Devi Aswadhati Stotram (Cheti bhavan nikhila kheti) – ದೇವೀ ಅಶ್ವಧಾಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಚೇಟೀ ಭವನ್ನಿಖಿಲಖೇಟೀ ಕದಂಬವನವಾಟೀಷು ನಾಕಿಪಟಲೀ
ಕೋಟೀರ ಚಾರುತರ ಕೋಟೀ ಮಣೀಕಿರಣ ಕೋಟೀ ಕರಂಬಿತ ಪದಾ |
ಪಾಟೀರ ಗಂಧಿ ಕುಚಶಾಟೀ ಕವಿತ್ವ ಪರಿಪಾಟೀಮಗಾಧಿಪಸುತಾ
ಘೋಟೀಖುರಾದಧಿಕಧಾಟೀಮುದಾರ ಮುಖ ವೀಟೀರಸೇನ ತನುತಾಮ್ || ೧ ||

ದ್ವೈಪಾಯನ ಪ್ರಭೃತಿ ಶಾಪಾಯುಧ ತ್ರಿದಿವ ಸೋಪಾನ ಧೂಳಿ ಚರಣಾ
ಪಾಪಾಪಹ ಸ್ವಮನು ಜಾಪಾನುಲೀನ ಜನ ತಾಪಾಪನೋದ ನಿಪುಣಾ |
ನೀಪಾಲಯಾ ಸುರಭಿ ಧೂಪಾಲಕಾ ದುರಿತಕೂಪಾದುದಂಚಯತು ಮಾಂ
ರೂಪಾಧಿಕಾ ಶಿಖರಿ ಭೂಪಾಲ ವಂಶಮಣಿ ದೀಪಾಯಿತಾ ಭಗವತೀ || ೨ ||

ಯಾಽಽಳೀಭಿರಾತ್ಮ ತನುತಾಽಽಲೀನಕೃತ್ಪ್ರಿಯಕ ಪಾಳೀಷು ಖೇಲತಿ ಭವಾ
ವ್ಯಾಳೀ ನಕುಲ್ಯಸಿತ ಚೂಳೀ ಭರಾ ಚರಣ ಧೂಳೀ ಲಸನ್ಮುಣಿಗಣಾ |
ಯಾಽಽಳೀ ಭೃತಿ ಶ್ರವಸಿ ತಾಳೀ ದಳಂ ವಹತಿ ಯಾಽಽಳೀಕ ಶೋಭಿ ತಿಲಕಾ
ಸಾಽಽಳೀ ಕರೋತು ಮಮ ಕಾಳೀ ಮನಃ ಸ್ವಪದ ನಾಳೀಕ ಸೇವನ ವಿಧೌ || ೩ ||

ಬಾಲಾಮೃತಾಂಶು ನಿಭ ಫಾಲಾ ಮನಾಗರುಣ ಚೇಲಾ ನಿತಂಬ ಫಲಕೇ
ಕೋಲಾಹಲ ಕ್ಷಪಿತ ಕಾಲಾಽಮರಾಽಕುಶಲ ಕೀಲಾಲ ಶೋಷಣ ರವಿಃ |
ಸ್ಥುಲಾಕುಚೇ ಜಲದನೀಲಾ ಕಚೇ ಕಲಿತ ಲೀಲಾ ಕದಂಬ ವಿಪಿನೇ
ಶೂಲಾಯುಧ ಪ್ರಣತ ಶೀಲಾ ದಧಾತು ಹೃದಿ ಶೈಲಾಧಿರಾಜತನಯಾ || ೪ ||

ಕಂಬಾವತೀವ ಸವಿಡಂಬಾ ಗಳೇನ ನವತುಂಬಾಽಽಭ ವೀಣ ಸವಿಧಾ
ಬಿಂಬಾಧರಾ ವಿನತ ಶಂಬಾಯುಧಾದಿ ನಿಕುರುಂಬಾ ಕದಂಬ ವಿಪಿನೇ |
ಅಂಬಾ ಕುರಂಗಮದ ಜಂಬಾಲ ರೋಚಿರಿಹ ಲಂಬಾಲಕಾ ದಿಶತು ಮೇ
ಶಂ ಬಾಹುಲೇಯ ಶಶಿ ಬಿಂಬಾಭಿರಾಮ ಮುಖ ಸಂಬಾಧಿತ ಸ್ತನಭರಾ || ೫ ||

ದಾಸಾಯಮಾನ ಸುಮಹಾಸಾ ಕದಂಬವನ ವಾಸಾ ಕುಸುಂಭ ಸುಮನೋ-
-ವಾಸಾ ವಿಪಂಚಿಕೃತ ರಾಸಾ ವಿಧೂತ ಮಧುಮಾಸಾಽರವಿಂದ ಮಧುರಾ |
ಕಾಸಾರ ಸೂನತತಿ ಭಾಸಾಽಭಿರಾಮ ತನುರಾಽಽಸಾರ ಶೀತ ಕರುಣಾ
ನಾಸಾಮಣಿ ಪ್ರವರ ಭಾಸಾ ಶಿವಾ ತಿಮಿರಮಾಸಾದಯೇದುಪರತಿಮ್ || ೬ ||

ನ್ಯಂಕಾಕರೇ ವಪುಷಿ ಕಂಕಾಳ ರಕ್ತ ಪುಷಿ ಕಂಕಾದಿಪಕ್ಷಿ ವಿಷಯೇ
ತ್ವಂ ಕಾಮನಾಮಯಸಿ ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ಹೃದಯ ಪಂಕಾರಿಮೇಹಿ ಗಿರಿಜಾಮ್ |
ಶಂಕಾಶಿಲಾ ನಿಶಿತ ಟಂಕಾಯಮಾನ ಪದ ಸಂಕಾಶಮಾನ ಸುಮನೋ
ಝಂಕಾರಿ ಭೃಂಗತತಿಮಂಕಾನುಪೇತ ಶಶಿಸಂಕಾಶ ವಕ್ತ್ರಕಮಲಾಮ್ || ೭ ||

ಜಂಭಾರಿ ಕುಂಭಿ ಪೃಥು ಕುಂಭಾಽಪಹಾಸಿ ಕುಚ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾರ ಲತಿಕಾ
ರಂಭಾ ಕರೀಂದ್ರ ಕರ ದಂಭಾಽಪಹೋರುಗತಿ ಡಿಂಭಾಽನುರಂಜಿತ ಪದಾ |
ಶಂಭಾವುದಾರ ಪರಿರಂಭಾಂಕುರತ್ಪುಲಕ ದಂಭಾಽನುರಾಗ ಪಿಶುನಾ
ಶಂ ಭಾಸುರಾಽಽಭರಣ ಗುಂಫಾ ಸದಾ ದಿಶತು ಶುಂಭಾಸುರ ಪ್ರಹರಣಾ || ೮ ||

ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದನುಜಶಿಕ್ಷಾ ವಿಧೌ ವಿಕೃತ ದೀಕ್ಷಾ ಮನೋಹರ ಗುಣಾ
ಭಿಕ್ಷಾಶಿನೋ ನಟನ ವೀಕ್ಷಾ ವಿನೋದಮುಖಿ ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ಪ್ರಹರಣಾ |
ವೀಕ್ಷಾಂ ವಿಧೇಹಿ ಮಯಿ ದಕ್ಷಾ ಸ್ವಕೀಯಜನ ಪಕ್ಷಾ ವಿಪಕ್ಷ ವಿಮುಖೀ
ಯಕ್ಷೇಶ ಸೇವಿತ ನಿರಾಕ್ಷೇಪ ಶಕ್ತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಽವಧಾನ ಕಲನಾ || ೯ ||

ವಂದಾರು ಲೋಕ ವರ ಸಂದಾಯಿನೀ ವಿಮಲ ಕುಂದಾವದಾತ ರದನಾ
ಬೃಂದಾರಬೃಂದ ಮಣಿಬೃಂದಾಽರವಿಂದ ಮಕರಂದಾಭಿಷಿಕ್ತ ಚರಣಾ |
ಮಂದಾನಿಲಾಽಽಕಲಿತ ಮಂದಾರದಾಮಭಿರಮಂದಾಭಿರಾಮ ಮಕುಟಾ
ಮಂದಾಕಿನೀ ಜವನ ಭಿಂದಾನ ವಾಚಮರವಿಂದಾಸನಾ ದಿಶತು ಮೇ || ೧೦ ||

ಯತ್ರಾಶಯೋ ಲಗತಿ ತತ್ರಾಗಜಾ ವಸತು ಕುತ್ರಾಪಿ ನಿಸ್ತುಲ ಶುಕಾ
ಸುತ್ರಾಮ ಕಾಲ ಮುಖ ಸತ್ರಾಸಕ ಪ್ರಕರ ಸುತ್ರಾಣಕಾರಿ ಚರಣಾ |
ಛತ್ರಾನಿಲಾತಿರಯ ಪತ್ರಾಭಿರಾಮ ಗುಣ ಮಿತ್ರಾಮರೀ ಸಮ ವಧೂಃ
ಕುತ್ರಾಸಹೀನ ಮಣಿಚಿತ್ರಾಕೃತಿ ಸ್ಫುರಿತ ಪುತ್ರಾದಿ ದಾನ ನಿಪುಣಾ || ೧೧ ||

ಕೂಲಾತಿಗಾಮಿ ಭಯತೂಲಾಽಽವಳಿ ಜ್ವಲನ ಕೀಲಾ ನಿಜಸ್ತುತಿ ವಿಧಾ
ಕೋಲಾಹಲಕ್ಷಪಿತ ಕಾಲಾಮರೀ ಕುಶಲ ಕೀಲಾಲ ಪೋಷಣ ನಭಾ |
ಸ್ಥೂಲಾಕುಚೇ ಜಲದ ನೀಲಾಕಚೇ ಕಲಿತ ಲೀಲಾ ಕದಂಬ ವಿಪಿನೇ
ಶೂಲಾಯುಧ ಪ್ರಣತಿಶೀಲಾ ವಿಭಾತು ಹೃದಿ ಶೈಲಾಧಿರಾಜತನಯಾ || ೧೨ ||

ಇಂಧಾನ ಕೀರ ಮಣಿಬಂಧಾ ಭವೇ ಹೃದಯಬಂಧಾವತೀವ ರಸಿಕಾ
ಸಂಧಾವತೀ ಭುವನ ಸಂಧಾರಣೇಪ್ಯಮೃತ ಸಿಂಧಾವುದಾರನಿಲಯಾ |
ಗಂಧಾಽನುಭಾವ ಮುಹುರಂಧಾಽಳಿ ಪೀತ ಕಚಬಂಧಾ ಸಮರ್ಪಯತು ಮೇ
ಶಂ ಧಾಮ ಭಾನುಮಪಿ ರುಂಧಾನಮಾಶು ಪದಸಂಧಾನಮಪ್ಯನುಗತಾ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಕೃತ ದೇವೀ ಅಶ್ವಧಾಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed