Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೋತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ವೇದವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಾಶರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪೋನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸನ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವತೀಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಾಯ ನಮಃ | ೯ |

ಓಂ ದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾದರಾಯಣಸಂಜ್ಞಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗ್ರಥಿತವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಶಾಖಾವ್ಯಸನಕೃತೇ ನಮಃ | ೧೮ |

ಓಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಧರ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭಾರತಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮಃ | ೨೭ |

ಓಂ ಮಹಾಪುರಾಣಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಭಾಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿರಞ್ಜೀವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಾಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ತದೋಷವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಪೌತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕದೇವಗುರವೇ ನಮಃ | ೩೬ |

ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಷಾಢಪೂರ್ಣಿಮಾಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವನಾಥಸ್ತುತಿಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯನಿರತಾಯ ನಮಃ | ೪೫ |

ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿಸದಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಚಾರಸದಾಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥಿರಮತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಾಧಿಸಂಸ್ಥಿತಾಶಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಙ್ಕರಾರ್ಯಪ್ರಸಾದಕೃತೇ ನಮಃ | ೫೪ |

ಓಂ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೇ ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚತುರ್ವದನಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಭುಜಾಪರಕೇಶವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಫಾಲಲೋಚನಶಿವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ನಮಃ | ೬೩ |

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕತ್ವವಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಬ್ಜಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದುಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವೇದಾನ್ತಪಾರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪಾನ್ತರತಮೋನಾಮ್ನೇ ನಮಃ | ೭೨ |
ಓಂ ವೇದಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಚಾರವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಸುಪ್ತಿಬುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೌನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪದೇ ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ೮೧ |

ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಮಿಪಾವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಭವ್ಯಭವಜ್ಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಮಸಂಸ್ಥಿತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಗ್ರಹಸ್ತುತಿಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿಗ್ರಹವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ | ೯೦ |

ಓಂ ಏಕಾನ್ತವಾಸಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಮಾದಿನಿಲಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕದನ್ತಸ್ವರೂಪೇಣ ಲಿಪಿಕಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಸ್ಮರೇಖಾವಿಲಿಪ್ತಾಙ್ಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಾವಲಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಲಸತ್ಪಾಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ | ೯೯ |

ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಭೀರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧೀರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed