Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ విద్యారణ్యాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్


విద్యారణ్యమహాయోగీ మహావిద్యాప్రకాశకః |
శ్రీవిద్యానగరోద్ధర్తా విద్యారత్నమహోదధిః || ౧ ||

రామాయణమహాసప్తకోటిమంత్రప్రకాశకః |
శ్రీదేవీకరుణాపూర్ణః పరిపూర్ణమనోరథః || ౨ ||

విరూపాక్షమహాక్షేత్రస్వర్ణవృష్టిప్రకల్పకః |
వేదత్రయోల్లసద్భాష్యకర్తా తత్త్వార్థకోవిదః || ౩ ||

భగవత్పాదనిర్ణీతసిద్ధాన్తస్థాపనప్రభుః |
వర్ణాశ్రమవ్యవస్థాతా నిగమాగమసారవిత్ || ౪ ||

శ్రీమత్కర్ణాటరాజ్యశ్రీసంపత్సింహాసనప్రదః |
శ్రీమద్బుక్కమహీపాలరాజ్యపట్టాభిషేకకృత్ || ౫ ||

ఆచార్యకృతభాష్యాదిగ్రన్థవృత్తిప్రకల్పకః |
సకలోపనిషద్భాష్యదీపికాదిప్రకాశకృత్ || ౬ ||

సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞో మన్త్రశాస్త్రాబ్ధిమన్థరః |
విద్వన్మణిశిరశ్శ్లాఘ్యబహుగ్రన్థవిధాయకః || ౭ ||

సారస్వతసముద్ధర్తా సారాసారవిచక్షణః |
శ్రౌతస్మార్తసదాచారసంస్థాపనధురన్ధరః || ౮ ||

వేదశాస్త్రబహిర్భూతదుర్మతాంబోధిశోషకః |
దుర్వాదిగర్వదావాగ్నిః ప్రతిపక్షేభకేసరీ || ౯ ||

యశోజైవాతృకజ్యోత్స్నాప్రకాశితదిగన్తరః |
అష్టాఙ్గయోగనిష్ణాతస్సాఙ్ఖ్యయోగవిశారదః || ౧౦ ||

రాజాధిరాజసందోహపూజ్యమానపదాంబుజః |
మహావైభవసమ్పన్న ఔదార్యశ్రీనివాసభూః || ౧౧ ||

తిర్యగాన్దోలికాముఖ్యసమస్తబిరుదార్జకః |
మహాభోగీ మహాయోగీ వైరాగ్యప్రథమాశ్రయః || ౧౨ ||

శ్రీమాన్పరమహంసాదిసద్గురుః కరుణానిధిః |
తపఃప్రభావనిర్ధూతదుర్వారకలివైభవః || ౧౩ ||

నిరంతరశివధ్యానశోషితాఖిలకల్మషః |
నిర్జితారాతిషడ్వర్గో దారిద్ర్యోన్మూలనక్షమః || ౧౪ ||

జితేన్ద్రియస్సత్యవాదీ సత్యసన్ధో దృఢవ్రతః |
శాన్తాత్మా సుచరిత్రాఢ్యస్సర్వభూతహితోత్సుకః || ౧౫ ||

కృతకృత్యో ధర్మశీలో దాంతో లోభవివర్జితః |
మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో మహాతేజా మహామనాః || ౧౬ ||

తపోరాశిర్జ్ఞానరాశిః కళ్యాణగుణవరిధిః |
నీతిశాస్త్రసముద్ధర్తా ప్రాజ్ఞమౌళిశిరోమణిః || ౧౭ ||

శుద్ధసత్త్వమయోధీరో దేశకాలవిభాగవిత్ |
అతీన్ద్రియజ్ఞాననిధిర్భూతభావ్యర్థకోవిదః || ౧౮ ||

గుణత్రయవిభాగజ్ఞస్సన్యాసాశ్రమదీక్షితః |
జ్ఞానాత్మకైకదణ్డాఢ్యః కౌసుంభవసనోజ్జ్వలః || ౧౯ ||

రుద్రాక్షమాలికాధారీ భస్మోద్ధూళితదేహవాన్ |
అక్షమాలాలసద్ధస్తస్త్రిపుణ్డ్రాఙ్కితమస్తకః || ౨౦ ||

ధరాసురతపస్సమ్పత్ఫలం శుభమహోదయః |
చన్ద్రమౌళీశ్వరశ్రీమత్పాదపద్మార్చనోత్సుకః || ౨౧ ||

శ్రీమచ్ఛఙ్కరయోగీన్ద్రచరణాసక్తమానసః |
రత్నగర్భగణేశానప్రపూజనపరాయణః || ౨౨ ||

శారదాంబాదివ్యపీఠసపర్యాతత్పరాశయః |
అవ్యాజకరుణామూర్తిః ప్రజ్ఞానిర్జితగీష్పతిః || ౨౩ ||

సుజ్ఞానసత్కృతజగల్లోకానన్దవిధాయకః |
వాణీవిలాసభవనం బ్రహ్మానన్దైకలోలుపః || ౨౪ ||

నిర్మమో నిరహంకారో నిరాలస్యో నిరాకులః |
నిశ్చింతో నిత్యసంతుష్టో నియతాత్మా నిరామయః || ౨౫ ||

గురుభూమణ్డలాచార్యో గురుపీఠప్రతిష్ఠితః |
సర్వతన్త్రస్వతన్త్రశ్చ యన్త్రమన్త్రవిచక్షణః || ౨౬ ||

శిష్టేష్టఫలదాతా చ దుష్టనిగ్రహదీక్షితః |
ప్రతిజ్ఞాతార్థనిర్వోఢా నిగ్రహానుగ్రహప్రభుః || ౨౭ ||

జగత్పూజ్యస్సదానందస్సాక్షాచ్ఛఙ్కరరూపభృత్ |
మహాలక్ష్మీమహామన్త్రపురశ్చర్యాపరాయణః || ౨౮ ||

విద్యారణ్యమహాయోగి నమ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
యః పఠేత్సతతం సంపత్సారస్వతనిధిర్భవేత్ || ౨౯ ||

ఇతి శ్రీవిద్యారణ్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ గురు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed