Sri Bhavani Bhujanga Stuti – ಶ್ರೀ ಭವಾನೀ ಭುಜಂಗ ಸ್ತುತಿಃ


ಷಡಾಧಾರಪಂಕೇರುಹಾಂತರ್ವಿರಾಜ-
-ತ್ಸುಷುಮ್ನಾಂತರಾಲೇಽತಿತೇಜೋಲ್ಲಸಂತೀಮ್ |
ಸುಧಾಮಂಡಲಂ ದ್ರಾವಯಂತೀಂ ಪಿಬಂತೀಂ
ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಮ್ || ೧ ||

ಜ್ವಲತ್ಕೋಟಿಬಾಲಾರ್ಕಭಾಸಾರುಣಾಂಗೀಂ
ಸುಲಾವಣ್ಯಶೃಂಗಾರಶೋಭಾಭಿರಾಮಾಮ್ |
ಮಹಾಪದ್ಮಕಿಂಜಲ್ಕಮಧ್ಯೇ ವಿರಾಜ-
-ತ್ತ್ರಿಕೋಣೇ ನಿಷಣ್ಣಾಂ ಭಜೇ ಶ್ರೀಭವಾನೀಮ್ || ೨ ||

ಕ್ವಣತ್ಕಿಂಕಿಣೀನೂಪುರೋದ್ಭಾಸಿರತ್ನ-
-ಪ್ರಭಾಲೀಢಲಾಕ್ಷಾರ್ದ್ರಪಾದಾಬ್ಜಯುಗ್ಮಮ್ |
ಅಜೇಶಾಚ್ಯುತಾದ್ಯೈಃ ಸುರೈಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ಮಹಾದೇವಿ ಮನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ತೇ ಭಾವಯಾಮಿ || ೩ ||

ಸುಶೋಣಾಂಬರಾಬದ್ಧನೀವೀವಿರಾಜ-
-ನ್ಮಹಾರತ್ನಕಾಂಚೀಕಲಾಪಂ ನಿತಂಬಮ್ |
ಸ್ಫುರದ್ದಕ್ಷಿಣಾವರ್ತನಾಭಿಂ ಚ ತಿಸ್ರೋ
ವಲೀರಂಬ ತೇ ರೋಮರಾಜಿಂ ಭಜೇಽಹಮ್ || ೪ ||

ಲಸದ್ವೃತ್ತಮುತ್ತುಂಗಮಾಣಿಕ್ಯಕುಂಭೋ-
-ಪಮಶ್ರಿ ಸ್ತನದ್ವಂದ್ವಮಂಬಾಂಬುಜಾಕ್ಷಿ |
ಭಜೇ ದುಗ್ಧಪೂರ್ಣಾಭಿರಾಮಂ ತವೇದಂ
ಮಹಾಹಾರದೀಪ್ತಂ ಸದಾ ಪ್ರಸ್ನುತಾಸ್ಯಮ್ || ೫ ||

ಶಿರೀಷಪ್ರಸೂನೋಲ್ಲಸದ್ಬಾಹುದಂಡೈ-
-ರ್ಜ್ವಲದ್ಬಾಣಕೋದಂಡಪಾಶಾಂಕುಶೈಶ್ಚ |
ಚಲತ್ಕಂಕಣೋದಾರಕೇಯೂರಭೂಷೋ-
-ಜ್ಜ್ವಲದ್ಭಿರ್ಲಸಂತೀಂ ಭಜೇ ಶ್ರೀಭವಾನೀಮ್ || ೬ ||

ಶರತ್ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಪ್ರಭಾಪೂರ್ಣಬಿಂಬಾ-
-ಧರಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಾರವಿಂದಾಂ ಸುಶಾಂತಾಮ್ |
ಸುರತ್ನಾವಳೀಹಾರತಾಟಂಕಶೋಭಾಂ
ಮಹಾಸುಪ್ರಸನ್ನಾಂ ಭಜೇ ಶ್ರೀಭವಾನೀಮ್ || ೭ ||

ಸುನಾಸಾಪುಟಂ ಸುಂದರಭ್ರೂಲಲಾಟಂ
ತವೌಷ್ಠಶ್ರಿಯಂ ದಾನದಕ್ಷಂ ಕಟಾಕ್ಷಮ್ |
ಲಲಾಟೇ ಲಸದ್ಗಂಧಕಸ್ತೂರಿಭೂಷಂ
ಸ್ಫುರಚ್ಛ್ರೀಮುಖಾಂಭೋಜಮೀಡೇಽಹಮಂಬ || ೮ ||

ಚಲತ್ಕುಂತಲಾಂತರ್ಭ್ರಮದ್ಭೃಂಗಬೃಂದಂ
ಘನಸ್ನಿಗ್ಧಧಮ್ಮಿಲ್ಲಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಂ ತೇ |
ಸ್ಫುರನ್ಮೌಳಿಮಾಣಿಕ್ಯಬದ್ಧೇಂದುರೇಖಾ-
-ವಿಲಾಸೋಲ್ಲಸದ್ದಿವ್ಯಮೂರ್ಧಾನಮೀಡೇ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭವಾನಿ ಸ್ವರೂಪಂ ತವೇದಂ
ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಪರಂ ಚಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ |
ಸ್ಫುರತ್ವಂಬ ಡಿಂಭಸ್ಯ ಮೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ
ಸದಾ ವಾಙ್ಮಯಂ ಸರ್ವತೇಜೋಮಯಂ ಚ || ೧೦ ||

ಗಣೇಶಾಭಿಮುಖ್ಯಾಖಿಲೈಃ ಶಕ್ತಿಬೃಂದೈ-
-ರ್ವೃತಾಂ ವೈ ಸ್ಫುರಚ್ಚಕ್ರರಾಜೋಲ್ಲಸಂತೀಮ್ |
ಪರಾಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ತ್ರೈಪುರಿ ತ್ವಾಂ
ಶಿವಾಂಕೋಪರಿಸ್ಥಾಂ ಶಿವಾಂ ಭಾವಯಾಮಿ || ೧೧ ||

ತ್ವಮರ್ಕಸ್ತ್ವಮಿಂದುಸ್ತ್ವಮಗ್ನಿಸ್ತ್ವಮಾಪ-
-ಸ್ತ್ವಮಾಕಾಶಭೂವಾಯವಸ್ತ್ವಂ ಮಹತ್ತ್ವಮ್ |
ತ್ವದನ್ಯೋ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪ್ರಪಂಚೋಽಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ
ಸದಾನಂದಸಂವಿತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಭಜೇಽಹಮ್ || ೧೨ ||

ಶ್ರುತೀನಾಮಗಮ್ಯೇ ಸುವೇದಾಗಮಜ್ಞಾ
ಮಹಿಮ್ನೋ ನ ಜಾನಂತಿ ಪಾರಂ ತವಾಂಬ |
ಸ್ತುತಿಂ ಕರ್ತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತೇ ತ್ವಂ ಭವಾನಿ
ಕ್ಷಮಸ್ವೇದಮತ್ರ ಪ್ರಮುಗ್ಧಃ ಕಿಲಾಹಮ್ || ೧೩ ||

ಗುರುಸ್ತ್ವಂ ಶಿವಸ್ತ್ವಂ ಚ ಶಕ್ತಿಸ್ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವಾಸಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಚ ತ್ವಮೇವ |
ತ್ವಮೇವಾಸಿ ವಿದ್ಯಾ ತ್ವಮೇವಾಸಿ ಬಂಧು-
-ರ್ಗತಿರ್ಮೇ ಮತಿರ್ದೇವಿ ಸರ್ವಂ ತ್ವಮೇವ || ೧೪ ||

ಶರಣ್ಯೇ ವರೇಣ್ಯೇ ಸುಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತೇ
ಹಿರಣ್ಯೋದರಾದ್ಯೈರಗಣ್ಯೇ ಸುಪುಣ್ಯೇ |
ಭವಾರಣ್ಯಭೀತೇಶ್ಚ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಭದ್ರೇ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಭವಾನಿ || ೧೫ ||

ಇತೀಮಾಂ ಮಹಚ್ಛ್ರೀಭವಾನೀಭುಜಂಗಂ
ಸ್ತುತಿಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಶ್ಚ ತಸ್ಮೈ |
ಸ್ವಕೀಯಂ ಪದಂ ಶಾಶ್ವತಂ ವೇದಸಾರಂ
ಶ್ರಿಯಂ ಚಾಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಂ ಭವಾನೀ ದದಾತಿ || ೧೬ ||

ಭವಾನೀ ಭವಾನೀ ಭವಾನೀ ತ್ರಿವಾರಂ
ಉದಾರಂ ಮುದಾ ಸರ್ವದಾ ಯೇ ಜಪಂತಿ |
ನ ಶೋಕಂ ನ ಮೋಹಂ ನ ಪಾಪಂ ನ ಭೀತಿಃ
ಕದಾಚಿತ್ಕಥಂಚಿತ್ಕುತಶ್ಚಿಜ್ಜನಾನಾಮ್ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ ಭವಾನೀ ಭುಜಂಗಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed