Yathiraja Vimsathi – ಯತಿರಾಜ ವಿಂಶತಿಃ


ಯಃ ಸ್ತುತಿಂ ಯತಿಪತಿಪ್ರಸಾದನೀಂ
ವ್ಯಾಜಹಾರ ಯತಿರಾಜವಿಂಶತಿಮ್ |
ತಂ ಪ್ರಪನ್ನ ಜನಚಾತಕಾಂಬುದಂ
ನೌಮಿ ಸೌಮ್ಯವರಯೋಗಿಪುಂಗವಮ್ ||

ಶ್ರೀಮಾಧವಾಂಘ್ರಿ ಜಲಜದ್ವಯನಿತ್ಯಸೇವಾ
ಪ್ರೇಮಾವಿಲಾಶಯಪರಾಂಕುಶಪಾದಭಕ್ತಮ್ |
ಕಾಮಾದಿದೋಷಹರಮಾತ್ಮ ಪದಾಶ್ರಿತಾನಾಂ
ರಾಮಾನುಜಂ ಯತಿಪತಿಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮೂರ್ಧ್ನಾ || ೧ ||

ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಚರಣಾಂಬುಜರಾಜಹಂಸಂ
ಶ್ರೀಮತ್ಪರಾಂಕುಶಪದಾಂಬುಜಭೃಂಗರಾಜಮ್ |
ಶ್ರೀಭಟ್ಟನಾಥಪರಕಾಲಮುಖಾಬ್ಜಮಿತ್ರಂ
ಶ್ರೀವತ್ಸಚಿಹ್ನಶರಣಂ ಯತಿರಾಜಮೀಡೇ || ೨ ||

ವಾಚಾ ಯತೀನ್ದ್ರ ಮನಸಾ ವಪುಷಾ ಚ ಯುಷ್ಮತ್
ಪಾದಾರವಿಂದಯುಗಳಂ ಭಜತಾಂ ಗುರೂಣಾಮ್ |
ಕೂರಾಧಿನಾಥಕುರು ಕೇಶಮುಖಾದ್ಯಪುಂಸಾಂ
ಪಾದಾನುಚಿನ್ತನಪರಃ ಸತತಂ ಭವೇಯಮ್ || ೩ ||

ನಿತ್ಯಂ ಯತೀಂದ್ರ ತವ ದಿವ್ಯವಪುಃ ಸ್ಮೃತೌ ಮೇ
ಸಕ್ತಂ ಮನೋ ಭವತು ವಾಗ್ಗುಣಕೀರ್ತನೇಽಸೌ |
ಕೃತ್ಯಂ ಚ ದಾಸ್ಯಕರಣೇತು ಕರದ್ವಯಸ್ಯ
ವೃತ್ತ್ಯನ್ತರೇಽಸ್ತು ವಿಮುಖಂ ಕರಣತ್ರಯಂ ಚ || ೪ ||

ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಖ್ಯಮನುರಾಜಪದತ್ರಯಾರ್ಥ
ನಿಷ್ಠಾಂ ಮಮಾತ್ರ ವಿತರಾದ್ಯ ಯತೀಂದ್ರನಾಥ |
ಶಿಷ್ಟಾಗ್ರಗಣ್ಯಜನಸೇವ್ಯಭವತ್ಪದಾಬ್ಜೇ
ಹೃಷ್ಟಾಽಸ್ತು ನಿತ್ಯಮನುಭೂಯ ಮಮಾಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿಃ || ೫ ||

ಅಲ್ಪಾಽಪಿ ಮೇ ನ ಭವದೀಯಪದಾಬ್ಜಭಕ್ತಿಃ
ಶಬ್ದಾದಿಭೋಗರುಚಿರನ್ವಹಮೇಧತೇ ಹಾ |
ಮತ್ಪಾಪಮೇವ ಹಿ ನಿದಾನಮಮುಷ್ಯ ನಾನ್ಯತ್
ತದ್ವಾರಯಾರ್ಯ ಯತಿರಾಜ ದಯೈಕಸಿಂಧೋ || ೬ ||

ವೃತ್ತ್ಯಾ ಪಶುರ್ನರವಪುಸ್ತ್ವಹಮೀದೃಶೋಽಪಿ
ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಸಿದ್ಧನಿಖಿಲಾತ್ಮ ಗುಣಾಶ್ರಯೋಽಯಮ್ |
ಇತ್ಯಾದರೇಣ ಕೃತಿನೋಽಪಿ ಮಿಥಃ ಪ್ರವಕ್ತುಂ
ಅದ್ಯಾಪಿ ವಂಚನಪರೋಽತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ವರ್ತೇ || ೭ ||

ದುಃಖಾವಹೋಽಹಮನಿಶಂ ತವ ದುಷ್ಟಚೇಷ್ಟಃ
ಶಬ್ದಾದಿಭೋಗನಿರತಃ ಶರಣಾಗತಾಖ್ಯಃ |
ತ್ವತ್ಪಾದಭಕ್ತ ಇವ ಶಿಷ್ಟಜನೌಘಮಧ್ಯೇ
ಮಿಥ್ಯಾ ಚರಾಮಿ ಯತಿರಾಜ ತತೋಽಸ್ಮಿಮೂರ್ಖಃ || ೮ ||

ನಿತ್ಯಂ ತ್ವಹಂ ಪರಿಭವಾಮಿ ಗುರುಂ ಚ ಮಂತ್ರಂ
ತದ್ದೇವತಾಮಪಿ ನ ಕಿಂಚಿದಹೋ ಬಿಭೇಮಿ |
ಇತ್ಥಂ ಶಠೋಽಪ್ಯಶಠವದ್ಭವದೀಯಸಂಘೇ
ಹೃಷ್ಟಶ್ಚರಾಮಿ ಯತಿರಾಜ ತತೋಽಸ್ಮಿಮೂರ್ಖಃ || ೯ ||

ಹಾ ಹನ್ತ ಹನ್ತ ಮನಸಾ ಕ್ರಿಯಯಾ ಚ ವಾಚಾ
ಯೋಽಹಂ ಚರಾಮಿ ಸತತಂ ತ್ರಿವಿಧಾಪಚಾರಾನ್ |
ಸೋಽಹಂ ತವಾಪ್ರಿಯಕರಃ ಪ್ರಿಯಕೃದ್ವದೇವ
ಕಾಲಂ ನಯಾಮಿ ಯತಿರಾಜ ತತೋಽಸ್ಮಿಮೂರ್ಖಃ || ೧೦ ||

ಪಾಪೇ ಕೃತೇ ಯದಿ ಭವನ್ತಿಭಯಾನುತಾಪ
ಲಜ್ಜಾಃ ಪುನಃ ಕರಣಮಸ್ಯ ಕಥಂ ಘಟೇತ |
ಮೋಹೇನ ಮೇ ನ ಭವತೀಹ ಭಯಾದಿಲೇಶಃ
ತಸ್ಮಾತ್ಪುನಃ ಪುನರಘಂ ಯತಿರಾಜ ಕುರ್ವೇ || ೧೧ ||

ಅನ್ತರ್ಬಹಿಃ ಸಕಲವಸ್ತುಷು ಸನ್ತಮೀಶಂ
ಅನ್ಧಃ ಪುರಃ ಸ್ಥಿತಮಿವಾಹಮವೀಕ್ಷಮಾಣಃ |
ಕಂದರ್ಪವಶ್ಯಹೃದಯಃ ಸತತಂ ಭವಾಮಿ
ಹನ್ತ ತ್ವದಗ್ರಗಮನಸ್ಯ ಯತೀಂದ್ರ ನಾರ್ಹಃ || ೧೨ ||

ತಾಪತ್ರಯೀಜನಿತದುಃಖನಿಪಾತಿನೋಽಪಿ
ದೇಹಸ್ಥಿತೌ ಮಮ ರುಚಿಸ್ತು ನ ತನ್ನಿವೃತ್ತೌ |
ಏತಸ್ಯ ಕಾರಣಮಹೋ ಮಮ ಪಾಪಮೇವ
ನಾಥ ತ್ವಮೇವ ಹರ ತದ್ಯತಿರಾಜ ಶೀಘ್ರಮ್ || ೧೩ ||

ವಾಚಾಮಗೋಚರಮಹಾಗುಣದೇಶಿಕಾಗ್ರ್ಯ
ಕೂರಾಧಿನಾಥಕಥಿತಾಖಿಲನೈಚ್ಯಪಾತ್ರಮ್ |
ಏಷೋಽಹಮೇವ ನ ಪುನರ್ಜಗತೀದೃಶಸ್ತತ್
ರಾಮಾನುಜಾರ್ಯ ಕರುಣೈವ ತು ಮದ್ಗತಿಸ್ತೇ || ೧೪ ||

ಶುದ್ಧಾತ್ಮಯಾಮುನಗುರೂತ್ತಮಕೂರನಾಥ
ಭಟ್ಟಾಖ್ಯದೇಶಿಕವರೋಕ್ತಸಮಸ್ತನೈಚ್ಯಮ್ |
ಅದ್ಯಾಸ್ತ್ಯಸಂಕುಚಿತಮೇವ ಮಯೀಹ ಲೋಕೇ
ತಸ್ಮಾದ್ಯತೀಂದ್ರ ಕರುಣೈವ ತು ಮದ್ಗತಿಸ್ತೇ || ೧೫ ||

ಶಬ್ದಾದಿಭೋಗವಿಷಯಾ ರುಚಿರಸ್ಮದೀಯಾ
ನಷ್ಟಾ ಭವತ್ವಿಹ ಭವದ್ದಯಯಾ ಯತೀಂದ್ರ
ತ್ವದ್ದಾಸದಾಸಗಣನಾಚರಮಾವಧೌ ಯಃ
ತದ್ದಾಸತೈಕರಸತಾಽವಿರತಾ ಮಮಾಸ್ತು || ೧೬ ||

ಶ್ರುತ್ಯಗ್ರವೇದ್ಯನಿಜದಿವ್ಯಗುಣಸ್ವರೂಪಃ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾಮುಪಗತಸ್ತ್ವಿಹ ರಂಗರಾಜಃ |
ವಶ್ಯಃ ಸದಾ ಭವತಿ ತೇ ಯತಿರಾಜ ತಸ್ಮಾತ್
ಶಕ್ತಃ ಸ್ವಕೀಯಜನಪಾಪವಿಮೋಚನೇ ತ್ವಮ್ || ೧೭ ||

ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ಕರಣತ್ರಯನಿರ್ಮಿತಾತಿ
ಪಾಪಕ್ರಿಯಸ್ಯ ಶರಣಂ ಭಗವತ್‍ಕ್ಷಮೈವ |
ಸಾ ಚ ತ್ವಯೈವ ಕಮಲಾರಮಣೇಽರ್ಥಿತಾ ಯತ್
ಕ್ಷೇಮಃ ಸ ಏವಹಿ ಯತೀಂದ್ರ ಭವಚ್ಛ್ರಿತಾನಾಮ್ || ೧೮ ||

ಶ್ರೀಮನ್ ಯತೀಂದ್ರ ತವ ದಿವ್ಯಪದಾಬ್ಜಸೇವಾಂ
ಶ್ರೀಶೈಲನಾಥಕರುಣಾಪರಿಣಾಮ ದತ್ತಾಮ್ |
ತಾ ಮನ್ವಹಂ ಮಮ ವಿವರ್ಧಯ ನಾಥ ತಸ್ಯಾಃ
ಕಾಮಂ ವಿರುದ್ಧಮಖಿಲಂ ಚ ನಿವರ್ತಯ ತ್ವಮ್ || ೧೯ ||

ವಿಜ್ಞಾಪನಂ ಯದಿದಮದ್ಯ ತು ಮಾಮಕೀನಂ
ಅಂಗೀಕುರುಷ್ವ ಯತಿರಾಜ ದಯಾಂಬುರಾಶೇ
ಅಜ್ಞೋಯಮಾತ್ಮಗುಣಲೇಶ ವಿವರ್ಜಿತಶ್ಚ
ತಸ್ಮಾದನನ್ಯಶರಣೋ ಭವತೀತಿ ಮತ್ವಾ || ೨೦ ||

ಇತಿ ಯತಿಕುಲಧುರ್ಯ ಮೇಧಮಾನೈಃ
ಶ್ರುತಿಮಧುರೈರುದಿತೈಃ ಪ್ರಹರ್ಷಯನ್ತಮ್ |
ವರವರಮುನಿಮೇವ ಚಿನ್ತಯನ್ತೀ
ಮತಿ ರಿಯಮೇತಿ ನಿರತ್ಯಯಂ ಪ್ರಸಾದಮ್ || ೨೧ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Yathiraja Vimsathi – ಯತಿರಾಜ ವಿಂಶತಿಃ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed