Trideva Kruta Ravi Stuti – ಶ್ರೀ ರವಿ ಸ್ತುತಿಃ (ತ್ರಿದೇವ ಕೃತಂ)


ದೃಷ್ಟ್ವೈವಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ರೂಪಂ ಭಾನೋರ್ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ವಿಸ್ಮಯೋತ್ಫುಲ್ಲನಯನಾಸ್ತುಷ್ಟವುಸ್ತೇ ದಿವಾಕರಮ್ || ೧ ||

ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟೋ ಭೂತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ತೋತುಂ ಪ್ರಚಕ್ರಮೇ |
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ಭಾನುಮಿದಂ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ || ೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವೇಶ ಸಹಸ್ರಕಿರಣೋಜ್ಜ್ವಲ |
ಲೋಕದೀಪ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇ ಕೋಣವಲ್ಲಭ || ೩ ||

ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮೋ ನಿತ್ಯಂ ಖಷೋಲ್ಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ವಿಷ್ಣವೇ ಕಾಲಚಕ್ರಾಯ ಸೋಮಾಯಾಮಿತತೇಜಸೇ || ೪ ||

ನಮಸ್ತೇ ಪಂಚಕಾಲಾಯ ಇಂದ್ರಾಯ ವಸುರೇತಸೇ |
ಖಗಾಯ ಲೋಕನಾಥಾಯ ಏಕಚಕ್ರರಥಾಯ ಚ || ೫ ||

ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ದೇವಾಯ ಶಿವಾಯಾಮಿತತೇಜಸೇ |
ತಮೋಘ್ನಾಯ ಸುರೂಪಾಯ ತೇಜಸಾಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ || ೬ ||

ಅರ್ಥಾಯ ಕಾಮರೂಪಾಯ ಧರ್ಮಾಯಾಮಿತತೇಜಸೇ |
ಮೋಕ್ಷಾಯ ಮೋಕ್ಷರೂಪಾಯ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ || ೭ ||

ಕ್ರೋಧಲೋಭವಿಹೀನಾಯ ಲೋಕಾನಾಂ ಸ್ಥಿತಿಹೇತವೇ |
ಶುಭಾಯ ಶುಭರೂಪಾಯ ಶುಭದಾಯ ಶುಭಾತ್ಮನೇ || ೮ ||

ಶಾಂತಾಯ ಶಾಂತರೂಪಾಯ ಶಾಂತಯೇಽಸ್ಮಾಸು ವೈ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೯ ||

ಬ್ರಹ್ಮದೇವಾಯ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ |
ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಚ ಪ್ರಸಾದಂ ವೈ ಕುರು ದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ || ೧೦ ||

ಏವಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ರವಿಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯಾ ವಿಭೋ |
ತೂಷ್ಣೀಮಾಸೀನ್ಮಹಾಭಾಗ ಪ್ರಹೃಷ್ಟೇನಾಂತರಾತ್ಮನಾ || ೧೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನಂತರಂ ರುದ್ರಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚಕ್ರೇ ವಿಭಾವಸೋಃ |
ತ್ರಿಪುರಾರಿರ್ಮಹಾತೇಜಾಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ರವಿಮ್ || ೧೨ ||

ಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ |
ಜಯ ಭಾವ ಜಯಾಜೇಯ ಜಯ ಹಂಸ ದಿವಾಕರ |
ಜಯ ಶಂಭೋ ಮಹಾಬಾಹೋ ಖಗ ಗೋಚರ ಭೂಧರ || ೧೩ ||

ಜಯ ಲೋಕಪ್ರದೀಪೇನ ಜಯ ಭಾನೋ ಜಗತ್ಪತೇ |
ಜಯ ಕಾಲ ಜಯಾಽನಂತ ಸಂವತ್ಸರ ಶುಭಾನನ || ೧೪ ||

ಜಯ ದೇವಾಽದಿತೇಃ ಪುತ್ರ ಕಶ್ಯಪಾನಂದವರ್ಧನ |
ತಮೋಘ್ನ ಜಯ ಸಪ್ತೇಶ ಜಯ ಸಪ್ತಾಶ್ವವಾಹನ || ೧೫ ||

ಗ್ರಹೇಶ ಜಯ ಕಾಂತೀಶ ಜಯ ಕಾಲೇಶ ಶಂಕರ |
ಅರ್ಥಕಾಮೇಶ ಧರ್ಮೇಶ ಜಯ ಮೋಕ್ಷೇಶ ಶರ್ಮದ || ೧೬ ||

ಜಯ ವೇದಾಂಗರೂಪಾಯ ಗ್ರಹರೂಪಾಯ ವೈ ಗತಃ |
ಸತ್ಯಾಯ ಸತ್ಯರೂಪಾಯ ಸುರೂಪಾಯ ಶುಭಾಯ ಚ || ೧೭ ||

ಕ್ರೋಧಲೋಭವಿನಾಶಾಯ ಕಾಮನಾಶಾಯ ವೈ ಜಯ |
ಕಲ್ಮಾಷಪಕ್ಷಿರೂಪಾಯ ಯತಿರೂಪಾಯ ಶಂಭವೇ || ೧೮ ||

ವಿಶ್ವಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾಯ ವೈ ಜಯ |
ಜಯೋಂಕಾರ ವಷಟ್ಕಾರ ಸ್ವಾಹಾಕಾರ ಸ್ವಧಾಯ ಚ || ೧೯ ||

ಜಯಾಶ್ವಮೇಧರೂಪಾಯ ಚಾಗ್ನಿರೂಪಾರ್ಯಮಾಯ ಚ |
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಪೀತಾಯ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಪ್ರದಾಯ ಚ || ೨೦ ||

ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಸ್ಯ ಮಮ ದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ |
ಹಸ್ತಾವಲಂಬನೋ ದೇವ ಭವ ತ್ವಂ ಗೋಪತೇಽದ್ಭುತ || ೨೧ ||

ಈಶೋಽಪ್ಯೇವಮಹೀನಾಂಗಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ಭಾನುಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ |
ವಿರರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ರವಿಮ್ || ೨೨ ||

ಅಥ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಹಾತೇಜಾಃ ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟೋ ರವಿಮ್ |
ಉವಾಚ ರಾಜಶಾರ್ದೂಲ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರದ್ಧಾಸಮನ್ವಿತಃ || ೨೩ ||

ವಿಷ್ಣುರುವಾಚ |
ನಮಾಮಿ ದೇವದೇವೇಶಂ ಭೂತಭಾವನಮವ್ಯಯಮ್ |
ದಿವಾಕರಂ ರವಿಂ ಭಾನುಂ ಮಾರ್ತಂಡಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭಗಮ್ || ೨೪ ||

ಇಂದ್ರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಹರಿಂ ಹಂಸಮರ್ಕಂ ಲೋಕಗುರುಂ ವಿಭುಮ್ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಂ ತ್ರ್ಯಂಗಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಂ ತ್ರಿಗತಿಂ ಶುಭಮ್ || ೨೫ ||

ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮೋ ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಪಾದಾಯ ನಮೋ ದ್ವಾದಶಪಾಣಿನೇ || ೨೬ ||

ನಮಸ್ತೇ ಭೂತಪತಯೇ ಲೋಕಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ದೇವಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಿತ್ಯಂ ವರ್ಣಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೨೭ ||

ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ಜಗನ್ನಾಥೋ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಂ ಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ತ್ವಂ ಸೋಮಸ್ತ್ವಂ ತಥಾದಿತ್ಯಸ್ತ್ವಮೋಂಕಾರಕ ಏವ ಹಿ || ೨೮ ||

ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ಬುಧಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ತ್ವಂ ಶುಕ್ರಸ್ತ್ವಂ ವಿಭಾವಸುಃ |
ಯಮಸ್ತ್ವಂ ವರುಣಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ನಮಸ್ತೇ ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜ || ೨೯ ||

ತ್ವಯಾ ತತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಮ್ |
ತ್ವತ್ತ ಏವ ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಸದೇವಾಸುರಮಾನುಷಮ್ || ೩೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚಾಹಂ ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ಜಗತ್ಪತೇ |
ಕಲ್ಪಾದೌ ತು ಪುರಾ ದೇವ ಸ್ಥಿತಯೇ ಜಗತೋಽನಘ || ೩೧ ||

ನಮಸ್ತೇ ವೇದರೂಪಾಯ ಅಹ್ನರೂಪಾಯ ವೈ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇ ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ಯಜ್ಞಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ || ೩೨ ||

ಪ್ರಸೀದಾಸ್ಮಾಸು ದೇವೇಶ ಭೂತೇಶ ಕಿರಣೋಜ್ಜ್ವಲ |
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ಗೋಪತೇ |
ವೇದಾಂತಾಯ ನಮೋ ನಿತ್ಯಂ ನಮೋ ಯಜ್ಞಕಲಾಯ ಚ || ೩೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭವಿಷ್ಯೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಬ್ರಾಹ್ಮೇಪರ್ವಣಿ ತ್ರಿಪಂಚಾಶದುತ್ತರಶತತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ತ್ರಿದೇವಕೃತ ಶ್ರೀ ರವಿ ಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed