Sri Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಗೌರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ನಾಮಾವಳಿ “ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ” ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Click here to buy.)

ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣೇಶಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಿರಿರಾಜತನೂದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಕುಟುಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦

ಓಂ ಕಷ್ಟದಾರಿದ್ಯ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಂಗಳ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಜುಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೦

ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಾದ್ರಿಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಂಶಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೩೦

ಓಂ ನಿರೀಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ | ೪೦

ಓಂ ಕಲಿದೋಷನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮಲಾಯೈ ನಮಃ | ೫೦

ಓಂ ಅಮರಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಖಿಲಾಗಮಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಸಚ್ಚಿತ್ಸುಧಾರಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲ್ಯಾರಾಧಿತಭೂತೇಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುಕೋಟಿಸಮದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ | ೬೦

ಓಂ ಶೀತಾಂಶುಕೃತಶೇಖರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಲಸುಮಂಗಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಭೋಗಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಂತಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕಲನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂಕ್ಷಿತಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾಯಿತತಾಟಂಕಾಯೈ ನಮಃ | ೭೦

ಓಂ ಚಿದಂಬರಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರಾರಾತಿಪ್ರಿಯಾರ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೦

ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಶಾಂಕರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಜಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಸ್ತೂತ್ತಮೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಭಿಧಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೦

ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷೋಡಶಾಕ್ಷರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮


ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಮಾವಳಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ.

ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ

(ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥ)

Click here to buy


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: