Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಃ |
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾನಗರೋದ್ಧರ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಮಹೋದಧಿಃ || ೧ ||

ರಾಮಾಯಣಮಹಾಸಪ್ತಕೋಟಿಮಂತ್ರಪ್ರಕಾಶಕಃ |
ಶ್ರೀದೇವೀಕರುಣಾಪೂರ್ಣಃ ಪರಿಪೂರ್ಣಮನೋರಥಃ || ೨ ||

ವಿರೂಪಾಕ್ಷಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಪ್ರಕಲ್ಪಕಃ |
ವೇದತ್ರಯೋಲ್ಲಸದ್ಭಾಷ್ಯಕರ್ತಾ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಕೋವಿದಃ || ೩ ||

ಭಗವತ್ಪಾದನಿರ್ಣೀತಸಿದ್ಧಾನ್ತಸ್ಥಾಪನಪ್ರಭುಃ |
ವರ್ಣಾಶ್ರಮವ್ಯವಸ್ಥಾತಾ ನಿಗಮಾಗಮಸಾರವಿತ್ || ೪ ||

ಶ್ರೀಮತ್ಕರ್ಣಾಟರಾಜ್ಯಶ್ರೀಸಂಪತ್ಸಿಂಹಾಸನಪ್ರದಃ |
ಶ್ರೀಮದ್ಬುಕ್ಕಮಹೀಪಾಲರಾಜ್ಯಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕೃತ್ || ೫ ||

ಆಚಾರ್ಯಕೃತಭಾಷ್ಯಾದಿಗ್ರನ್ಥವೃತ್ತಿಪ್ರಕಲ್ಪಕಃ |
ಸಕಲೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾದಿಪ್ರಕಾಶಕೃತ್ || ೬ ||

ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಮನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಾಬ್ಧಿಮನ್ಥರಃ |
ವಿದ್ವನ್ಮಣಿಶಿರಶ್ಶ್ಲಾಘ್ಯಬಹುಗ್ರನ್ಥವಿಧಾಯಕಃ || ೭ ||

ಸಾರಸ್ವತಸಮುದ್ಧರ್ತಾ ಸಾರಾಸಾರವಿಚಕ್ಷಣಃ |
ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಸದಾಚಾರಸಂಸ್ಥಾಪನಧುರನ್ಧರಃ || ೮ ||

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಬಹಿರ್ಭೂತದುರ್ಮತಾಂಬೋಧಿಶೋಷಕಃ |
ದುರ್ವಾದಿಗರ್ವದಾವಾಗ್ನಿಃ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷೇಭಕೇಸರೀ || ೯ ||

ಯಶೋಜೈವಾತೃಕಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪ್ರಕಾಶಿತದಿಗನ್ತರಃ |
ಅಷ್ಟಾಙ್ಗಯೋಗನಿಷ್ಣಾತಸ್ಸಾಙ್ಖ್ಯಯೋಗವಿಶಾರದಃ || ೧೦ ||

ರಾಜಾಧಿರಾಜಸಂದೋಹಪೂಜ್ಯಮಾನಪದಾಂಬುಜಃ |
ಮಹಾವೈಭವಸಮ್ಪನ್ನ ಔದಾರ್ಯಶ್ರೀನಿವಾಸಭೂಃ || ೧೧ ||

ತಿರ್ಯಗಾನ್ದೋಲಿಕಾಮುಖ್ಯಸಮಸ್ತಬಿರುದಾರ್ಜಕಃ |
ಮಹಾಭೋಗೀ ಮಹಾಯೋಗೀ ವೈರಾಗ್ಯಪ್ರಥಮಾಶ್ರಯಃ || ೧೨ ||

ಶ್ರೀಮಾನ್ಪರಮಹಂಸಾದಿಸದ್ಗುರುಃ ಕರುಣಾನಿಧಿಃ |
ತಪಃಪ್ರಭಾವನಿರ್ಧೂತದುರ್ವಾರಕಲಿವೈಭವಃ || ೧೩ ||

ನಿರಂತರಶಿವಧ್ಯಾನಶೋಷಿತಾಖಿಲಕಲ್ಮಷಃ |
ನಿರ್ಜಿತಾರಾತಿಷಡ್ವರ್ಗೋ ದಾರಿದ್ರ್ಯೋನ್ಮೂಲನಕ್ಷಮಃ || ೧೪ ||

ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಸ್ಸತ್ಯವಾದೀ ಸತ್ಯಸನ್ಧೋ ದೃಢವ್ರತಃ |
ಶಾನ್ತಾತ್ಮಾ ಸುಚರಿತ್ರಾಢ್ಯಸ್ಸರ್ವಭೂತಹಿತೋತ್ಸುಕಃ || ೧೫ ||

ಕೃತಕೃತ್ಯೋ ಧರ್ಮಶೀಲೋ ದಾಂತೋ ಲೋಭವಿವರ್ಜಿತಃ |
ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹಾಮನಾಃ || ೧೬ ||

ತಪೋರಾಶಿರ್ಜ್ಞಾನರಾಶಿಃ ಕಳ್ಯಾಣಗುಣವರಿಧಿಃ |
ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಸಮುದ್ಧರ್ತಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಳಿಶಿರೋಮಣಿಃ || ೧೭ ||

ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಮಯೋಧೀರೋ ದೇಶಕಾಲವಿಭಾಗವಿತ್ |
ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಜ್ಞಾನನಿಧಿರ್ಭೂತಭಾವ್ಯರ್ಥಕೋವಿದಃ || ೧೮ ||

ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗಜ್ಞಸ್ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದೀಕ್ಷಿತಃ |
ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕೈಕದಣ್ಡಾಢ್ಯಃ ಕೌಸುಂಭವಸನೋಜ್ಜ್ವಲಃ || ೧೯ ||

ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಧಾರೀ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತದೇಹವಾನ್ |
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಲಸದ್ಧಸ್ತಸ್ತ್ರಿಪುಣ್ಡ್ರಾಙ್ಕಿತಮಸ್ತಕಃ || ೨೦ ||

ಧರಾಸುರತಪಸ್ಸಮ್ಪತ್ಫಲಂ ಶುಭಮಹೋದಯಃ |
ಚನ್ದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರಶ್ರೀಮತ್ಪಾದಪದ್ಮಾರ್ಚನೋತ್ಸುಕಃ || ೨೧ ||

ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಯೋಗೀನ್ದ್ರಚರಣಾಸಕ್ತಮಾನಸಃ |
ರತ್ನಗರ್ಭಗಣೇಶಾನಪ್ರಪೂಜನಪರಾಯಣಃ || ೨೨ ||

ಶಾರದಾಂಬಾದಿವ್ಯಪೀಠಸಪರ್ಯಾತತ್ಪರಾಶಯಃ |
ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರಜ್ಞಾನಿರ್ಜಿತಗೀಷ್ಪತಿಃ || ೨೩ ||

ಸುಜ್ಞಾನಸತ್ಕೃತಜಗಲ್ಲೋಕಾನನ್ದವಿಧಾಯಕಃ |
ವಾಣೀವಿಲಾಸಭವನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೈಕಲೋಲುಪಃ || ೨೪ ||

ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ನಿರಾಲಸ್ಯೋ ನಿರಾಕುಲಃ |
ನಿಶ್ಚಿಂತೋ ನಿತ್ಯಸಂತುಷ್ಟೋ ನಿಯತಾತ್ಮಾ ನಿರಾಮಯಃ || ೨೫ ||

ಗುರುಭೂಮಣ್ಡಲಾಚಾರ್ಯೋ ಗುರುಪೀಠಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ |
ಸರ್ವತನ್ತ್ರಸ್ವತನ್ತ್ರಶ್ಚ ಯನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರವಿಚಕ್ಷಣಃ || ೨೬ ||

ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಫಲದಾತಾ ಚ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹದೀಕ್ಷಿತಃ |
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಾರ್ಥನಿರ್ವೋಢಾ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಪ್ರಭುಃ || ೨೭ ||

ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಸ್ಸದಾನಂದಸ್ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಙ್ಕರರೂಪಭೃತ್ |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಮನ್ತ್ರಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಪರಾಯಣಃ || ೨೮ ||

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಮಹಾಯೋಗಿ ನಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಸತತಂ ಸಂಪತ್ಸಾರಸ್ವತನಿಧಿರ್ಭವೇತ್ || ೨೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed