Shirdi Sai Afternoon Aarathi – மத்யாஹ்ன ஆரதி


1। கே⁴வுனி பஞ்சாரதீ கரூ பா³பா³ஞ்சீ ஆரதீ
கரூ ஸாயிஸீ ஆரதீ கரூ பா³பா³ன்ஸீ ஆரதீ ||1||
உடா² உடா² ஹோ பா³ந்த⁴வ ஓவாளூ ஹரமாத⁴வ
ஸாயீரமாத⁴வ ஓவாளூ ஹரமாத⁴வ ||2||
கரூனீயா ஸ்தி²ரமன பாஹு க³ம்பீ⁴ர ஹே த்⁴யான
ஸாயிசே ஹேத்⁴யான பாஹு க³ம்பீ⁴ர ஹேத்⁴யான ||3||
க்ருஷ்ணனாதா⁴ த³த்தஸாயி ஜடோ³ சித்த துஜே² பாயீ
சித்த பா³பா³ பாயீ ஜடோ³ சித்த துஜே² பாயீ ||4||

2। ஆரதி ஸாயிபா³பா³ ஸௌக்²ய தா³தார ஜீவா |
சரணரஜதாலி த்³யாவா தா³ஸாம் விஸாவ ப⁴க்தாம் விஸாவா || ஆரதி ஸாயிபா³பா³ ||

ஜாளூனியா ஆனங்க³ ஸ்வஸ்வரூபீ ராஹே த³ங்க³ |
முமுக்ஷ ஜனதா³வீ நிஜடோ³ளா ஶ்ரீரங்க³ டோ³ளா ஶ்ரீரங்க³ || ஆரதி ஸாயிபா³பா³ ||

ஜயா மனீ ஜைஸா பா⁴வ தயா தைஸா அனுப⁴வ |
தா³விஸி த³யா க⁴னா ஐஸி துஜீ²ஹீ மாவ துஜீ²ஹீ மாவ || ஆரதி ஸாயிபா³பா³ ||

துமசே நாம த்⁴யாதா ஹரே ஸம்ஸ்க்ருதி வ்யதா⁴ |
அகா³த⁴ தவகரணி மார்க³ தா³விஸீ ஆனாதா² தா³விஸீ ஆனாதா² || ஆரதி ஸாயிபா³பா³ ||

கலியுகி³ அவதார ஸகு³ண பரப்³ரஹ்மா ஸாசார |
அவதீர்ண ஜா²லாஸே ஸ்வாமீ த³த்ததி³க³ம்ப³ர த³த்ததி³க³ம்ப³ர || ஆரதி ஸாயிபா³பா³ ||

ஆடா² தி³வஸா கு³ருவாரீ ப⁴க்தகரீதி வாரீ |
ப்ரபு⁴பத³ மஹாவயா ப⁴வப⁴ய நிவாரீ ப⁴ய நிவாரீ || ஆரதி ஸாயிபா³பா³ ||

மாஜா² நிஜத்³ரவ்ய டே²வா தவ சரண ரஜ ஸேவா |
மாக³ணே ஹேசி ஆதா தும்ஹா தே³வாதி⁴தே³வா தே³வாதி⁴தே³வா || ஆரதி ஸாயிபா³பா³ ||

இச்சி²தா தீ³னசாதக நிர்மலதோய நிஜஸூக² |
பாஜவே மாத⁴வாய ஸம்பா⁴ள அபுளீபா³க அபுளீபா³க ||

ஆரதி ஸாயிபா³பா³ ஸௌக்²யதா³ தாரா ஜீவா
சரணா ரஜதாலி த்³யாவா தா³ஸாம் விஸாவ ப⁴க்தாம் விஸாவா || ஆரதி ஸாயிபா³பா³ ||

3। ஜயதே³வ ஜயதே³வ த³த்தா அவதூ⁴தா ஓ ஸாயி அவதூ⁴தா |
ஜோடு³னி கரதவசரணீ டே²வீதோ மாதா⁴ ஜயதே³வ ஜயதே³வ ||

அவதரஸி தூ யேதா த⁴ர்மாஸ்தே க்³லானீ
நாஸ்தீகானாஹீ தூ லாவிஸி நிஜப⁴ஜனீ
தா³விஸி நானாலீலா அஸங்க்²யரூபானீ
ஹரிஸீ தீ³னாம் சே தூ ஸங்கட தி³னரஜனீ || 1

ஜயதே³வ ஜயதே³வ த³த்தா அவதூ⁴தா ஓ ஸாயி அவதூ⁴தா |
ஜோடு³னி கரதவசரணீ டே²வீதோ மாதா⁴ ஜயதே³வ ஜயதே³வ ||

யவன ஸ்வரூபி ஏக்யா த³ர்ஶன த்வாதி³த⁴லே
ஸம்ஶய நிரஸுனியா தத்³வைதா கா⁴லவிலே
கோ³பீசந்தா³ மந்த³ த்வான்சீ உத்³த³ரிலே
மோமின வம்ஶீ ஜன்முனீ லோகா தாரியலே || 2

ஜயதே³வ ஜயதே³வ த³த்தா அவதூ⁴தா ஓ ஸாயி அவதூ⁴தா |
ஜோடு³னி கரதவசரணீ டே²வீதோ மாதா⁴ ஜயதே³வ ஜயதே³வ ||

பே⁴த³ன தத்த்வீ ஹிந்தூ³யவனான் சா காஹீ
தா³வாயாஸி ஜா²லா புனரபி நரதே³ஹி
பாஹஸி ப்ரேமானேன் தூ ஹிந்தூ³ யவனாஹி
தா³விஸி ஆத்மாத்வானே வ்யாபக் ஹா ஸாயீ ||3

ஜயதே³வ ஜயதே³வ த³த்தா அவதூ⁴தா ஓ ஸாயி அவதூ⁴தா |
ஜோடு³னி கரதவசரணீ டே²வீதோ மாதா⁴ ஜயதே³வ ஜயதே³வ ||

தே³வா ஸாயினாத² த்வத்பத³னத ஹ்வானே
பரமாயாமோஹித ஜனமோசன ஜ²ணி ஹ்வாவே
த்வத்க்ருபயா ஸகலான் சே ஸங்கட நிரஸாவே
தே³ஶில தரிதே³த்வத்³ருஶ க்ருஷ்ணானே கா³வே ||4

ஜயதே³வ ஜயதே³வ த³த்தா அவதூ⁴தா ஓ ஸாயி அவதூ⁴தா |
ஜோடு³னி கரதவசரணீ டே²வீதோ மாதா⁴ ஜயதே³வ ஜயதே³வ ||

4। ஶிரிடி³ மாஜே² பண்ட³ரபுர ஸாயிபா³பா³ ரமாவர
பா³பா³ ரமாவர ஸாயிபா³பா³ ரமாவர
ஶுத்³த⁴ ப⁴க்தி சந்த்³ர பா⁴கா³ பா⁴வ புண்ட³லீக ஜாகா³
புண்ட³லீக ஜாகா³ பா⁴வ புண்ட³லீக ஜாகா³
யாஹோ யாஹோ அவகே⁴ ஜன கரூ பா³பா³ன்ஸீ வந்த³ன
ஸாயிஸீ வந்த³ன கரு பா³பா³ன்ஸீ வந்த³ன
க³ணூஹ்மணே பா³பா³ ஸாயி தா³வ பாவ மாஜே² ஆயீ
பாவ மாஜே² ஆயீ தா³வ பாவ மாஜே² ஆயீ |

5। கா⁴லீன லோடாங்க³ண வந்தீ³ன சரண
டோ³ல்யானி பாஹீன ரூப துஜே²
ப்ரேமே ஆலிங்க³ன ஆனந்தே³ பூஜீன
பா⁴வே ஓவாளின ஹ்மணேனமா ||
த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ
த்வமேவ ப³ந்து⁴ஶ்ச ஸகா² த்வமேவ
த்வமேவ வித்³யா த்³ரவிணம் த்வமேவ
த்வமேவ ஸர்வம் மம தே³வ தே³வ ||
காயேன வாசா மனஸேந்த்³ரியைர்வா
பு³த்³த்⁴யாத்மனா வா ப்ரக்ருதி ஸ்வபா⁴வத் |
கரோமி யத்³யத்ஸகலம் பரஸ்மை
நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ||
அச்யுதம் கேஶவம் ராமனாராயணம்
க்ருஷ்ண தா³மோத³ரம் வாஸுதே³வம் ஹரிம்
ஶ்ரீத⁴ரம் மாத⁴வம் கோ³பிகாவல்லப⁴ம்
ஜானகீனாயகம் ராமசந்த்³ரம் ப⁴ஜே||
ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ராம ஹரேஹரே |
ஹரே க்ருஷ்ண ஹரே க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹரே ஹரே ||

ஶ்ரீ கு³ருதே³வத³த்த
6। ஹரி꞉ ஓம்
யஜ்ஞேன யஜ்ஞமயஜந்த தே³வா-
ஸ்தானித⁴ர்மாணீ ப்ரத⁴மான்யாஸன் |
தேஹனாகம் மஹிமான꞉ ஸசந்த
யத்ரபூர்வே ஸாத்⁴யாஸ்ஸந்தி தே³வா꞉ |

ஓம் ராஜாதி⁴ராஜாய ப்ரஸஹ்ய ஸாஹினே
நமோ வயம் வைஶ்ரவணாய குர்மஹே
ஸமே காமான் காம காமாய மஹ்யம்
காமேஶ்வரோ வை ஶ்ரவணோத³தா⁴து
குபே³ராய வைஶ்ரவணாய மஹாராஜாய நம꞉

ஓம் ஸ்வஸ்தி ஸாம்ராஜ்யம் போ⁴ஜ்யம்
ஸ்வாராஜ்யம் வைராஜ்யம் பாரமேஷ்ட்²யம் ராஜ்யம்
மஹாராஜ்யமாதி⁴பத்யமயம் ஸமந்தபர்யா
ஈஶ்யாஸ்ஸார்வபௌ⁴மஸ்ஸார்வாயுஷான்
தாதா³ பதா³ர்தா²த் ப்ருதி⁴வ்யை ஸமுத்³ரபர்யந்தாயா꞉
ஏகராள்ளிதி தத³ப்யேஷ ஶ்லோகோ பி⁴கி³தோ மருத꞉
பரிவேஷ்டாரோ மருத்தஸ்யாவஸன் க்³ருஹே
ஆவிக்ஷதஸ்ய காம ப்ரேர் விஶ்வேதே³வா꞉ ஸபா⁴ஸத³ இதி ||
ஶ்ரீ நாராயண வாஸுதே³வாய ஸச்சிதா³னந்த³
ஸத்³கு³ரு ஸாயினாத்² மஹராஜ் கீ ஜை |

7। அனந்தா துலாதே கஸேரே ஸ்தவாவே
அனந்தா துலாதே கஸேரே நமாவே
அனந்தா முகா²ஞ்சா ஶிணே ஶேஷகா³தா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க³ ஶ்ரீஸாயினாதா² |

ஸ்மராவே மனீ த்வத்பதா³ நித்யபா⁴வே
உராவேதரீ ப⁴க்தி ஸாடீ² ஸ்வபா⁴வே
தராவே ஜகா³ தாருனீ மாயதாதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க³ ஶ்ரீஸாயினாதா² |

வஸே ஜோ ஸதா³ தா³வயா ஸந்தலீலா
தி³ஸே ஆஜ்ஞ லோகான் பரீஜோ ஜனாலா
பரீ அந்தரீ ஜ்ஞான கைவல்யதா³தா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க³ ஶ்ரீஸாயினாதா² |

ப⁴ராலாத⁴லா ஜன்மஹா மானவாசா
நராஸார்த²கா ஸாத⁴னீபூ⁴த ஸாச
த⁴ரூ ஸாயி ப்ரேமக³ளாயா அஹந்தா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க³ ஶ்ரீஸாயினாதா² |

த⁴ராவே கரீஸான அல்பஜ்ஞபா³லா
கராவே ஆம்ஹாத⁴ன்ய சும்போ³ நிகா³லா
முகீ² கா⁴ல ப்ரேமே க²ரா க்³ராஸ அதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க³ ஶ்ரீஸாயினாதா² |

ஸுராதீ³க ஜாஞ்ச்யா பதா³ வந்தி³தாதீ
ஶுகாதீ³க ஜாந்தே ஸமானத்வதே³தீ
ப்ரயாகா³தி³ தீர்தே⁴ பதீ³ நம்ரஹோதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க³ ஶ்ரீஸாயினாதா² |

துஜ்²யா ஜ்யா பதா³ பாஹதா கோ³பபா³லீ
ஸதா³ரங்க³லீ சித்ஸ்வரூபீ மிளாலீ
கரீ ராஸக்ரீடா³ ஸவே க்ருஷ்ணனாதா²
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க³ ஶ்ரீஸாயினாதா² |

துலாமாக³தோ மாக³ணே ஏகத்⁴யாவே
கராஜோடி³தோ தீ³ன அத்யந்த பா⁴வே
ப⁴வீ மோஹனீராஜ ஹாதாரி ஆதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க³ ஶ்ரீஸாயினாதா² |

8। ஐ ஸாயேஈபா³ ஸாயிதி³க³ம்ப³ரா|
அக்ஷயரூப அவதாரா ஸர்வஹி வ்யாபக தூ ஶ்ருதிஸாரா
அனஸூயாத்ரி குமாரா பா³பா³யே ஈபா³ |

காஶீஸ்னானஜப ப்ரதிதி³வஸி கொல்ஹாபுர பி⁴க்ஷேஸி
நிர்மல நதி³துங்கா³ ஜலப்ராஸீ நித்³ரா மாஹுர தே³ஶீ || ஐ ஸாயேஈபா³ ||

ஜோ²ளீலோம்ப³தஸே வாம கரீ த்ரிஶூல ட⁴மரூதா⁴ரீ
ப⁴க்தா வரதா³ ஸதா³ ஸுக²காரீ தே³ஶில முக்தீசாரீ || ஐ ஸாயேஈபா³ ||

பாயீ பாது³கா ஜபமாலா கமண்ட³லூ ம்ருக³சா²லா |
தா⁴ரணகரி ஶீபா³ நாக³ஜடா முகுல ஶோப⁴தோ மாதா³ || ஐ ஸாயேஈபா³ ||

தத்பர துஜ்²யாயா ஜேத்⁴யானீ அக்ஷயத்யாஞ்சே ஸத³னீ
லக்ஷ்மீவாஸகரீ தி³னரஜனீ ரக்ஷஸி ஸங்கடவாருனி || ஐ ஸாயேஈபா³ ||

யா பரித்⁴யான துஜே² கு³ருராயா த்³ருஶ்யகரீ நயனாய |
பூர்ணானந்த³ ஸுகே² ஹீ காயா லாவிஸி ஹரிகு³ண கா³யா ||

ஐ ஸாயேஈபா³ ஸாயிதி³க³ம்ப³ரா|
அக்ஷயரூப அவதாரா ஸர்வஹி வ்யாபக தூ ஶ்ருதிஸாரா
அனஸூயாத்ரி குமாரா பா³பா³யே ஈபா³ |

9। ஸதா³ஸத்ஸ்வரூபம் சிதா³னந்த³கந்த³ம்
ஜக³த்ஸம்ப⁴வஸ்தா²னஸம்ஹார ஹேதும் ||
ஸ்வப⁴க்தேச்ச²யா மானுஷம் த³ர்ஶயந்தம்
நமாமீஶ்வரம் ஸத்³கு³ரும் ஸாயினாத²ம் || ||1||

ப⁴வத்⁴வாந்த வித்⁴வம்ஸ மார்தாண்ட³ மீட்³யம்
மனோவாக³தீதம் முனிர்த்⁴யான க³ம்யம் ||
ஜக³த்³வ்யாபகம் நிர்மலம் நிர்கு³ணம் த்வாம்
நமாமீஶ்வரம் ஸத்³கு³ரும் ஸாயினாத²ம் || ||2||

ப⁴வாம்போ³தி⁴மக்³னார்தி²தானாம் ஜனானாம்
ஸ்வபாதா³ஶ்ரிதானாம் ஸ்வப⁴க்தி ப்ரியாணாம்||
ஸமுத்³தா⁴ரணார்த⁴ம் கலௌ ஸம்ப⁴வம் தம்
நமாமீஶ்வரம் ஸத்³கு³ரும் ஸாயினாத²ம் || ||3||

ஸதா³ நிம்ப³வ்ருக்ஷஸ்ய மூலாதி⁴வாஸாத்
ஸுதா⁴ஸ்ராவிணம் திக்தமப்ய ப்ரியந்தம்
தரும் கல்பவ்ருக்ஷாதி⁴கம் ஸாத⁴யந்தம்
நமாமீஶ்வரம் ஸத்³கு³ரும் ஸாயினாத²ம் || ||4||

ஸதா³ கல்பவ்ருக்ஷஸ்ய தஸ்யாதி⁴மூலே
ப⁴வத்³பா⁴வபு³த்³த்⁴யா ஸபர்யாதி³ ஸேவாம்
ந்ருணாங்குர்வதாம் பு⁴க்திமுக்திப்ரத³ம் தம்
நமாமீஶ்வரம் ஸத்³கு³ரும் ஸாயினாத²ம் || ||5||

அனேகா ஶ்ருதா தர்க்யலீலாவிலாஸை
ஸமாவிஷ்க்ருதேஶான பா⁴ஸ்வத்ப்ரபா⁴வம் ||
அஹம்பா⁴வஹீனம் ப்ரஸன்னாத்மபா⁴வம்
நமாமீஶ்வரம் ஸத்³கு³ரும் ஸாயினாத²ம் || ||6||

ஸதாம் விஶ்ரமாராமமேவாபி⁴ராமம்
ஸதா³ ஸஜ்ஜனைஸ்ஸம்ஸ்துதம் ஸன்னமத்³பி⁴꞉
ஜனாமோத³த³ம் ப⁴க்தப⁴த்³ரப்ரத³ம் தம்
நமாமீஶ்வரம் ஸத்³கு³ரும் ஸாயினாத²ம் || ||7||

அஜன்மாத்³யமேகம் பரப்³ரஹ்ம ஸாக்ஷாத்
ஸ்வயம் ஸம்ப⁴வம் ராமமேவாவதீர்ணம் ||
ப⁴வத்³த³ர்ஶனாத்ஸம்புனீத꞉ ப்ரபோ⁴(அ)ஹம்
நமாமீஶ்வரம் ஸத்³கு³ரும் ஸாயினாத²ம் || ||8||

ஶ்ரீ ஸாயீஶ க்ருபானிதே⁴(அ)கி²லன்ருணாம் ஸர்வார்த² ஸித்³தி⁴ப்ரத³
யுஷ்மத்பாத³ரஜ꞉ ப்ரபா⁴வமதுலம் தா⁴தாபி வக்தாக்ஷம꞉ ||
ஸத்³ப⁴க்த்யாஶ்ஶரணம் க்ருதாஞ்ஜலிபுடஸ்ஸம்ப்ராப்திதோஸ்மி ப்ரபோ⁴
ஶ்ரீமத்ஸாயிபரேஶபாத³கமலா நா(அ)ன்யச்ச²ரண்யம் மம ||9||

ஸாயி ரூபத⁴ர ராக⁴வோத்தமம்
ப⁴க்தகாம விபு⁴த³ த்³ருமம் ப்ரபு⁴ம்
மாயயோபஹத சித்தஶுத்³த⁴யே
சிந்தயாம்யமஹர்னிஶம் முதா³ ||10||

ஶரத்ஸுதா⁴ம்ஶு ப்ரதிமம் ப்ரகாஶம்
க்ருபாதபத்ரம் தவஸாயினாத² |
த்வதீ³ய பாதா³ப்³ஜ ஸமாஶ்ரிதானாம்
ஸ்வச்சா²யயா தாபமபாகரோது || ||11||

உபாஸனா தை³வத ஸாயினாத² |
ஸ்தவைர்மயோபாஸனி நாஸ்துதஸ்த்வம்
ரமேன்மனோமே தவபாத³யுக்³மே
ப்⁴ருங்கோ³ யதா²ப்³ஜே மகரந்த³லுப்³த⁴꞉ ||12||

அனேக ஜன்மார்ஜித பாபஸங்க்ஷயோ
ப⁴வேத்³ப⁴வத்பாத³ ஸரோஜ த³ர்ஶனாத் |
க்ஷமஸ்வ ஸர்வானபராத⁴ புஞ்ஜகான்
ப்ரஸீத³ ஸாயீஶ ஸத்³கு³ரோ த³யானிதே⁴ ||13||

ஶ்ரீ ஸாயினாத² சரணாம்ருத பூர்ண சித்தா-
-ஸ்த்வத்பாத³ஸேவனரதாஸ்ஸததஞ்ச ப⁴க்த்யா |
ஸம்ஸார ஜன்யது³ரிதௌ த⁴வினிர்க³தாஸ்தே
கைவல்யதா⁴ம பரமம் ஸமவாப்னுவந்தி ||14||

ஸ்தோத்ரமேதத்படே²த்³ப⁴க்த்யா யோ நரஸ்தன்மனாஸ்ஸதா³ |
ஸத்³கு³ரோஸ்ஸாயினாத²ஸ்ய க்ருபாபாத்ரம் ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ||15||

10। கரசரணக்ருதம் வாக்காயஜம் கர்மஜம் வா
ஶ்ரவண நயனஜம் வா மானஸம் வா(அ)பராத⁴ம் ||
விஹிதமவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத் க்ஷமஸ்வ
ஜய ஜய கருணாப்³தே⁴ ஶ்ரீ ப்ரபோ⁴ ஸாயினாத² ||
ஶ்ரீ ஸச்சிதா³னந்த³ ஸத்³கு³ரு ஸாயீனாத்² மஹராஜ் கீ ஜை |

ராஜாதி⁴ராஜ யோகி³ராஜ பரப்³ரஹ்ம ஸாயினாத்² மஹாராஜ்
ஶ்ரீ ஸச்சிதா³னந்த³ ஸத்³கு³ரு ஸாயினாத்² மஹராஜ் கீ ஜை |

தூ⁴ப ஆரதி >>


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed