Sri Guru Paduka Mahatmya Stotram – ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |
ಕುಲೇಶ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಪಾದುಕಾ ಭಕ್ತಿಲಕ್ಷಣಮ್ |
ಆಚಾರಮಪಿ ದೇವೇಶ ವದ ಮೇ ಕರುಣಾನಿಧೇ || ೧ ||

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯನ್ಮಾಂ ತ್ವಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛಸಿ |
ತಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಭಕ್ತಿರಾಶು ಪ್ರಜಾಯತೇ || ೨ ||

ವಾಗ್ಭವಾ ಮೂಲವಲಯೇ ಸೂತ್ರಾದ್ಯಾಃ ಕವಲೀಕೃತಾಃ |
ಏವಂ ಕುಲಾರ್ಣವೇ ಜ್ಞಾನಂ ಪಾದುಕಾಯಾಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ || ೩ ||

ಕೋಟಿಕೋಟಿಮಹಾದಾನಾತ್ ಕೋಟಿಕೋಟಿಮಹಾವ್ರತಾತ್ |
ಕೋಟಿಕೋಟಿಮಹಾಯಜ್ಞಾತ್ ಪರಾ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಸ್ಮೃತಿಃ || ೪ ||

ಕೋಟಿಕೋಟಿಮಂತ್ರಜಾಪಾತ್ ಕೋಟಿತೀರ್ಥಾವಗಾಹನಾತ್ |
ಕೋಟಿದೇವಾರ್ಚನಾದ್ದೇವಿ ಪರಾ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಸ್ಮೃತಿಃ || ೫ ||

ಮಹಾರೋಗೇ ಮಹೋತ್ಪಾತೇ ಮಹಾದೋಷೇ ಮಹಾಭಯೇ |
ಮಹಾಪದಿ ಮಹಾಪಾಪೇ ಸ್ಮೃತಾ ರಕ್ಷತಿ ಪಾದುಕಾ || ೬ ||

ದುರಾಚಾರೇ ದುರಾಲಾಪೇ ದುಃಸಂಗೇ ದುಷ್ಪ್ರತಿಗ್ರಹೇ |
ದುರಾಹಾರೇ ಚ ದುರ್ಬುದ್ಧೌ ಸ್ಮೃತಾ ರಕ್ಷತಿ ಪಾದುಕಾ || ೭ ||

ತೇನಾಧೀತಂ ಸ್ಮೃತಂ ಜ್ಞಾತಮ್ ಇಷ್ಟಂ ದತ್ತಂ ಚ ಪೂಜಿತಮ್ |
ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ವರ್ತತೇ ಯಸ್ಯ ಸದಾ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಸ್ಮೃತಿಃ || ೮ ||

ಸಕೃತ್ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಂ ದೇವಿ ಯೋ ವಾ ಜಪತಿ ಭಕ್ತಿತಃ |
ಸ ಸರ್ವಪಾಪರಹಿತಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ || ೯ ||

ಶುಚಿರ್ವಾಪ್ಯಶುಚಿರ್ವಾಪಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ಮರತಿ ಪಾದುಕಾಮ್ |
ಅನಾಯಾಸೇನ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾನ್ ಲಭೇತ ಸಃ || ೧೦ ||

ಶ್ರೀನಾಥಚರಣಾಂಭೋಜಂ ಯಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ವಿರಾಜತೇ |
ತಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪ್ರಿಯೇ || ೧೧ ||

ನ ಪಾದುಕಾಪರೋ ಮಂತ್ರೋ ನ ದೇವಃ ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಪರಃ |
ನ ಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾತ್ ಪರಂ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಪುಣ್ಯಂ ಕುಲಪೂಜನಾತ್ || ೧೨ ||

ಧ್ಯಾನಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ಮೂರ್ತಿಃ ಪೂಜಾಮೂಲಂ ಗುರೋಃ ಪರಮ್ |
ಮಂತ್ರಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ವಾಕ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷಮೂಲಂ ಗುರೋಃ ಕೃಪಾ || ೧೩ ||

ಗುರುಮೂಲಾಃ ಕ್ರಿಯಾಃ ಸರ್ವಾ ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ ಕುಲನಾಯಿಕೇ |
ತಸ್ಮಾತ್ ಸೇವ್ಯೋ ಗುರುರ್ನಿತ್ಯಂ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಕ್ತಿಸಂಯುತೈಃ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಕುಲಾರ್ಣವತಂತ್ರೇ ದ್ವಾದಶೋಲ್ಲಾಸೇ ಈಶ್ವರಪಾರ್ವತೀ ಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed