Devi Narayaniyam Dasakam 31 – ಏಕತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೧) – ಭ್ರಾಮರ್ಯವತಾರಮ್


|| ಭ್ರಾಮರ್ಯವತಾರಮ್ ||

ಕಶ್ಚಿತ್ಪುರಾ ಮಂತ್ರಮುದೀರ್ಯ ಗಾಯ-
-ತ್ರೀತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ದಿತಿಜೋಽರುಣಾಖ್ಯಃ |
ಚಿರಾಯ ಕೃತ್ವಾ ತಪ ಆತ್ಮಯೋನೇಃ
ಪ್ರಸಾದಿತಾದಾಪ ವರಾನಪೂರ್ವಾನ್ || ೩೧-೧ ||

ಸ್ತ್ರೀಪುಂಭಿರಸ್ತ್ರೈಶ್ಚ ರಣೇ ದ್ವಿಪಾದೈ-
-ಶ್ಚತುಷ್ಪದೈಶ್ಚಾಪ್ಯುಭಯಾತ್ಮಕೈಶ್ಚ |
ಅವಧ್ಯತಾಂ ದೇವಪರಾಜಯಂ ಚ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸ ದೃಪ್ತೋ ದಿವಮಾಸಸಾದ || ೩೧-೨ ||

ರಣೇ ಜಿತಾ ದೈತ್ಯಭಯೇನ ಲೋಕ-
-ಪಾಲೈಃ ಸಹ ಸ್ವಸ್ವಪದಾನಿ ಹಿತ್ವಾ |
ದೇವಾ ದ್ರುತಾಃ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಶಿವಂ ರಿಪೂಣಾಂ
ಸಮ್ಯಗ್ವಧೋಪಾಯಮಚಿಂತಯಂಶ್ಚ || ೩೧-೩ ||

ತದಾಽಭವತ್ಕಾಪ್ಯಶರೀರಿಣೀ ವಾ-
-ಗ್ಭಜೇತ ದೇವೀಂ ಶುಭಮೇವ ವಃ ಸ್ಯಾತ್ |
ದೈತ್ಯೋಽರುಣೋ ವರ್ಧಯತೀಹ ಗಾಯ-
-ತ್ರ್ಯುಪಾಸನೇನಾತ್ಮಬಲಂ ತ್ವಧೃಷ್ಯಮ್ || ೩೧-೪ ||

ಯದ್ಯೇಷ ತಂ ಮಂತ್ರಜಪಂ ಜಹಾತಿ
ಸ ದುರ್ಬಲಃ ಸಾಧ್ಯವಧೋಽಪಿ ಚ ಸ್ಯಾತ್ |
ಏವಂ ನಿಶಮ್ಯ ತ್ರಿದಶೈಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟೈ-
-ರಭ್ಯರ್ಥಿತೋ ದೇವಗುರುಃ ಪ್ರತಸ್ಥೇ || ೩೧-೫ ||

ಸ ಪ್ರಾಪ ದೈತ್ಯಂ ಯತಿರೂಪಧಾರೀ
ಪ್ರತ್ಯುದ್ಗತೋ ಮಂತ್ರಜಪಾತಿಸಕ್ತಮ್ |
ಸ್ಮಿತಾರ್ದ್ರಮೂಚೇ ಕುಶಲೀ ಸಬಂಧು-
-ಮಿತ್ರೋ ಭವಾನ್ ಕಿಂ ಜಗದೇಕವೀರ || ೩೧-೬ ||

ದೈತ್ಯಸ್ಯ ತೇ ಮಂತ್ರಜಪೇನ ಕಿಂ ಯೋ
ನೂನಂ ಬಲಿಷ್ಠಂ ತ್ವಬಲಂ ಕರೋತಿ |
ಯೇನೈವ ದೇವಾ ಅಬಲಾ ರಣೇಷು
ತ್ವಯಾ ಜಿತಾಸ್ತ್ವಂ ಸ್ವಹಿತಂ ಕುರುಷ್ವ || ೩೧-೭ ||

ಸಂನ್ಯಾಸಿನೋ ಮಂತ್ರಜಪೇನ ರಾಗ-
-ದ್ವೇಷಾದಿ ಜೇತುಂ ಸತತಂ ಯತಂತೇ |
ನ ತ್ವಂ ಯತಿರ್ನಾಪಿ ಮುಮುಕ್ಷುರರ್ಥ-
-ಕಾಮಾತಿಸಕ್ತಸ್ಯ ಜಪೇನ ಕಿಂ ತೇ || ೩೧-೮ ||

ಏಕಂ ಹಿ ಮಂತ್ರಂ ಸಮುಪಾಸ್ವಹೇ ದ್ವೌ
ತೇನಾಸಿ ಮಿತ್ರಂ ಮಮ ತದ್ವದಾಮಿ |
ಮಂತ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಮುಕ್ತಿದ ಏವ ತುಭ್ಯಂ
ವೃದ್ಧಿಂ ನ ದದ್ಯಾದಯಮಿತ್ಯವೇಹಿ || ೩೧-೯ ||

ಬೃಹಸ್ಪತಾವೇವಮುದೀರ್ಯ ಯಾತೇ
ಸತ್ಯಂ ತದುಕ್ತಂ ದಿತಿಜೋ ವಿಚಿಂತ್ಯ |
ಕ್ರಮಾಜ್ಜಹೌ ಮಂತ್ರಜಪಂ ಸದಾ ಹಿ
ಮೂಢಃ ಪರಪ್ರೋಕ್ತವಿನೇಯಬುದ್ಧಿಃ || ೩೧-೧೦ ||

ಏವಂ ಗುರೌ ಕುರ್ವತಿ ದೈತ್ಯಭೀತೈಃ
ಕೃತ್ವಾ ತಪೋಯೋಗಜಪಾಧ್ವರಾದಿ |
ಜಾಂಬೂನದೇಶ್ವರ್ಯಮರೈಃ ಸ್ತುತಾ ತ್ವಂ
ಪ್ರಸಾದಿತಾ ಪ್ರಾದುರಭೂಃ ಕೃಪಾರ್ದ್ರಾ || ೩೧-೧೧ ||

ತ್ವದ್ದೇಹಜಾತೈರ್ಭ್ರಮರೈರನಂತೈ-
-ರ್ದೈತ್ಯಃ ಸಸೈನ್ಯೋ ವಿಫಲಾಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಃ |
ದಷ್ಟೋ ಹತಸ್ತ್ವಂ ಚ ನುತಿಪ್ರಸನ್ನಾ
ಪಶ್ಯತ್ಸು ದೇವೇಷು ತಿರೋಹಿತಾಽಭೂಃ || ೩೧-೧೨ ||

ಸ್ವದೇಹತೋ ವೈ ಭ್ರಮರಾನ್ ವಿಧಾತ್ರೀ
ತ್ವಂ ಭ್ರಾಮರೀತಿ ಪ್ರಥಿತಾ ಜಗತ್ಸು |
ಅಹೋ ವಿಚಿತ್ರಾಸ್ತವ ದೇವಿ ಲೀಲಾಃ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಭುವನೇಶಿ ಮಾತಃ || ೩೧-೧೩ ||

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೨) – ಯಕ್ಷ ಕಥಾ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed