Shirdi Sai Kakada Aarathi – ಕಾಕಡ ಆರತಿ


೧. ಜೋಡು ನಿಯಾಕರ ಚರಣಿ ಠೇವಿಲಾ ಮಾಧಾ |
ಪರಿಸಾವೀ ವಿನಂತೀ ಮಾಝಿ ಪಂಡರೀನಾಧಾ || ೧ ||
ಅಸೋನಸೋ ಭಾವ ಆಲೋ ತೂಝಿಯಾ ಠಾಯಾ |
ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಹೇ ಮಜಕಡೇ ಸದ್ಗುರುರಾಯಾ || ೨ ||
ಅಖಂಡೀತ ಸಾವೇ ಐಸೇ ವಾಟತೇ ಪಾಯೀ |
ಸಾಂಡೂನೀ ಸಂಕೋಚ್ ಠಾವ ಥೋಡಾ ಸಾ ದೇಈ || ೩ ||
ತುಕಾಮ್ಹಣೇ ದೇವಾ ಮಾಝೀ ವೇಡೀ ವಾಕುಡೀ |
ನಾಮೇಭವ ಪಾಶ್ ಹಾತಿ ಆಪುಲ್ಯಾ ತೋಡೀ || ೪ ||

೨. ಉಠಾ ಪಾಂಡುರಂಗಾ ಪ್ರಭಾತ್ ಸಮಯೋ ಪಾತಲಾ |
ವೈಷ್ಣವಾಂಚ ಮೇಳಾ ಗರುಡ ಪಾರೀ ದಾಟಲಾ || ೧ ||
ಗರುಡಪಾರಾ ಪಾಸುನಿ ಮಹಾ ದ್ವಾರಾ ಪರ್ಯಂತ |
ಸುರವ ರಾಂಚೀ ಮಾಂದೀ ಉಭೀ ಜೋಡು ನಿ ಹಾತ್ || ೨ ||
ಶುಕಸನಕಾದಿಕ ನಾರದ ತುಂಬುರ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೋಟೀ |
ತ್ರಿಶೂಲಢಮರೂ ಘೇಉನಿ ಉಭಾ ಗಿರಿಜೇಚಾ ಪತೀ || ೩ ||
ಕಲಿಯುಗೀಚಾ ಭಕ್ತನಾಮಾ ಉಭಾ ಕೀರ್ತನೀ |
ಪಾಠೀಮಾಗೇ ಉಭೀಡೋಲಾ ಲಾವುನಿಯ ಜನೀ || ೪ ||

೩. ಉಠಾ ಉಠಾ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಥ ಗುರು ಚರಣ ಕಮಲದಾವಾ |
ಆದಿವ್ಯಾಧಿ ಭವತಾಪ ವಾರುನೀ ತಾರಾ ಜಡಜೀವಾ || ೧ ||
ಗೇಲೀ ತುಮ್ಹಾ ಸೋಡುನಿಯಾ ಭವ ತಮರಜನೀ ವಿಲಯಾ |
ಪರಿಹಿ ಅಜ್ಞಾನಾಸೀ ತುಮಚೀ ಭುಲವಿ ಯೋಗಮಾಯಾ || ೨ ||
ಶಕ್ತಿನ ಅಮ್ಹಾ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಹೀ ತಿಜಲಾ ಸಾರಾಯಾ |
ತುಹ್ಮೀಚ್ ತೀತೇ ಸಾರುನಿದಾವಾ ಮುಖಜನ ತಾರಾಯಾ || ೩ ||
ಭೋ ಸಾಯಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಭವತಿಮಿರನಾಶಕ ರವೀ |
ಅಜ್ಞಾನೀ ಅಮ್ಹೀಕಿತೀ ತವ ವರ್ಣಾವೀ ಧೋರವೀ || ೪ ||
ತೀವರ್ಣಿತಾ ಭಾಗಲೇ ಬಹುವದನಿ ಶೇಷವಿಧಿ ಕವೀ |
ಸಕೃಪಹೋವುನಿ ಮಹಿಮಾ ತುಮಚಾ ತುಮ್ಹೀ ಚವದವಾವಾ || ೫ ||
ಆದಿವ್ಯಾಧಿ ಭವತಾಪ ವಾರುನೀ ತಾರಾ ಜಡಜೀವಾ |
ಉಠಾ ಉಠಾ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಥ ಗುರು ಚರಣ ಕಮಲದಾವಾ |
ಆದಿವ್ಯಾಧಿ ಭವತಾಪ ವಾರುನೀ ತಾರಾ ಜಡಜೀವಾ |

ಭಕ್ತಮನೀ ಸದ್ಭಾವಧರುನಿ ಜೇ ತುಮ್ಹ ಅನುಸರಲೇ |
ಧ್ಯಾಯಾಸ್ತವತೇ ದರ್ಶನ ತುಮಚೇ ದ್ವಾರಿ ಉಭೇಠೇಲೇ || ೬ ||
ಧ್ಯಾನಸ್ಥಾ ತುಮ್ಹಾಸ ಪಾಹುನಿ ಮನ ಅಮುಚೇ ಧಾಲೇ |
ಪರಿತ್ವದ್ವಚನಾಮೃತಪ್ರಾಶಾಯಾ ತೇ ಆತೂರುಝಾಲೇ || ೭ ||
ಉಘಡೂನಿ ನೇತ್ರಕಮಾಲಾ ದೀನಬಂಧೂ ರಮಾಕಾಂತಾ |
ಪಾಹಿ ಬಾ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟೀ ಬಾಲ ಕಾಜಶೀ ಮಾತಾ || ೮ ||
ರಂಜವೀ ಮಧುರವಾಣೀ ಹರಿ ತಾಪ್ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಅಮ್ಹಿಚ್ ಆಪುಲೇ ಕಾರ್ಯಾಸ್ತವ ತುಜ ಕಷ್ಟವಿತೋ ದೇವಾ || ೯ ||
ಸಹಾನ ಕರಿಶಿಲ ಐಕುನಿ ಧ್ಯಾವೀ ಭೇಟ್ ಕೃಷ್ಣದಾವಾ ||
ಉಠಾ ಉಠಾ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಥ ಗುರು ಚರಣ ಕಮಲದಾವಾ |
ಆದಿವ್ಯಾಧಿ ಭವತಾಪ ವಾರುನೀ ತಾರಾ ಜಡಜೀವಾ |

೪. ಉಠಾ ಪಾಂಡುರಂಗಾ ಆತಾ ದರ್ಶನ ಧ್ಯಾಸಕಳಾ |
ಝಾಲಾ ಅರುಣೋದಯ ಸರಲೀನಿದ್ರೇಚೀ ವೇಳಾ || ೧ ||
ಸಂತ ಸಾಧೂ ಮುನೀ ಅವಘೇ ಝಾಲೇತೀ ಗೋಳಾ |
ಸೋಡಾ ಶೇಜೇ ಸುಖ್ ಆತಾ ಬಹುದ್ಯಾ ಮುಖಕಮಲಾ || ೨ ||
ರಂಗಮಂಡಪೀ ಮಹಾದ್ವಾರೀ ಝಾಲೀಸೇ ದಾಟೀ |
ಮನ ಉತಾವೀಳಾ ರೂಪ ವಹಾವಯಾ ದೃಷ್ಟೀ || ೩ ||
ರಹೀ ರಖುಮಾಬಾ ಈ ತುಮ್ಹಾ ಯೇ ಊ ದ್ಯಾದಯಾ |
ಶೇಜೇ ಹಾಲವುನೀ ಜಾಗೇ ಕರಾ ದೇವರಾಯ || ೪ ||
ಗರುಡ ಹನುಮಂತ ಉಭೇ ಪಾಹತೀ ವಾಟ್ |
ಸ್ವರ್ಗೀಚೇ ಸುರವರ ಘೇ ಉನಿ ಆಲೇ ಬೋಭಾಟ್ || ೫ ||
ಝಾಲೇ ಮುಕ್ತದ್ವಾರ್ ಲಾಭ್ ಝಾಲಾ ರೋಕಡಾ |
ವಿಷ್ಣುದಾಸ್ ನಾಮಾ ಉಭಾ ಘೇ ಉನಿ ಕಾಕಡಾ || ೬ ||

೫. ಘೇ ಉನಿ ಪಂಚಾರತೀ ಕರೂ ಬಾಬಾಂಚೀ ಆರತೀ
ಉಠಾ ಉಠಾಹೋ ಬಾಂಧವಾ ಓವಾಳು ಹರಮಾಧವಾ|
ಕರೂನಿಯಾ ಸ್ಥೀರಮನ ಪಾಹು ಗಂಭೀರ ಹೇಧ್ಯಾನ
ಕೃಷ್ಣನಾಧಾ ದತ್ತಸಾಯೀ ಜಡೋಚಿತ್ತ ತುಝೇ ಪಾಯೀ ||

೬. ಕಾಕಡ ಆರತಿ ಕರೀತೋ ಸಾಯಿನಾಥ ದೇವಾ
ಚಿನ್ಮಯರುಪದಾ ಖವೀ ಘೇವುನಿ ಬಾಲಕ ಲಘುಸೇವಾ
ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಮದಮತ್ಸರ ಆತುನಿ ಕಾಕಡಾ ಕೇಲಾ
ವೈರಾಗ್ಯಾಚೇ ತೂಫ್ ಘಾಲುನಿ ಮೀತೋ ಬಿಜವೀಲಾ
ಸಾಯಿನಾಥ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಜ್ವಲನೇ ತೋಮೀ ಪೇಟವಿಲಾ
ತದ್ವೃತ್ತೀ ಜಾಳುನೀ ಗುರೂನೇ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಡಿಲಾ
ದ್ವೈತತಮಾ ನಾಸೂನೀ ಮಿಳವೀ ತತ್ಸ್ವರೂಪಿಜೀವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇವುನಿ ಬಾಲಕ ಲಘುಸೇವ ||
ಕಾಕಡ ಆರತಿ ಕರೀತೋ ಸಾಯಿನಾಥ ದೇವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇವುನಿ ಬಾಲಕ ಲಘುಸೇವಾ

ಭೂಖೇಚರ ವ್ಯಾಪುನೀ ಆವಘೇ ಹೃತ್ಕಮಲೀ ರಾಹಸೀ
ತೋಚಿ ದತ್ತ ದೇವ ಶಿರಿಡೀ ರಾಹುನಿ ಪಾವಸೀ
ರಾಹುನ ಯೇಧೇ ಅನ್ಯಸ್ತ್ರಹಿ ತೋ ಭಕ್ತಾಸ್ತವ ಧಾವಸೀ
ನಿರಸುನಿಯಾ ಸಂಕಟಾ ದಾಸಾ ಅನುಭವ ಧಾವಸೀ
ನಕಲೇತ್ವಲ್ಲೀ ಲಾಹೀ ಕೋಣ್ಯಾ ದೇವಾವಾ ಮಾನವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇವುನಿ ಬಾಲಕ ಲಘುಸೇವ ||
ಕಾಕಡ ಆರತಿ ಕರೀತೋ ಸಾಯಿನಾಥ ದೇವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇವುನಿ ಬಾಲಕ ಲಘುಸೇವಾ

ತ್ವದ್ದುಶದುಂದುಭೀನೇ ಸಾರೇ ಅಂಬರ್ ಹೇ ಕೋಂದಲೇ
ಸಗುಣಮೂರ್ತಿ ಪಾಹಣ್ಯಾ ಆತುರ ಜನ ಶಿರಿಡಿ ಆಲೇ
ಪ್ರಾಶುನಿ ತ್ವದ್ವಚನಾಮೃತ ಅಮುಚೇ ದೇಹಭಾನ್ ಹರಫಲೇ
ಸೋಡುನಿಯಾ ದುರಭಿಮಾನ ಮಾನಸ ತ್ವಚ್ಛರಣಿ ವಾಹಿಲೇ
ಕೃಪಾಕರೋನಿ ಸಾಯಿಮಾವುಲೇ ದಾಸ ಪದರಿ ಘ್ಯಾವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇವುನಿ ಬಾಲಕ ಲಘುಸೇವ ||
ಕಾಕಡ ಆರತಿ ಕರೀತೋ ಸಾಯಿನಾಥ ದೇವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇವುನಿ ಬಾಲಕ ಲಘುಸೇವಾ

೭. ಭಕ್ತೀಚಿಯಾ ಪೋಟೀ ಬೋಧ್ ಕಾಕಡ ಜ್ಯೋತಿ || ೧ ||
ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಜೀವೇ ಭಾವೇ ಓವಾಳೂ ಆರತೀ || ೨ ||
ಓವಾಳೂ ಆರತೀ ಮಾಝಾ ಪಂಡರೀನಾಧಾ ಮಾಝಾ ಸಾಯಿನಾಥ || ೩ ||
ದೋನ್ ಹೀ ಕರ ಜೋಡೂನೀ ಚರಣೀ ಠೇವಿಲಾ ಮಾಧಾ || ೪ ||
ಕಾಯ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣೂ ಆತಾ ಸಾಂಗಣೇ ಕಿತೀ || ೫ ||
ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯ ಮುಖ ಪಾಹತಾ ಜಾತೀ || ೬ ||
ರಾಹೀ ರಖುಮಾಭಾಯೀ ಉಭ್ಯಾ ದೋಘಿ ದೋಬಾಹೀ |
ಮಯೂರ ಪಿಂಛ ಛಾಮರೇ ಢಾಳಿತಿ ಸಾಯೀಂಚಾ ಠಾಯೀ || ೭ ||
ತುಕಾಮ್ಹಣೇ ದೀವಘೇ ಉನಿ ಉನ್ಮನೀತ ಶೋಭಾ |
ವೀಠೇವರೀ ಉಭಾ ದಿಸೇ ಲಾವಣ್ಯ ಗಾಭಾ || ೮ ||

೮. ಉಠಾ ಸಾದುಸಂತ ಸಾದಾ ಆಪುಲಾಲೇ ಹಿತ ||
ಜಾ ಈಲ್ ಜಾ ಈಲ್ ಹಾ ನರದೇಹಾ ಮಗಕೈಚಾ ಭಗವಂತ
ಉಠೋನಿಯಾ ಪಹಟೇ ಬಾಬಾ ಉಭಾ ಆಸೇ ವಿಟೇ
ಚರಣ ತಯಾನ್‍ಚೇ ಗೋಮಟೇ ಅಮೃತ ದೃಷ್ಟೀ ಅವಲೋಕಾ
ಉಠಾ ಉಠಾ ಹೋವೇಗೇಸೀ ಚಲಾ ಜಾ ಉಯಾರಾ ಉಳಾಸೀ
ಜಡತಿಲ ಪಾತಕಾನ್ ಚ್ಯಾರಾಶೀ ಕಾಕಡ ಆರತಿ ದೇಖಿಲಿಯಾ
ಜಾಗೇ ಕರಾ ರುಕ್ಮಿಣೀವರ ದೇವ ಆಹೇ ನಿಜಸುರಾಂತ
ವೇಗೀ ಲಿಂಬಲೋಣ್ ಕರಾ ದೃಷ್ಟೀ ಹೋ ಈಲ್ ತಯಾಸೀ
ದ್ವಾರೀ ಭಾಜಂತ್ರೀ ವಾಜತೀ ಢೋಲು ಢಮಾಮೇ ಗರ್ಜತೀ
ಹೋತಸೇ ಕಾಕಡ ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರು ರಾಯಾಚೀ
ಸಿಂಹನಾದ ಶಂಖಭೇರಿ ಆನಂದ ಹೋತಸೇ ಮಹಾದ್ವಾರೀ
ಕೇಸವರಾಜ ವಿಠೇವರೀ ನಾಮಚರಣ ವಂದಿತೋ

೯. ಸಾಯಿನಾಥ ಗುರು ಮಾಝೇ ಆಯೀ
ಮಜಲಾಠಾವ ದ್ಯಾವಾ ಪಾಯೀ
ದತ್ತರಾಜ ಗುರು ಮಾಝೇ ಆಯೀ
ಮಜಲಾಠಾವ ದ್ಯಾವಾ ಪಾಯೀ
ಸಾಯಿನಾಥ ಗುರು ಮಾಝೇ ಆಯೀ
ಮಜಲಾಠಾವ ದ್ಯಾವಾ ಪಾಯೀ

ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ |

೧೦. ಪ್ರಭಾತಸಮಯೀ ನಭಾ ಶುಭ ರವಿಪ್ರಭಾ ಪಾಕಲೀ
ಸ್ಮರೇ ಗುರು ಸದಾ ಅಶಾ ಸಮಯಿತ್ಯಾ ಛಳೇ ನಾ ಕಲೀ
ಹ್ಮಣೋನಿ ಕರ ಜೋಡುನೀ ಕರು ಅತಾ ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ
ಸಮರ್ಥಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ || ೧ ||

ತಮಾ ನಿರಸಿ ಭಾನು ಹಾ ಗುರುಹಿ ನಾಸಿ ಅಜ್ಞನತಾ
ಪರಂತು ಗುರಚೀ ಕರೀ ನರ ವಿಹೀ ಕಥೀ ಸಾಮ್ಯತಾ
ಪುನ್ಹಾ ತಿಮಿರ ಜನ್ಮ ಘೇ ಗುರು ಕೃಪೇನಿ ಅಜ್ಞಾನನಾ
ಸಮರ್ಥಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ || ೨ ||

ರವಿ ಪ್ರಗಟ ಹೋ ಉನಿ ತ್ವರಿತ ಘಾಲವೀ ಆಲಸಾ
ತಸಾ ಗುರುಹಿ ಸೋಡವೀ ಸಕಲ ದುಷ್ಕೃತೀ ಲಾಲಸಾ
ಹರೋನೀ ಅಭಿಮಾನಹಿ ಜಡವಿ ತ್ವತ್ಪದೀ ಭಾವನಾ
ಸಮರ್ಥಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ || ೩ ||

ಗುರೂಸಿ ಉಪಮಾ ದಿಸೇ ವಿಧಿಹರೀಹರಾಂಚಿ ವುಣಿ
ಕುಠೋನಿಮಗ್ ಹೇ ಇತೀ ಕವನೀಯಾ ವುಗೀ ಪಾಹುಣಿ
ತುಝೀಚ ಉಪಮಾ ತುಲಾ ಬರವಿ ಶೋಭತೇ ಸಜ್ಜನಾ
ಸಮರ್ಥಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ || ೪ ||

ಸಮಾಧಿ ವುತರೋನಿಯಾ ಗುರು ಚಲಾ ಮಶೀಧೀಕಡೇ
ತ್ವದೀಯ ವಚನೋಕ್ತಿತೀ ಮಧುರ ವಾರಿತೀ ಸಾಕಡೇ
ಅಜಾತರಿಪು ಸದ್ಗುರೋ ಅಖಿಲ ಪಾತಕಾ ಭಂಜನ
ಸಮರ್ಥಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ || ೫ ||

ಅಹಾ ಸುಸಮಯಾ ಸಿಯಾ ಗುರು ಉಠೋನಿಯಾ ಬೈಸಲೇ
ವಿಲೋಕುನಿ ಪದಾಶ್ರಿತಾ ತ್ವದಿಯ ಆಪದೇ ನಾಸಿಲೇ
ಅಸಾ ಸುಹಿತ ಕಾರಿಯಾ ಜಗತಿ ಕೋಣಿಹೀ ಅನ್ಯನಾ
ಸಮರ್ಥಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ || ೬ ||

ಅಶೇ ಬಹುತ ಶಾಹಣಾ ಪರಿಣಜ್ಯಾ ಗುರೂಂಚಿ ಕೃಪಾ
ನ ತತ್ಸ್ವಹಿತ ತ್ಯಾಕಳೇ ಕರಿತ ಸೇ ರಿಕಾಮ್ಯಾ ಗಪಾ
ಜರೀ ಗುರುಪದಾ ಧರೀ ಸುಧೃಡ ಭಕ್ತಿನೇತೋ ಮನಾ
ಸಮರ್ಥಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ || ೭ ||

ಗುರೋ ವಿನತಿಮೀ ಕರೀ ಹೃದಯಮಂದಿರಿ ಯಾ ಬಸಾ
ಸಮಸ್ತಜಗ್ ಹೇ ಗುರುಸ್ವರುಪಚೀ ಠಸೋ ಮಾನಸಾ
ಘಡೋ ಸತತ ಸತ್ಕೃತೀ ಮತಿಹಿ ದೇ ಜಗತ್ಪಾವನಾ
ಸಮರ್ಥಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ || ೮ ||

೧೧. ಪ್ರೇಮೇಯಾ ಅಷ್ಟಕಾಶೀ ಫಡುನಿ ಗುರುವರಾ ಪ್ರಾರ್ಧಿತೀ ಜೇ ಪ್ರಭಾತಿ
ತ್ಯಾಂಚೇಚಿತ್ತಾಸಿದೇತೋ ಅಖಿಲಹರುನಿಯಾ ಭ್ರಾಂತಿ ಮೀನಿತ್ಯಶಾಂತಿ
ಐಸೇಹೇ ಸಾಯಿನಾಥೇಕಧುನಿ ಸುಚವಿಲೇ ಜೇವಿ ಯಾಬಾಲಕಾಶೀ
ತೇವೀತ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಪಾಯೀ ನಮುನಿ ಸವಿನಯೇ ಅರ್ಪಿತೋ ಅಷ್ಟಕಾಶೀ

ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ.

೧೨. ಸಾಯಿ ರಹಮ್ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಂಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರನಾ || _೨_ ||
ಜಾನಾ ತುಮನೇ ಜಗತ್ಪಸಾರಾ ಸಬ್ ಹಿ ಝೂಠ್ ಜಮಾನಾ || _೨_ ||
ಸಾಯಿ ರಹಮ್ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಂಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರನಾ || _೨_ ||
ಮೈ ಅಂಧಾಹೂ ಬಂದಾ ಆಪಕಾ ಮುಝಸೇ ಪ್ರಭು ದಿಖಲಾನಾ || _೨_ ||
ಸಾಯಿ ರಹಮ್ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಂಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರನಾ || _೨_ ||
ದಾಸಗಣೂ ಕಹೇ ಅಬ್ ಕ್ಯಾ ಬೋಲು ಥಕ್ ಗಯಿ ಮೇರೀ ರಸನಾ || _೨_ ||
ಸಾಯಿ ರಹಮ್ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಂಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರನಾ || _೨_ ||

೧೩. ರಹಮ್ ನಜರ್ ಕರೋ ಅಬ್ ಮೋರೇ ಸಾಯೀ
ತುಮ ಬಿನ ನಹಿ ಮುಝೇ ಮಾ ಬಾಪ್ ಭಾಯೀ || ರಹಮ್ ನಜರ್ ಕರೋ ||

ಮೈ ಅಂಧಾ ಹೂ ಬಂದಾ ತುಮ್ಹಾರಾ |
ಮೈ ಅಂಧಾ ಹೂ ಬಂದಾ ತುಮ್ಹಾರಾ |
ಮೈ ನಾಜಾನು ಮೈ ನಾಜಾನು
ಮೈ ನಾಜಾನು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹಿ || ರಹಮ್ ನಜರ್ ಕರೋ ||

ರಹಮ್ ನಜರ್ ಕರೋ ಅಬ್ ಮೋರೇ ಸಾಯೀ
ತುಮ ಬಿನ ನಹಿ ಮುಝೇ ಮಾ ಬಾಪ್ ಭಾಯೀ || ರಹಮ್ ನಜರ್ ಕರೋ ||

ಖಾಲೀ ಜಮಾನಾ ಮೈನೇ ಗವಾಯಾ |
ಖಾಲೀ ಜಮಾನಾ ಮೈನೇ ಗವಾಯಾ |
ಸಾಥೀ ಆಕಿರ್ ಕಾ ಸಾಥೀ ಆಕಿರ್ ಕಾ
ಸಾಥೀ ಆಕಿರ್ ಕಾ ಕಿಯಾ ನ ಕೋಯೀ || ರಹಮ್ ನಜರ್ ಕರೋ ||

ರಹಮ್ ನಜರ್ ಕರೋ ಅಬ್ ಮೋರೇ ಸಾಯೀ
ತುಮ ಬಿನ ನಹಿ ಮುಝೇ ಮಾ ಬಾಪ್ ಭಾಯೀ || ರಹಮ್ ನಜರ್ ಕರೋ ||

ಅಪ್ನೇ ಮಸ್‍ಜಿದ್ ಕಾ ಝಾಡೂ ಗನೂ ಹೈ |
ಅಪ್ನೇ ಮಸ್‍ಜಿದ್ ಕಾ ಝಾಡೂ ಗನೂ ಹೈ |
ಮಾಲಿಕ್ ಹಮಾರೇ ಮಾಲಿಕ್ ಹಮಾರೇ
ಮಾಲಿಕ್ ಹಮಾರೇ ತುಮ್ ಬಾಬಾ ಸಾಯಿ || ರಹಮ್ ನಜರ್ ಕರೋ ||

ರಹಮ್ ನಜರ್ ಕರೋ ಅಬ್ ಮೋರೇ ಸಾಯೀ
ತುಮ ಬಿನ ನಹಿ ಮುಝೇ ಮಾ ಬಾಪ್ ಭಾಯೀ || ರಹಮ್ ನಜರ್ ಕರೋ ||

೧೪. ತುಜ ಕಾಯದೇ ಉಸಾಪಳ್ಯಾಮೀ ಖಾಯಾಂತರಯೋ
ತುಜ ಕಾಯದೇ ಉ ಸದ್ಗುರೂಮೀ ಖಾಯಾಂತರೀ
ಮೀ ದುಬಳಿ ಬಟಿಕ ನಾಮ್ಯಾಚಿ ಜಾಣ ಶ್ರೀಹರಿ
ಮೀ ದುಬಳಿ ಬಟಿಕ ನಾಮ್ಯಾಚಿ ಜಾಣ ಶ್ರೀಹರಿ

ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ತುಲಾ ದೇಣೇ ಹಿ ಗೋಷ್ಟ ನಾ ಬರಿಯೋ
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ತುಲಾ ದೇಣೇ ಹಿ ಗೋಷ್ಟನಾ ಬರಿ
ತೂ ಜಗನ್ನಾಥ್ ತು ಜದೇಊ ಕಶಿರೇ ಭಾಕರಿ
ತೂ ಜಗನ್ನಾಥ್ ತು ಜದೇಊ ಕಶಿರೇ ಭಾಕರಿ

ನಕೋ ಅಂತ ಮದೀಯ ಪಾಹುಸಖ್ಯಾ ಭಗವಂತಾ ಶ್ರೀಕಾಂತಾ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಉಲಟೋನಿ ಗೇಲಿ ಹಿ ಆತಾ ಅಣು ಚಿತ್ತಾ
ಜಾಹೋ ಈಲ್ ತುಝಾರೇ ಕಾಕಡಾ ಕಿರಾ ಉಳಾಂತರಿಯೋ
ಜಾಹೋ ಈಲ್ ತುಝಾರೇ ಕಾಕಡಾ ಕಿರಾ ಉಳಾಂತರೀ
ಅಣತೀಲ್ ಭಕ್ತ ನೈವೇದ್ಯಹಿ ನಾನಾಪರಿ
ಅಣತೀಲ್ ಭಕ್ತ ನೈವೇದ್ಯ ಹಿ ನಾನಾಪರಿ

ತುಜ ಕಾಯದೇ ಉಸಾಪಳ್ಯಾಮೀ ಖಾಯಾಂತರಯೋ
ತುಜ ಕಾಯದೇ ಉ ಸದ್ಗುರೂಮೀ ಖಾಯಾಂತರೀ
ಮೀ ದುಬಳಿ ಬಟಿಕ ನಾಮ್ಯಾಚಿ ಜಾಣ ಶ್ರೀಹರಿ
ಮೀ ದುಬಳಿ ಬಟಿಕ ನಾಮ್ಯಾಚಿ ಜಾಣ ಶ್ರೀಹರಿ

೧೫. ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾ ಸಾಯೀ ಓ
ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾ ಸಾಯೀ
ತುಜವಾಚುನಿ ಆಶ್ರಯ ನಾಹೀ ಭೂತಲೀ
ತುಜವಾಚುನಿ ಆಶ್ರಯ ನಾಹೀ ಭೂತಲೀ

ಮೀ ಪಾಪಿ ಪತಿತ ಧೀಮಂದಾ ಓ
ಮೀ ಪಾಪಿ ಪತಿತ ಧೀಮಂದಾ
ತಾರಣೇಮಲಾ ಗುರುನಾಥಾ ಝಢಕರೀ
ತಾರಣೇಮಲಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ ಝಢಕರೀ

ತು ಶಾಂತಿ ಕ್ಷಮೇ ಚಾ ಮೇರೂ ಓ
ತೂ ಶಾಂತಿ ಕ್ಷಮೇ ಚಾ ನೇರೂ
ತುಮಿ ಭವರ್ಣವೀಚೇ ತಾರೂ ಗುರುವರಾ
ತುಮಿ ಭವರ್ಣವೀಚೇ ತಾರೂ ಗುರುವರಾ

ಗುರುವರಾ ಮಜಸಿ ಪಾಮರಾ ಅತಾ ಉದ್ಧರಾ
ತ್ವರಿತಲವಲಾಹಿ ತ್ವರಿತಲವಲಾಹಿ
ಮೀ ಬುಡತೋ ಭವಭಯಡೋಹಿ ಉದ್ದರಾ
ಮೀ ಬುಡತೋ ಭವಭಯಡೋಹಿ ಉದ್ದರಾ

ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾ ಸಾಯೀ ಓ
ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾ ಸಾಯೀ
ತುಜವಾಚುನಿ ಆಶ್ರಯ ನಾಹೀ ಭೂತಲೀ
ತುಜವಾಚುನಿ ಆಶ್ರಯ ನಾಹೀ ಭೂತಲೀ

ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ |

ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಯೋಗಿರಾಜ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹರಾಜ್
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి" ప్రచురించబోవుచున్నాము.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: