Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali 1 – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ 1


(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ನಾಮಾವಳಿ “ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ” ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Click here to buy.)

ಓಂ ಅನಸೂಯಾಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತ್ರಿಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾನಾರೂಪಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಪಾನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಭವನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯಭೂತಿವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾದಿಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನೇಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ವಿತೀಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಗಮಾಗಮಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಂಗಾಯ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪಾರಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದ್ಯಂತರಹಿತಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರವನದಾವಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಭವಸಾಗರತಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತೇಶಾಯ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ವ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದಿತಪದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮರೂಪಕ್ರಿಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಃಸ್ಪೃಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಕುಂಡಲಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಂಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾಸಿಂಧವೇ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಸರ್ಪಹಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಬಂಧವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಂಭರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ | ೧೦೮


ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಮಾವಳಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ.

ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ

(ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥ)

Click here to buy


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali 1 – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ 1

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed