Devi Narayaniyam Dasakam 30 – ತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೦) – ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯವತಾರಮ್


|| ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯವತಾರಮ್ ||

ಸಮಾಧಿಮಗ್ನೇ ಗಿರಿಶೇ ವಿರಿಂಚಾ-
-ತ್ತಪಃಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಕಿಲ ತಾರಕಾಖ್ಯಃ |
ದೈತ್ಯೋ ವರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಜಿತ್ಯ ದೇವಾನ್
ಸಬಾಂಧವಃ ಸ್ವರ್ಗಸುಖಾನ್ಯಭುಂಕ್ತ || ೧ ||

ವರೈಃ ಸ ಭರ್ಗೌರಸಪುತ್ರಮಾತ್ರ-
-ವಧ್ಯತ್ವಮಾಪ್ತೋಽಸ್ಯ ಚ ಪತ್ನ್ಯಭಾವಾತ್ |
ಸರ್ವಾಧಿಪತ್ಯಂ ಸ್ವಬಲಂ ಚ ಮೋಹಾ-
-ನ್ಮತ್ತೋ ಭೃಶಂ ಶಾಶ್ವತಮೇವ ಮೇನೇ || ೩೦-೨ ||

ನಷ್ಟಾಖಿಲಾಃ ಶ್ರೀಹರಯೇ ಸುರಾಸ್ತೇ
ನಿವೇದಯಾಮಾಸುರಶೇಷದುಃಖಮ್ |
ಸ ಚಾಹ ದೇವಾ ಅನಯೇನ ನೂನ-
-ಮುಪೇಕ್ಷತೇ ನೋ ಜನನೀ ಕೃಪಾರ್ದ್ರಾ || ೩೦-೩ ||

ತದ್ವಿಸ್ಮೃತೇರ್ಜಾತಮಿದಂ ಕರೇಣ
ಯಷ್ಟ್ಯಾ ಚ ಯಾ ತಾಡಯತಿ ಸ್ವಪುತ್ರಮ್ |
ತಾಮೇವ ಬಾಲಃ ಸ ನಿಜೇಷ್ಟದಾತ್ರೀಂ
ಸಾಸ್ರಂ ರುದನ್ಮಾತರಮಭ್ಯುಪೈತಿ || ೩೦-೪ ||

ಮಾತಾ ಹಿ ನಃ ಶಕ್ತಿರಿಮಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂ
ಕುರ್ಯಾಮ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಪಸಾ ಚ ಶೀಘ್ರಮ್ |
ಸರ್ವಾಪದಃ ಸೈವ ಹರಿಷ್ಯತೀತಿ
ಶ್ರುತ್ವಾಮರಾಸ್ತ್ವಾಂ ನುನುವುರ್ಮಹೇಶಿ || ೩೦-೫ ||

ನಿಶಮ್ಯ ತೇಷಾಂ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗರ್ಭ-
-ಸ್ತುತಿಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವಿಬುಧಾಂಸ್ತ್ವಮಾತ್ಥ |
ಅಲಂ ವಿಷಾದೇನ ಸುರಾಃ ಸಮಸ್ತಂ
ಜಾನೇ ಹರಿಷ್ಯಾಮಿ ಭಯಂ ದ್ರುತಂ ವಃ || ೩೦-೬ ||

ಹಿಮಾದ್ರಿಪುತ್ರೀ ವಿಬುಧಾಸ್ತದರ್ಥಂ
ಜಾಯೇತ ಗೌರೀ ಮಮ ಶಕ್ತಿರೇಕಾ |
ಸಾ ಚ ಪ್ರದೇಯಾ ವೃಷಭಧ್ವಜಾಯ
ತಯೋಃ ಸುತಸ್ತಂ ದಿತಿಜಂ ಚ ಹನ್ಯಾತ್ || ೩೦-೭ ||

ಇತ್ಥಂ ನಿಶಮ್ಯಾಸ್ತಭಯೇಷು ದೇವೇ-
-ಷ್ವಭ್ಯರ್ಥಿತಾ ದೇವಿ ಹಿಮಾಚಲೇನ |
ತ್ವಂ ವರ್ಣಯಂತೀ ನಿಜತತ್ತ್ವಮೇಭ್ಯಃ
ಪ್ರದರ್ಶಯಾಮಾಸಿಥ ವಿಶ್ವರೂಪಮ್ || ೩೦-೮ ||

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ ಚ ಸಹಸ್ರವಕ್ತ್ರಂ
ಸಹಸ್ರಕರ್ಣಂ ಚ ಸಹಸ್ರನೇತ್ರಮ್ |
ಸಹಸ್ರಹಸ್ತಂ ಚ ಸಹಸ್ರಪಾದ-
-ಮನೇಕವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭಮುಜ್ಜ್ವಲಂ ಚ || ೩೦-೯ ||

ದೃಷ್ಟ್ವೇದಮೀಶ್ವರ್ಯಖಿಲೈರ್ಭಿಯೋಕ್ತಾ
ತ್ವಂ ಚೋಪಸಂಹೃತ್ಯ ವಿರಾಟ್ಸ್ವರೂಪಮ್ |
ಕೃಪಾವತೀ ಸ್ಮೇರಮುಖೀ ಪುನಶ್ಚ
ನಿವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗಂ ಗಿರಯೇ ನ್ಯಗಾದೀಃ || ೩೦-೧೦ ||

ಉಕ್ತ್ವಾಽಖಿಲಂ ಸಂಸೃತಿಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗಂ
ಸುರೇಷು ಪಶ್ಯತ್ಸು ತಿರೋದಧಾಥ |
ಶ್ರುತ್ವಾಽದ್ರಿಮುಖ್ಯಾಸ್ತವ ಗೀತಮುಚ್ಚೈ-
-ರ್ದೇವಾ ಜಪಧ್ಯಾನಪರಾ ಬಭೂವುಃ || ೩೦-೧೧ ||

ಅಥೈಕದಾ ಪ್ರಾದುರಭೂದ್ಧಿಮಾದ್ರೌ
ಶಾಕ್ತಂ ಮಹೋ ದಕ್ಷಗೃಹೇ ಯಥಾ ಪ್ರಾಕ್ |
ಕ್ರಮೇಣ ತದ್ದೇವಿ ಬಭೂವ ಕನ್ಯಾ
ಸಾ ಪಾರ್ವತೀತಿ ಪ್ರಥಿತಾ ಜಗತ್ಸು || ೩೦-೧೨ ||

ಹಿಮಾದ್ರಿಣೈಷಾ ಚ ಹರಾಯ ದತ್ತಾ
ತಯೋಃ ಸುತಃ ಸ್ಕಂದ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ |
ಸ ತಾರಕಾಖ್ಯಂ ದಿತಿಜಂ ನಿಹತ್ಯ
ರರಕ್ಷ ಲೋಕಾನಖಿಲಾನ್ ಮಹೇಶಿ || ೩೦-೧೩ ||

ದುರ್ವಾಸಸಃ ಶಾಪಬಲೇನ ಶಕ್ರೋ
ನಷ್ಟಾಖಿಲಶ್ರೀರ್ವಚನೇನ ವಿಷ್ಣೋಃ |
ಕ್ಷೀರೋದಧಿಂ ಸಾಸುರದೇವಸಂಘೋ
ಮಮಂಥ ತಸ್ಮಾದುದಭೂಚ್ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ || ೩೦-೧೪ ||

ಯಾ ಪೂಜಿತೇಂದ್ರೇಣ ರಮಾ ತವೈಕಾ
ಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವರೈಶ್ವರ್ಯಪುನಃಪ್ರದಾನಾತ್ |
ಶಾಪಾನ್ಮುನೇರ್ದೇವಗಣಾನ್ವಿಮೋಚ್ಯ
ಕಟಾಕ್ಷತಸ್ತೇ ಹರಿಮಾಪ ಭೂಯಃ || ೩೦-೧೫ ||

ತ್ವಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿರ್ನ ಜಿತಾಽಸಿ ಕೇನಾ-
-ಪ್ಯನ್ಯಾನ್ ಜಯಸ್ಯೇವ ಸದಾ ಶರಣ್ಯಾ |
ಮಾತೇವ ಪತ್ನೀವ ಸುತೇವ ವಾ ತ್ವಂ
ವಿಭಾಸಿ ಭಕ್ತಸ್ಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೩೦-೧೬ ||

ಏಕತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೧) – ಭ್ರಾಮರ್ಯವತಾರಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed