Devi Aswadhati Stotram (Cheti bhavan nikhila kheti) – దేవీ అశ్వధాటి స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

చేటీ భవన్నిఖిలఖేటీ కదంబవనవాటీషు నాకిపటలీ
కోటీర చారుతర కోటీ మణీకిరణ కోటీ కరంబిత పదా |
పాటీర గంధి కుచశాటీ కవిత్వ పరిపాటీమగాధిపసుతా
ఘోటీఖురాదధికధాటీముదార ముఖ వీటీరసేన తనుతామ్ || ౧ ||

ద్వైపాయన ప్రభృతి శాపాయుధ త్రిదివ సోపాన ధూళి చరణా
పాపాపహ స్వమను జాపానులీన జన తాపాపనోద నిపుణా |
నీపాలయా సురభి ధూపాలకా దురితకూపాదుదంచయతు మాం
రూపాధికా శిఖరి భూపాల వంశమణి దీపాయితా భగవతీ || ౨ ||

యాఽఽళీభిరాత్మ తనుతాఽఽలీనకృత్ప్రియక పాళీషు ఖేలతి భవా
వ్యాళీ నకుల్యసిత చూళీ భరా చరణ ధూళీ లసన్ముణిగణా |
యాఽఽళీ భృతి శ్రవసి తాళీ దళం వహతి యాఽఽళీక శోభి తిలకా
సాఽఽళీ కరోతు మమ కాళీ మనః స్వపద నాళీక సేవన విధౌ || ౩ ||

బాలామృతాంశు నిభ ఫాలా మనాగరుణ చేలా నితంబ ఫలకే
కోలాహల క్షపిత కాలాఽమరాఽకుశల కీలాల శోషణ రవిః |
స్థులాకుచే జలదనీలా కచే కలిత లీలా కదంబ విపినే
శూలాయుధ ప్రణత శీలా దధాతు హృది శైలాధిరాజతనయా || ౪ ||

కంబావతీవ సవిడంబా గళేన నవతుంబాఽఽభ వీణ సవిధా
బింబాధరా వినత శంబాయుధాది నికురుంబా కదంబ విపినే |
అంబా కురంగమద జంబాల రోచిరిహ లంబాలకా దిశతు మే
శం బాహులేయ శశి బింబాభిరామ ముఖ సంబాధిత స్తనభరా || ౫ ||

దాసాయమాన సుమహాసా కదంబవన వాసా కుసుంభ సుమనో-
-వాసా విపంచికృత రాసా విధూత మధుమాసాఽరవింద మధురా |
కాసార సూనతతి భాసాఽభిరామ తనురాఽఽసార శీత కరుణా
నాసామణి ప్రవర భాసా శివా తిమిరమాసాదయేదుపరతిమ్ || ౬ ||

న్యంకాకరే వపుషి కంకాళ రక్త పుషి కంకాదిపక్షి విషయే
త్వం కామనామయసి కిం కారణం హృదయ పంకారిమేహి గిరిజామ్ |
శంకాశిలా నిశిత టంకాయమాన పద సంకాశమాన సుమనో
ఝంకారి భృంగతతిమంకానుపేత శశిసంకాశ వక్త్రకమలామ్ || ౭ ||

జంభారి కుంభి పృథు కుంభాఽపహాసి కుచ సంభావ్య హార లతికా
రంభా కరీంద్ర కర దంభాఽపహోరుగతి డింభాఽనురంజిత పదా |
శంభావుదార పరిరంభాంకురత్పులక దంభాఽనురాగ పిశునా
శం భాసురాఽఽభరణ గుంఫా సదా దిశతు శుంభాసుర ప్రహరణా || ౮ ||

దాక్షాయణీ దనుజశిక్షా విధౌ వికృత దీక్షా మనోహర గుణా
భిక్షాశినో నటన వీక్షా వినోదముఖి దక్షాధ్వర ప్రహరణా |
వీక్షాం విధేహి మయి దక్షా స్వకీయజన పక్షా విపక్ష విముఖీ
యక్షేశ సేవిత నిరాక్షేప శక్తి జయలక్ష్మ్యాఽవధాన కలనా || ౯ ||

వందారు లోక వర సందాయినీ విమల కుందావదాత రదనా
బృందారబృంద మణిబృందాఽరవింద మకరందాభిషిక్త చరణా |
మందానిలాఽఽకలిత మందారదామభిరమందాభిరామ మకుటా
మందాకినీ జవన భిందాన వాచమరవిందాసనా దిశతు మే || ౧౦ ||

యత్రాశయో లగతి తత్రాగజా వసతు కుత్రాపి నిస్తుల శుకా
సుత్రామ కాల ముఖ సత్రాసక ప్రకర సుత్రాణకారి చరణా |
ఛత్రానిలాతిరయ పత్రాభిరామ గుణ మిత్రామరీ సమ వధూః
కుత్రాసహీన మణిచిత్రాకృతి స్ఫురిత పుత్రాది దాన నిపుణా || ౧౧ ||

కూలాతిగామి భయతూలాఽఽవళి జ్వలన కీలా నిజస్తుతి విధా
కోలాహలక్షపిత కాలామరీ కుశల కీలాల పోషణ నభా |
స్థూలాకుచే జలద నీలాకచే కలిత లీలా కదంబ విపినే
శూలాయుధ ప్రణతిశీలా విభాతు హృది శైలాధిరాజతనయా || ౧౨ ||

ఇంధాన కీర మణిబంధా భవే హృదయబంధావతీవ రసికా
సంధావతీ భువన సంధారణేప్యమృత సింధావుదారనిలయా |
గంధాఽనుభావ ముహురంధాఽళి పీత కచబంధా సమర్పయతు మే
శం ధామ భానుమపి రుంధానమాశు పదసంధానమప్యనుగతా || ౧౩ ||

ఇతి మహాకవి కాళిదాస కృత దేవీ అశ్వధాటి స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed