ యా తాడయతి స్వపుత్రమ్ |
తామేవ బాలః స నిజేష్టదాత్రీం
సాస్రం రుదన్మాతరమభ్యుపైతి || ౩౦-౪ ||

మాతా హి నః శక్తిరిమాం ప్రసన్నాం
కుర్యామ భక్త్యా తపసా చ శీఘ్రమ్ |
సర్వాపదః సైవ హరిష్యతీతి
శ్రుత్వామరాస్త్వాం నునువుర్మహేశి || ౩౦-౫ ||

నిశమ్య తేషాం శ్రుతివాక్యగర్భ-
-స్తుతిం ప్రసన్నా విబుధాంస్త్వమాత్థ |
అలం విషాదేన సురాః సమస్తం
జానే హరిష్యామి భయం ద్రుతం వః || ౩౦-౬ ||

హిమాద్రిపుత్రీ విబుధాస్తదర్థం
జాయేత గౌరీ మమ శక్తిరేకా |
సా చ ప్రదేయా వృషభధ్వజాయ
తయోః సుతస్తం దితిజం చ హన్యాత్ || ౩౦-౭ ||

ఇత్థం నిశమ్యాస్తభయేషు దేవే-
-ష్వభ్యర్థితా దేవి హిమాచలేన |
త్వం వర్ణయంతీ నిజతత్త్వమేభ్యః
ప్రదర్శయామాసిథ విశ్వరూపమ్ || ౩౦-౮ ||

సహస్రశీర్షం చ సహస్రవక్త్రం
సహస్రకర్ణం చ సహస్రనేత్రమ్ |
సహస్రహస్తం చ సహస్రపాద-
-మనేకవిద్యుత్ప్రభముజ్జ్వలం చ || ౩౦-౯ ||

దృష్ట్వేదమీశ్వర్యఖిలైర్భియోక్తా
త్వం చోపసంహృత్య విరాట్స్వరూపమ్ |
కృపావతీ స్మేరముఖీ పునశ్చ
నివృత్తిమార్గం గిరయే న్యగాదీః || ౩౦-౧౦ ||

ఉక్త్వాఽఖిలం సంసృతిముక్తిమార్గం
సురేషు పశ్యత్సు తిరోదధాథ |
శ్రుత్వాఽద్రిముఖ్యాస్తవ గీతముచ్చై-
-ర్దేవా జపధ్యానపరా బభూవుః || ౩౦-౧౧ ||

అథైకదా ప్రాదురభూద్ధిమాద్రౌ
శాక్తం మహో దక్షగృహే యథా ప్రాక్ |
క్రమేణ తద్దేవి బభూవ కన్యా
సా పార్వతీతి ప్రథితా జగత్సు || ౩౦-౧౨ ||

హిమాద్రిణైషా చ హరాయ దత్తా
తయోః సుతః స్కంద ఇతి ప్రసిద్ధః |
స తారకాఖ్యం దితిజం నిహత్య
రరక్ష లోకానఖిలాన్ మహేశి || ౩౦-౧౩ ||

దుర్వాససః శాపబలేన శక్రో
నష్టాఖిలశ్రీర్వచనేన విష్ణోః |
క్షీరోదధిం సాసురదేవసంఘో
మమంథ తస్మాదుదభూచ్చ లక్ష్మీః || ౩౦-౧౪ ||

యా పూజితేంద్రేణ రమా తవైకా
శక్తిః స్వరైశ్వర్యపునఃప్రదానాత్ |
శాపాన్మునేర్దేవగణాన్విమోచ్య
కటాక్షతస్తే హరిమాప భూయః || ౩౦-౧౫ ||

త్వం సర్వశక్తిర్న జితాఽసి కేనా-
-ప్యన్యాన్ జయస్యేవ సదా శరణ్యా |
మాతేవ పత్నీవ సుతేవ వా త్వం
విభాసి భక్తస్య నమో నమస్తే || ౩౦-౧౬ ||

ఏకత్రింశ దశకమ్ (౩౧) – భ్రామర్యవతారమ్ >>


సంపూర్ణ దేవీ నారాయణీయం (41 దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: