Trideva Kruta Ravi Stuti – శ్రీ రవి స్తుతిః (త్రిదేవ కృతం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

దృష్ట్వైవం దేవదేవస్య రూపం భానోర్మహాత్మనః |
విస్మయోత్ఫుల్లనయనాస్తుష్టవుస్తే దివాకరమ్ || ౧ ||

కృతాంజలిపుటో భూత్వా బ్రహ్మా స్తోతుం ప్రచక్రమే |
ప్రణమ్య శిరసా భానుమిదం వచనమబ్రవీత్ || ౨ ||

బ్రహ్మోవాచ |
నమస్తే దేవదేవేశ సహస్రకిరణోజ్జ్వల |
లోకదీప నమస్తేఽస్తు నమస్తే కోణవల్లభ || ౩ ||

భాస్కరాయ నమో నిత్యం ఖషోల్కాయ నమో నమః |
విష్ణవే కాలచక్రాయ సోమాయామితతేజసే || ౪ ||

నమస్తే పంచకాలాయ ఇంద్రాయ వసురేతసే |
ఖగాయ లోకనాథాయ ఏకచక్రరథాయ చ || ౫ ||

జగద్ధితాయ దేవాయ శివాయామితతేజసే |
తమోఘ్నాయ సురూపాయ తేజసాం నిధయే నమః || ౬ ||

అర్థాయ కామరూపాయ ధర్మాయామితతేజసే |
మోక్షాయ మోక్షరూపాయ సూర్యాయ చ నమో నమః || ౭ ||

క్రోధలోభవిహీనాయ లోకానాం స్థితిహేతవే |
శుభాయ శుభరూపాయ శుభదాయ శుభాత్మనే || ౮ ||

శాంతాయ శాంతరూపాయ శాంతయేఽస్మాసు వై నమః |
నమస్తే బ్రహ్మరూపాయ బ్రాహ్మణాయ నమో నమః || ౯ ||

బ్రహ్మదేవాయ బ్రహ్మరూపాయ బ్రహ్మణే పరమాత్మనే |
బ్రహ్మణే చ ప్రసాదం వై కురు దేవ జగత్పతే || ౧౦ ||

ఏవం స్తుత్వా రవిం బ్రహ్మా శ్రద్ధయా పరయా విభో |
తూష్ణీమాసీన్మహాభాగ ప్రహృష్టేనాంతరాత్మనా || ౧౧ ||

బ్రహ్మణోఽనంతరం రుద్రః స్తోత్రం చక్రే విభావసోః |
త్రిపురారిర్మహాతేజాః ప్రణమ్య శిరసా రవిమ్ || ౧౨ ||

మహాదేవ ఉవాచ |
జయ భావ జయాజేయ జయ హంస దివాకర |
జయ శంభో మహాబాహో ఖగ గోచర భూధర || ౧౩ ||

జయ లోకప్రదీపేన జయ భానో జగత్పతే |
జయ కాల జయాఽనంత సంవత్సర శుభానన || ౧౪ ||

జయ దేవాఽదితేః పుత్ర కశ్యపానందవర్ధన |
తమోఘ్న జయ సప్తేశ జయ సప్తాశ్వవాహన || ౧౫ ||

గ్రహేశ జయ కాంతీశ జయ కాలేశ శంకర |
అర్థకామేశ ధర్మేశ జయ మోక్షేశ శర్మద || ౧౬ ||

జయ వేదాంగరూపాయ గ్రహరూపాయ వై గతః |
సత్యాయ సత్యరూపాయ సురూపాయ శుభాయ చ || ౧౭ ||

క్రోధలోభవినాశాయ కామనాశాయ వై జయ |
కల్మాషపక్షిరూపాయ యతిరూపాయ శంభవే || ౧౮ ||

విశ్వాయ విశ్వరూపాయ విశ్వకర్మాయ వై జయ |
జయోంకార వషట్కార స్వాహాకార స్వధాయ చ || ౧౯ ||

జయాశ్వమేధరూపాయ చాగ్నిరూపార్యమాయ చ |
సంసారార్ణవపీతాయ మోక్షద్వారప్రదాయ చ || ౨౦ ||

సంసారార్ణవమగ్నస్య మమ దేవ జగత్పతే |
హస్తావలంబనో దేవ భవ త్వం గోపతేఽద్భుత || ౨౧ ||

ఈశోఽప్యేవమహీనాంగం స్తుత్వా భానుం ప్రయత్నతః |
విరరాజ మహారాజ ప్రణమ్య శిరసా రవిమ్ || ౨౨ ||

అథ విష్ణుర్మహాతేజాః కృతాంజలిపుటో రవిమ్ |
ఉవాచ రాజశార్దూల భక్త్యా శ్రద్ధాసమన్వితః || ౨౩ ||

విష్ణురువాచ |
నమామి దేవదేవేశం భూతభావనమవ్యయమ్ |
దివాకరం రవిం భానుం మార్తండం భాస్కరం భగమ్ || ౨౪ ||

ఇంద్రం విష్ణుం హరిం హంసమర్కం లోకగురుం విభుమ్ |
త్రినేత్రం త్ర్యక్షరం త్ర్యంగం త్రిమూర్తిం త్రిగతిం శుభమ్ || ౨౫ ||

షణ్ముఖాయ నమో నిత్యం త్రినేత్రాయ నమో నమః |
చతుర్వింశతిపాదాయ నమో ద్వాదశపాణినే || ౨౬ ||

నమస్తే భూతపతయే లోకానాం పతయే నమః |
దేవానాం పతయే నిత్యం వర్ణానాం పతయే నమః || ౨౭ ||

త్వం బ్రహ్మా త్వం జగన్నాథో రుద్రస్త్వం చ ప్రజాపతిః |
త్వం సోమస్త్వం తథాదిత్యస్త్వమోంకారక ఏవ హి || ౨౮ ||

బృహస్పతిర్బుధస్త్వం హి త్వం శుక్రస్త్వం విభావసుః |
యమస్త్వం వరుణస్త్వం హి నమస్తే కశ్యపాత్మజ || ౨౯ ||

త్వయా తతమిదం సర్వం జగత్ స్థావరజంగమమ్ |
త్వత్త ఏవ సముత్పన్నం సదేవాసురమానుషమ్ || ౩౦ ||

బ్రహ్మా చాహం చ రుద్రశ్చ సముత్పన్నా జగత్పతే |
కల్పాదౌ తు పురా దేవ స్థితయే జగతోఽనఘ || ౩౧ ||

నమస్తే వేదరూపాయ అహ్నరూపాయ వై నమః |
నమస్తే జ్ఞానరూపాయ యజ్ఞాయ చ నమో నమః || ౩౨ ||

ప్రసీదాస్మాసు దేవేశ భూతేశ కిరణోజ్జ్వల |
సంసారార్ణవమగ్నానాం ప్రసాదం కురు గోపతే |
వేదాంతాయ నమో నిత్యం నమో యజ్ఞకలాయ చ || ౩౩ ||

ఇతి శ్రీభవిష్యే మహాపురాణే బ్రాహ్మేపర్వణి త్రిపంచాశదుత్తరశతతమోఽధ్యాయే త్రిదేవకృత శ్రీ రవి స్తుతిః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ సూర్య స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని నవగ్రహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed