Trideva Kruta Ravi Stuti – ஶ்ரீ ரவி ஸ்துதி꞉ (த்ரிதே³வ க்ருதம்)


த்³ருஷ்ட்வைவம் தே³வதே³வஸ்ய ரூபம் பா⁴நோர்மஹாத்மந꞉ ।
விஸ்மயோத்பு²ல்லநயநாஸ்துஷ்டவுஸ்தே தி³வாகரம் ॥ 1 ॥

க்ருதாஞ்ஜலிபுடோ பூ⁴த்வா ப்³ரஹ்மா ஸ்தோதும் ப்ரசக்ரமே ।
ப்ரணம்ய ஶிரஸா பா⁴நுமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 2 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
நமஸ்தே தே³வதே³வேஶ ஸஹஸ்ரகிரணோஜ்ஜ்வல ।
லோகதீ³ப நமஸ்தே(அ)ஸ்து நமஸ்தே கோணவல்லப⁴ ॥ 3 ॥

பா⁴ஸ்கராய நமோ நித்யம் க²ஷோல்காய நமோ நம꞉ ।
விஷ்ணவே காலசக்ராய ஸோமாயாமிததேஜஸே ॥ 4 ॥

நமஸ்தே பஞ்சகாலாய இந்த்³ராய வஸுரேதஸே ।
க²கா³ய லோகநாதா²ய ஏகசக்ரரதா²ய ச ॥ 5 ॥

ஜக³த்³தி⁴தாய தே³வாய ஶிவாயாமிததேஜஸே ।
தமோக்⁴நாய ஸுரூபாய தேஜஸாம் நித⁴யே நம꞉ ॥ 6 ॥

அர்தா²ய காமரூபாய த⁴ர்மாயாமிததேஜஸே ।
மோக்ஷாய மோக்ஷரூபாய ஸூர்யாய ச நமோ நம꞉ ॥ 7 ॥

க்ரோத⁴ளோப⁴விஹீநாய லோகாநாம் ஸ்தி²திஹேதவே ।
ஶுபா⁴ய ஶுப⁴ரூபாய ஶுப⁴தா³ய ஶுபா⁴த்மநே ॥ 8 ॥

ஶாந்தாய ஶாந்தரூபாய ஶாந்தயே(அ)ஸ்மாஸு வை நம꞉ ।
நமஸ்தே ப்³ரஹ்மரூபாய ப்³ராஹ்மணாய நமோ நம꞉ ॥ 9 ॥

ப்³ரஹ்மதே³வாய ப்³ரஹ்மரூபாய ப்³ரஹ்மணே பரமாத்மநே ।
ப்³ரஹ்மணே ச ப்ரஸாத³ம் வை குரு தே³வ ஜக³த்பதே ॥ 10 ॥

ஏவம் ஸ்துத்வா ரவிம் ப்³ரஹ்மா ஶ்ரத்³த⁴யா பரயா விபோ⁴ ।
தூஷ்ணீமாஸீந்மஹாபா⁴க³ ப்ரஹ்ருஷ்டேநாந்தராத்மநா ॥ 11 ॥

ப்³ரஹ்மணோ(அ)நந்தரம் ருத்³ர꞉ ஸ்தோத்ரம் சக்ரே விபா⁴வஸோ꞉ ।
த்ரிபுராரிர்மஹாதேஜா꞉ ப்ரணம்ய ஶிரஸா ரவிம் ॥ 12 ॥

மஹாதே³வ உவாச ।
ஜய பா⁴வ ஜயாஜேய ஜய ஹம்ஸ தி³வாகர ।
ஜய ஶம்போ⁴ மஹாபா³ஹோ க²க³ கோ³சர பூ⁴த⁴ர ॥ 13 ॥

ஜய லோகப்ரதீ³பேந ஜய பா⁴நோ ஜக³த்பதே ।
ஜய கால ஜயா(அ)நந்த ஸம்வத்ஸர ஶுபா⁴நந ॥ 14 ॥

ஜய தே³வா(அ)தி³தே꞉ புத்ர கஶ்யபாநந்த³வர்த⁴ந ।
தமோக்⁴ந ஜய ஸப்தேஶ ஜய ஸப்தாஶ்வவாஹந ॥ 15 ॥

க்³ரஹேஶ ஜய காந்தீஶ ஜய காலேஶ ஶங்கர ।
அர்த²காமேஶ த⁴ர்மேஶ ஜய மோக்ஷேஶ ஶர்மத³ ॥ 16 ॥

ஜய வேதா³ங்க³ரூபாய க்³ரஹரூபாய வை க³த꞉ ।
ஸத்யாய ஸத்யரூபாய ஸுரூபாய ஶுபா⁴ய ச ॥ 17 ॥

க்ரோத⁴ளோப⁴விநாஶாய காமநாஶாய வை ஜய ।
கல்மாஷபக்ஷிரூபாய யதிரூபாய ஶம்ப⁴வே ॥ 18 ॥

விஶ்வாய விஶ்வரூபாய விஶ்வகர்மாய வை ஜய ।
ஜயோங்கார வஷட்கார ஸ்வாஹாகார ஸ்வதா⁴ய ச ॥ 19 ॥

ஜயாஶ்வமேத⁴ரூபாய சாக்³நிரூபார்யமாய ச ।
ஸம்ஸாரார்ணவபீதாய மோக்ஷத்³வாரப்ரதா³ய ச ॥ 20 ॥

ஸம்ஸாரார்ணவமக்³நஸ்ய மம தே³வ ஜக³த்பதே ।
ஹஸ்தாவளம்ப³நோ தே³வ ப⁴வ த்வம் கோ³பதே(அ)த்³பு⁴த ॥ 21 ॥

ஈஶோ(அ)ப்யேவமஹீநாங்க³ம் ஸ்துத்வா பா⁴நும் ப்ரயத்நத꞉ ।
விரராஜ மஹாராஜ ப்ரணம்ய ஶிரஸா ரவிம் ॥ 22 ॥

அத² விஷ்ணுர்மஹாதேஜா꞉ க்ருதாஞ்ஜலிபுடோ ரவிம் ।
உவாச ராஜஶார்தூ³ள ப⁴க்த்யா ஶ்ரத்³தா⁴ஸமந்வித꞉ ॥ 23 ॥

விஷ்ணுருவாச ।
நமாமி தே³வதே³வேஶம் பூ⁴தபா⁴வநமவ்யயம் ।
தி³வாகரம் ரவிம் பா⁴நும் மார்தண்ட³ம் பா⁴ஸ்கரம் ப⁴க³ம் ॥ 24 ॥

இந்த்³ரம் விஷ்ணும் ஹரிம் ஹம்ஸமர்கம் லோககு³ரும் விபு⁴ம் ।
த்ரிநேத்ரம் த்ர்யக்ஷரம் த்ர்யங்க³ம் த்ரிமூர்திம் த்ரிக³திம் ஶுப⁴ம் ॥ 25 ॥

ஷண்முகா²ய நமோ நித்யம் த்ரிநேத்ராய நமோ நம꞉ ।
சதுர்விம்ஶதிபாதா³ய நமோ த்³வாத³ஶபாணிநே ॥ 26 ॥

நமஸ்தே பூ⁴தபதயே லோகாநாம் பதயே நம꞉ ।
தே³வாநாம் பதயே நித்யம் வர்ணாநாம் பதயே நம꞉ ॥ 27 ॥

த்வம் ப்³ரஹ்மா த்வம் ஜக³ந்நாதோ² ருத்³ரஸ்த்வம் ச ப்ரஜாபதி꞉ ।
த்வம் ஸோமஸ்த்வம் ததா²தி³த்யஸ்த்வமோங்காரக ஏவ ஹி ॥ 28 ॥

ப்³ருஹஸ்பதிர்பு³த⁴ஸ்த்வம் ஹி த்வம் ஶுக்ரஸ்த்வம் விபா⁴வஸு꞉ ।
யமஸ்த்வம் வருணஸ்த்வம் ஹி நமஸ்தே கஶ்யபாத்மஜ ॥ 29 ॥

த்வயா ததமித³ம் ஸர்வம் ஜக³த் ஸ்தா²வரஜங்க³மம் ।
த்வத்த ஏவ ஸமுத்பந்நம் ஸதே³வாஸுரமாநுஷம் ॥ 30 ॥

ப்³ரஹ்மா சாஹம் ச ருத்³ரஶ்ச ஸமுத்பந்நா ஜக³த்பதே ।
கல்பாதௌ³ து புரா தே³வ ஸ்தி²தயே ஜக³தோ(அ)நக⁴ ॥ 31 ॥

நமஸ்தே வேத³ரூபாய அஹ்நரூபாய வை நம꞉ ।
நமஸ்தே ஜ்ஞாநரூபாய யஜ்ஞாய ச நமோ நம꞉ ॥ 32 ॥

ப்ரஸீதா³ஸ்மாஸு தே³வேஶ பூ⁴தேஶ கிரணோஜ்ஜ்வல ।
ஸம்ஸாரார்ணவமக்³நாநாம் ப்ரஸாத³ம் குரு கோ³பதே ।
வேதா³ந்தாய நமோ நித்யம் நமோ யஜ்ஞகலாய ச ॥ 33 ॥

இதி ஶ்ரீப⁴விஷ்யே மஹாபுராணே ப்³ராஹ்மேபர்வணி த்ரிபஞ்சாஶது³த்தரஶததமோ(அ)த்⁴யாயே த்ரிதே³வக்ருத ஶ்ரீ ரவி ஸ்துதி꞉ ।


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed