Shirdi Sai Kakada Aarathi – காகட ஆரதி


1। ஜோடு³ நியாகர சரணி டே²விலா மாதா⁴ |
பரிஸாவீ வினந்தீ மாஜி² பண்ட³ரீனாதா⁴ || ||1||
அஸோனஸோ பா⁴வ ஆலோ தூஜி²யா டா²யா |
க்ருபா த்³ருஷ்டி பாஹே மஜகடே³ ஸத்³கு³ருராயா || ||2||
அக²ண்டீ³த ஸாவே ஐஸே வாடதே பாயீ |
ஸாண்டூ³னீ ஸங்கோச் டா²வ தோ²டா³ ஸா தே³ஈ || ||3||
துகாம்ஹணே தே³வா மாஜீ² வேடீ³ வாகுடீ³ |
நாமேப⁴வ பாஶ் ஹாதி ஆபுல்யா தோடீ³ || ||4||

2। உடா² பாண்டு³ரங்கா³ ப்ரபா⁴த் ஸமயோ பாதலா |
வைஷ்ணவாஞ்ச மேளா க³ருட³ பாரீ தா³டலா || ||1||
க³ருட³பாரா பாஸுனி மஹா த்³வாரா பர்யந்த |
ஸுரவ ராஞ்சீ மாந்தீ³ உபீ⁴ ஜோடு³ நி ஹாத் || ||2||
ஶுகஸனகாதி³க நாரத³ தும்பு³ர ப⁴க்தாஞ்ச்யா கோடீ |
த்ரிஶூலட⁴மரூ கே⁴உனி உபா⁴ கி³ரிஜேசா பதீ || ||3||
கலியுகீ³சா ப⁴க்தனாமா உபா⁴ கீர்தனீ |
பாடீ²மாகே³ உபீ⁴டோ³லா லாவுனிய ஜனீ || ||4||

3। உடா² உடா² ஶ்ரீஸாயினாத² கு³ரு சரண கமலதா³வா |
ஆதி³வ்யாதி⁴ ப⁴வதாப வாருனீ தாரா ஜட³ஜீவா ||1||
கே³லீ தும்ஹா ஸோடு³னியா ப⁴வ தமரஜனீ விலயா |
பரிஹி அஜ்ஞானாஸீ துமசீ பு⁴லவி யோக³மாயா ||2||
ஶக்தின அம்ஹா யத்கிஞ்சித் ஹீ திஜலா ஸாராயா |
துஹ்மீச் தீதே ஸாருனிதா³வா முக²ஜன தாராயா ||3||
போ⁴ ஸாயினாத² மஹாராஜ ப⁴வதிமிரனாஶக ரவீ |
அஜ்ஞானீ அம்ஹீகிதீ தவ வர்ணாவீ தோ⁴ரவீ ||4||
தீவர்ணிதா பா⁴க³லே ப³ஹுவத³னி ஶேஷவிதி⁴ கவீ |
ஸக்ருபஹோவுனி மஹிமா துமசா தும்ஹீ சவத³வாவா ||5||
ஆதி³வ்யாதி⁴ ப⁴வதாப வாருனீ தாரா ஜட³ஜீவா |
உடா² உடா² ஶ்ரீஸாயினாத² கு³ரு சரண கமலதா³வா |
ஆதி³வ்யாதி⁴ ப⁴வதாப வாருனீ தாரா ஜட³ஜீவா |

ப⁴க்தமனீ ஸத்³பா⁴வத⁴ருனி ஜே தும்ஹ அனுஸரலே |
த்⁴யாயாஸ்தவதே த³ர்ஶன துமசே த்³வாரி உபே⁴டே²லே ||6||
த்⁴யானஸ்தா² தும்ஹாஸ பாஹுனி மன அமுசே தா⁴லே |
பரித்வத்³வசனாம்ருதப்ராஶாயா தே ஆதூருஜா²லே ||7||
உக⁴டூ³னி நேத்ரகமாலா தீ³னப³ந்தூ⁴ ரமாகாந்தா |
பாஹி பா³ க்ருபாத்³ருஷ்டீ பா³ல காஜஶீ மாதா ||8||
ரஞ்ஜவீ மது⁴ரவாணீ ஹரி தாப் ஸாயினாதா² |
அம்ஹிச் ஆபுலே கார்யாஸ்தவ துஜ கஷ்டவிதோ தே³வா ||9||
ஸஹான கரிஶில ஐகுனி த்⁴யாவீ பே⁴ட் க்ருஷ்ணதா³வா ||
உடா² உடா² ஶ்ரீஸாயினாத² கு³ரு சரண கமலதா³வா |
ஆதி³வ்யாதி⁴ ப⁴வதாப வாருனீ தாரா ஜட³ஜீவா |

4। உடா² பாண்டு³ரங்கா³ ஆதா த³ர்ஶன த்⁴யாஸகளா |
ஜா²லா அருணோத³ய ஸரலீனித்³ரேசீ வேளா ||1||
ஸந்த ஸாதூ⁴ முனீ அவகே⁴ ஜா²லேதீ கோ³ளா |
ஸோடா³ ஶேஜே ஸுக்² ஆதா ப³ஹுத்³யா முக²கமலா ||2||
ரங்க³மண்ட³பீ மஹாத்³வாரீ ஜா²லீஸே தா³டீ |
மன உதாவீளா ரூப வஹாவயா த்³ருஷ்டீ ||3||
ரஹீ ரகு²மாபா³ ஈ தும்ஹா யே ஊ த்³யாத³யா |
ஶேஜே ஹாலவுனீ ஜாகே³ கரா தே³வராய ||4||
க³ருட³ ஹனுமந்த உபே⁴ பாஹதீ வாட் |
ஸ்வர்கீ³சே ஸுரவர கே⁴ உனி ஆலே போ³பா⁴ட் ||5||
ஜா²லே முக்தத்³வார் லாப்⁴ ஜா²லா ரோகடா³ |
விஷ்ணுதா³ஸ் நாமா உபா⁴ கே⁴ உனி காகடா³ ||6||

5। கே⁴ உனி பஞ்சாரதீ கரூ பா³பா³ஞ்சீ ஆரதீ
உடா² உடா²ஹோ பா³ந்த⁴வா ஓவாளு ஹரமாத⁴வா|
கரூனியா ஸ்தீ²ரமன பாஹு க³ம்பீ⁴ர ஹேத்⁴யான
க்ருஷ்ணனாதா⁴ த³த்தஸாயீ ஜடோ³சித்த துஜே² பாயீ ||

6। காகட³ ஆரதி கரீதோ ஸாயினாத² தே³வா
சின்மயருபதா³ க²வீ கே⁴வுனி பா³லக லகு⁴ஸேவா
காமக்ரோத⁴ மத³மத்ஸர ஆதுனி காகடா³ கேலா
வைராக்³யாசே தூப்² கா⁴லுனி மீதோ பி³ஜவீலா
ஸாயினாத² கு³ருப⁴க்தி ஜ்வலனே தோமீ பேடவிலா
தத்³வ்ருத்தீ ஜாளுனீ கு³ரூனே ப்ரகாஶ பாடி³லா
த்³வைததமா நாஸூனீ மிளவீ தத்ஸ்வரூபிஜீவா
சின்மயரூபதா³க²வீ கே⁴வுனி பா³லக லகு⁴ஸேவ ||
காகட³ ஆரதி கரீதோ ஸாயினாத² தே³வா
சின்மயரூபதா³க²வீ கே⁴வுனி பா³லக லகு⁴ஸேவா

பூ⁴கே²சர வ்யாபுனீ ஆவகே⁴ ஹ்ருத்கமலீ ராஹஸீ
தோசி த³த்த தே³வ ஶிரிடீ³ ராஹுனி பாவஸீ
ராஹுன யேதே⁴ அன்யஸ்த்ரஹி தோ ப⁴க்தாஸ்தவ தா⁴வஸீ
நிரஸுனியா ஸங்கடா தா³ஸா அனுப⁴வ தா⁴வஸீ
நகலேத்வல்லீ லாஹீ கோண்யா தே³வாவா மானவா
சின்மயரூபதா³க²வீ கே⁴வுனி பா³லக லகு⁴ஸேவ ||
காகட³ ஆரதி கரீதோ ஸாயினாத² தே³வா
சின்மயரூபதா³க²வீ கே⁴வுனி பா³லக லகு⁴ஸேவா

த்வத்³து³ஶது³ந்து³பீ⁴னே ஸாரே அம்ப³ர் ஹே கோந்த³லே
ஸகு³ணமூர்தி பாஹண்யா ஆதுர ஜன ஶிரிடி³ ஆலே
ப்ராஶுனி த்வத்³வசனாம்ருத அமுசே தே³ஹபா⁴ன் ஹரப²லே
ஸோடு³னியா து³ரபி⁴மான மானஸ த்வச்ச²ரணி வாஹிலே
க்ருபாகரோனி ஸாயிமாவுலே தா³ஸ பத³ரி க்⁴யாவா
சின்மயரூபதா³க²வீ கே⁴வுனி பா³லக லகு⁴ஸேவ ||
காகட³ ஆரதி கரீதோ ஸாயினாத² தே³வா
சின்மயரூபதா³க²வீ கே⁴வுனி பா³லக லகு⁴ஸேவா

7। ப⁴க்தீசியா போடீ போ³த்⁴ காகட³ ஜ்யோதி ||1||
பஞ்சப்ராண ஜீவே பா⁴வே ஓவாளூ ஆரதீ ||2||
ஓவாளூ ஆரதீ மாஜா² பண்ட³ரீனாதா⁴ மாஜா² ஸாயினாத² ||3||
தோ³ன் ஹீ கர ஜோடூ³னீ சரணீ டே²விலா மாதா⁴ ||4||
காய மஹிமா வர்ணூ ஆதா ஸாங்க³ணே கிதீ ||5||
கோடி ப்³ரஹ்ம ஹத்ய முக² பாஹதா ஜாதீ ||6||
ராஹீ ரகு²மாபா⁴யீ உப்⁴யா தோ³கி⁴ தோ³பா³ஹீ |
மயூர பிஞ்ச² சா²மரே டா⁴ளிதி ஸாயீஞ்சா டா²யீ ||7||
துகாம்ஹணே தீ³வகே⁴ உனி உன்மனீத ஶோபா⁴ |
வீடே²வரீ உபா⁴ தி³ஸே லாவண்ய கா³பா⁴ ||8||

8। உடா² ஸாது³ஸந்த ஸாதா³ ஆபுலாலே ஹித ||
ஜா ஈல் ஜா ஈல் ஹா நரதே³ஹா மக³கைசா ப⁴க³வந்த
உடோ²னியா பஹடே பா³பா³ உபா⁴ ஆஸே விடே
சரண தயான்சே கோ³மடே அம்ருத த்³ருஷ்டீ அவலோகா
உடா² உடா² ஹோவேகே³ஸீ சலா ஜா உயாரா உளாஸீ
ஜட³தில பாதகான் ச்யாராஶீ காகட³ ஆரதி தே³கி²லியா
ஜாகே³ கரா ருக்மிணீவர தே³வ ஆஹே நிஜஸுராந்த
வேகீ³ லிம்ப³லோண் கரா த்³ருஷ்டீ ஹோ ஈல் தயாஸீ
த்³வாரீ பா⁴ஜந்த்ரீ வாஜதீ டோ⁴லு ட⁴மாமே க³ர்ஜதீ
ஹோதஸே காகட³ ஆரதீ மாஜ்²யா ஸத்³கு³ரு ராயாசீ
ஸிம்ஹனாத³ ஶங்க²பே⁴ரி ஆனந்த³ ஹோதஸே மஹாத்³வாரீ
கேஸவராஜ விடே²வரீ நாமசரண வந்தி³தோ

9। ஸாயினாத² கு³ரு மாஜே² ஆயீ
மஜலாடா²வ த்³யாவா பாயீ
த³த்தராஜ கு³ரு மாஜே² ஆயீ
மஜலாடா²வ த்³யாவா பாயீ
ஸாயினாத² கு³ரு மாஜே² ஆயீ
மஜலாடா²வ த்³யாவா பாயீ

ஶ்ரீ ஸச்சிதா³னந்த³ ஸத்³கு³ரு ஸாயினாத்² மஹாராஜ் கீ ஜை |

10। ப்ரபா⁴தஸமயீ நபா⁴ ஶுப⁴ ரவிப்ரபா⁴ பாகலீ
ஸ்மரே கு³ரு ஸதா³ அஶா ஸமயித்யா ச²ளே நா கலீ
ஹ்மணோனி கர ஜோடு³னீ கரு அதா கு³ரு ப்ரார்த²னா
ஸமர்த²கு³ரு ஸாயினாத்² புரவீ மனோவாஸனா ||1||

தமா நிரஸி பா⁴னு ஹா கு³ருஹி நாஸி அஜ்ஞனதா
பரந்து கு³ரசீ கரீ நர விஹீ கதீ² ஸாம்யதா
புன்ஹா திமிர ஜன்ம கே⁴ கு³ரு க்ருபேனி அஜ்ஞானநா
ஸமர்த²கு³ரு ஸாயினாத்² புரவீ மனோவாஸனா ||2||

ரவி ப்ரக³ட ஹோ உனி த்வரித கா⁴லவீ ஆலஸா
தஸா கு³ருஹி ஸோட³வீ ஸகல து³ஷ்க்ருதீ லாலஸா
ஹரோனீ அபி⁴மானஹி ஜட³வி த்வத்பதீ³ பா⁴வனா
ஸமர்த²கு³ரு ஸாயினாத்² புரவீ மனோவாஸனா ||3||

கு³ரூஸி உபமா தி³ஸே விதி⁴ஹரீஹராஞ்சி வுணி
குடோ²னிமக்³ ஹே இதீ கவனீயா வுகீ³ பாஹுணி
துஜீ²ச உபமா துலா ப³ரவி ஶோப⁴தே ஸஜ்ஜனா
ஸமர்த²கு³ரு ஸாயினாத்² புரவீ மனோவாஸனா ||4||

ஸமாதி⁴ வுதரோனியா கு³ரு சலா மஶீதீ⁴கடே³
த்வதீ³ய வசனோக்திதீ மது⁴ர வாரிதீ ஸாகடே³
அஜாதரிபு ஸத்³கு³ரோ அகி²ல பாதகா ப⁴ஞ்ஜன
ஸமர்த²கு³ரு ஸாயினாத்² புரவீ மனோவாஸனா ||5||

அஹா ஸுஸமயா ஸியா கு³ரு உடோ²னியா பை³ஸலே
விலோகுனி பதா³ஶ்ரிதா த்வதி³ய ஆபதே³ நாஸிலே
அஸா ஸுஹித காரியா ஜக³தி கோணிஹீ அன்யனா
ஸமர்த²கு³ரு ஸாயினாத்² புரவீ மனோவாஸனா ||6||

அஶே ப³ஹுத ஶாஹணா பரிணஜ்யா கு³ரூஞ்சி க்ருபா
ந தத்ஸ்வஹித த்யாகளே கரித ஸே ரிகாம்யா க³பா
ஜரீ கு³ருபதா³ த⁴ரீ ஸுத்⁴ருட³ ப⁴க்தினேதோ மனா
ஸமர்த²கு³ரு ஸாயினாத்² புரவீ மனோவாஸனா ||7||

கு³ரோ வினதிமீ கரீ ஹ்ருத³யமந்தி³ரி யா ப³ஸா
ஸமஸ்தஜக்³ ஹே கு³ருஸ்வருபசீ ட²ஸோ மானஸா
க⁴டோ³ ஸதத ஸத்க்ருதீ மதிஹி தே³ ஜக³த்பாவனா
ஸமர்த²கு³ரு ஸாயினாத்² புரவீ மனோவாஸனா ||8||

11। ப்ரேமேயா அஷ்டகாஶீ ப²டு³னி கு³ருவரா ப்ரார்தி⁴தீ ஜே ப்ரபா⁴தி
த்யாஞ்சேசித்தாஸிதே³தோ அகி²லஹருனியா ப்⁴ராந்தி மீனித்யஶாந்தி
ஐஸேஹே ஸாயினாதே²கது⁴னி ஸுசவிலே ஜேவி யாபா³லகாஶீ
தேவீத்யா க்ருஷ்ணபாயீ நமுனி ஸவினயே அர்பிதோ அஷ்டகாஶீ

ஶ்ரீ ஸச்சிதா³னந்த³ ஸத்³கு³ரு ஸாயினாத்² மஹராஜ் கி ஜை।

12। ஸாயி ரஹம் நஜர் கரனா ப³ச்சோங்கா பாலன் கரனா || _2_ ||
ஜானா துமனே ஜக³த்பஸாரா ஸப்³ ஹி ஜூ²ட்² ஜமானா || _2_ ||
ஸாயி ரஹம் நஜர் கரனா ப³ச்சோங்கா பாலன் கரனா || _2_ ||
மை அந்தா⁴ஹூ ப³ந்தா³ ஆபகா முஜ²ஸே ப்ரபு⁴ தி³க²லானா || _2_ ||
ஸாயி ரஹம் நஜர் கரனா ப³ச்சோங்கா பாலன் கரனா || _2_ ||
தா³ஸக³ணூ கஹே அப்³ க்யா போ³லு த²க் க³யி மேரீ ரஸனா || _2_ ||
ஸாயி ரஹம் நஜர் கரனா ப³ச்சோங்கா பாலன் கரனா || _2_ ||

13। ரஹம் நஜர் கரோ அப்³ மோரே ஸாயீ
தும பி³ன நஹி முஜே² மா பா³ப் பா⁴யீ || ரஹம் நஜர் கரோ ||

மை அந்தா⁴ ஹூ ப³ந்தா³ தும்ஹாரா |
மை அந்தா⁴ ஹூ ப³ந்தா³ தும்ஹாரா |
மை நாஜானு மை நாஜானு
மை நாஜானு அல்லா இலாஹி || ரஹம் நஜர் கரோ ||

ரஹம் நஜர் கரோ அப்³ மோரே ஸாயீ
தும பி³ன நஹி முஜே² மா பா³ப் பா⁴யீ || ரஹம் நஜர் கரோ ||

கா²லீ ஜமானா மைனே க³வாயா |
கா²லீ ஜமானா மைனே க³வாயா |
ஸாதீ² ஆகிர் கா ஸாதீ² ஆகிர் கா
ஸாதீ² ஆகிர் கா கியா ந கோயீ || ரஹம் நஜர் கரோ ||

ரஹம் நஜர் கரோ அப்³ மோரே ஸாயீ
தும பி³ன நஹி முஜே² மா பா³ப் பா⁴யீ || ரஹம் நஜர் கரோ ||

அப்னே மஸ்ஜித்³ கா ஜா²டூ³ க³னூ ஹை |
அப்னே மஸ்ஜித்³ கா ஜா²டூ³ க³னூ ஹை |
மாலிக் ஹமாரே மாலிக் ஹமாரே
மாலிக் ஹமாரே தும் பா³பா³ ஸாயி || ரஹம் நஜர் கரோ ||

ரஹம் நஜர் கரோ அப்³ மோரே ஸாயீ
தும பி³ன நஹி முஜே² மா பா³ப் பா⁴யீ || ரஹம் நஜர் கரோ ||

14। துஜ காயதே³ உஸாபள்யாமீ கா²யாந்தரயோ
துஜ காயதே³ உ ஸத்³கு³ரூமீ கா²யாந்தரீ
மீ து³ப³ளி ப³டிக நாம்யாசி ஜாண ஶ்ரீஹரி
மீ து³ப³ளி ப³டிக நாம்யாசி ஜாண ஶ்ரீஹரி

உச்சி²ஷ்ட துலா தே³ணே ஹி கோ³ஷ்ட நா ப³ரியோ
உச்சி²ஷ்ட துலா தே³ணே ஹி கோ³ஷ்டனா ப³ரி
தூ ஜக³ன்னாத்² து ஜதே³ஊ கஶிரே பா⁴கரி
தூ ஜக³ன்னாத்² து ஜதே³ஊ கஶிரே பா⁴கரி

நகோ அந்த மதீ³ய பாஹுஸக்²யா ப⁴க³வந்தா ஶ்ரீகாந்தா
மத்⁴யாஹ்ன ராத்ரி உலடோனி கே³லி ஹி ஆதா அணு சித்தா
ஜாஹோ ஈல் துஜா²ரே காகடா³ கிரா உளாந்தரியோ
ஜாஹோ ஈல் துஜா²ரே காகடா³ கிரா உளாந்தரீ
அணதீல் ப⁴க்த நைவேத்³யஹி நானாபரி
அணதீல் ப⁴க்த நைவேத்³ய ஹி நானாபரி

துஜ காயதே³ உஸாபள்யாமீ கா²யாந்தரயோ
துஜ காயதே³ உ ஸத்³கு³ரூமீ கா²யாந்தரீ
மீ து³ப³ளி ப³டிக நாம்யாசி ஜாண ஶ்ரீஹரி
மீ து³ப³ளி ப³டிக நாம்யாசி ஜாண ஶ்ரீஹரி

15। ஶ்ரீ ஸத்³கு³ரு பா³பா³ ஸாயீ ஓ
ஶ்ரீ ஸத்³கு³ரு பா³பா³ ஸாயீ
துஜவாசுனி ஆஶ்ரய நாஹீ பூ⁴தலீ
துஜவாசுனி ஆஶ்ரய நாஹீ பூ⁴தலீ

மீ பாபி பதித தீ⁴மந்தா³ ஓ
மீ பாபி பதித தீ⁴மந்தா³
தாரணேமலா கு³ருனாதா² ஜ²ட⁴கரீ
தாரணேமலா ஸாயினாதா² ஜ²ட⁴கரீ

து ஶாந்தி க்ஷமே சா மேரூ ஓ
தூ ஶாந்தி க்ஷமே சா நேரூ
துமி ப⁴வர்ணவீசே தாரூ கு³ருவரா
துமி ப⁴வர்ணவீசே தாரூ கு³ருவரா

கு³ருவரா மஜஸி பாமரா அதா உத்³த⁴ரா
த்வரிதலவலாஹி த்வரிதலவலாஹி
மீ பு³ட³தோ ப⁴வப⁴யடோ³ஹி உத்³த³ரா
மீ பு³ட³தோ ப⁴வப⁴யடோ³ஹி உத்³த³ரா

ஶ்ரீ ஸத்³கு³ரு பா³பா³ ஸாயீ ஓ
ஶ்ரீ ஸத்³கு³ரு பா³பா³ ஸாயீ
துஜவாசுனி ஆஶ்ரய நாஹீ பூ⁴தலீ
துஜவாசுனி ஆஶ்ரய நாஹீ பூ⁴தலீ

ஶ்ரீ ஸச்சிதா³னந்த³ ஸத்³கு³ரு ஸாயினாத்² மஹாராஜ் கீ ஜை |

ராஜாதி⁴ராஜ யோகி³ராஜ பரப்³ரஹ்ம ஸாயினாத்² மஹராஜ்
ஶ்ரீ ஸச்சிதா³னந்த³ ஸத்³கு³ரு ஸாயினாத்² மஹராஜ் கீ ஜை |

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed