Shirdi Sai Night Shej Aarathi – ಷೇಜ್ ಆರತಿ


ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರು ನಾಥಾ ಮಾಝಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಾಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ ||

ನಿರ್ಗುಣಾಚೀಸ್ಥಿತಿ ಕೈಸಿ ಆಕಾರಾ ಆಲೀ ಬಾಬಾ ಆಕಾರಾ ಆಲೀ |
ಸರ್ವಾಘಟೀ ಭರೂನಿ ಉರಲೀ ಸಾಯೀ ಮಾ ಊಲೀ || ೧ ||
ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥಾ ಮಾಝಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಾಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ ||

ರಜತಮಸತ್ವತಿಘೇಮಾಯಾ ಪ್ರಸಾವಲೀ ಬಾಬಾ ಮಾಯಾಪ್ರಸಾವಲೀ |
ಮಾಯೇ ಚೀಯಾ ಪೋಟೀ ಕೈಸೀ ಮಾಯಾ ಉದ್ಭವಲೀ || ೨ ||
ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರು ನಾಥಾ ಮಾಝಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಾಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ ||

ಸಪ್ತ ಸಾಗರೀ ಕೈಸಾ ಖೇಲ್ ಮಾಂಡಿಲಾ ಬಾಬಾ ಖೇಲ್ ಮಾಂಡಿಲಾ |
ಖೇಲೂನೀಯಾ ಖೇಲ್ ಅವಘಾ ವಿಸ್ತಾರಕೇಳಾ || ೩ ||
ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರು ನಾಥಾ ಮಾಝಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಾಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೀಚೀ ರಚನಾ ಕೈಸೀ ದಾಖವಿಲೀ ಡೋಲಾ ಬಾಬಾ ದಾಖವಿಲೀಡೋಲಾ |
ತುಕಾಹ್ಮಣೇ ಮಾಝಾ ಸ್ವಾಮೀ ಕೃಪಾಳೂ ಭೋಳಾ || ೪ ||
ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರು ನಾಥಾ ಮಾಝಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಪಾಂಚಹೀ ತತ್ತ್ವಾಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ ||

ಆರತಿ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಾ | ಮಹಾ ಕೈವಲ್ಯತೇಜಾ |
ಸೇವಿತಿ ಸಾಧು ಸಂತಾ | ಮನು ವೇಧಲ ಮಾಝಾ |
ಆರತಿ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಾ |

ಲೋಪಲೇ ಜ್ಞಾನ ಜಾಗೀ | ಹಿತ ನೇಣತಿ ಕೋಣೀ |
ಅವತಾರ ಪಾಂಡುರಂಗಾ | ನಾಮ ಠೇವಿಲೇ ಜ್ಞಾನೀ |
ಆರತಿ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಾ | ಮಹಾ ಕೈವಲ್ಯತೇಜಾ |
ಸೇವಿತಿ ಸಾಧು ಸಂತಾ | ಮನು ವೇಧಲ ಮಾಝಾ |
ಆರತಿ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಾ |

ಕನಕಾಚೇ ತಾಟಕಾರೀ | ಉಭ್ಯಾ ಗೋಪಿಕಾನಾರೀ |
ನಾರದ ತುಂಬರಹೋ | ಸಾಮ ಗಾಯಕ ಕರೀ |
ಆರತಿ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಾ | ಮಹಾ ಕೈವಲ್ಯತೇಜಾ |
ಸೇವಿತಿ ಸಾಧು ಸಂತಾ | ಮನು ವೇಧಲ ಮಾಝಾ |
ಆರತಿ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಾ |

ಪ್ರಗಟ ಗುಹ್ಯಬೋಲೇ | ವಿಶ್ವಬ್ರಹ್ಮಚಿ ಕೇಲೇ |
ರಾಮ ಜನಾರ್ದನೀ | ಪಾಯಿ ಮಸ್ತಕ ಠೇವಿಲೇ |
ಆರತಿ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಾ | ಮಹಾ ಕೈವಲ್ಯತೇಜಾ |
ಸೇವಿತಿ ಸಾಧು ಸಂತಾ | ಮನು ವೇಧಲ ಮಾಝಾ |
ಆರತಿ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಾ |

ಆರತಿ ತುಕರಾಮಾ | ಸ್ವಾಮಿ ಸದ್ಗುರು ಧಾಮಾ |
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತೀ | ಪಾಯ ದಾಖನಿ ಆಹ್ಮಾ |
ಆರತಿ ತುಕರಾಮಾ |

ರಾಘವೇ ಸಾಗರಾತಾ | ಪಾಷಾಣ ತಾರೀಲೇ |
ತೈಸೇತು ಕೋಬಾಚೇ | ಆಭಂಗ ರಕ್ಷೀಲೇ |
ಆರತಿ ತುಕರಾಮಾ | ಸ್ವಾಮಿ ಸದ್ಗುರು ಧಾಮಾ |
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತೀ | ಪಾಯ ದಾಖನಿ ಆಹ್ಮಾ |
ಆರತಿ ತುಕರಾಮಾ |

ತೂಕೀ ತತುಲನೇಸಿ | ಬ್ರಹ್ಮ ತುಕಾಸಿ ಆಲೇ |
ಹ್ಮಣೋನಿ ರಾಮೇಶ್ವರೇ | ಚರಣಿ ಮಸ್ತಕ ಠೇವಿಲೇ |
ಆರತಿ ತುಕರಾಮಾ | ಸ್ವಾಮಿ ಸದ್ಗುರು ಧಾಮಾ |
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತೀ | ಪಾಯ ದಾಖನಿ ಆಹ್ಮಾ |
ಆರತಿ ತುಕರಾಮಾ |

ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಥ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀ ಹೋ |
ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಥ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀ ಹೋ |
ಆಳವಿತೋ ಸಪ್ರೇಮೇ ತುಜಲಾ ಆರತಿ ಘೇವುನಿ ಕರೀಹೋ |
ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಥ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀ ಹೋ |

ರಂಜವಿಸೀ ತೂ ಮಧುರ ಬೋಲುನೀ ಮಾಯ ಜಶೀ ನಿಜಮುಲಾಹೆ ||_೨_||
ಭೋಗಿಸಿ ವ್ಯಾಧೀ ತೂ ಚಹರುನಿಯಾ ನಿಜಸೇವಕದುಃಖಾಲಾಹೋ ||_೨_||
ಧಾವುನಿಭಕ್ತ ವ್ಯಸನ ಹರೀಸೀ ದರ್ಶನ ದೇ ಶೀತ್ಯಾ ಲಾಹೋ ||_೨_||
ಝಾಲೇ ಅಸತಿಲ ಕಷ್ಟ ಅತೀಶಯತುಮಚೇ ಯಾದೇ ಹಾಲ ಹೋ |

ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಥ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀ ಹೋ |
ಆಳವಿತೋ ಸಪ್ರೇಮೇ ತುಜಲಾ ಆರತಿ ಘೇವುನಿ ಕರೀಹೋ |
ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಥ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀ ಹೋ |

ಕ್ಷಮಾಶಯನ ಸುಂದರ ಹೀ ಶೋಭಾಸುಮನ ಶೇಜತ್ಯಾ ಪರೀಹೋ ||_೨_||
ಘ್ಯಾವೀ ಧೋಡೀಭಕ್ತ ಜನಾಂಚೀ ಪೂಜನಾದಿ ಸಾ ಕರೀಹೋ ||_೨_||
ಓವಾಳೀತೋ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಜ್ಯೋತೀ ಸುಮತೀ ಕರೀಹೋ ||_೨_||
ಸೇವಾ ಕಿಂಕರ ಭಕ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತರ ಪರಿಮಳ ವಾರಿಹೋ |

ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಥ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀ ಹೋ |
ಆಳವಿತೋ ಸಪ್ರೇಮೇ ತುಜಲಾ ಆರತಿ ಘೇವುನಿ ಕರೀಹೋ |
ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಥ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀ ಹೋ |

ಸೋಡುನಿ ಜಾಯಾ ದುಃಖವಾಟತೇ ಬಾಬಾಂಚಾ ಚರಣಾಸಿಹೋ
ಸೋಡುನಿ ಜಾಯಾ ದುಃಖವಾಟತೇ ಸಾಯೀಂಚಾ ಚರಣಾಸಿಹೋ
ಆಜ್ಞೇಸ್ತವಹಾ ಆಶಿರ ಪ್ರಸಾದ ಘೇವುನಿ ನಿಜಸದನಾಸಿಹೋ ||_೨_||
ಜಾತೋ ಆತಾ ಯೇವು ಪುನರಪಿ ತವಚರಣಾಚೇ ಪಾಶಿಹೋ ||_೨_||
ಉದವೂತು ಜಲಾಸಾಯಿ ಮಾವುಲೇ ನಿಜಹಿತ ಸಾದಾಯಾಸಿಹೋ |

ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಥ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀ ಹೋ |
ಆಳವಿತೋ ಸಪ್ರೇಮೇ ತುಜಲಾ ಆರತಿ ಘೇವುನಿ ಕರೀಹೋ |
ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಥ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀ ಹೋ |

ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವಧೂತಾ ಬಾಬಾ ಕರಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಚಿನ್ಮಯ ಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ ಏಕಾಂತಾ |
ವೈರಾಗ್ಯಾಚಾ ಕುಂಚ ಘೇವುನಿ ಚೌಕ ಝಾಡಿಲಾ ಬಾಬಾ ಚೌಕಝಾಡಿಲಾ |
ತಯಾವರೀ ಸುಪ್ರಿಮಾಚಾ ಶಿಡಕಾವಾದಿಧಲಾ |
ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವಧೂತಾ ಬಾಬಾ ಕರಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಚಿನ್ಮಯ ಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ ಏಕಾಂತಾ |

ಪಾಯಘಡ್ಯಾಘಾತಲ್ಯಾ ಸುಂದರ ನವವಿಧಾ ಭಕ್ತಿ ಬಾಬಾ ನವವಿಧಾ ಭಕ್ತೀ |
ಜ್ಞಾನಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಯಾಲಾವುನಿ ಉಜಲಳ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ |
ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವಧೂತಾ ಬಾಬಾ ಕರಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಚಿನ್ಮಯ ಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ ಏಕಾಂತಾ |

ಭಾವಾರ್ಥಾ ಚಾ ಮಂಚಕ ಹೃದಯಾಕಾಶೀ ಟಾಂಗಿಲಾ ಹೃದಯಾಕಾಶೀ ಟಾಂಗಿಲಾ
ಮನಾಚಿ ಸುಮನೇ ಕರೂನಿ ಕೇಲೇಶೇಜೇಲಾ |
ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವಧೂತಾ ಬಾಬಾ ಕರಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಚಿನ್ಮಯ ಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ ಏಕಾಂತಾ |

ದ್ವೈತಾಚೇ ಕಪಾಟಲಾವುನಿ ಏಕತ್ರಕೇಲೇ ಬಾಬಾ ಏಕತ್ರಕೇಲೇ |
ದುರ್ಬುದ್ದೀಂಚ್ಯಾ ಗಾಂಠೀ ಸೋಡುನಿ ಪಡದೇ ಸೋಡಿಲೇ |
ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವಧೂತಾ ಬಾಬಾ ಕರಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಚಿನ್ಮಯ ಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ ಏಕಾಂತಾ |

ಆಶಾ ತೃಷ್ಣಾ ಕಲ್ಪನೇಚಾ ಸೋಡುನಿ ಗಲ್‍ಬಲಾ ಬಾಬಾ ಸೋಡುನಿ ಗಲ್‍ಬಲಾ |
ದಯಾ ಕ್ಷಮಾ ಶಾಂತಿ ದಾಸೀ ಉಭ್ಯಾಸೇವೇಲಾ |
ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವಧೂತಾ ಬಾಬಾ ಕರಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಚಿನ್ಮಯ ಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ ಏಕಾಂತಾ |

ಅಲಕ್ಷ ಉನ್ಮನೀ ಘೇವುನಿ ನಾಜುಕ ದುಶ್ಶಾಲಾ ಬಾಬಾ ನಾಜುಕ ದುಶ್ಶಾಲಾ |
ನಿರಂಜನ ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜವಿಲಶೇಜೇಲಾ |
ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವಧೂತಾ ಬಾಬಾ ಕರಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ |
ಚಿನ್ಮಯ ಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ ಏಕಾಂತಾ |

ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ |
ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ |

ಪಾಹೇ ಪ್ರಸಾದಾ ಚೀವಾಟ| ದ್ಯಾವೇದು ಒನಿಯಾ ತಾಟಾ |
ಶೇಷಾ ಘೇವುನೀ ಜಾ ಈಲ| ತುಮಚೇ ಝಾಲಿಯಾ ಭೋಜನ |
ಝಾಲೋ ಏಕಸವಾ| ತುಹ್ಮ ಆಳಂ ವಿಯಾ ದೇವಾ |
ಶೇಷಾ ಘೇವುನೀ ಜಾ ಈಲ| ತುಮಚೇ ಝಾಲಿಯಾ ಭೋಜನ |
ತುಕಾಹ್ಮಣೇ ಚಿತ್ತಾ ಕರುನಿ|| ರಾಹೀಲೋ ನಿವಾಂಟಾ |
ತುಕಾಹ್ಮಣೇ ಚಿತ್ತಾ ಕರುನಿ|| ರಾಹೀಲೋ ನಿವಾಂಟಾ |
ಶೇಷಾ ಘೇವುನೀ ಜಾ ಈಲ| ತುಮಚೇ ಝಾಳಿಯಾ ಭೋಜನ |

ಪಾವಲಾ ಪ್ರಸಾದ ಆತಾ ವಿಠೋನಿಜಾವೇ ಬಾಬಾ ಆತಾ ನಿಜಾವೇ |
ಆಪುಲಾತೋ ಶ್ರಮ ಕಳೌ ಯೇತಸೇ ಭಾವೇ |
ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾಕರಾ ಗೋಪಾಲಾ ಬಾಬಾ ಸಾಯೀ ದಯಾಳಾ |
ಪುರಲೇ ಮನೋರಥಾ ಜಾತೋ ಅವುಳ್ಯಾಸ್ಥಳಾ |

ತುಹ್ಮಾಸೀ ಜಾಗಾವು ಆಹ್ಮೀ ಆಪುಲ್ಯಾ ಚಾಡಾ ಬಾಬಾ ಆಪುಲ್ಯಾ ಚಾಡಾ |
ಶುಭಾಶುಭ ಕರ್ಮೇ ದೋಷ ಹರಾವಯಾ ಪೀಡಾ |
ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾಕರಾ ಗೋಪಾಲಾ ಬಾಬಾ ಸಾಯೀ ದಯಾಳಾ |
ಪುರಲೇ ಮನೋರಥಾ ಜಾತೋ ಅವುಳ್ಯಾಸ್ಥಳಾ |

ತುಕಾಹ್ಮಣೇ ದಿಧಿಲೇ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಾಚೇ ಭೋಜನ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಾಚೇ ಭೋಜನ |
ನಾಹಿ ನಿವಡಿಲೇ ಆಹ್ಮ ಆಪುಲ್ಯಾಭಿನ್ನ |
ಅತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾಕರಾ ಗೋಪಾಲಾ ಬಾಬಾ ಸಾಯೀ ದಯಾಳಾ |
ಪುರಲೇ ಮನೋರಥಾ ಜಾತೋ ಅವುಳ್ಯಾಸ್ಥಳಾ |

ಸದ್ಗುರು ಸಾಯೀನಾಥ್ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ |
ರಾಜಾಽಧಿರಾಜ ಯೋಗಿರಾಜ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹರಾಜ್ |

ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed