Sri Bhavani Bhujanga Stuti – శ్రీ భవానీ భుజంగ స్తుతిః


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

షడాధారపంకేరుహాంతర్విరాజ-
-త్సుషుమ్నాంతరాలేఽతితేజోల్లసంతీమ్ |
సుధామండలం ద్రావయంతీం పిబంతీం
సుధామూర్తిమీడే చిదానందరూపామ్ || ౧ ||

జ్వలత్కోటిబాలార్కభాసారుణాంగీం
సులావణ్యశృంగారశోభాభిరామామ్ |
మహాపద్మకింజల్కమధ్యే విరాజ-
-త్త్రికోణే నిషణ్ణాం భజే శ్రీభవానీమ్ || ౨ ||

క్వణత్కింకిణీనూపురోద్భాసిరత్న-
-ప్రభాలీఢలాక్షార్ద్రపాదాబ్జయుగ్మమ్ |
అజేశాచ్యుతాద్యైః సురైః సేవ్యమానం
మహాదేవి మన్మూర్ధ్ని తే భావయామి || ౩ ||

సుశోణాంబరాబద్ధనీవీవిరాజ-
-న్మహారత్నకాంచీకలాపం నితంబమ్ |
స్ఫురద్దక్షిణావర్తనాభిం చ తిస్రో
వలీరంబ తే రోమరాజిం భజేఽహమ్ || ౪ ||

లసద్వృత్తముత్తుంగమాణిక్యకుంభో-
-పమశ్రి స్తనద్వంద్వమంబాంబుజాక్షి |
భజే దుగ్ధపూర్ణాభిరామం తవేదం
మహాహారదీప్తం సదా ప్రస్నుతాస్యమ్ || ౫ ||

శిరీషప్రసూనోల్లసద్బాహుదండై-
-ర్జ్వలద్బాణకోదండపాశాంకుశైశ్చ |
చలత్కంకణోదారకేయూరభూషో-
-జ్జ్వలద్భిర్లసంతీం భజే శ్రీభవానీమ్ || ౬ ||

శరత్పూర్ణచంద్రప్రభాపూర్ణబింబా-
-ధరస్మేరవక్త్రారవిందాం సుశాంతామ్ |
సురత్నావళీహారతాటంకశోభాం
మహాసుప్రసన్నాం భజే శ్రీభవానీమ్ || ౭ ||

సునాసాపుటం సుందరభ్రూలలాటం
తవౌష్ఠశ్రియం దానదక్షం కటాక్షమ్ |
లలాటే లసద్గంధకస్తూరిభూషం
స్ఫురచ్ఛ్రీముఖాంభోజమీడేఽహమంబ || ౮ ||

చలత్కుంతలాంతర్భ్రమద్భృంగబృందం
ఘనస్నిగ్ధధమ్మిల్లభూషోజ్జ్వలం తే |
స్ఫురన్మౌళిమాణిక్యబద్ధేందురేఖా-
-విలాసోల్లసద్దివ్యమూర్ధానమీడే || ౯ ||

ఇతి శ్రీభవాని స్వరూపం తవేదం
ప్రపంచాత్పరం చాతిసూక్ష్మం ప్రసన్నమ్ |
స్ఫురత్వంబ డింభస్య మే హృత్సరోజే
సదా వాఙ్మయం సర్వతేజోమయం చ || ౧౦ ||

గణేశాభిముఖ్యాఖిలైః శక్తిబృందై-
-ర్వృతాం వై స్ఫురచ్చక్రరాజోల్లసంతీమ్ |
పరాం రాజరాజేశ్వరి త్రైపురి త్వాం
శివాంకోపరిస్థాం శివాం భావయామి || ౧౧ ||

త్వమర్కస్త్వమిందుస్త్వమగ్నిస్త్వమాప-
-స్త్వమాకాశభూవాయవస్త్వం మహత్త్వమ్ |
త్వదన్యో న కశ్చిత్ ప్రపంచోఽస్తి సర్వం
సదానందసంవిత్స్వరూపం భజేఽహమ్ || ౧౨ ||

శ్రుతీనామగమ్యే సువేదాగమజ్ఞా
మహిమ్నో న జానంతి పారం తవాంబ |
స్తుతిం కర్తుమిచ్ఛామి తే త్వం భవాని
క్షమస్వేదమత్ర ప్రముగ్ధః కిలాహమ్ || ౧౩ ||

గురుస్త్వం శివస్త్వం చ శక్తిస్త్వమేవ
త్వమేవాసి మాతా పితా చ త్వమేవ |
త్వమేవాసి విద్యా త్వమేవాసి బంధు-
-ర్గతిర్మే మతిర్దేవి సర్వం త్వమేవ || ౧౪ ||

శరణ్యే వరేణ్యే సుకారుణ్యమూర్తే
హిరణ్యోదరాద్యైరగణ్యే సుపుణ్యే |
భవారణ్యభీతేశ్చ మాం పాహి భద్రే
నమస్తే నమస్తే నమస్తే భవాని || ౧౫ ||

ఇతీమాం మహచ్ఛ్రీభవానీభుజంగం
స్తుతిం యః పఠేద్భక్తియుక్తశ్చ తస్మై |
స్వకీయం పదం శాశ్వతం వేదసారం
శ్రియం చాష్టసిద్ధిం భవానీ దదాతి || ౧౬ ||

భవానీ భవానీ భవానీ త్రివారం
ఉదారం ముదా సర్వదా యే జపంతి |
న శోకం న మోహం న పాపం న భీతిః
కదాచిత్కథంచిత్కుతశ్చిజ్జనానామ్ || ౧౭ ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ భవానీ భుజంగం సంపూర్ణమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed